Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                

02.03.2018 година

 

                  Номер 79                    /  година  2018           Град Перник

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Пернишки Районен съд                              05-ти  наказателен състав

           На    12   февруари                        Година две хиляди и   осемнадесета

          В публично заседание в следния състав :

                             

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христина Ангелова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:

                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

 

                Секретар : Капка Станчева

               Прокурор :

               Като разгледа докладваното от  председателя административно наказателно дело №26 по описа на съда за 2018 година,  за да се произнесе взе предвид следното :

              Производството е по  реда на чл.59-63 от ЗАНН .

             Образувано е по жалба на „Топлофикация –Перник“ АД-гр.Перник,представляван от Изпълнителния директор Л.В.С.против наказателно постановление №30-А-27/18.12.2017 година, издадено от Директор на РИОСВ Перник ,с което на основание чл.164 ал.1 вр. с чл.168 от Закона за опазване на околната среда е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 15 000 лв.,за осъществен състав на административно нарушение по чл.125 ал.1 т.2 от цитирания нормативен акт,за това,че при извършена проверка на 15.09.2017 година на площадката на ТЕЦ „Република“,находяща се в кв.“Мошино“ в качеството си на оператор на горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия не е изпълнил задължението си по условие т.9.2.11 от Комплексно разрешително №53–Н1/2014 година,издадено от Изпълнителния директор на ИАОС.

              Жалбоподателят “Топлофикация Перник“ АД ,представляван от  изпълнителния директор Л.В.С.е обжалвал наказателното постановление в законоустановения срок.В жалбата,депозирана срещу него се изтъкват доводи,че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.В съдебно заседание, редовно призован изпраща за представител ю.к.Славчов,който доразвива доводите,изложени в жалбата.Предлага ,издаденото от Директор РИОСВ-Перник наказателно постановление да бъде изцяло отменено.

               Въззиваемата страна–РИОСВ –гр.Перник,редовно призована е изпратила свой  процесуален представител за съдебното заседание гл.ю.к.Генчева,която излага убедителни и логически издържани мотиви за потвърждаване на наказателното постановление като правилно и законосъобразно ,издадено от компетентен орган в рамките на неговата компетентност.

              Пернишкият районен съд,като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства и доводите на страните по реда на чл. 14 и чл.18 от НПК намира за установено следното :

             Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.59 ал.2 от ЗАНН от надлежно процесуално легитимирано лице с правен интерес . Допустима е. Разгледана по същество се явява  неоснователна.

             От фактическа страна:

              С рег.№С-70/ 15.09.2017 година в 10,35 часа по „зеления телефон“ на РИОСВ Перник  бил подаден и заведен  сигнал от телефон за спешни повиквания „112“и Дежурен по Областен съвет за сигурност за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на „ТЕЦ-Република“.Във връзка с него на същата дата в 11,00 часа от служителите  на РИОСВ Перник Ж.Б.Г. и Г.С.В.била извършена извънредна проверка на място в централа, находяща се в гр.Перник кв.“Мошино“.В хода на проверката от страна на дружеството присъствал Я.К.в качеството си на Ръководител  отдел „Инспекторат“ към проверяваното юридическо лице.От страна на проверяващите било установено,че на място от „Топлофикация Перник „ АД се експлоатира самостоятелно парогенератор №4 в нормален режим.Установено било също,че емисиите на вредни вещества от дейността му се изпускат в атмосферния въздух от две изпускащи устройства,едното след пречистване през сероочистната  инсталация  и през изпускателно устройство №1 без пречистване през сероочистна инсталация.При визуален оглед на мястото било установено от проверяващите ,че по пътя към централата и от площадката от изпускателно устройство №1,коетобило   с височина 120 метра и от изпускателно устройство №2 ,което било с височина 80 метра едновременно и организирано се изпускали в атмосферния въздух газове от дейността на парогенератор №4. Димните стълбове,излизащи от двете изпускателни устройства били с кафеникаво-сив цвят.При проверката била извършена справка в дневниците на дружеството –оператор на сероочистна инсталация . Установено било,че към 15.09.2017 година не е налице авария или извършване на  ремонтни дейности на същата.Сероочистната инсталация работела в нормален режим.

             Установеното   в хода на проверката било   обективирано   в съставен Констативен протокол №566-КОС-ЖГ-35/15.09.2017 година.

              На  09.10.2017 година  Ж.Б.Г. –Началник отдел „КОС“ при РИОСВ Перник,упълномощена за съставяне на актове за установяване на административни нарушения със Заповед №РД-64/16.06.2017 година  на Директора на РИОСВ Перник  е съставила на “Топлофикация-Перник“ АД гр.Перник  ”,представлявано от изпълнителния директор Л.В.С.акт за установяване на административно нарушение №27/09.10.2017 година.

               В обстоятелствената част на акта е описано текстово и цифрово административно нарушение на разпоредбата на чл.125 ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда.По описаното в обстоятелствената част на акта  не е изпълнено  условие 9.2.11 от комплексно разрешително №53–Н1/2014 година,издадено от Изпълнителния директор на ИАОС ,съгласно което на операторът се разрешава отвеждане на отпадъчни газове от ПГ №4 към ИУ№1 единствено в условията на анормален режим на работа-ремонт или авария на сероочистната инсталация,каквито обстоятелства в хода на проверката не били установени.

               Актът е подписан от актосъставителя.Съставен е в присъствието на свидетел на установяване на нарушението,а именно  Г.С.В..Предявен е, връчен и подписан от изпълнителния директор на „Топлофикация Перник“ АД-гр.Перник на 09.10.2017 година.При съставянето на акта за установяване на административно нарушение    същия не е направил възражения и не е дал обяснения по вменените му нарушения .

              Възражения по същите по реда на чл.44 ал.1 от ЗАНН са постъпили пред административно наказващия орган в законоустановения срок.В насока на твърдението са,че в хода на извършената проверка фактическата обстановка не е била правилно установена от страна на контролните органи.Твърди се,че крайните изводи на актосъставителя не са доказани по несъмнен,категоричен и безспорен начин, а почиват на предположения. Видно от приложените по административно наказателната преписка писмени документи преди да се произнесе по преписката административно наказващия орган е изпълнил задължението си по чл.52 ал.4 от ЗАНН като е преценил възражението и събраните доказателства.

              Въз основа на съставения акт Директор РИОСВ Перник е издал наказателно постановление №30-А-27/18.12.2017 година,с което на „Топлофикация-Перник“-АД ,представлявано от Изпълнителния директор Л.В.С.на основание чл.164 ал.1 вр. с чл.168 от Закона за опазване на околната среда е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 15 000 лв.,за осъществен състав на административно нарушение по чл.125 ал.1 т.2 от цитирания нормативен акт.

            По доказателствата:

             Горната фактическа обстановка се установява от  приложените по административно наказателната преписка и събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.Писмените доказателства,които съдът прие ,приложи и цени като такива по делото са следните:акт за установяване на административно нарушение № 27/09.10.2017 година-л-28-29 от административно наказателната преписка,наказателно постановление №30-А-27/18.12.2017 година-л.8-11,месечен доклад, съгласно чл.29 от Инструкция №1 /03.07.2003 година на МОСВ-л.19-24,заповед за компетентността на актосъставителя –л.26-27, констативен протокол №566-КОС-ЖГ-35 –л.33-34,сигнал,инициирал извършване на описаната в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление проверка-л.35,Решение №53-Н1-ИО-АО/2014 година-л.36,комплексно разрешително №53-Н1/2014 година–л.37-57,писмени документи,относими към други проверки на дружеството със същия предмет-л.91 и документи ,удостоверяващи кореспонденцията между страните във връзка с връчване на документи и книжа по настоящото дело.Разпитана е в качеството на свидетел  актосъставителя  Ж.  Б.Г..Същата  ,след като  е била  предупредена  за наказателната отговорност,която би  понесла  в случай на лъжесвидетелстване излага подробни и логически издържани  мотиви относно приетото за установено от нея в хода на извършената извънредна проверка. Показанията й са пълни,ясни и логически издържани.Съдът ги кредитира напълно.В хода на съдебното следствие е допусната и разпитана по уважено искане на процесуалния представител на въззиваемата страна в качеството на свидетел  Светослава Тодорова Георгиева. В показанията си  Георгиева сочи,че лично е участвала в извършване на проверки на дружеството с предмет,идентичен на описания в акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление ,които са завършвали със същите констатации.Показанията на тази свидетелка са безпротиворечиви относно обстоятелствата,които е следвало да бъдат изяснени , посредством тях.

              При така установеното от фактическа страна,от правна страна съдът намери за установено следното :

             При извършената служебна проверка на съставения акт за установяване на административно нарушение и на издаденото въз основа на него наказателно постановление съдът  не констатира допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,накърняващи процесуалните права на нарушителя.И актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни за това органи.Няма основания за отмяна на наказателното постановление на процесуално основание.              

             По същество:

             Посочената като виновно нарушена и в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление разпоредба на чл.125 ал.1 т.2  от Закона за опазване на околната среда,приложима  редакция–бр.58/18.07.2017 година  въвежда задължението на оператора на инсталацията да изпълнява условията на комплексното разрешително.Към 15.09.2017 година,датата на осъществяване на проверката,описана в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление „Топлофикация Перник“ АД е притежавал качеството на оператор на инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия и в този смисъл е бил субект на задължението,вменено с цитираната законова разпоредба.На дружеството е било издадено Комплексно разрешително №53-Н1/2014 година от Изпълнителния директор на ИАОС за експлоатация на инсталация и съоръжения,а именно:“Горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия т.1.1 от Приложение №4 на ЗООС.“Съгласно условие 9.2.11  от същото на притежателя на разрешителното се разрешава отвеждане на отпадъчни газове от  парогенератор №4и/или парогенератор  парогенератор №5 към изпускателно устройство №1 единствено при анормални режими на работа –ремонт или авария на сероочистната инсталация при спазване на Условие 9.2.10.На 15.09.2017 година  при извършената извънредна проверка от служители на РИОСВ Перник  на площадката на ТЕЦ „Република“ са установени следните обстоятелства:

                           - парогенератор №4  се експлоатирал самостоятелно в нормален режим.

                            -емисиите на вредни вещества от дейността на същия  се изпускали  в атмосферния въздух посредством две изпускащи устройства-изпускащо устройство №2 след пречистването му от сероочистната инсталация и през изпускащо устройство №1  без пречистване от сероочистната инсталация.

                             дневника на операторите на сероочистната инсталация за дата 15.09.2017 година не били описани обстоятелства,че се извършва ремонт на същата или че има авария .

              От горното следва изводът,че  от страна „Топлофикация-Перник“ АД-гр.Перник,представлявана от Изпълнителния си директор е осъществен фактическия състав на нарушението ,описано текстово и цифрово в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление.

             По размера на наказанието:

            Административно наказващия орган правилно е приложил административно наказателната разпоредба.При определяне на размера на имуществената санкция,която дружеството следва да понесе  се е съобразил в пълен обем с тежестта на нарушението.Взел е предвид и е изложил убедителни мотиви относно размерът на санкцията,която е наложена на юридическото лице с оглед приложените доказателства за налагани наказания за нарушения на законодателството по опазване на околната среди и водите.Размерът на имуществената санкция е определен в размер над предвидения в административно наказателната разпоредба минимум и същата е правилна и законосъобразна.

 

        Предвид  изложеното наказателното постановление,издадено от Директор РИОСВ-Перник като правилно и законосъобразно следва да бъде изцяло потвърдено , поради което на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът:

Р    Е    Ш    И:

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №30-А-27/18.12.2017 година, издадено от Директор на РИОСВ Перник  срещу „Топлофикация-Перник“АД ЕИК:113012360 със седалище и адрес на управление гр.Перник кв.“Мошино“,представлявано от изпълнителния директор Любомир Вангелов Спасов,с което на основание чл.164 ал.1 вр. с чл.168 от Закона за опазване на околната среда е наложена „Имуществена санкция“ в размер на 15 000 лв.,за осъществен състав на административно нарушение по чл.125 ал.1 т.2 от цитирания нормативен акт,за това,че при извършена проверка на 15.09.2017 година на площадката на ТЕЦ „Република“,находяща се в кв.“Мошино“ в качеството си на оператор на горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия не е изпълнил задължението си по условие т.9.2.11 от Комплексно разрешително№53 –Н1/2014 година,издадено от Изпълнителния директор на ИАОС.

 

        РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред  Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 

 

                                                                СЪДИЯ :/П/

                                                             Вярно с оригинала.

                                                                      М.С.