РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЕРНИК
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 2227/2007, IV състав Вещни искове В.П.В. ЖСК ИЛИНДЕН - 1,
ЖСК ИЛИНДЕН - 2,
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, с който В.П.В. с ЕГН:********** *** е поискала да бъде признато за установено по отношение на ответниците ЖСК "Илинден-1" представлявана от Председателя на У.С.К.А.Г., ЕГН ********** , ЖСК "Илинден-2" представлявана от Председателя на У . С . С.С.П. ЕГН – ********** *** , п.к. 2700 , пл. " Г. Измирлиев"1 ,че ищцата е собственик по наследство на 391 кв.м. ид. част от УПИ – ****** с площ от 4. 411 м2 в кв. ****** м.р. по сега действуващия план от 1996 г. на Б. , при граници : Североизток - улица " Илинден ",югоизток - ул . "Даме Груев " , югозапад - ул . "Страцин", северозапад - УПИ - VII , пл. №***, като ответниците бъдат осъдени да й предадат владението върху имота .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.


 
2 ЧГД No 2280/2009, II състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Е.Г.К. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 03.04.2012г.
Обезсилва заповед за изпълнение.прекратява производството по делото.
 
3 ЧГД No 2366/2009, II състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД И.Г.П. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 03.04.2012г.
Обезсилва заповед за изпълнение.прекратява производството по делото.
 
4 Гражданско дело No 2417/2009, IV състав Вещни искове Ц.П.Д.,
М.Х.Д.
А.Д.Д. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 12.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Д.Д. ***,че ищците Ц.П.Д. с ЕГН:********** *** и М.Х.Д. с ЕГН:********** *** са изключителни собственици на дворно място с площ от 34кв.м,,представляващо част от имот пл.№** по отменения план на с. С., утвърден със заповед № **** г., бивша собственост на н- ци на Д.Д.Ч.,при граници на това място по нот.акт № ****** г .на нотариус при ПРС:М.С.Ч.,С.Г.Ч.,Ц.П.Д. ***,което дворно място по сега действуващия план на с.С.,Община П.,утвърден със заповед №*****г.,е с площ от 34кв.м., и представлява част от имот пл.№ **,за който е отреден УПИ парцел ХШ-** в кв.** собственост на ответника,при граници на това място:улица, Ц.П.Д. и А.Д.Д.,*** о.т. *****,УПИ ***-**, УПИ ***** и имот пл.№ **** в кв.** по плана на с.С.,Община П..
ОСЪЖДА ответника А.Д.Д. *** да предаде на Ц.П.Д. с ЕГН:********** *** и М.Х.Д. с ЕГН:********** *** владението на 34кв.м.,които представлява част от имот пл.№ **,за който е отреден УПИ парцел ХШ-** в кв.** собственост на ответника,при граници на това място:улица, Ц.П.Д. и А.Д.Д.,*** о.т. *****,УПИ ***-**, УПИ ***** и имот пл.№ **** в кв.** по плана на с.С.,Община П..
ОСЪЖДА ответника А.Д.Д. *** да заплати на Ц.П.Д. с ЕГН:********** *** и М.Х.Д. с ЕГН:********** *** сумата от 850.00 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
5 Гражданско дело No 7711/2009, I състав Облигационни искове ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД В.С.Б. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, с който е поискано да бъде признато за установено по отношение на В.С.Б. ***, с ЕГН: **********, че не дължи сумата от 6937,25 лв., представляваща “полезни и необходими разноски и подобрения по договор за наем от 01.07.2005 г. и неоснователно обогатяване за периода от 01.07.2007 г. до 29.02.2008 г.”, заедно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 27.05.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата от 138,74 лв. направени разноски по делото за внесена държавна такса,
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД е поискала да бъде признато за установено по отношение на В.С.Б. ***, с ЕГН: **********, че не дължи сумите за такси и разноските по изп. дело № 20097980400211/2009 г. на Г.С. – частен съдебен изпълнител с район на действие района на Окръжен съд – гр. Благоевград, вписана под № 798 в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители, в размер на 824,53 лв. държавна такса и 1000,00 лв. адвокатско възнаграждение, както и в частта, с която е поискано В.С.Б. бъде осъдена да заплати на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД сумата от 6937,25 лв., представляваща “полезни и необходими разноски и подобрения по договор за наем от 01.07.2005 г. и неоснователно обогатяване за периода от 01.07.2007 г. до 29.02.2008 г.”, заедно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 27.05.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата от 138,74 лв. направени разноски по делото за внесена държавна такса, както и таксите и разноските по изп. дело № 20097980400211/2009 г. на Г.С. – частен съдебен изпълнител с район на действие района на Окръжен съд – гр. Благоевград, вписана под № 798 в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители, в размер на 824,53 лв. държавна такса и 1000,00 лв. адвокатско възнаграждение, както и сумата от 369,00 лв. държавна такса по гр. дело № 2120/2009 г. по описа на Районен съд – гр. Благоевград. Община Благоевград
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
6 Гражданско дело No 7765/2010, IV състав Делби А.А.П.,
С.А.А.,
К.А.А.,
Р.А.А.,
Н.Р.И.
И.Р.З. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 04.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
7 Гражданско дело No 11/2011, VI състав Други дела В.В.К.,
Ц.В.С.,
Д.Ц.С.
В.В.Р.,
М.Р.Г.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 20.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на -
В.В.Р. *** ЕГН********** и
М.Р. *** ЕГН **********

ЧЕ :

В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.525.227, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, квартал „Радина чешма” ул.”Четвърта” с площ от 363 кв.м. с трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, до 10 м., при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 55871.525.102, имот с идентификатор 55871.525.90,имот с идентификатор 55871.525.20, имот с идентификатор 55871.525.97 ,/стар идентификатор 7, квартал 3 , съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

Както и че В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част, а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.525.226, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, квартал „Радина чешма” ул.”Четвърта” с площ от 272 кв.м. с трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, до 10 м., при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 55871.525.90, имот с идентификатор № 55871.525.33, имот с идентификатор № 55871.525.31, имот с идентификатор № 55871.525.29 /стар идентификатор 7, квартал 3 , съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

Както и че В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.525.228 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, квартал „Радина чешма” ул.”Четвърта” с площ от 3 362 кв.м. с трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, до 10 м., при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 55871.525.98, имот с идентификатор № 55871.525.94, имот с идентификатор № 55871.525.124,имот с идентификатор № 55871.525.85,имот с идентификатор № 55871.525.218,имот с идентификатор № 55871.525.90, имот с идентификатор № 55871.525.93, /стар идентификатор 7, квартал 3 , съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

ОТМЕНЯВА на основание чл. 537 ал. 2 ГПК, Н.А. № 135, том II, рег. № 3936, н.д. № 305/2009 год., от 23.10.2009 год. на нотариус Николай Златанов, с район на действие –Районен съд Перник, в частта в която В.В.Р. ***, с ЕГН ********** и М.Р. ***, с ЕГН **********, са признати за собственици на повече от 1/3 (една трета ) идеална част от следните поземлени имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 55871.525.227, с площ от 363 кв.м. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 55871.525.226, с площ от 272 кв.м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 55871.525.228,с площ от 3362 кв.м. , всичките находящи се в гр.Перник, кв. „Радина чешма” ул. „Четвърта”

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на горепосочените,
ЧЕ В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.623.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: землището на гр.Перник, местността „Валого” с площ от 16102 кв.м.,с трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 55871.623.7 , имот с идентификатор № 55871.623.10, имот с идентификатор № 55871.623.11, имот с идентификатор № 55871.623.20, имот с идентификатор № 55871.623.19, имот с идентификатор № 55871.623.16, имот с идентификатор № 55871.623.18, имот с идентификатор № 55871.623.124, имот с идентификатор № 55871.623.15 , имот с идентификатор № 55871.623.14 , имот с идентификатор № 55871.623.13 , имот с идентификатор № 55871.623.203 , имот с идентификатор № 55871.623.127 , /стар идентификатор 230012, по кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

ОТМЕНЯВА на основание чл. 537 ал. 2 ГПК, Н.А. № 136, том II, рег. № 3940, н.д. № 305/2009 год., от 23.10.2009 год. на нотариус Николай Златанов, с район на действие –Районен съд Перник, в частта в която В.В.Р. *** ЕГН ********** и М.Р. *** ЕГН ********** са признати за собственици НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 / 3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 55871.623.12 с площ 16102 кв.м. нах. се гр.Перник м.”Валого”

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТОНШЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ,
ЧЕ В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.645.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, м. „Дивотински уши ” с площ от 9703 кв.м. с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване:нива, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 55871.618.82, имот с идентификатор 55871.618.4,имот с идентификатор 55871.618.53, имот с идентификатор 55871.618.2 ,/стар идентификатор 450003 ,по кадастралната карта и кадастралните регистри и съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Перник при АГКК София.

ОТМЕНЯВА на основание чл.537 ал.2 ГПК , Н.А. № 136 том 2 рег.№ 3940 н.д.№ 306 / 2009 от 23.09.2009г. на нотариус Николай Златанов с район на действие ПРС, В ЧАСТТА с която В.В. ***
 
8 Гражданско дело No 1609/2011, I състав Вещни искове Й.С.Р. М.А.М. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Й.С.Р. ***, с ЕГН: **********, с които се иска да бъде признато за установено по отношение на М.А.М. ***, с ЕГН: **********, че той е собственик на апартамент № 23, находящ се в гр. Перник, ул. „Тунджа”, бл. 2, вх. „Б”, ет. 4, състоящ се от две стаи, кухня и санитарен възел, със застроена площ от 66,34 кв.м., при съседи: от изток - фасада, от запад - коридор, от север ап. № 22 и от юг - ап. № 24, заедно с прилежащите към него таванско помещение № 16, при съседи на същото: от изток - фасада, от запад - коридор, от север - таван № 15 и от юг - таван 17 и избено помещение № 23, при съседи: от изток - мазе № 22, от запад - мазе № 24, от север - коридор и от юг - фасада и заедно с прилежащите 3,10 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, като М.А.М. бъде осъдена да му предаде владението върху този апартамент, както и да бъде осъдена М.А.М. да му заплати сумата от 12400,00 лв., представляваща обезщетение за ползването на апартамента без основание, за периода 15.11.2005 г. до 15.03.2011 г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 17.03.2011 г. до окончателното заплащане на сумата, като неоснователни.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.А.М. ***, с ЕГН: **********, срещу Й.С.Р. ***, с ЕГН: **********, насрещен иск за заплащане на сумата от 1000,00 лв., представляваща част от стойността на извършените в апартамент № 23, находящ се в гр. Перник, ул. „Тунджа”, бл. 2, вх. „Б”, ет. 4 подобрения на обща стойност от 28500,00 лв., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 17.08.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното от М.А.М. ***, с ЕГН: **********, възражение за признаване на право на задържане по чл. 72, ал. 3 от ЗС на описания апартамент до заплащане на извършените от нея в апартамента подобрения.
ОСЪЖДА Й.С.Р. ***, с ЕГН: **********, да заплати на М.А.М. ***, с ЕГН: **********, сумата от 1650,00 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трети лице-помагачи Й.С.М. с ЕГН: ********** и О.Г.М. с ЕГН: **********,***, на страната на М.А.М..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
9 Гражданско дело No 2638/2011, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Р.Г.Е. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 06.04.2012г.
Оставя без разглеждане предявеният от „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „*****.. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу – изпълнителен директор със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Марица” № 98, ет. 1, офис 2 иск да бъде признато за установено, че Р.Г.Е., ЕГН: ********** *** му дължи разноски, присъдени по ч.гр.д. № 9530/2010 г. на ПРС и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 422 ГПК, че Р.Г.Е., ЕГН: ********** *** дължи на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „*****.. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу – изпълнителен директор със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Марица” № 98, ет. 1, офис 2 суми по заповед за изпълнение от 11.11.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 9530 по описа на ПРС за 2010 г., а именно: сумата от 164,49 лева, представляваща главница с включена надбавка по чл. 2 от Договор за кредит за покупка на стоки № CREX-01594896 от 21.09.2007 г., обезщетение за забава за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита (29.02.2008 г.) до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (10.11.2010 г.) в размер на 45,24 лева, както и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение (10.11.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението
Осъжда Р.Г.Е., ЕГН: ********** *** да заплати на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „*****.. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу – изпълнителен директор със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Марица” № 98, ет. 1, офис 2 направените в настоящото производство разноски в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото, ведно с приложеното ч.гр.д. да бъдат докладвани на съдията-докладчик по заповедното производство.


 
10 Гражданско дело No 3337/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД А.Д.Р. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Д.Р. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 536,68 лв. /петстотин тридесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 09.03.2007 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 17, находящ се в гр. Перник, кв. “Тева”, бл. 23, вх. “Б”, както и сумата от 117,50 лв. /сто и седемнадесет лева и петдесет лева/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 09.03.2007 г. до 22.02.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 09.03.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 1652,26 лв. главница и за периода 01.10.2003 г. до 09.03.2007 г. и от 850,70 лв. лихва за забава и за периода от 30.11.2003 г. до 09.03.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА А.Д.Р. ***, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 115,80 лв. /сто и петнадесет лева и осемдесет стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 1797/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.


 
11 Гражданско дело No 3368/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД И.Д.И. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на И.Д.И. с ЕГН:********** ***,че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата в размер на 593.08 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от за периода от 08.04.2008г. до 31.10.2009г.,включително, за апартамент, находящ се в гр.П., ул.”******** , както и сумата от 73.23 лева, лихва за забава на месечните плащания за периода от 08.04.2008г. до 08.09.2010г . включително,както и законна лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-08.04.2011 до окончателтото изплащане на сумата,като за сумите от 1 222.43 лева главница, дължима се за периода от 01.01.2004г. до 08.04.2008 г.. и за сумата от 662.86лв. лихви, начислени върху главниците за периода 01.03.2004г. до 08.09.2010г .,ОТХВЪРЛЯ исковете, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА И.Д.И. с ЕГН:********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”сумата от 138.40 лева разноски ,съобразно уважената част на иска.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”да заплати на И.Д.И. с ЕГН:********** *** сумата от 302.93лева разноски ,съобразно отхвърлената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №2214/2011г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
12 Гражданско дело No 3377/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД И.К.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 11.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.К.К., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 1 330.89 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.***** за периода 01.03.2008 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 143.71 лева, за периода от 01.03.2008 г. до 12.10.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 05.04.2011 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 4 793.42 лв. и за периода от 01.09.2006 г. до 01.03.2008 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 1 032.23 лева и за периода от 30.10.2006 г. до 01.03.2008 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев да заплати на И.К.К., ЕГН ********** *** сумата от 336.10 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев сумата от 199.08 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 2097/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
13 Гражданско дело No 3709/2011, VI състав Вещни искове А.С.В. А.А.П.,
Д.Д.С.,
Ю.Д.С.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 09.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявения ИСК с правно основание чл.32,2 ЗС от А.С.В. ЕГН ********** *** и чрез адв.А.А. ***
СРЕЩУ :
А.А.П. ЕГН **********
Д.Д.С. ЕГН **********
Ю.Д.С. ЕГН *************

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗУВАНЕ на недвижими имоти – СГРАДИ, съобразно притежаваните от ищцата и от ответниците права, както следва :

СГРАДА с идент.55871.509.1157.2 съгласно схема от 25.10.2010г.на АГКК по кадастр.карта и кадастр.регистри одобрени със заповед РД 18-91/ 13.10.2008г. на изп.директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идент. 55871.509.1157 и с адрес гр.Перник ул.Ален мак № 48 с предназначение – СЕЛСКОСТОПАНСКА сграда, брой етажи – 1 и застроена площ 36 кв.м.
И
СГРАДА с идент. 55871.509.1157.3 съгласно схема от 25.10.2010г. на АГКК по кадастр.карта и кадастр.регистри одобрени със заповед РД-18-91 от 13.10.2008г. на изп.директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идент. 55871.509.1157 с адрес на имота гр.Перник ул.Ален мак № 48 с предназначение за сградата СЕЛСКОСТОПАНСКА сграда, брой етажи – 1 и застроена площ 31 кв.м.
построени в съсобствен недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ -
нах.се гр.Перник ул.Ален мак № 48 и придобит по наследство, а именно –
поземлен имот с идентификатор 55871.509.1157 по скица от 25.10.2010г. на АГКК Перник, по кадастр.карта и кадастр.регистри одобрени със заповед РД-18-91/ 13.10.2008г. на изп.директор на АГКК, с площ на имота 433 кв.м. трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползуване – ниско застрояване, и при съседи : имот с идент.55871.509.1153, имот с идент.55871.509.1156, имот с идент.55871.509.1154 и имот с идент.55871.509.632 , предходен план 506.3539 кв.9054 парцел ХХ/:

ОСЪЖДА А.С.В. ЕГН ********** *** и чрез адв.А.А. *** ДА ЗАПЛАТИ НА :
А.А.П. ЕГН **********
Д.Д.С. ЕГН **********
Ю.Д.С. ЕГН ************* и чрез адв.И.В. *** РАЗНОСКИ по делото в размер 400лв. платен на две вноски по дог. за пр.помощ от 01.11.2011 и 23.11.2011г. както и 100лв. хонорар на в.л.инж. Ал.Ц..

Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
14 Гражданско дело No 3853/2011, VIII състав Искове по КТ К.В.А. ЕТ ФЛАШ - РУМЕН СТОИЛКОВ Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 09.04.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ “ФЛАШ – С – РУМЕН СТОИЛКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Батановци, ул. Васил Коларов № 28, представлявано от Румен Димитров Стоилков да заплати на К.В.А. с ЕГН ********** ***:
- сумата от 341,17 лв. /триста четиридесет и един лева и седемнадесет ст./, представляваща обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 2010 г., ведно с обезщетение за забава върху нея в размер на 27,42 лв. /двадесет и седем лева и четиридесет и две ст./ от 01.10.2010 г. до 14.07.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане;
- сумата от 477,64 лв. /четиристотин седемдесет и седем лева и шестдесет и четири ст./, представляваща обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие, ведно с обезщетение за забава върху тази сума в размер на 38,38 лв. /тридесет и осем лева и тридесет и осем ст./ от 01.10.2010 г. 14.07.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане;
- сумата от 477,64 лв. /четиристотин седемдесет и седем лева и шестдесет и четири ст./, представляваща обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ за оставане без работа в продължение на един месец, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ искът за заплащане на обезщетение за забава върху тази сума в размер на 34,34 лв. /тридесет и четири лева и тридесет и четири ст./, считано от 01.11.2010 г. до 14.07.2011 г. като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА ЕТ “ФЛАШ – С – РУМЕН СТОИЛКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Батановци, ул. Васил Коларов № 28, представлявано от Румен Димитров Стоилков да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща дължима държавна такса съобразно на уважената част от обективно съединените искове, както и 78,03 лв. /седемдесет и осем лева и три ст./ - разноски за вещо лице, ведно със законната лихва върху посочените суми от завеждане на иска до окончателното им изплащане.
Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
 
15 Гражданско дело No 3854/2011, V състав Искове по СК В.И.Г. Р.В.П. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 03.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.И.Г., ЕГН ********** *** за признаване за установено по отношение на Р.В.П., ЕГН ********** ***, че е индивидуален собственик на 8300/8737.40 ид.ч. от придобитото през време на брака между страните жилище, а именно: апартамент № 21, находящ се в гр.******, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и мазе със застроена площ от 88.44 кв.м., заедно с прилежащото избено помещение № 21 с площ от 3.91 кв.м. и с 5.924 % ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници на апартамента: от изток – двор, от запад – двор, от север – двор и от юг – апартамент № 20 и стълбище, при граници на избеното помещение – от изток мазе № 19, от запад – мазе, от север – двор и от юг – коридор, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.504.491.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1891/13.01.2008 г., с административен адрес гр.******, ап.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.504.491, при съседи: на същия етаж 55871.504.491.1.38, под обекта 55871.504.491.1.36, над обекта – няма.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
16 Гражданско дело No 3858/2011, VII състав Облигационни искове И.Р.Р. Г.Б.Н. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 09.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Р.Р. ЕГН **********,***, р-н “****” ул.”****, срещу Г.Б.Н. ***, като същия бъде заставен, да върне на ищеца регистрационни номера на лек автомобил “Опел Астра” **** , собственост на М.И. Р., като недоказан и неоснователен.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 14 - дневен срок от съобщението до страните че е изготвено и обявено с мотивите.

 
17 Гражданско дело No 4912/2011, I състав Дела от административен характер К.С.К.,
Л.С.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЕРНИК Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 06.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА по жалба на К.С.К. с ЕГН: ********** и Л.С.К. с ЕГН: **********,***, решение № 03/06.08.1998 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Перник, постановено по преписка по заявление вх. № 2034/01.06.1992 г. на наследници на С.К.С. – б.ж. на гр. София, починал на 25.04.1983 г.
ВРЪЩА делото като преписка на Общинската служба по земеделие – гр. Перник, за изпълнение на указанията, посочени в мотивите на решението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Пернишкия административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.


 
18 Гражданско дело No 5101/2011, II състав Облигационни искове ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ООД С.М.С. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 06.04.2012г.
РЕШИ:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.М.С., ЕГН: ********** ***, че дължи на “л.К.Е” ООД, ЕИК 127077876 със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Лозенец”, ул. “Хр. Смирненски” № 74-76, ет. 6, ап. 13, представлявано от Д.Д, със съдебен адрес гр. София, ул. “Лидице” № 1, офис 8, адв. Й.Ф. сумата от 555,32 (петстотин петдесет и пет лева и 32 ст.) лева, представляваща задължение по запис на заповед от 18.09.2008 г., обезпечаващ изпълнението на договор за лизинг № 0419 от 18.09.2008 г. (в т.ч. 363,96 лева – неплатени главници и лихви, 186,92 лева – неустойка върху забавените и неплатени вноски до 27.07.2011 г. и 4,44 лева – цена при изкупуване), ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 555,32 лева, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (28.10.2009 г.) до окончателното изплащане на задължението, като за разликата до пълния предявен размер от 1091,93 лева отхвърля иска като неоснователен.
ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН: ********** *** да заплати на “л.К.Е” ООД, ЕИК 127077876 със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Лозенец”, ул. “Хр. Смирненски” № 74-76, ет. 6, ап. 13, представлявано от Д.Д, със съдебен адрес гр. София, ул. “Лидице” № 1, офис 8, адв. Й.Ф. сумата от 61,20 (шестдесет и един лева и 20 ст.) лева разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото, ведно с приложеното ч.гр.д. да бъдат докладвани на съдията-докладчик по заповедното производство

 
19 Гражданско дело No 5373/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД В.Г.И. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 11.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Г.И., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 128.45 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”Силистра” бл.6, вх.Б, ап.13 за периода 01.07.2008 г. до 31.10.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 35.94 лева, за периода от 01.08.2008 г. до 08.09.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 01.07.2011 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 616.08 лв. за периода от 01.11.2006 г. до 01.07.2008 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 234.97 лева за периода от 02.01.2007 г. до 01.08.2008 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев да заплати на В.Г.И., ЕГН ********** *** сумата от 145.23 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА В.Г.И., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев сумата от 110.10 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 3623/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
20 Гражданско дело No 5380/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Л.И.И. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Л.И. *** с ЕГН:********** , че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата в размер на 556.01 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 26.05.2007г. до 30.04.2009г. включително, за апартамент, находящ се в гр.Гр.П.,ул.”********” , както и сумата от 127.26 лева лихва за забава на месечните плащания за периода от 26.05.2007г. до 10.05.2010г .включително,както и законна лихва върху главницата ,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -26.05.2010г.до окончателното изплащане на сумата,като за сумите от 678.10 3 лева главница, дължима се за периода от 01.03.2005г. до 26.05.2007г.и за сумата от 384.02 лв. лихви, начислени върху главниците за периода от 02.05.2005г. до 26.05.2007г. ОТХВЪРЛЯ исковете,като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Л.И. *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 135.05 разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” да заплати на Л.И. *** с ЕГН:********** сумата от 231.24 лева разноски съобразно отхвърлената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №3657/2010г. по описа на ПРС да се върне на 5 гр. състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
21 Гражданско дело No 5407/2011, II състав Облигационни искове В.Д.П. Д.К.Т. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 12.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 5407/2011 г. по описа на РС-гр.Перник в частта по предявените от ищцата В.Д.П., ЕГН ********** *** срещу ответника Д.К.Т., ЕГН ********** *** главен и инцидентен установителен иск, поради отказ от исковете.
ОТМЕНЯ допуснатото с определение № 134/03.02.2012 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 1012/2011 г. по описа на ОС-гр.Перник обезпечение на предявените от ищцата искове чрез налагане на обезпечителна мярка “възбрана” върху процесния имот.
Определението подлежи на обжалване пред ОС-гр.Перник с частна жалба, подадена в едноседмичен срок от връчването му.


 
22 Гражданско дело No 5407/2011, II състав Облигационни искове В.Д.П. Д.К.Т. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 21.04.2012г.
Прекратява производството по гр.дело №5407/2011 в часта на предявения насрещен иск от Д.К.Т. против В.Д.П. поставена под ограничено запрещение ,със съгласието на попечителяй Б.О.М. за заплащане на сумата от 32 317 лева представляваща платената продажна цена по договор за покупко -продажба на недвижим имот ,обективиран в НА №38 ,том І дело №37 от 10.02.2010г. на Нотариус № 141 на Нотариална камара.
 
23 Гражданско дело No 5550/2011, VIII състав Други дела И.С.Б. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.КАТО НЕДОПУСТИМО.
 
24 Гражданско дело No 5703/2011, VI състав Вещни искове Д.В.Д. А.Б.М. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 21.04.2012г.
Д.В.Д. ***, с ЕГН ********** да ползва целия сутеренен етаж заедно с ? от терена - 635.50 кв. м. по буквено означение по скица неразделна част от заключението на в.л. от 02.03.2012 г.-варинат І,а именно: А-Б-В-Г-Д-Ж-З-И-Й-А.
За ищцата входа за терена е от съществуваща входна врата на север. В сградата ще се влиза от съществуващ вход на сутеренния етаж.
Ищцата ще ползва и входна врата под стълбището за да влиза в стая /мазе/ на сутеренния етаж.
Ответницата А.Б.М. се задължава да освободи стаята /мазе/ в двумесечен срок който започва да тече от днес, като в същия срок се задължава да организира техническите действия по освобождаване на мазето и ползване на чешма за нейни нужди.
А.Б.М. ***, с ЕГН ********** ще ползва етажа над сутерена заедно с ? терен - 635.50 кв. м. по буквено означение А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-Л-К-А от същата скица, като входа за терена е от югозапад по съществуваща метална врата, а за етажа същата се влиза от външно стълбище съществуващо на място. В двумесечен срок считано от днес ищцата се задължава да организира действията по отваряне на партида на нейно име при В и К и други належащи технически действия.
За парцел *** * - 495 кв.43, разпределението на ползване ще бъде както следва:
Д.В.Д. ще ползва ? от терена 716.50 кв. по буквено означение З-М-Н-О-П-И-З по скица на първи вариант с вход откъм улицата на север.
А.Б.М. ще ползва ? от терена по буквено означение М-Н-О-П-С-Т-М на скицата с вход откъм улицата на север.
А.Б.М. в двумесечен срок от днес да предприеме технически действия за поставяне на врата в своя дял.
В дадения двумесечен срок двете страни да предприемат действия по разрушаване на самосрутващата се постройка, като материалите бъдат разделени по равно.
А.Б.М. - Съгласна съм с така предложената ми спогодба.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, пред ПОС.

 
25 Гражданско дело No 5713/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД И.М.Л. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 04.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.М. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1192,56 лв. /хиляда сто деветдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.03.2005 г. до 31.10.2009 г. вкл., за апартамент № 38, находящ се в гр. Перник, ул. “Благой Гебрев”, бл. 58, както и сумата от 429,82 лв. /четиристотин двадесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 02.05.2005 г. до 07.09.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 11.04.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
СЛЕД влизане на решението в сила, ч. гр. дело № 2284/2011 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

 
26 Гражданско дело No 5714/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД Х.С.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 12.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.С.К., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 273.99 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ****** за периода 01.02.2007 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 63.95 лева, за периода от 01.02.2007 г. до 11.02.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 23.02.2010 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 1 428.74 лв. за периода от 01.10.2003 г. до 01.02.2007 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 688.96 лева за периода от 30.11.2003 г. до 01.02.2007 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев да заплати на Х.С.К., ЕГН ********** *** сумата от 235.32 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА Х.С.К., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев сумата от 90.96 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 1468/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

 
27 Гражданско дело No 5850/2011, IX състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.С.К. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 10.04.2012г.
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иск, предявен от “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, с ЕИК:130697606 и адрес на управление:гр.София, ж.к.Младост4 , Бизнес парк София, сгр.14, срещу К.С.К., с ЕГН:********** ***, че ответникът дължи на ищеца сумата от 605лв., представляваща неизплатена главница с включена надбавка по чл.4 по договор за потребителски паричен кредит №CASH- 04025758 от 26.06.2007г., сумата от 242,11лв., представляваща обезщетение за забава от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита- 24.07.2007г. до датата на подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение- 15.06.2011г., ведно със законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 15.06.2011г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед №2988/16.06.2011г. по ч.г.д.№3468/2011г. на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, със снети данни, иска да бъде признато за установено, че К.С.К., със снета по делото самоличност, му дължи и направените разноски по заповедното производство в размер а 125лв.
ОСЪЖДА К.С.К., със снета по делото самоличност, да заплати на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, със снети данни, сумата от 200 лв., представляваща направени по делото разноски за настоящето производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.д.№3468/2011г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.
 
28 Гражданско дело No 6136/2011, VII състав Облигационни искове ВИК ООД И.С.Б. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 17.04.2012г.
Доколкото молбата е депозирана преди първото съдебно заседание по делото и не се изисква съгласието на ответната страна и на същото основание, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки окръжен съд в седмичен срок за ищцовото дружество, считано от получаване на определението, а за ответника от днес.

 
29 Гражданско дело No 6217/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Б.А.П. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 12.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.А.П., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В., сумата от 231.68 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.П., ул.”******* за периода 01.03.2008 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 36.59 лева, за периода от 01.03.2008 г. до 14.01.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 24.03.2011 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 1 363.64 лв. за периода от 01.11.2006 г. до 01.03.2008 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 375.41 лева за периода от 02.01.2007 г. до 01.03.2008 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В. да заплати на Б.А.П., ЕГН ********** *** сумата от 211.43 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА Б.А.П., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В. сумата от 92.56 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В. да заплати по сметка на РС-гр.П. държавна такса в размер на 4.55 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 1801/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
30 Гражданско дело No 6413/2011, IV състав Искове по КТ Н.А.П. АДЕВА ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 11.04.2012г.
Осъжда „Адева” ООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Софийско шосе” № 31 да заплати на Н.А.П. ***, ЕГН ********** сумата 3149.79 лв./три хиляди сто четиридесет и девет лева и 79 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от време от месец април 2011 г. до м.септември 2011 г., заедно със законната лихва за забавено плащане върху главницата, считано от 02.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати сумата 96.68 лв./деветдесет и шест лева и 68 ст./ законна лихва за забавено плащане върху главницата за времето от 16.05.2011 г. до 02.11.2011 г., както и да заплати сумата 481.15 лв./четиристотин осемдесет и един лев и 15 ст./ обезщетение за неизползван отпуск от 13 дни за 2011 г., заедно със законната лихва върху тази главница, считано от 02.11.2011 г. до окончателното изплащане, както и да заплати сумата 3.93 лв. законна лихва за забавено плащане на главницата от 481.15 лв. за периода от време от 01.10.2011 г. до 02.11.2011 г., като отхвърля исковете за присъждане на неизплатено трудово възнаграждение до пълния размер от 3624.34 лв., ведно със законната лихва за забавено плащане, считано от 02.11.2011 г. до окончателното изплащане, за присъждане на законна лихва за забавено плащане на неизплатено трудово възнаграждение за периода от 16.05.2011 г. до 02.11.2011 г.до пълния размер от сумата 111.25 лв., за присъждане на законна лихва за забавено плащане върху главницата от 481.15 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето от 01.10.2011 г. до 02.11.2011 г. до пълния размер от 4.36 лв.
Постановява предварително изпълнение на решението относно сумите, педставляващи неизплатено трудово възнаграждение и обезщетение за работа.
Осъжда „Адева” ООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Софийско шосе” № 31 да заплати по сметка на Районен съд гр.Перник сумата 275.00 лв. държавна такса и сумата 60 лв. изплатен хонорар на вещо лице заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
31 Гражданско дело No 6429/2011, II състав Искове по КТ А.М.К. ЛЪКИ СТИЛ ООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 02.04.2012г.
Осъжда „Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С да заплати на А.М.К., ЕГН: ********** ***:
- сумата от 333,58 (триста тридесет и три лева и 58 ст.) лева, представляваща неплатено нетно трудово възнаграждение на ищцата за м. март 2010 г. и м. април 2010 г., ведно с обезщетение за забава в размер на 45,06 (четиридесет и пет лева и 6 ст.) лева за периода 26.06.2010 г. – 02.11.2011 г., както и обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на иска (03.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението;
- сумата от 600,78 (шестстотин лева и 78 ст.) лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 38 работни дни за периода 03.11.2009 г. – 30.09.2011 г, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на иска (03.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението;
- сумата от 331,98 (триста тридесет и един лева и 98 ст.) лева, представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работника поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение при безсрочно трудово правоотношение, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на иска (03.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението;
Отхвърля предявения от А.М.К., ЕГН: ********** *** против „Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С иск за заплащане на възнаграждение в размер на 106,59 лева за положен от ищцата за периода 12.12.2009 г. – 31.03.2010 г. извънреден труд с продължителност 38 часа, като недоказан.
Отхвърля предявения от А.М.К., ЕГН: ********** *** против „Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С иск за поправка на основанието за прекратяване на трудовото й правоотношение, вписано в трудовата й книжка като недоказан.
Осъжда “Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С да заплати по сметка на Пернишки районен съд дължимата държавна такса за водене на делото в размер на 200,00 (двеста) лева и сумата от 80,00 (осемдесет) лева направени разноски за вещо лице, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила.
Допуска предварително изпълнение на решението в частта, с която се присъждат неизплатени трудови възнаграждения.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.


 
32 Гражданско дело No 6598/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Б.Л.Б. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Л.Б. ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 2 526.18 лв., представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.П., ул.”********* за периода от 01.10.2004 г. до 30.04.2009 г. заедно с обезщетение за забава в размер на 855.61 лв. за периода от 30.11.2004 г. до 20.11.2009 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 30.11.2009 г. до окончателното плащане на дължимото.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Да се връне частно гражданско дело № 6673/2009 г. по описа на ПРС на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

 
33 Гражданско дело No 6805/2011, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение З.Н.С. ЗС СОТ ПЕРНИК ЕООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕТО на З.Н.С., ЕГН: ********** ***/4, “А”, извършено с предизвестие изх. № 107/15.08.2011 г. и заповед № 13 от 17.09.2011 г. на “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В., с които е прекратено трудовото й правоотношение и като незаконосъобразно ОТМЕНЯ ИЗВЪРШЕНОТО УВОЛНЕНИЕ.
ВЪЗСТАНОВЯВА З.Н.С., ЕГН: ********** на заеманата от нея преди уволнението длъжност „охранител” в “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В..*** ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В. да заплати на З.Н.С., ЕГН: ********** ***/4, “А”:
- сумата от 1468,70 (хиляда четиристотин и шестдесет и осем лева и 70 ст.) лева, представляваща обезщетение за оставане без работа по трудово правоотношение поради незаконното уволнение за периода 17.09.2011 г. – 17.03.2012 г., като отхвърля иска за заплащане на обезщетение за оставане без работа по трудово правоотношение поради незаконното уволнение до размера от 1704,12 лева като погасен чрез прихващане с насрещно вземане на “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД в размер на 235,42 лева – изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, а до пълния предявен размер от 2400,00 лева отхвърля иска като неоснователен;
- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 1468,70 лева, считано от предявяване на исковата молба в съда (15.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението.
- направените по делото разноски в размер на 343,02 (триста четиридесет и три лева и 2 ст.) лева.
ОТХВЪРЛЯ предявения от З.Н.С., ЕГН: ********** ***/4, “А” против “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В. иск за заплащане на трудово възнаграждение са м. септември 2011 г. в размер на 400 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В. да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 250,22 (двеста и петдесет лева и 22 ст.) лева, включваща държавна такса и разноски за вещо лице, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до изплащането им.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.

 
34 Гражданско дело No 6981/2011, V състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.С.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 05.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.С.К., ЕГН ********** ***, че дължи на Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, с ЕИК 130697606 и със седалище и адрес на управление: гр.София, ******, представлявано от Луик Льо Пишу сумата от 1 920.40 лв., представляваща главница по договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01055845/24.05.2007 г., и сумата от 787.48 лв., представляваща обезщетение за забава за периода 30.07.2007 г. – 29.09.2011 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 29.09.2011 г. до окончателното плащане на дължимото.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявения от Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, с ЕИК 130697606 и със седалище и адрес на управление: гр.София, ******, представлявано от Луик Льо Пишу иск да бъде признато за установено, че К.С.К., ЕГН ********** *** му дължи присъдените по ч.гр.д. № 5744/2011 г. по описа на РС-гр.Перник разноски.
ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН ********** *** да заплати Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, с ЕИК 130697606 и със седалище и адрес на управление: гр.София, ******, представлявано от Луик Льо Пишу сумата от 10.00 лева, представляващи направени от последното разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване единствено в частта за прекратяване на производството, с частна жалба, подадена в едноседмичен срок от връчването му на страните.
След влизане на решението в прекратителната му част в сила, да се връне частно гражданско дело № 5744/2011 г. по описа на ПРС на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение. 
35 Гражданско дело No 7071/2011, IV състав Облигационни искове ВИК ООД В.В.П. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 03.04.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на В.В.П. ,с ЕГН: ********** *** ,че дължи на "Водоснабдяване и канализация” ООДгр.П. сумата от 3183.58 лева, представляваща стойността на доставена, но незаплатена услуга за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за периода от 20.09.2008г. до 01.09.2011г , както и сума в размер на576.03 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от 20.09.2008г.до 16.09.2011г., както и лихва за забава,считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК -20.09.2008г. до окончателното й заплащане,като за задълженията от 31.12.2007г. до 20.09.2008г. и за сумата от 828.15 лева главница и за сумата 316.37 лв. лихви, начислени върху главницата за периода от 22.02.2008г. до 16.09.2011г.,ОТХВЪРЛЯ исковете ,като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА В.В.П. с ЕГН: : ********** *** да заплати на "Водоснабдяване и канализация” ООДгр.П. направените по настоящето дело разноски в размер на 197.28 лева.
ОСЪЖДА "Водоснабдяване и канализация” ООДгр.П. да заплати на В.В.П. с ЕГН: : ********** *** сумата от 88.68 лева разноски ,съобразно отхвърлената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №5583/2011г. по описа на ПРС да се върне на VІ състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
36 Гражданско дело No 7124/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД С.А.З. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 04.04.2012г.
на осн. чл. 232 от ГПК, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на иска.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок, който за страните тече от днес.

 
37 Гражданско дело No 7172/2011, II състав Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД В.Б.В. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Оставя без разглеждане предявения от ЗК “Български имоти” АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 8, представлявано от Р.Я. срещу В.Б.В., ЕГН: ********** *** иск да бъде признато за установено, че В.Б.В., ЕГН: ********** му дължи деловодни разноски по ч.гр.д. № 5815/2011 г. на ПРС и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 415, ал. 1 ГПК, че В.Б.В., ЕГН: ********** *** дължи на ЗК “Български имоти” АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 8, представлявано от Р.Я. суми по заповед за изпълнение № 4642 от 03.10.2011 г., издадена по ч.гр.д. № 5815 по описа на ПРС за 2011 г, а именно:
- сумата от 855,58 (осемстотин петдесети пет лева и 58 ст.) лева, представляваща изплатено от ищцовото дружество (в качеството му на застраховател по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите) на затрахователя по застраховка “Автокаско” на увреденото лице (ЗД “Бул Инс” АД) обезщетение във връзка причинено от ответника на 06.07.2008 г. ПТП.
- сумата от 92,21 (деветдесет и два лева и 21 ст.) лева – мораторна лихва за периода 27.08.2010 г. – 03.10.2011 г. върху главницата от 855,58 лева;
- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 855,58 лева, считано от 03.10.2011 г. до окончателното изплащане на задължението;
Осъжда В.Б.В., ЕГН: ********** *** да заплати на ЗК “Български имоти” АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 8, представлявано от Р.Я. сумата от 225,00 (двеста двадесет и пет) лева – направени от ищцовото дружество разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, ч.гр.дело № 5815 /2011 г. по описа на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело. 
38 Гражданско дело No 7491/2011, IV състав Искове по КТ за отмяна на уволнение А.А.Д. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 25.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от А.А.Д. с ЕГН ********** *** против Основно училище „Св.Константин Кирил Филосов” – гр.Перник,кв.”Тева” за признаване на извършеното уволнение за незаконно със заповед № ********г., издадена от Директора на ответното училище и за отмяната му като такова,както и да бъде възстановена ищцата А.А.Д. на заеманата преди уволнението й длъжност, а именно „********”, както и на основание чл.225 ал.1 от КТ да бъде осъдено ответното училище да й заплати обезщетение за оставането й без работа поради незаконното й уволнение в размер на 2 241.12 лв. за периода от 03.10.2011г. до 02.02.2012г., ведно със законната лихва, считано от 03.10.2011г. до датата на депозиране на исковата молба, както и лихва считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата,като неоснователен.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от 26.04.2012 г. в съответствие с чл. 315, ал. 2 ГПК.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

 
39 Гражданско дело No 7503/2011, IX състав Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД К.Й.С. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 09.04.2012г.
на чл.232 от ГПК,
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
40 Гражданско дело No 7920/2011, VII състав Облигационни искове В.В.Х. Ю.Т.Х. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 05.04.2012г.
Р Е Ш И :


ОСЪЖДА Ю.Т.Х.. ***= с ЕГН ********** да заплати на В.В.Х. ***, с ЕГН **********, сумата от 3 835.33 лева, представляваща законна лихва за забавено плащане за периода от 31.12.2008г., до 13.12.2011г., върху главица от 6 000.00 евро, по договор за заем, заедно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от датата на предявяване на иска – 14.12.2001г., до окончателното и изплащане, и направените по делото разноски в размер на 533.41 лева. .
Преписи от решението да се връчат на страните.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 
41 Гражданско дело No 8450/2011, VI състав Други дела К.В.П. ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 02.04.2012г.
РЕШИ:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иск, предявен от К.В.П. ЕГН ********** ***
СРЕЩУ :
ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник АД, с ЕИК 113012360 предст. от изп.директор инж.С.В. , седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , и чрез проц.представител – юрисконсулт,
че К.В.П. с посочено ЕГН и адрес, НЕ ДЪЛЖИ на Топлофикация Перник АД с посочено седалище и адрес на управление,
сумата по изпълнителен лист от 11.01.2008г. на ПРС издаден на основание чл.237 К ГПК отм.
издаден в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД с посочено седалище и адрес на управление срещу неговия баща – В.П.Т. починал на 04.07.1993г.,
с Определение от 11.01.2008г. по гр.дело № 94 от 2008г. на ПРС ,
с което е осъден В.П.Т. ЕГН ********** *** 41 / 3 да заплати на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 817.84лв. представляваща стойността на неплатена топлинна енергия за топлофициран имот нах.се на посочения адрес –ул.Вардар 41 / 3 - за периода от 01.10.2003-30.09.2007г.вкл., както и да заплати законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 217.71лв. за периода от 30.11.2003-18.12.2007г. както и да заплати сумата 23.71лв. представляващи направени разноски по делото .

ОБЕЗСИЛВА издадения въз основа на посоченото определение ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ от 11.01.2008г. на ПРС въз основа на Определение от 11.01.2008г. по гр.дело № 94 от 2008 г. на ПРС, по което е образувано изп.дело № 20087530440083 по описа на ЧСИ Б. район на действие ПОС

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението по изп.дело № 20087530440083 по описа на ЧСИ Б. район на действие ПОС

ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник АД, с ЕИК 113012360 предст. от изп.директор инж.С.В. , седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , и чрез проц.представител – юрисконсулт,
да заплати на : К.В.П. ЕГН ********** ***
К.В.П. ЕГН ********** ***
разноските по делото – 150лв. адв.разноски и 50лв. за д.такса.

След влизане в сила на решението, да се върне на съответния състав ЧГД с препис от решението, както и препис – за ЧСИ Б. район на действие ПОС

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
42 Гражданско дело No 8471/2011, VI състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.П.Н. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 09.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от
БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 гр.София жк.Младост 4 Бизнеспарк София сгр.14 представляван от Луик Льо Пишу
и чрез адв. Николай Христев – АК гр. Пловдив бул.Марица 98 ет.1 офис 2 и тел. 032 650657, с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК, вр. чл.240,1 и ал.2 и чл.86 ЗЗД вр. чл.79 ЗЗД
срещу ответника :
С.П.Н. ЕГН ********** ***

съществуването на вземане, в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД от С.П.Н., произтичащо от Договор за потребителски паричен кредит № PLUS - 01149481 от 22.01.2008г. за отпускане на заем в размер на 1200лв. – и неплатено задължение – от ответника в размер 1040.98 лв.главница, 302.40лв. представляваща добавка по т.3 изр.3 от договора, 311.63лв. представляваща обезщетение за забава на основание чл.19 от Закона за потребителския кредит и т.5 от Договора, за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на посочения кредит – 30.04.2008г. до датата на подаване на заявлението, или обща дължима сума 1655.01лв., ведно със законната лихва върху посочените суми – от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумите, както и разноските по установителния иск и разноските по заповедното производство.
ОСЪЖДА С.П.Н. ЕГН ********** ***- ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 гр.София жк.Младост 4 Бизнеспарк София сгр.14 представляван от Луик Льо Пишу
и чрез адв. Николай Христев – АК гр. Пловдив бул.Марица 98 ет.1 офис 2 - В РАЗМЕР НА 33.10 лв. д.такса и 100лв. адв.възнаграждение.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане разноски по заповедното производство

Решението , подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.
Препис след влизане в сила – по заповедното производство.


 
43 Гражданско дело No 10067/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕКСОН ООД ШИКО ЕООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 05.04.2012г.
Р Е Ш И:
Признава за установено по предявения иск с пр.осн.чл. 422,ал.1 ГПК от ищеца”ЕКСОН” ООД със седалище и адрес на управление гр.София,район”Изгрев”,ул.”Св.Пимен Зографски”2А по отношение на ответника „ШИКО”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Железничарска”бл.9,вх.”А”,ап.11 ,че дължи вземане в размер на сумата от 3 911.58 лева, представляваща незаплатени суми съгласно 5 бр. фактури, а именно: по фактура № ********** от 04.08.2008 г. на обща стойност 1037.62 лв. /хиляда тридесет и седем лева и 62 стотинки/ с включен ДДС; по фактура № ********** от 13.11.2008 г. на обща стойност 1338.58 лв. /хиляда триста тридесет и осем лева и 58 стотинки/ с включен ДДС; по фактура № ********** от 24.11.2008 г. на обща стойност 606.72 лв. /шестотин и шест лева и 72 стотинки/ с включен ДДС; по фактура № ********** от 24.11.2008 г. на обща стойност 689.14 лв. /шестотин осемдесет и девет лева и 14 стотинки/ с включен ДДС и по фактура № ********** от 04.12.2008 г. на обща стойност 239.52 лв. /двеста тридесет и девет лева и 52 стотинки/ с включен ДДС за предоставени стоки на „ШИКО" ЕООД от „ЕКСОН" ООД за периода 04.08.2008 г. до 04.12.2008 г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.04.2011 г. до окончателното й изплащане,като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата 328.58 лева по фактура № **********/25.09.2008г.,ведно със законната лихва върху главницата,считано от 26.04.2011г. до окончателното й заплащане.
Осъжда „ШИКО”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Железничарска”бл.9,вх.”А”,ап.11 да заплати на ”ЕКСОН” ООД със седалище и адрес на управление гр.София,район”Изгрев”,ул.”Св.Пимен Зографски”2А сумата от 153.03 лева разноски в настящето производство.
Осъжда ЕКСОН” ООД със седалище и адрес на управление гр.София,район”Изгрев”,ул.”Св.Пимен Зографски”2А да заплати на
„ШИКО”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Железничарска”бл.9,вх.”А”,ап.11сумата от 19.32 лева разноски .
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.


 
44 Гражданско дело No 10071/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ АНГЕЛ МИЛОШОВ ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 20.04.2012г.
Признава за установено по предявения иск с пр.осн.чл. 422,ал.1 ГПК от ЕТ”А.М.” със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”********* против Община П., че Община П. дължи на ЕТ”А.М.” със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”********* вземане в размер на сумата от 22 840.00 лева,представляваща част от главница по фактур№ 0000000074/14.08.2008г. издадена на основание сключен между страните договор №299/30.07.2008г.с предмет”Почистване на речни дерета в кметство Драгичево” ,ведно със законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК, а именно 29.04.2011г. до окончателното заплащане на сумата.
Осъжда ОБЩИНА П. да заплати на ЕТ”А.М.” със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”********* сумата 856 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
45 Гражданско дело No 10075/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД ЕТ МАЛИН ИВАНОВ-ВОДОЛЕЙ Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Отхвърля предявения иск от “РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД, ЕИК 175115373 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Позитано” № 9, ет. 3, офис 7-8, представлявано от изпълнителния директор Л.И.А., с който е поискано да бъде признато за установено по отношение на М.В.И. в качеството му на ЕТ “М.И. – Водолей”, ЕИК 113505587 със седалище и адрес на управление гр. Перник, ж.к. “Хумни дол”, ул. „Добруджа” 29, вх. А, ет. 4, ап. 10, че последният му дължи сума в размер на 3912,00 лева, включваща неплатени наемни възнаграждения по договор за наем от 12.11.2007 г. за периода м. ноември 2007 г. – м. февруари 2008 г. вкл. като неоснователен поради погасяване на задължението по давност.
Осъжда РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД, ЕИК 175115373 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Позитано” № 9, ет. 3, офис 7-8, представлявано от изпълнителния директор Л.И.А. да заплати на М.В.И. в качеството му на ЕТ “М.И. – Водолей”, ЕИК 113505587 със седалище и адрес на управление гр. Перник, ж.к. “Хумни дол”, ул. „Добруджа” 29, вх. А, ет. 4, ап. 10 сумата от 400,00 (четиристотин) лева – направени от ответника разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, ч.гр.дело № 648/2011 г. по описа на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.


 
46 Гражданско дело No 10080/2011, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СТРЕЛЕЦ-2002 ЕООД ЕТ ДЕСИНА-ДЕСИСЛАВ АСПАРУХОВ Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 06.04.2012г.
Допуска поправка да ЯФГ в решение №23 02.03.2012г. постановено по гр.дело №10080/2011г. по описа на РС Перник,като в диспозитива на същото навсякъде фирмата ответник вместо ЕТ"Десина- Денислав Аспарухов" се чете ЕТ"Десина -Десислав Аспарухов.
 
47 Гражданско дело No 10085/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПЪТПРИБОР ООД АДЕВА ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 09.04.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 99/09.01.2012 година постановено по гр.дело№ 10085/2011 г. в смисъл,че осъжда „АДЕВА”ООД със седалище и адрес на управление гр.Перник -2300,ул.”Софийско шосе”№31 да заплати на ПЪТПРИБОР”ООД със седалище и адрес на управление: гр.София 1680,район „Красно село”ул.”Дойран”№9,вх.”А” сумата от 6 788.64 лв. с ДДС, дължима сума по фактури, издадени по силата на неформален договор за покупко-продажба на стоки, както следва: по фактура N 0000007830/11.11.10г. сумата от 1 707.48 лв. с ДДС и по фактура № 0000007836/15.11.10г. сумата от 5 081.16 лв. с ДДС,ведно със законната лихва за забава върху главниците ,считано от датата на падежа им 11.11.2010г. до датата на завеждане на настоящата искова молба -19.07.2011г. в размер на 455.49 лева, ведно със законната лихва върху общата претендирана сума от датата на завеждане на делото19.07.2011г. до окончателното й изплащане и сумата от 1179.77 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 2 седмичен срок от връчването му на страните .

 
48 Гражданско дело No 10091/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА-ПЛАНЕТА-2000 ВЕК - 92 ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 23.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ЕТ”Йорданка Василева Планета-2000”със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”Ихтиман”20/9 иск за признаване за установено по отношение на ответника „ВЕК 92”ООД гр.П. със седалище и адрес на управление:гр.П.,ул.”Найчо Цанов”4, че дължи вземане в размер на сумата от 10 030/десет хиляди и тридесет/лева лева,представляваща неизплатена сума по договор от 21.02.2007г. за охрана на обекти –жилищна сграда ****** находящ се в гр.П.,ул.****” и жилищна сграда **** находящ се в гр.П.,ул.”*****”,ведно със законна лихва за забава върху главницата, считано от 17.12.2009г. до 10.06.2010г. в размер на 1535.64 лева,както и законна лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК, а именно 10.06.2011г.до окончателното заплащане на сумите.
Осъжда ЕТ”Йорданка Василева Планета-2000”със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”Ихтиман”20/9 да заплати на ВЕК 92”ООД гр.П. със седалище и адрес на управление:гр.П.,ул.”Найчо Цанов”4, сумата 680.00 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
49 Гражданско дело No 10093/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЕСИСЛАВА БАНСКИ ЕООД МЕТАЛ КОМЕРС - 98 ООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 20.04.2012г.
Р Е Ш И:

Осъжда “Метал Комерс 98” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, ж.к. “Изток”, ул. “Ботевград” № 9, представлявано от Б.Б.,да заплати на “Десислава Бански” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. “Св. Иван Рилски” № 119, представлявано от И.Г.Б.:
- сумата от 3818,34 (три хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 34 ст.) лева, представляваща стойността на продадени от ищеца на ответното дружество стоки (зегерки и лагери) въз основа на договор за продажба № 22 от 02.07.2009 г. и фактура № 0000001411 / 02.07.2009 г..
- сумата от 763,67 (седемстотин шестдесет и три лева и 67 ст.) лева, представляваща неустойка за забава по чл. 3.3. от договора.
- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 3818,34 лева считано от датата на депозиране на исковата молба в съда (02.08.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението.
- сумата 482,73 (четиристотин осемдесет и два лева и 73 ст.) лева - направени деловодни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните. 
50 Гражданско дело No 10143/2011, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МИЛАНОВИ ООД ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 23.04.2012г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЕРНИК, ЕИК 000386751, адрес : гр.Перник, пл."Св. Иван Рилски" №1, представлявана от Росица Янакиева - Костадинова - кмет, да заплати на „МИЛАНОВИ" ООД - ПЕРНИК, ЕИК 113584816, седалище и адрес на управление : с.Кладница, общ.Перник, ул."Матница", №26, представлявано от П.М.П. - управител, сумата от 8 700.00 (осем хиляди и седемстотин) лева с включено ДДС, представляваща неизплатено възнаграждение по договор за изработка от 07.05.2009г., сключен между страните, съгласно фактура №*-**/**.**.**** г., сумата от 2 354.97 (две хиляди триста и петдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща законна лихва за забава върху дължимата главница, считано от 21.05.2009г. до 18.12.2011г., ведно със законната лихва за забава върху претендираната главница считано от датата на подаване на настоящата искова молба - 19.12.2011 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1503.80 лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
51 Гражданско дело No 10145/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ВЕК - 92 ООД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск по чл.415 вр.410 ГПК вр.107 ЗЕ, от ЧЕЗ Електро-България АД, седалище и адрес на управление гр. София район Средец ул.Раковски
№ 140 ,с ЕИК 175133827 адв.Ренета Даньовска и или адв.Илко Стоянов –Адв.съдружие “Стоянов, Даньовска и партньори” съд.адрес София бул.В.Левски 70 ет.2 ап.8
срещу :
ВЕК 92 ООД – с ЕИК 113063539 седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Н.Цанов №4
С ИТН 200111575269,
че посочените дължат на ЧЕЗ Електро България АД за ползувана но незаплатена ел.енергия по издадени но незаплатени фактури :
- фактура № 0081758230 от 05.02.2011 – на стойност 2180.30лв. за периода 29.12.2010-27.01.2011
- фактура № 0083299355 от 03.03.2011 на стойност 1779.94лв. за периода 28.01.2011-25.02.2011г.
- фактура № 109900558770 от 19.03.2011 г.на стойност 1089.47лв. за периода 26.02.2011-14.03.2011г. – възлизащи на :
Сумата 5049.71лв. – главница по незаплатени фактури
Сумата 259.57лв. –законна лихва за забава считано от 23.02.2011 до 12.09.2011г.
Законната лихва върху главницата 5049.71лв. от подаване на заявлението /30.09.2011г. / до окончателното изплащане на сумата, както и

ОСЪЖДА “ВЕК 92 “ООД с посочено седалище и адрес на управление ДА ЗАПЛАТИ на ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с посочено седалище и адрес на управление -
Разноските в настоящето производство в размер на 106.50лв. д.такса и 116.19лв. адв.възнаграждение

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане разноски 184.19лв. по заповедното производство, тъй като същите се присъждат по последното, след влизане в сила на настоящия съдебен акт, препис от който – да се изпрати по запов.производство.

Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
След влизане в сила – препис да се приложи по заповедното производство.


 
52 Гражданско дело No 27/2012, VI състав Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД И.П.И. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 12.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
53 Гражданско дело No 37/2012, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД П.Г.К. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 04.04.2012г.
П.Г.К. ***5 с ЕГН ********** признава, че дължи на “Топлофикация – П.” АД – гр. П. сума в размер на 1337,29 лв./ хиляда триста тридесет и седем лева и 29 ст./, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2008 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № *, находящ се в гр.П., кв. * *., която сума същият се задължава да заплати в касата на ищцовото дружество, както следва: на дванадесет равни месечни вноски, вносими до края на съответният месец, считано от 01.05.2012г. до окончателното изплащане.
Съдът намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и следва да бъде одобрена и
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в днешното с.з., така както бе формулирана по-горе.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 37/2012 г. по описа на Районен съд – П..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за постигната спогодба не подлежи на обжалване, а относно прекратяването подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ПОС, считано от днес.

 
54 Гражданско дело No 40/2012, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Б.Т.Р. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 05.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Т.Р., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 505.09 лв., представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ****** за периода от 01.09.2008 г. до 30.04.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 04.06.2010 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран размер от 1 349.17 лв. и за периода от 01.01.2007 г. до 01.09.2008 г.
ОТХВЪРЛЯ иска на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев за признаване за установено, че Б.Т.Р., ЕГН ********** *** му дължи обезщетение за забава за периода от 04.03.2007 г. до 21.05.2010 г. в размер на 325.92 лв.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 5045/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
55 Гражданско дело No 46/2012, V състав Облигационни искове Б.М.Д. В.В.Д. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ НА ОС ПЕРНИК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ.
 
56 Гражданско дело No 108/2012, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.П.А. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 11.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Д. ***, с ЕГН: **********,***, с които се иска да бъде признато за незаконно уволнението й, извършено със заповед № 50/10.11.2011 г. на Кмета на Община Перник, на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, предл. 1 от КТ и да бъде отменено като такова, да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност “Финансов контрольор” в Община Перник, като ОБЩИНА ПЕРНИК бъде осъдена да й заплати сумата от 4212,00 лв., представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за шестмесечен период, считано от 14.11.2011 г. до 14.05.2012 г., през който е останала без работа в резултат на незаконното уволнение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2011 г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Д. ***, с ЕГН: **********,***, сумата от 400,00 лв. /четиристотин лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от днес. 
57 Гражданско дело No 122/2012, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Е.Д.М. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 18.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Д.М. с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 1117.** лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.П., ул.”Р.Д.” бл.**, вх* ап.**, за периода 02.12.2006г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 271.29 лева, за периода от 30.01.2007г. до 23.11.2009г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 02.12.2009г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 2495.82 лева, главница за периода от 01.10.2003г. до 30.04.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 1137.02 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 30.11.2003г. до 23.11.2009г., ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.

ОСЪЖДА Е.Д. М. ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 177.81 лева .
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати Е.Д. М. ЕГН : **********,***, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно отхвърлената част на исковите претенции в размер на 617.60 лева
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №****/****г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
58 Гражданско дело No 149/2012, V състав Облигационни искове ВИК ООД П.Т.Ф. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Т.Ф., ЕГН ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ООД, ЕИК 8230736387 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Средец” № 11, представлявано от И.З., сумата от 1 047.85 лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена, но незаплатена вода в имот находящ се в гр.П., ул.”******* за периода от 06.10.2008 г. до 30.10.2010 г. заедно с обезщетение за забава в размер на 95.97 лв. за периода от 25.12.2008 г. до 29.11.2010 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 09.12.2010 г. до окончателното плащане на дължимото.
ОСЪЖДА П.Т.Ф., ЕГН ********** *** да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ООД, ЕИК 8230736387 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Средец” № 11, представлявано от И.З. сумата от 225.00 лв., представляваща направени от ищеца разноски.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 11650/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
59 Гражданско дело No 210/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.П.П. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 09.04.2012г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА П. да заплати на М.П. *** с ЕГН:********** сумата от 4 419.00 лева , представляваща обезщетение за периода ****г.- 22.12.2010г. в размер наемоподобния доход за вредите, които са й причинени от непредаване владението на собствената й реална част от имот с с пл.№ **** с площ от 200 кв.м.,при граници: от север-част от имот с пл.№ **** , от ****-УПИ **** ,от юг-част от имот с пл.№ **** и част от имот пл.№ ****,от запад-част от имот с пл.№ ****,която реална част се придава по регулация по силата на ПРЗ по гр.П.,кв."****",утвърден със Заповед № **** г. на Кмета на Община-П. към собствения на ищцата недвижим имот ,находящ се в гр.П.,кв."****" ,за който е отреден УПИ **** ,целият с площ от 456 кв.м. ,при граници на парцела по скица: от север-част от имот с пл.№ **** и УПИ **** ,от ****- тротоар , от юг-част от имот с пл.№ **** и част от имот с пл.№ ****,от запад-част от имот с пл.№ **** , находящ се в квартал *** по плана на гр.П. кв "****,като за разликата до пълния предявен размер от 5 000 лева ,ОТХВЪРЛЯ иска,като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Община П. против В.Т.С. с ЕГН:********* *** иск , с който се иска в случай на уважаване на главния иск същата да бъде осъдена да заплати на Община П. сумата от 5000лв., представляваща обезщетение за периода ****г.- 22.12.2010г. в размер наемоподобния доход за вредите, които са му причинени от неправомерно ползване на реална част от имот с пл.№**** с площ 200кв.м., продадена от ответника с договор от ****г., и придаваема се по регулация към собствения на ищеца имот УПИ **** в кв.*** по регулационния план на гр.П.,кв.”****” с площ 456кв.м.
ОСЪЖДА Община П. да заплати на М.П. *** с ЕГН:********** сумата от на 200 лева държавна такса ,400.00 лева адвокатско възнаграждение и 80.00 лева възнаграждение за вещо лице.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
60 Гражданско дело No 245/2012, IX състав Изменение на издръжка Д.Д.З. Д.З.Л. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 06.04.2012г.
Р Е Ш И:

ОХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от Н.К.Л., с ЕГН:********** ***, в качеството и на майка и законен представител на малолетното и дете Д.Д.З. с ЕГН:**********, срещу Д.З.Л., с ЕГН:********** ***, с който се иска да бъде изменен размера на издръжката от 100лв., определен с Решение №349/19.05.2008г. по гр.д.№4024/2008г. на ПРС, и платима от ответника, като същата бъде увеличена на 200лв., считано от 23.01.2012г. до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменяване или прекратяване.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на обявяването му- 06.04.2012г. 
61 Гражданско дело No 258/2012, V състав Издръжка И.И.Б. И.Б.Б. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 02.04.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
Предлагам на ответника да заплаща на И.И.Б. ежемесечна издръжка в размер на 130 лв./сто и тридесет лева/, считано от 25.01.2012г. Отказваме се от иска си за минало време. До момента ответникът е плащал издръжка от 08.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в посочения по-горе смисъл.
ОСЪЖДА И.Б.Б. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – Перник държавна такса в размер на 93.60 /деветдесет и три лева и 60 ст./, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 258/2012г. по описа на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяването подлежи на обжалване, в едноседмичен срок пред ПОС, считано от днес.

 
62 Гражданско дело No 276/2012, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Ж.С.П.,
Й.С.С.
Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 27.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО
 
63 Гражданско дело No 301/2012, V състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Р.Р.И. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 26.04.2012г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
64 Гражданско дело No 304/2012, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД А.М.В.,
Р.М.В.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.дело № 304 / 2012г. на ПРС

ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник АД предст. от изп.директор инж.Ст.В. седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , ДА ЗАПЛАТИ разноски на:
А.М.В. ЕГН ********** *** 3 / 20 А
Р.М.В. ЕГН ********** същия адрес
– в размер на 1059 лв. на адв.пълномощника по делото – по договор за пр.помощ от 06.03.2012г. по

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в ЕДНОседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.

Препис от вл. в сила определение – по чгд.


 
65 Гражданско дело No 331/2012, I състав Изменение на издръжка Г.Е.Л. Е.Л.В. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 04.04.2012г.
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА РАЗМЕРА НА ИЗДРЪЖКАТА, присъдена с решение № 199/07.03.2005 г., постановено по гр. дело № 277/2005 г. по описа на Пернишкия районен съд, платима от Е.Л.В. ***, с ЕГН: **********, на непълнолетната Г.Е.Л. с ЕГН: **********, със съгласието на своята майка С.И.Л. с ЕГН: **********,***, КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 50,00 лв. на 90,00 лв. /деветдесет лева/ месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.02.2012 г., до настъпването на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на задължението за заплащане на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ предявения иск в частта му за разликата над уважения до пълният претендиран размер от 120,00 лв., както и за периода от 15.09.2011 г. до датата на подаване на исковата молба - 01.02.2012 г., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Е.Л.В. ***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта му относно увеличения размер на присъдената издръжка.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от днес. 
66 Гражданско дело No 347/2012, VI състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Р.Й.В. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София ул.Д.Хаджикоцев 52-54 ЕИК 121554961, предст. от Валентин Ангелов Гълъбов ЕГН ********** в кач. на изп.директор чрез пълномощник Илиян Ангелов Толев ЕГН **********
с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК,
срещу ответника :
Р.Й.В. ЕГН ********** ***
че същият, в кач. си на кредитополучател / Потребител/ по Договор за потребителски кредит № 4855310437, дължи изпълнение на парично задължение в полза на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД в кач.на Кредитодател по същия договор, в размер на 435.68 лв. представляващи неизплатени месечни вноски от чл.11 т.11.2 на договора, ведно със законната лихва от подаване на заявлението по чл.410 ГПК – 08.12.2011г. до окончателното изплащане на сумата, усвоени за закупуване на стока – Сони Плейстейшън – на 03.01.2011г. – съгласно посочения договор
както и обезщетение за забава в размер на 10.58 лв. начислено за периода 15.04.2011 до датата на изготвяне на справката по заявлението за издаване на изпълнителния лист – 15.11.2011г.,
ОСЪЖДА Р.Й.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Ти БИ АЙ КЕРДИТ ЕАД с посочено седалище и адрес на управление, разноските по делото – 25лв. за д.такса и 100лв. юк .възнаграждение

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Ти БИ Ай КРЕДИТ ЕАД с посочено седалище и адрес на управление за присъждане направени в запов.произв. на разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението му до страните, пред ПОС.

Препис от решението след влизането му в сила да се приложи по заповедното производство.

 
67 Гражданско дело No 384/2012, IV състав Изменение на издръжка Н.И.Г. И.С.Г. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 12.04.2012г.
ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба, с която се изменя размера на издръжката, постановен по гр.дело № 2240/2008г. по описа на РС – Перник и платим от ответника И.С.Г. с ЕГН **********,*** на непълнолетното му дете Н.И.Г. с ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка Е.Г.Б. с ЕГН **********,*** ** като същата се увеличава от 80.00 лв. на 100/сто/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.02.2012 г., ведно със законната лихва от датата на просрочието до окончателното заплащане на сумата. Издръжката е платима до 5-то число на месеца, за който се отнася.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 384/2012 г. по описа на РС – Перник.
ОСЪЖДА ответникът И.С.Г. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта му относно прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

 
68 Гражданско дело No 389/2012, VII състав Изменение на издръжка К.С.И. С.С.И. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 03.04.2012г.
Страните се споразумяха за следното:
Бащата С.С.И. ***, с ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете К.С.И. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Й.К.П. с ЕГН ********** *** в размер на 80,00 лева /осемдесет лева/ месечно, считано от 07.02.2012 год. до настъпване на обстоятелства водещи до изменяването или погасяването на това задължение, в едно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , считано от датата на забава до окончателното заплащане.
Ответникът – Съгласен съм с предложения размер на издръжката.
Съдът намира, че така предложената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и следва да бъде одобрена и
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА така постигната спогодба.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му относно прекратяване производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Пернишки окръжен съд.
ОСЪЖДА ответника С.С.И. ***, с ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 25,00 /двадесет и пет лева/ по сметка на ПРС в едно със законната лихва върху държавните вземания, считано от датата на съдебната спогодба.

 
69 Гражданско дело No 393/2012, IX състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ч.И.Б. Е.С.Б. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Ч.И.Б., с ЕГН:********** ***, с която се иска налагане на мерки за защита по ЗЗДН по повод акт на домашно насилие, упражнено върху молителя на 26.01.2012г. от съпругата му Е.С.Б., с ЕГН:********** *** 47, и изразяваща се в упражнено психическо насилие.
ОСЪЖДА Ч.И.Б., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 80лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Ч.И.Б., със снета по делото самоличност, да заплати на Е.С.Б., със снета по делото самоличност, сумата от 400лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд 7 –дневен срок от връчването му на страните.

 
70 Гражданско дело No 397/2012, IX състав Облигационни искове Е.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 23.04.2012г.
На основание чл. 118, ал. 2 от ГПК, Пернишкият районен съд ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 397/2012 г. като изпраща същото на Районен съд – гр. София по подсъдност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в едноседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответника - от връчване на съобщението.
 
71 Гражданско дело No 400/2012, VI състав Облигационни искове ВИК ООД Е.Е.П. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по ИСК с пр.основание чл.124 ГПК вр. чл.422 вр. чл.415 ГПК, ПРЕДЯВЕН ОТ “ВИК ” ООД , ЕИК 8230736387 седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Средец 11 предст. от управителя Искра Златанова, срещу
Е.Е.П. ЕГН ********** ***, че същата,
Като абонатен № 1360451
ДЪЛЖИ НА ВИК ООД с посочено седалище и ЕГН сумата : 1073.35 лв., за доставена, отведена и пречистена но неизплатена вода за жилище на адрес гр.Перник ул.Струма бл.30 ап.26 , а именно –
918.51 лв. главница за неплатена питейна вода за периода 27.12.2007 – 25.10.2010г.,
лихва за забава върху посочената главница, в размер на 154.84 лв. за периода 01.03.2008 - 08.02.2011г.,
както и лихва за забава върху посочената главница, от датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение -15.03.2011 г. до окончателното изплащане на сумите.

ОСЪЖДА Е.Е.П. ЕГН ********** ***, че същата, ДА ЗАПЛАТИ НА ВИК ООД Перник с посочено седалище и адрес на управление, разноски по делото – 100лв. д. такса и 100лв. за вещо лице.

Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.
Препис , след вл. в сила- да се изпрати по заповедното производство.


 
72 Гражданско дело No 412/2012, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЕРНИК А.Д.М. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 04.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
РЕШИ:

НАСТАНЯВА малолетното дете А.Д.М. с ЕГН:********** *** за срок от една година, считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията предвидени в чл.29 от Закона за закрила на детето , водещи до прекратяване на настаняването .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишки окръжен съд , седмодневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

 
73 Гражданско дело No 421/2012, IX състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЕРНИК М.Д.М. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 02.04.2012г.
Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА малолетното дете М.Д.М. с ЕГН:********** ***, за срок от една година или до настъпване на някое друго обстоятелство по чл.29 ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението, като обжалването не спира изпълнението.


 
74 Гражданско дело No 478/2012, V състав Облигационни искове ВИК ООД Т.Р.Т. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 478/2012г. по описа на РС Перник поради оттегляне на иска.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалвана пред РС Перник в едноседмичен срок, който за ищеца тече от съобщаването, а за ответника от днес.

 
75 Гражданско дело No 526/2012, II състав Облигационни искове С.С.Й. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 27.04.2012г.
Прекратява производството по гр.дело №526 по описа на ПРС за 2012.Изпраща делото по подсъдност на СРС .
 
76 Гражданско дело No 572/2012, IX състав Искове по КТ за отмяна на уволнение П.С.Ц. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 20.04.2012г.
Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА уволнението на П.С.Ц.., с ЕГН:********** ***, извършено със Заповед №72/22.12.2012г. на Кмета на Община Перник, с която е прекратено трудовото му правоотношение на длъжност “старши специалист управление при кризи и отбранително- мобилизационна подготовка” в сектор “Сигурност” към Община Перник ЗА НЕЗАКОННО и като такова го ОТМЕНЯ.
ВЪЗСТАНОВЯВА П.С.Ц.., със снета самоличност, на заеманата преди уволнението му длъжност: “старши специалист управление при кризи и отбранително- мобилизационна подготовка” в сектор “Сигурност” към Община Перник.
ОСЪЖДА Община Перник да заплати на П.С.Ц.., със снета самоличност, сумата от 1285,92лв., представляваща обезщетение за периода 23.12.2011г.- 22.04.2012г. за времето, през което ищецът е останал без работа поради незаконно уволнение, ведно със законната лихва върху това обезщетение, считано от предявяване на исковата молба- 17.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН ИСКА за разликата от 664,08лв. до пълния претендиран размер на обезщетението от 1950лв., както и за периода 23.04.2012г.- 23.06.2012г.
ОСЪЖДА Община Перник да заплати на П.С.Ц.., със снета самоличност, сумата от 220,55лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение в съответствие с уважената част от исковете след компенсация.
ОСЪЖДА Община Перник да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 151,44лв. представляваща дължимата държавна такса за настоящето производство в съответствие с уважената част от исковете, както и сумата от 80лв., представляваща направени по делото разноски за експертиза.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяване на решението- 20.04.2012г. 
77 Гражданско дело No 585/2012, VI състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД З.К.К. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 25.04.2012г.
РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от МОБИЛТЕЛ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София 1309 район Илинден ул.Кукуш № 1 ЕИК 131468980 предст. от изп.директор А.М. и П.В.П. и чрез пълн.Светла Иванова Ангелова,
с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК,
срещу ответника :
З.К.К. ЕГН ********** *** и втори адрес гр.Перник ул.Първи май 51 Б ет.5 ап.58
че ПОСОЧЕНАТА , в кач. си на страна по сключен между страните Договор за предоставяне на GSM услуги К 1239604 от 05.11.2007г., дължи сума в общ размер 122.91лв. представляваща сбор от главници по данъчни фактури, както следва :
- данъчна фактура № 170696557 от 28.02.2009г. издадена за сумата 77.20лв. с вкл.ДДС, месечни такси в размер 4.08лв., разговори, данни, съобщения в размер на 69.42лв. и ДДС в размер на 12.87лв.
- данъчна фактура № 172187179 от 30.03.2009г. издадена за сумата 45.71лв. с вкл.ДДС, данни , разговори, съобщения и др. в размер на 47.21лв., ДДС в размер на 7.62лв.
както и законната лихва върху сборната сума 122.91лв. от образуване на заповедното производство – 10.11.2011г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА З.К.К. ЕГН ********** *** и втори адрес гр.Перник ул.Първи май 51 Б ет.5 ап.58
ДА ЗАПЛАТИ НА МОБИЛТЕЛ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София 1309 район Илинден ул.Кукуш № 1 ЕИК 131468980 предст. от изп.директор А.М. и П.В.П. и чрез пълн.Светла Иванова Ангелова,
разноските по делото – 25лв. за д.такса и 100лв. юк .възнаграждение

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на МОБИЛТЕЛ ЕАД с посочено седалище и адрес на управление за присъждане направени в запов.произв. на разноски – тъй като същите се присъждан по самото заповедно производство, след влизане в сила на настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението му до страните, пред ПОС.

Препис от решението след влизането му в сила да се приложи по заповедното производство.

 
78 Гражданско дело No 606/2012, IX състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЕРНИК М.Д.Д. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 02.04.2012г.
Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА М.Д.Д. с ЕГН:********** *** Зограф 61, за срок от три месеца, считано от датата на административната заповед, или до настъпване на някое от обстоятелствата за прекратяване на настаняването по чл.29 ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението, като обжалването не спира изпълнението.


 
79 Гражданско дело No 806/2012, V състав Облигационни искове ВИК ООД Р.А.С. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 06.04.2012г.
Връща исковата молба на "Водоснабдяване и канализация"ООД Прекратява производството по гр.дело №806/12г.
 
80 Гражданско дело No 826/2012, VII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЕРНИК А.К.К. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 04.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
РЕШИ:
НАСТАНЯВА малолетната А. К. К. с ЕГН : ********** в семейството на Ц.С.С. - баба на детето по майчина линия и С.Н.С. - дядо на детето по майчина линия, и двамата от гр.Перник, ул.”Колош”, №3, за срок от две години или до настъпване на някое от основанията на чл.29 от Закона за закрила на детето, водещи до прекратяване на настаняването .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишки окръжен съд, в седмодневен срок от връчване на решението на страните.

 
81 Гражданско дело No 1182/2012, II състав Други дела П.Г.Д.,
А.А.Д.
Й.Г.Д.,
И.В.Д.
Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 27.04.2012г.
Връща исковата молба рег.№ 7947/16.03.2012г. и прекратява производството по гр.дело №1182 по описа на ПРС за 2012г.
 
82 Гражданско дело No 1264/2012, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Л.Г.К.,
Г.Г.К.,
К.Г.К.
Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
83 Гражданско дело No 1303/2012, VII състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ц.В.П. А.К.С. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 09.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОСЪЖДА Ц.В.П. ЗА ЗАПЛАТИ НА ПРС ДЪРЖАВНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 30.00 ЛВ.
 
84 Гражданско дело No 1312/2012, IX състав Други дела Д.П.Т.,
Д.Б.Д.,
А.К.Д.
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 23.04.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1312/20121г. на Пернишкия районен съд, като ВРЪЩА исковата молба на ищците Д.П.Т., Д.Б.Д. и А.К.Д..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
85 Гражданско дело No 1313/2012, VII състав Други дела В.Д.В.,
К.М.Г.
М.М.Г.,
С.П.Г.
Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 26.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ПОС С ЧАСТНА ЖАЛБА В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
86 Гражданско дело No 1381/2012, II състав Вещни искове П.Г.Д.,
А.А.Д.
ОБЩИНА - ПЕРНИК Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 23.04.2012г.
Връща исковата молба рег.№8576/21.03.2012г. и прекратява производството по делото.
 
87 Гражданско дело No 1385/2012, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие В.Р.Е. С.В.И. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
НАЛАГА мерки за защита на В.Р.Е. ***, с ЕГН: **********, срещу осъществяваното домашно насилие от С.В.И. ***, с ЕГН: **********, като:
ЗАДЪЛЖАВА С.В.И. ***, с ЕГН: **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Р.Е. ***, с ЕГН: **********.
ОТСТРАНЯВА С.В.И. от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. Перник, *** ** ** за срок от шест месеца, считано от датата на влизане на решението в сила.
ЗАБРАНЯВА на С.В.И. да приближава на по-малко от 100 метра горепосоченото жилище, както и местата за социални контакти и отдих на молителката В.Р.Е., за срок от шест месеца, считано от датата на влизане на решението в сила.
Да се издаде заповед за защита.
ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕДТА да се връчи на страните и да се изпрати на Второ РУП при ОД на МВР – гр. Перник, както и на РУП на МВР – гр. Радомир, с указание, че следва да следят за нейното изпълнение.
ОСЪЖДА С.В.И., с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Пернишкия район съд глоба в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ и 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ държавна такса по делото, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен от връчването му на страните.

 
88 ЧГД No 1501/2012, V състав Други ЧГД А.В.С.   Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 05.04.2012г., в законна сила от 05.04.2012г.
Разрешава извършване на продажба.
 
89 Гражданско дело No 1613/2012, VIII състав Други дела Г.И.П. Л.Н.Ж.,
К.Н.М.,
О.Б.М.
Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 25.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
90 ЧГД No 1636/2012, II състав Други ЧГД З.Я.Х.   Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
Разрешава на З.Я.Х. в кач. и на настойник на поставения под пълно зап. Мирослав Янков Байлов да отблокира сметките на Мирослав Янков Байлов.
 
91 ЧГД No 1637/2012, II състав Отказ от наследство И.О.И.   Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
Впесва отказа от наследства.
 
92 ЧГД No 1786/2012, VI състав Други ЧГД М.Я.Б.   Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Определение от 23.04.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
РАЗРЕШАВА ТЕГЛЕНЕ НА СУМАТА ОТ 4442,37 ЕВРО И СУМАТА 1629,32ЛВ КАКТО И ДА ЗАКРИЕ ВЛОГА ПО ДВЕТЕ СМЕТКИ.
 
93 Гражданско дело No 10001/2012, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА ПЕРНИК СД АБР-ТИХОВ И СИЕ Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 04.04.2012г.
ОБЩИНА П. - гр. П., ул.”Свети Иван Рилски” № 1 А, ЕИК * * *, представлявана от Кмета - Р.Я., от една страна и от друга, СД „* * *. ***, с ЕИК * * *, и адрес на управление на дейността - гр. П., ул. ”*” **, представлявано от неговия УПРАВИТЕЛ, Б.Г.Т., с ЕГН **********,***/2012 год. по описа на Районен съд- гр.П..
Постигнахме съгласие и сключихме настоящето споразумение, при следните условия :
1.Настоящето споразумение има за предмет уреждане на задълженията на търговското дружество към Община П., във връзка с посоченото гр.д. 10001/2012 г.
2 Двете страни се съгласяват, че СД „**. *** във връзка с посоченото гр.д. сумите , както следва:
2.1.Главница - 4542,96 лева /четири хиляди петстотин четиридесет и два лева и 96 ст./,представляваща неизплатени месечни вноски за наем по Договор за наем № ***
2.2.Лихва върху посочената сума в размер на 400.05 лева /четиристотин лева и 5 ст./,за времето от датата на която е следвало да бъде заплатен ежемесечния наем, до датата на депозиране на исковата молба-09.01.2012 год.
2.3.Платена ДТ за завеждане на иска в размер на 199 лева./ сто деветдесет и девет лева/.
2.4.Платен адвокатски хонорар в размер на 440,00 лева /четиристотин и четиридесет лева/.
2.5.Внесен депозит за вещо лице в размер на 80 лева /осемдесет лева/, или всичко дължима сума, в размер на 5 662,01 лева (пет хиляди и шестстотин шестдесет и два лева и 1 ст.)
3. Двете страни се съгласяват, че към датата на подписване на настоящето споразумение, СД „* * *. ***, от посоченото задължение в размер на 5 662,01 лева (пет хиляди и шестстотин шестдесет и два лева и 1 ст.) е погасило, сумата 1 500 (хиляда и петстотин) лева, която сума е внесло по сметка на Община П. с Платежно нареждане от 27.03.2012 год.
4.С посочената в предходната точка сума от 1500 лева двете страни приемат, че са погасени дължимите лихви и разноски в размер на 1 144.18 лева и 355,82 лева от дължимата главница.
5.Двете страни се съгласяват, че остатъка от дължимата сума в размер на 4162,01 лева (четири хиляди и сто шестдесет и два лева и 1 ст.), да бъде погасена с месечни вноски, от страна на СД „* * *. ***, всяка от които от по 140 лв. (сто и четиридесет лева ), считано от 01.04.2012 лева до м.09.2014 год. включително.
6.СД „* * *. ***, се задължава да издължава всяка месечна вноска до 05-то число на текущия месец.
7.СД „* * *. ***, се задължава ежемесечно освен дължимата месечна вноска по т. 5, да заплаща на Община П. и дължимата лихва върху всяка месечна вноска, считано от 09.01.2012 год. до датата на внасяне на същата.
8.За така дължимата сума в размер на 4162,01 лева (четири хиляди и сто шестдесет и два лева и 1 ст.), Община П. има право да се снабди с ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ, като в същият се посочи, че посочената сума е дължима главница и върху същата се дължи законната лихва до пълното нейно изплащане.
9.При забава на плащането на която и да е месечна вноска, повече от 10 (десет) дни след датата, посочена в т.6 от настоящето Споразумение, Община П. има право да заведе изпълнително дело за събиране на същата по установения от ГПК , ред.
Юк.М. - заявявам, че съм съгласна с всички условия на така постигнатата спогодба, като представям и изрично пълномощно от 02.04.2012г. в тази връзка.
Ответникът- съгласен съм с всички условия на така постигнатата спогодба.
Съдът намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и следва да бъде одобрена и
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в днешното с.з., така както бе формулирана по-горе.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 10001 /2012 г. по описа на Районен съд – П..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а относно прекратяването подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ПОС, считано от днес.

 
94 Гражданско дело No 10016/2012, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ РАЛИ МЛАДЕНОВ ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 27.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Перник, представлявана от кмета Р.Я., че дължи на ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов сума в размер на 15 503.24 лв., представляваща неизплатено възнаграждение по договор за СМР, сума в размер на 3 198.47 лв., представляваща обезщетение за забава, считано от 21.11.2009 г. – 28.11.2011 г., както и законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК – 29.11.2011 г., до окончателното плащане на дължимото.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов иск да бъде признато за установено, че Община Перник, представлявана от кмета Р.Я. му дължи разноските, присъдени по ч.гр.д. № 7232/2011 г. по описа на РС-гр.Перник.
ОСЪЖДА Община Перник, представлявана от кмета Р.Я. да заплати на ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов сума в размер на 987.50 лв., представляваща направени от последния разноски по делото.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 7232/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
95 Гражданско дело No 10017/2012, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ РАЛИ МЛАДЕНОВ ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 27.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Перник, представлявана от кмета Р.Я., че дължи на ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов сума в размер на 5 193.81 лв., представляваща неизплатено възнаграждение по договор за СМР № 260/08.07.2008 г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК - 29.11.2011 г., до окончателното плащане, както и 3 828.38 лв., представляваща договорна неустойка за забавено изпълнение, възлизаща на 10 % от общата стойност на договорените и приети СМР.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов иск да бъде признато за установено, че Община Перник, представлявана от кмета Р.Я. му дължи разноските, присъдени по ч.гр.д. № 7253/2011 г. по описа на РС-гр.Перник.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов иск да бъде признато за установено, че Община Перник, представлявана от кмета Р.Я. му дължи договорна неустойка за забавено изпълнение за разликата над уважения размер от 3 828.38 лв. до предявения от 4 674.43 лв.
ОСЪЖДА Община Перник, представлявана от кмета Р.Я. да заплати на ЕТ “Рали Младенов”, ЕИК 823030003 със седалище и адрес на управление: с.Дивотино, Община Перник, ул.”Миньор” № 73, представляван от Рали Б. Младенов сума в размер на 685.44 лв., представляваща направени от последния разноски по делото.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 7253/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
96 Гражданско дело No 10018/2012, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ РАЛИ МЛАДЕНОВ,
ОБЩИНА ПЕРНИК
  Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 26.04.2012г.
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от: ЕТ РАЛИ МЛАДЕНОВ, с ЕИК 823030003 седалище и адрес на управление с.Дивотино общ.Перник 2 350 ул.Миньор 73, и представляван от собственика си Р.Б.М. ЕГН **********


ПРЕДЯВЕН ПО РЕДА на чл.124,1 вр.415,1 и чл.422 ГПК / във вр. с предходно заповедно производство ч.гр.д. /
СРЕЩУ :
ОБЩИНА ПЕРНИК ЕИК 000386751
че същата дължи на ЕТ РАЛИ МЛАДЕНОВ с посочено седалище и адрес на управление, обща сума в размер на 13 622.37лв., от която –
главница в размер на 10 202.15лв. ,
договорна неустойка в размер на 3 420.22лв., представляваща обезщетение за забавено изпълнение от страна на ответника на задължението му да заплати стойността на извършени и приети СМР, съгласно сключен договор между страните № 538 от 22.12.2008г., възлизаща на 10 % от общата стойност на договорените и приети СМР, както и
че дължи законната лихва върху главницата от 10 202.15лв. – за периода 29.11.2011г. до окончателното изплащане на сумите, които вземания са предмет на издадена заповед за изпълнение по ч.гр.дело № 7267 / 2011г. на ПРС 8 състав,

ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЕРНИК с посочено ЕИК, да заплати на ЕТ РАЛИ МЛАДЕНОВ с посочено седалище и адрес на управление,
направените по делото разноски в размер на : 272.45лв. д.т., 361 лв. адв.хонорар и 100лв. за вещо лице .
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане разноските по заповедното производство.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.
След влизане в сила на същото – препис да се приложи по заповедното производство.


 
97 Гражданско дело No 10024/2012, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДАНИС-Д ЕООД СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-94 ЕООД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 26.04.2012г.
РЕШИ:
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от: ДАНИС Д ЕООД – ЕИК 113586265 седалище и адрес на управление с.Ноевци 2394 общ.Брезник с управител Д.Д.Б. и предст. от адв.П.Б. ***
по чл.124,1 вр.415,1 и чл.422 ГПК / във вр. с предходно заповедно производство ч.гр.д. /
СРЕЩУ :
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 94 ЕООД- ЕИК 811189325 седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Софийско шосе 31 предст. от В.Г.Р. и Р.Г.М. – управители, и чрез адв. М.Г. САК гр.Перник ул.Софийско шосе 31 със сила на пресъдено нещо по отношение на ответната страна, че същата дължи на ДАНИС-Д ЕООД с посочено седалище и адрес на управление,
сума в размер на 3991.40лв. – главница – като остатък за плащане по два броя фактури № 109 от 17.01.2011г. и № 110 / 01.04.2011г. след прихващания отразени с двустранни протоколи от 17.01.2011 и 01.04.2011г. и след частично плащане на сумата 1000лв.,както и че дължи-
Изтекла лихва за забава в размер на 217.32лв., като за разликата до пълния предявен размер -289.75лв. – ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан, както и че дължи
законната лихва за забава върху главницата от 3991.40лв. считано от датата за подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение 23.12.2011г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 94 ЕООД- ЕИК 811189325 седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Софийско шосе 31 предст. от В.Г.Р. и Р.Г.М. – управители, и чрез адв. М.Г. САК гр.Перник ул.Софийско шосе 31
ДА ЗАПЛАТИ НА ДАНИС-Д ЕООД с посочено седалище и адрес на управление,
направените по делото разноски - 85.63 лв. д.т., 300 лв. адв.хонорар и 100лв. за вещо лице , като ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане на ищцовата страна на разноските по заповедното производство.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.
След влизане в сила на същото – препис да се приложи по заповедното производство.


 
98 Гражданско дело No 10025/2012, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РАЛИЦА ЕООД ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 03.04.2012г.
Връща исковата молба регV05068/21.02.2012г. и прекратява производството по гр.д.№10025 по описа на ПРС за 2012г.
 
99 Гражданско дело No 10054/2012, IV състав Други дела СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧЕСКА БОЛНИЦА ЗА АКАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕВРИКА ООД МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРИКА ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 04.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕДЯВЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК.ВРЪЩА ИСКАВОТО МОЛБА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО КАТО НЕДОПУСТИМО.
 
100 Гражданско дело No 10055/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВСЕСТРАННА РАЙОННА КООПЕРАЦИЯ МУРГАШ-КРЕМИКОВЦИ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ"МИНЕРАЛ" Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 06.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОСЪЖДА ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МИНЕРАЛ" С.РУДАРЦИ, ОБЩ.ПЕРНИК ДА ЗАПЛАТИ НА ВСЕСТРАННА РАЙОННА КООПЕРАЦИЯ "МУРГАШ-КРЕМИКОВЦИ" - СОФИЯ НАПРАВЕНИТЕ РАЗНОСКИ, А ИМЕННО 480.00 ЛВ., АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И 433.49 ЛВ.ДЪРЖАВНА ТАКСА.
 
101 Брачно дело No 4132/2011, III състав Развод и недейств. на брака Л.М.Е. Г.Г.Е. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 06.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Л.М.Е. с ЕГН ********** *** и Г.Г.Е. с ЕГН ********** ***, сключен на 18.02.1995 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0050 от същата дата при община Перник, с развод, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете П.Г.Г., родена на *** г., с ЕГН ********** се предоставя на майката Л.М.Е..
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО – детето П.Г.Г. ще живее при майка си Л.М.Е. ***.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО – бащата Г.Г.Е. ще може да взема детето винаги, когато се споразумеят, както и всяка първа и трета неделя от месеца за времето от 09.00 часа до 19.00 часа, както и един месец през лятото, който не съвпада с отпуска на майката.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО – бащата Г.Г.Е. с ЕГН ********** ***, ще заплаща на Л.М.Е. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете П.Г.Г., родена на *** г., с ЕГН ********** ежемесечна издръжка за детето в размер на 100,00 лв. /сто лева/, считано от влизането на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, до настъпването на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на това задължение.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – БОЯНОВА.
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище, находящо се в с. Кладница, общ. Перник, ул. Рудничар, № 21, представляващо къща – изключителна собственост на майката на съпруга Г.Г.Е., е освободено от съпругата и се предоставя за ползване на Г.Г.Е..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – по време на брака съпрузите не са придобили и не притежават недвижими имоти в режим на семейна имуществена общност.
По време на брака съпрузите не са придобили и не притежават моторни превозни средства и общи парични влогове.
Никой от съпрузите не е придобил и не притежава дялови или други участия в търговски дружества и никой от тях не се е регистрирал като едноличен търговец.
По време на брака съпрузите са придобили движими вещи на стойност под 2000 лв. /две хиляди лева/, които са поделили предварително, доброволно и извънсъдебно.
Съпрузите декларират, че нямат вписан брачен договор, а освен това нямат и няма да имат претенции за определяне на по-голям дял от общото имущество, придобито по време на брака им.
Окончателната държавна такса за прекратяването на брака, както и таксата за спогодената издръжка на детето ще се заплатят по сметката на ПРС от съпруга Г.Г.Е..
ОСЪЖДА Г.Г.Е. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд: сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ - държавна такса за развода, както и сумата от 72,00 лв. /седемдесет и два лева/ -държавната такса върху спогодения размер на издръжката за детето.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
102 Брачно дело No 4140/2011, III състав Развод и недейств. на брака В.Н.А. С.М.А. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 09.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между В.Н.А. с ЕГН ********** *** и С.М.А. с ЕГН ********** ***, сключен на 19.08.1979 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0483 от същата дата при Община Перник, с развод, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – А..
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище, находящо се в гр. Перник, ул. Силистра, № 27, съсобственост между съпрузите, се предоставя за ползване на С.М.А..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – по време на брака съпрузите са придобили недвижими имоти, които след развода ще останат в обикновена съсобственост при равни части, а именно: по ? идеална част за всеки от тях.
За движимите вещи, придобити по време на брака В.Н.А. и С.М.А. са постигнали взаимно споразумение и те няма да бъдат предмет на делба.
В.Н.А. и С.М.А. нямат претенции за уравняване на дяловете в пари, не са придобивали валутни и левови влогове, както и нямат регистрирани фирми и дружества.
Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи поравно.
ОСЪЖДА В.Н.А. с ЕГН ********** *** и С.М.А. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Пернишки районен съд по 20,00 лв. /двадесет лева/ - държавна такса за развода.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
103 Брачно дело No 4005/2012, III състав Развод по взаимно съгласие И.Р.И.,
П.Г.Г.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 06.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между И.Р. Ганчева с ЕГН ********** *** и П.Г.Г. с ЕГН ********** ***, сключен на 31.10.2009 г. в гр. Радомир, за което е съставен акт за граждански брак № 34 от същата дата при Община Радомир, с развод по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – упражняването на родителските права относно роденото от брака дете: Георги Петров Г., роден на *** г., с ЕГН **********, се предоставя на майката И.Р. Ганчева, при която детето ще живее.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО – бащата П.Г.Г. има право да посещава и взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване в дома на бащата, както и един месец през лятото, който не съвпада с платеният годишен отпуск на майката.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО – бащата П.Г.Г. с ЕГН ********** *** ще заплаща на И.Р. Ганчева с ЕГН ********** *** в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Георги Петров Г., роден на *** г., с ЕГН **********, издръжка за детето в размер на 70,00 лв. /седемдесет лева/, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на обстоятелства, които водят до изменение или прекратяване на това задължение.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – ГАНЧЕВА.
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. Ю. Гагарин, бл.33, вх.В, ап.48 – собственост на съпруга П.Г.Г., се предоставя за ползване на същия, т.е. на П.Г.Г..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ
Съпрузите нямат регистрирани фирми на свое име, не притежават дялови участия, не са съдружници или акционери в търговски дружества, не притежават съвместни или индивидуални банкови сметки.
ОСЪЖДА И.Р. Ганчева с ЕГН ********** *** и П.Г.Г. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Пернишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода, както и П.Г.Г. с посочен ЕГН и адрес, да заплати сумата от 50,40 лв. /петдесет лева и четиридесет ст./ - държавна такса върху спогодения размер на издръжката за детето.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
104 Брачно дело No 4007/2012, VIII състав Развод и недейств. на брака М.Д.И. Й.В.И. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 02.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между М.Д.И. с ЕГН ********** *** и Й.В.И. с ЕГН ********** ***, сключен на 19.05.2002 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0102 от същата дата при община Перник, с развод, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете С.Й.В. се предоставя на майката М.Д.И..
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО – детето С.Й.В. ще живее на адрес: гр. Перник, кв. Тева, бл.36, ап.15.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО – бащата Й.В.И. има право на лични отношения с малолетното си дете С.Й.В. всяка втора и четвърта събота и неделя, от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, а също така и петнадесет дни през лятната ваканция на детето, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, като ще взема детето от адреса по местоживеенето му и ще го връща там.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО – бащата Й.В.И. с ЕГН ********** *** ще заплаща ежемесечна издръжка за малолетното дете С.Й.В., родена на *** г., с ЕГН **********, платима чрез нейната майка и законен представител М.Д.И. с ЕГН ********** ***, в размер на 70,00 лв. /седемдесет лева/, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, до настъпването на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на това задължение.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – И..
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище – апартамент, с административен адрес: гр. Перник, ж.к. Тева, бл.36, ап.15, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 88,88 кв.м., ведно с избено помещение № 15 с полезна площ от 4,40 кв.м. и 7,50 % идеални части от общите части на сградата, както и от правото на строеж, при граници на апартамента: от изток – двор, от запад – двор, от север – апартамента № 14, от юг – преградна стена, се предоставя за ползване на съпругата М.Д.И..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ - семейното жилище – апартамент, с административен адрес: гр. Перник, ж.к. Тева, бл.36, ап.15, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 88,88 кв.м., ведно с избено помещение № 15 с полезна площ от 4,40 кв.м. и 7,50 % идеални части от общите части на сградата, както и от правото на строеж, при граници на апартамента: от изток – двор, от запад – двор, от север – апартамента № 14, от юг – преградна стена, след развода преминава в дял и става изключителна собственост на съпругата М.Д.И..
М.Д.И. поема сама и единствена задължението за погасяването на остатъка по ипотечен кредит, взет във връзка със закупувансето на посочения по-горе имот, с НА за учредяване на законна ипотека, вписан в “СВ” при ПРС под № 50, т.1, № 1634 от дв.вх.рег. от 19.04.2007 г.
Съпругът Й.В.И. декларира, че няма никакви финансови или каквито и да е претенции към съпругата М.Д.И. по отношение на този имот.
По време на брака съпрузите не са придобивали движими вещи на съществена стойност, нямат участия в търговски дружества с ограничена отговорност или акционерни такива, както и в СД, а дребните вещи за ежедневна употреба са разделили доброволно помежду си.
Разноските по делото остават за страните така, както са ги направили.
ОСЪЖДА М.Д.И. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/ - държавна такса за развода, както и сумата от 303,00 лв. /триста и три лева/ - държавна такса за предоставеният й дял от недвижим имот, придобит по време на брака, а Й.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на същия съд сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/ - държавна такса за развода, както и 50,40 лв. /петдесет лева и четиридесет ст./ - държавна такса върху спогодения размер на издръжката за детето.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
105 Брачно дело No 4020/2012, III състав Развод по взаимно съгласие С.Л.С. Ц.А.Н. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 05.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между С.Л.С. с ЕГН ********** *** и Ц.А.Н. с ЕГН ********** ***, сключен на 12.05.1996 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0131 от същата дата при Община Перник, с развод по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – упражняването на родителските права относно родените от брака деца: А.С.Л. и С.С.Л., се предоставя на майката Ц.А.Н., при която децата ще живеят на адрес: гр. Перник, ул. Кракра, бл.71, ап.12.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА – бащата С.Л.С. има право да вижда и взема при себе си непълнолетната А.С.Л. всяка първа, втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и да вижда и взема при себе си малолетната С.С.Л. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и да взема при себе си двете деца за един месец през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЦАТА – бащата С.Л.С. с ЕГН ********** *** ще заплаща месечна издръжка в размер на 100,00 лв. /сто лева/ за непълнолетното си дете А.С.Л., родена на *** г., с ЕГН **********, със съгласието на нейната майка и законен представител Ц.А.Н. с ЕГН ********** ***, както и месечна издръжка в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/ за малолетната С.С.Л., родена на *** г., с ЕГН **********, платима чрез нейната майка и законен представител Ц.А.Н. с ЕГН ********** *** – и двете издръжки: считано от подаване на молбата за развод: 10.02.2012 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на обстоятелства, които водят до изменение или прекратяване на това задължение.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – НОВКОВА.
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. Кракра, бл.71, ап.12, състоящо се от две стаи, хол, трапезария и бокс със сервизни помещения, представляващо съпружеска имуществена общност, се предоставя за ползване на съпругата Ц.А.Н. и същото е освободено от съпруга С.Л.С..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ
Съпрузите остават обикновени съсобственици на имуществото, придобито по време на брака в режим на семейна имуществена общност.
ОСЪЖДА С.Л.С. с ЕГН ********** *** и Ц.А.Н. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на Пернишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода, както и С.Л.С. – с посочен ЕГН и адрес, да заплати сумата от 129,60 лв. /сто двадесет и девет лева и шестдесет ст./ - държавна такса върху спогодения размер на издръжката за двете деца.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
106 Брачно дело No 4028/2012, VIII състав Развод по взаимно съгласие Д.И.А.,
К.Л.А.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 09.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Д.И.А. с ЕГН ********** и К.Л.А. с ЕГН ********** /и двамата със съдебен адрес:*** топче 2/15/, сключен на 06.05.2001 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0102 от същата дата при Община Перник, с развод по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – упражняването на родителските права относно роденото от брака дете: Крис Красимиров Л., роден на *** г., с ЕГН **********, се предоставя на майката Д.И.А., при която детето ще живее.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЕТО – бащата К.Л.А. има право на лични отношения с детето, като го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и веднъж годишно за един месец, който период да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО – бащата К.Л.А. с ЕГН ********** *** топче 2/15 ще заплаща на Д.И.А. с ЕГН ********** *** топче 2/15, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Крис Красимиров Л., роден на *** г., с ЕГН **********, ежемесечна издръжка за детето в размер на 100,00 лв. /сто лева/, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на обстоятелства, които водят до изменение или прекратяване на това задължение.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – ВЛАДИМИРОВА.
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище е напуснато от двамата съпрузи, поради което не се предоставя за ползване на никой от тях.
ОСЪЖДА Д.И.А. с ЕГН ********** и К.Л.А. с ЕГН ********** /и двамата със съдебен адрес:*** топче 2/15/ да заплатят по сметка на Пернишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода, както и К.Л.А. с посочен ЕГН и адрес, да заплати сумата от 72,00 лв. /седемдесет и два лева/ - държавна такса върху спогодения размер на издръжката за детето.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
107 Брачно дело No 4034/2012, III състав Развод по взаимно съгласие Ю.М.М.,
Е.И.Б.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 25.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Ю.М.М. с ЕГН ********** *** и Е.И.Б.М. с ЕГН ********** ***, сключен на 10.04.1993 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 119 от същата дата при Община Перник, развод по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – БОСАШКА.
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. Клемент Готвалд, бл.10, вх.Д, ап.84, собственост на родителите на Е.И.Б.М. се предоставя на съпругата Е.И.Б.М.. Същото е напуснато от съпруга Ю.М.М. и той няма претенции към ползването му.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – никой от съпрузите няма каквито и да е претенции за делба на вещи, представляващи съпружеска имуществена общност, тъй като същите са поделени извънсъдебно.
Никой от съпрузите не е регистриран като едноличен търговец и няма участие в търговски дружества.
Никой от съпрузите не притежава влогове в български лева и валута.
Разноските се поемат от съпрузите така, както са направени.
ОСЪЖДА Ю.М.М. с ЕГН ********** *** и Е.И.Б.М. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на Пернишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
108 Брачно дело No 4036/2012, III състав Развод по взаимно съгласие С.З.Н.,
Н.И.Н.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 05.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между С.З.Н. с ЕГН ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН ********** ***, сключен на 06.09.1998 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 329 от същата дата при Община Перник 31.07.2005 г. в гр. Перник, с развод по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИ ПРАВА – упражняването на родителските права относно родените от брака деца: И.Н.И. и З.Н.И., се предоставя на майката С.З.Н..
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА – децата И.Н.И. и З.Н.И. ще живеят на адрес: с. Рударци, ул. Ерма, № 7.
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА – бащата Н.И.Н. ще има право да взема децата при себе си всеки петък до неделя.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЦАТА – бащата Н.И.Н. с ЕГН ********** *** ще заплаща чрез банков превод по сметка на майката С.З.Н. ежемесечна издръжка в размер на по 80,00 лв. /осемдесет лева/ за всяко от децата И.Н.И. с ЕГН ********** и З.Н.И. с ЕГН **********, до 15-то число на съответния месец, считано от влизане на настоящото решение в сила, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на това задължение.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – Н..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ
По време на брака съпрузите не са придобили със съвместен принос недвижими имоти, влогове, както и участия във фирми.
Придобитият по време на брака автомобил марка “Фолксваген Пасат” с регистрационен номер РК 9754 АС, рама WVWZZZ31ZMB042241, след развода, остава в обикновена съсобственост между съпрузите като всеки от тях ще притежава по ? идеална част от собствеността на същия.
Разноските по делото се поемат от съпрузите поравно.
ОСЪЖДА С.З.Н. с ЕГН ********** *** и Н.И.Н. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Пернишки районен съд по 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет ст./ - държавна такса за развода, както и 115,20 лв. /сто и петнадесет лева и двадесет ст./ - държавна такса върху спогодения размер на издръжката за двете деца.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
109 Брачно дело No 4040/2012, III състав Развод по взаимно съгласие Р.С.Л.,
С.Г.Л.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 25.04.2012г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Р.С.Л. с ЕГН ********** *** и С.Г.Л. с ЕГН ********** ***, сключен на 06.04.1975 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 164 от същата дата при Община Перник, с развод по взаимно сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – Л..
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. Протожерица, № 55, се предоставя за ползване на двамата съпрузи.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – съпрузите не притежават банкови сметки и нямат регистрирани фирми. Те не притежават недвижими имоти, а движимите вещи, придобити по време на брака са разделили извънсъдебно.
ОСЪЖДА Р.С.Л. с ЕГН ********** *** и С.Г.Л. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на Пернишки районен съд сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - държавна такса за развода.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
110 Брачно дело No 4044/2012, V състав Развод по взаимно съгласие Г.В.С.,
Л.К.С.
  Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 05.05.2007 г. брак между Г.В.С., ЕГН ********** и Л. К.С., ЕГН ********** по взаимно съгласие на страните.

ОДОБРЯВА изложеното в исковата молба споразумение по чл. 51 от СК в следния смисъл:
1. Родителските права относно роденото от брака малолетно дете В.Л. С., ЕГН **********, се предоставят за упражняване от майката Г.В.С..
2. Определя се следния режим на лични отношения на детето с бащата: Л.К.С. има право да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, както и един месец през лятото, което време не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
3. Л.К.С. се задължава да заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лв. на малолетното си дете В.Л. С., ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител Г.В.С., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на предявяване на иска, до настъпване на обстоятелства, които водят до изменение или прекратяване на това задължение.
4. Семейното жилище, находящо се в с.С., Община П., ул.”*******, представляващо втория етаж от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от две стаи и сервизно помещение, се предоставя за ползване на Л.К.С.. Същото жилище е собствено на неговите родители и е освободено от Г.В.С..
5. Страните нямат претенции за заплащане на издръжка един на друг като съпрузи.
6. Г.В.С. запазва брачното си фамилно име С..
7. Страните остават обикновени съсобственици на имуществото, придобито по време на брака им в режим на съпружеска имуществена общност.
8. Разноските се поемат от страните така, както са направени.
ОСЪЖДА Л. К.С., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – П. държавна такса върху определената издръжка в размер на 57.60 лева, както и 5 лева за издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
111 Брачно дело No 4046/2012, VI състав Развод по взаимно съгласие В.К.В.,
Д.Й.В.
  Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Р Е Ш И :

ДОПУСКА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ между
В.К.В. ***.Константинов № 11 ЕГН **********
И
Д.Й.В. *** ЕГН ********** *** на 18.01.1981г. – удост. въз осн. на акт за гр.брак № 17 от 18.01.1981г. изд. От Община Перник.

УТВЪРЖДАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ 51 СК, постигнато между двамата, съобразно което:
• ФАМИЛНО ИМЕ носено преди брака - ГУЛЕВА - ще се носи от Д.Й.В., след прекратяване на брака.
• ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
• Движимите вещи са разделени извънсъдебно и доброволно.
• СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ - гр. Перник, ул.Алеко Константинов № 11, собственост на съпруга В.К.В. - се предоставя за ползуване на последния.
• ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ НЕ СЕ ДЪЛЖИ, тъй като е ПЪЛНОЛЕТНО.
• По време на брака си не са придобивани недвижими имоти, поради което такива не са предмет на бъдещи делби.
• Движими вещи придобити по време на брака съпрузите са разделили извънсъдебно и такива не са предмет на бъдеща делба.
• Двамата бивши съпрузи нямат претенции за уравняване на дялове в пари, не са придобивали валутни или левови влогове, нямат регистрирани фирми и дружества.
Решението не подлежи на обжалване. 
112 НЧХД No 859/2010, IV състав НЧХД И.Б.И. Л.А.Д. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Определение от 17.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по НЧХ д.№ 859/2010 г. по описа на ПРС.
ИЗПРАЩА делото на Софийски военен съд по подсъдност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
113 НЧХД No 1025/2011, III състав НЧХД Р.Р.Х. А.А.Е. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 04.04.2012г.
На осн.чл.24, ал.4, т.5 от НПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХ дело № 1025/2011г. по описа на Районен съд-Перник, образувано по тъжба от Р.Р.Х. с ЕГН ********** срещу А.А.Е. *** с ЕГН **********, с предмет на делото - деяние по чл.130 ал.2 от НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 15-дневен срок, считано от днес за подсъдимата и нейния защитник, и в същия срок от получаване на съобщението от тъжителя /може чрез неговия повереник/, пред Пернишки окръжен съд като въззивна инстанция.

 
114 НАХД No 1257/2011, VI състав Административни дела Г.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАЙ"- ГР. ПЕРНИК Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Определение от 12.04.2012г.
Съдът, след като се запозна с показанията на свидетеля и предвид изричното уточняване на същия, че нарушението е установено на спирка “Младежки дом” в гр.Радомир, намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и съгласно правилата за местната подсъдност – чл.59, ал.1 от ЗАНН изпратено по компетентност на Районен съд – Радомир
Предвид изложеното, съдът :

ПРЕКРАТЯВА НАХД №1257/2011г. по описа на РС Перник.
ИЗПРАЩА същото на РС Радомир по компетентност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
115 НАХД No 1306/2011, VI състав Административни дела РЕМАРК М ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 21.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 311/21.04.2012г. ОТМЕНЯ наказателно постановление №23-2303067/01.08.2011г., издадено от Директора на Д“ИТ” София, с което на жалбоподателя Д.С.Д. в качеството му на управител на “Ремарк–М” ЕООД на основание чл.416, ал.5, вр с чл.414, ал.3 от КТ за нарушение по чл.62, ал.1, вр. с чл.1, ал.2 от КТ е наложено наказание “глоба” в размер на 2 000 /две хиляди/лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
116 НАХД No 1459/2011, VIII състав Административни дела М.С.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 27.04.2012г.
РЕШЕНИЕ №350/27.04.2012г. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2346/09 от 07.12.2009 г., издадено от Р.П.Д. на длъжност началник на сектор “ПП” при ОДМВР гр. Перник, с което на М.С.С., с постоянен и настоящ адрес:***7, с ЕГН **********, са наложени административни наказания:
- “глоба”, в размер 150 лв. /сто и петдесет лева/ и “лишаване от право да управлява МПС за 1 месец” на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП и
- “глоба”в размер на 10 лв. /десет лева/ на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП,
за това, че на 25.11.2009 г., в 11.11 часа, в гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, движейки се в посока от кв. Тева към кв. Изток, срещу фирма “Блупойнт”, като водач на МПС – лек, с рег. № ** **, при ограничение на скоростта от 50 км/ч, валидно за населено място, се движел със скорост 85 км/ч, фиксирана с радар ТR–4D № 329 и не носел контролния талон от свидетелството за управление – нарушения на чл.21, ал.1 от ЗДвП и чл.157, ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
117 НАХД No 1470/2011, III състав Административни дела И.К.М. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 27.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 290, Отменя НП № 4155 от 08.08.2011г.,издадено от началник на сектор ПП към ОД на МВР Перник,с което на И.К.М. *** с ЕГН **********, му е наложено административно наказание по чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗдВП –глоба в размер на 300лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.


 
118 НОХД No 1505/2011, VII състав ГЛ.III. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Н.И.Й. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Присъда от 03.04.2012г.
ПРИСЪДА № 354/03.04.2012 год. ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.Й.-роден на ***г***, постоянен адрес:***3, настоящ адрес-***, *, **, **, **, **, л.к. ****, издадена на ****, от МВР-София,ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2011г. в гр.Перник /от новостроящ се търговски комплекс, находящ се зад ****, на ****,гр.Перник/,направил ОПИТ,който останал недовършен, поради независещи от дееца причини/задържан от служители на ОД на МВР-Перник/ да ОТНЕМЕ чужди движими вещи /50бр.арматурно Г-образно желязо-пръчки Ф-8 с размери 88x15 см, 2броя арматурно желязо-пръчки Ф-8 с дължина 4м и 4броя арматурно желязо-пръчки Ф-6 с дължина 4м/ на обща стойност - 98,15/деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки/лева от владението на Д.П.Г.-ЕГН **********-МОЛ на ****,,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив-след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година /Протоколно определение по НОХД № 8922/03год. на СРС-Влязло в сла на 13.VІІ.2005год./, изпълнението на които не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер/Протоколно определение по НОХД № 8922/03год. на СРС-Влязло в сла на 13.VІІ.2005год. и Споразумение по НОХД № 8268/00г на СРС-Влязло в сила на 08.Х.2003г./,като поне за едно от тях изпълнението наказанието не е отложено по чл.66 от НК - поради което на осн. чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 вр. чл.29 ал.1б.„а" и б."б" вр. чл.58б”а” вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание “ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА” за срок от 10/десет/ месеца.
На осн. чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС, му се ОПРЕДЕЛЯ, първоначални „СТРОГ” режим на изтърпяване на така определеното наказание “ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА” в ЗАТВОР.

На осн. чл.112 ал.1 вр. чл.111 ал.2 от НПК, ВРЪЩА на Д.П.Г.-ЕГН ********** - МОЛ на ****,/собственик/, веществени доказателства /50бр.арматурно Г-образно желязо-пръчки Ф-8 с размери 88x15 см, 2броя арматурно желязо-пръчки Ф-8 с дължина 4м и 4броя арматурно желязо-пръчки Ф-6 с дължина 4м/ на обща стойност-98,15/деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки/ иззети с Протокол за оглед от 23.VІ.2011год. и оставени на отговорно пазене в същия, след влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.И.Й.- ЕГН ********** /със снета самоличност/ да заплати по сметка на 01-РУП-МВР-Перник, сумата от 30,00/тридесет/лева,представляваща направени разноски в хода на до съдебното производство /Експертизи/, а по сметка на ПРС сумата от 20/двадесет/лева за разноски в съдебното производство /Вещи лица/.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.


Н.И.Й.
Мотиви от 18.04.2012г.
Мотиви към Присъда № 354/03.ІV.2012год. по НОХД № 1505/2011год. по описа на Районен съд–Перник:

С обвинителен акт на Районна прокуратура– Перник на подсъдимия Н.И.Й. е повдигнато обвинение за извършено от него престъпление:
* по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.18 ал.1 вр. чл.29 ал.1б„а" и б "б" от НК, тъй като на 23.06.2011г. в гр.Перник /от новостроящ се търговски комплекс,находящ се зад ****, на ****,гр.Перник/, направил ОПИТ, който останал недовършен, поради независещи от дееца причини/задържан от служители на ОД на МВР-Перник/ да ОТНЕМЕ чужди движими вещи /50бр.арматурно Г-образно желязо-пръчки Ф-8 с размери 88x15 см, 2броя арматурно желязо-пръчки Ф-8 с дължина 4м и 4броя арматурно желязо-пръчки Ф-6 с дължина 4м/ на обща стойност - 98,15/деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки/лева от владението на Д.П.Г.-ЕГН **********-МОЛ на ****,, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив-след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година /Протоколно определение по НОХД № 8922/03год. на СРС-Влязло в сла на 13.VІІ.2005год./, изпълнението на които не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер /Протоколно определение по НОХД № 8922/03год. на СРС-Влязло в сла на 13.VІІ.2005год. и Споразумение по НОХД № 8268/00г на СРС-Влязло в сила на 08.Х.2003г./, като поне за едно от тях изпълнението наказанието не е отложено по чл.66 от НК.
В хода на съдебните прения, прокурорът поддържа повдигнатото обвинение. Предлага на подсъдимия да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” в размер не по малко от 2години и половина, което да бъде изтърпяно при първоначален “Строг” режим в затвор.
Подсъдимият не се признава за виновен, но дава обяснения.

Пернишкият районен съд, в настоящият съдебен състав, след като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.14 и чл.18 от НПК, както и доводите на страните, прие за установено следното:
От фактическа страна:
Н.И.Й.-роден на ***г***, постоянен адрес:***3, настоящ адрес-***, *, **, **, **, неженен, л.к. ****, издадена на ****, от МВР-София, ЕГН **********, осъждан. Присъдите имащи пряко отношение към настоящето производство са 8/осем броя/, както следва:
Със Споразумение по НОХД № 8268/00г на СРС-Влязло в сила на 08.Х.2003г му е наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1година и 8осем месеца за деяние по чл. 195 ал.1 т.3,т.4 вр. чл.18 вр. чл.26 НК.На осн. чл.66 , отлага за срок от 4години.
Със Споразумение по НОХД № 8922/03год. на СРС-Влязло в сила на 10.ХІІ.2003год. му е наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1година при “Строг “ режим за деяние по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.29б”а” и “б” НК.
Със Споразумение по НОХД № 6234/03год. на СРС-Влязло в сила на 05.VІ.2003год. му е наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок от 5години при “Строг “ режим за деяние по чл.196 ал.1 т.2 вр. чл.29б “б” НК.
Със Споразумение по НОХД № 377/03год. на СГС-Влязло в сила на 31.І.2001год. му е наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок от 5години при “Строг “ режим за деяние по чл.199 ал.1 т.2 вр. чл.29б “а”“б” НК.
Протоколно определение влязло в сила на 13.VІІ.2005год. е допусната комулация по: НОХД № 8922/03год. на СРС и Споразумение по НОХД № 8268/00г на СРС-Влязло в сила на 08.Х.2003г., НОХД № 6234/2003г. на СРС, НОХД № 8922/2003г. на СРС и НОХД № 377/2003г. на СРС,к7ато е определено едно общо наказание “Лишаване от свобода” за срок от 5години увеличено по реда на чл.24 НК в размер на 7/седем години/. При строг режим.
Така посочените съдебни актове, постановени за престъпления, които са от един и същи вид с долуописаното такова и същите налагат извода, че последното е извършено в условията на опасен рецидив-след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година /Протоколно определение Влязло в сила на 13.VІІ.2005год. на СРС, изпълнението на които не е било отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер /Протоколно определение влязло в сла на 13.VІІ.2005год. по НОХД № 8922/03год. на СРС и Споразумение по НОХД № 8268/00г на СРС-Влязло в сила на 08.Х.2003г./, като поне за едно от тях изпълнението наказанието не е отложено по чл.66 от НК, по смисъла на чл.29 ал.1б.„а" и б."б" от НК и са в петгодишния срок по чл.30 ал.1 от НК.

През нощта на 22/23.06.2011г. се намирал в гр.Перник, като около 05,20часа се отправил към ул.„***", където влязъл в строяща се сграда /новостроящ се търговски комплекс, находящ се зад Бл. №33 на ул.„***", като преминал през оградата.
Качил се на втория етаж и оттам започнал да хвърля на земята извън оградата на различни железа, които намирал там.
Тази му дейност изцяло било забелязана от свидетеля С.А.Х. /работещ в помещения срещу сградата/, който видял силует на човек в сградата, който изхвърлял предмети /железа под формата на метални пръчки/ от етажа извън оградата. След като наблюдавал лицето свидетеля уведомил органите на МВР и продължил да наблюдава.
След около 10минути забелязал, че същият мъж излиза от оградата на търговски комплекс, държейки още метални пръчки в ръка.
В момента на излизането на Н.И.Й. от оградата на търговския обект той бил забелязан от изпратените по сигнала на място служители на МВР-свид.М.И.П. и Л.Б.М..
Н.И.Й., обаче също забелязал служителите на МВР и служебния им автомбил и побягнал, без да хвърля носените от него железа. Свид.Л.Б.М. *** настигнал и задържал, в този момент Н.И.Й. хвърлил носените от него пръчки.
Свидетелите М.И.П. и Л.Б.М.,установили самоличноста на задържането от тях лице: Н.И.Й.-ЕГН **********,***, постоянен адрес ***3.
Свидетелите В. Н. Н. и В.Б.Б. /също служители на МВР/, закарали Н.И.Й. в поделението на МВР, но той не дал смислени обяснения.
Общото количество вещи, предмет на престъпление-изхвърлените извън оградата с намерение за присвояване и изнесените на ръка от Н.И.Й. със същото намерение е: /50бр.арматурно Г-образно желязо-пръчки Ф-8 с размери 88x15 см, 2броя арматурно желязо-пръчки Ф-8 с дължина 4м и 4броя арматурно желязо-пръчки Ф-6 с дължина 4м/ на обща стойност-98,15/деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки/лева. Оставени са на отговорно пазене у пострадалия.
Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установена по несъмнен начин, като взе предвид отчасти обясненията на подсъдимия Н.И.Й., свидетелските показания на:Д.П.Г.,М.И.П., Л.Б.М., В. Н. Н. и В.Б.Б. и С.А.Х., приетите писмени доказателства с.з. на 03.ІV.2012год., съдържащи се в Досъдебно производство № 505/2011г. по описа на 01 РУ-МВР-гр.Перник писмени документи: Справка за съдимост, ведно с бюлетини (л.5-л.18); Протокол на Софийски градски съд (л.19-л.20); Протокол на Софийски районен съд (л.21-л.24); Протокол на Софийски районен съд (л.25-л.26); Протокол за оглед на местопроизшествие, ведно с фотоалбум (л.31- л
 
119 НОХД No 1593/2011, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Г.Н.Н.,
И.И.Г.,
В.Л.В.
Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 04.04.2012г.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът одобрява следното окончателно споразумение № 369/04.04.2012 г., сключено между представителя на Районна прокуратура – гр. Перник - прокурор Цветелина Евтимова и адвокат Р. като защитник на подсъдимите Г.Н.Н. и И.И.Г., а именно:
ПОДСЪДИМИТЕ Г.Н.Н. И И.И.Г. - със снета самоличност, се признават за ВИНОВНИ в това, че:
На 25.06.2011 г. в гр. Перник, от лек автомобил марка “Фиат Пунто” с рег. № ***, паркиран на ул. “Първи май” пред блок № 12, в съучастие като съизвършители, след като предварително са се сговорили както помежду си, така и с В.Л.В. и деянието не представлява маловажен случай, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на ляво задно стъкло на автомобила/ и чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил марка “Рено 19”, с рег. № ***/ и технически средства /гаечни ключове, клещи и нож/ са отнели чужди движими вещи /акумулаторна батерия, авто-Си Ди плеър и други/ на обща стойност 204,00 лева от владението на К.Г.М., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като Г.Н. е бил непълнолетен, но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, поради което:
- на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. І, т. 4, пр. І и ІІ и т. 5, вр. с чл. 194, ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК на Г.Н.Н. МУ СЕ НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС”***, с продължителност от 8 /ОСЕМ/ месеца, с периодичност на изпълнение два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, с продължителност от 8 /ОСЕМ/ месеца;
- на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. І, т. 4, пр. І и пр. ІІ и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на И.И.Г. МУ СЕ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното наказание „Лишаване от свобода” се ОТЛАГА за изпълнение за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение.
ПОДСЪДИМИЯТ Г.Н.Н. да заплати по сметка на Първо РУ “Полиция” при ОД на МВР - гр. Перник сумата от 60,00 лв. /шестдесет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
ПОДСЪДИМИЯТ И.И.Г. да заплати по сметка на Първо РУ “Полиция” при ОД на МВР - гр. Перник сумата от 10,00 лв. /десет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
Настоящият състав намира, че при подписване на горепосоченото споразумение е спазена разпоредбата на чл. 384, ал. 3 от НПК, тъй като това процесуално задължение е свързано преди всичко с изискване на съгласие на конституираните страни, които могат да бъдат засегнати от постигнатото споразумение. Не е необходимо подобно съгласие от страна на В.В., тъй като същият е съучастник на споразумяващите се Н. и Г. и като съподсъдим спрямо него наказателния процес продължава, където той може да докаже както невинността си, така и да отхвърли гражданско-правната претенция на пострадалия, ако има такава.
С оглед горното съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА вписаното съдържание в настоящия съдебен протокол на споразумение за решаване на делото, постигнато между Цветелина Евтимова - прокурор в Районна прокуратура – гр. Перник и адв. Р. в качеството му на защитник на подсъдимите Г.Н.Н. и И.И.Г..
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 1593/2011 г. по описа на Районен съд – Перник в частта, досежно подсъдимите Г.Н.Н. и И.И.Г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед разпоредбата на чл. 382, ал. 10 от НПК за горепосоченото определение да се съобщи на пострадалия К.Г.М. с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
Съдът намира, че с оглед приключване на настоящото производство и с оглед разпоредбата на чл. 309, ал. 1 от НПК взетата спрямо подсъдимите Г.Н.Н. и И.И.Г. мярка за неотклонение “Подписка”, следва да бъде отменена, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият Г.Н.Н. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият И.И.Г. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.
Съдът намира, че с оглед произнасянето от настоящия състав с определение, с което е одобрено споразумение за решаване на делото по реда на глава 29 от НПК по отношение на подсъдимите Г.Н. и И.Г. следва в тайно съвещание да се произнесе по отношение на участието на същия в наказателното производство, досежно подсъдимия В.Л.В.. Ето защо освободи от съдебната зала подсъдимите Г.Н. и И.Г., адвокат Р. и прокурор Евтимова.
В хода на тайно съвещание съдебният състав намери, че е налице процесуална пречка същият да продължи разглеждането на производството по отношение на подсъдимия В.В., с оглед хипотезата на чл. 31, вр. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „Б” от НПК.
Ето защо и на посоченото основание, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТВЕЖДА от разглеждане на производството по НОХ дело № 1593/2011 г. по отношение на обвинението на В.Л.В. съдия Петя Котева и съдебните заседатели Васил Златков и Лидия Гюрова.
Делото да се докладва на Председателя на Районен съд – Перник, с оглед определяне на друг докладчик за разглеждане на производството по отношение на обвинението на подсъдимия В.Л.В..
В присъствието на подсъдимите Г.Н. и И.Г., адвокат Р. и прокурор Евтимова настоящият състав обяви определението си по чл. 31, вр. чл. 29, ал. 1, т. 1, б. „Б” от НПК.
Г.Н.Н.
И.И.Г.
В.Л.В.
 
120 НАХД No 1661/2011, VI състав Административни дела ЕТ МАРИКА ВАСИЛЕВА-МЕЛИФЕРА ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 21.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 312/21.04.2012г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-2303832/29.09.2011г., издадено от Директора на Д“ИТ” София, с което на жалбоподателката М. Василева – управител на ЕТ”М. Василева – Мелифера” в качеството й на работодател по смисъла на & 1, т.1 от ДР на КТ е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 /две хиляди/лв. на основание чл.416, ал.5, вр. с чл. 414, ал.3 от КТ
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
121 НОХД No 1662/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Д.Г.Б. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 19.04.2012г., в законна сила от 19.04.2012г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 429 /19.04.2012г. между Калин Стоилов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.М.М., като защитник на подсъдимия Д.Г.Б., а именно:
Подсъдимият Д.Г.Б. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 28.08.2011г в гр.Перник, по ул.”П.Каравелов” управлявал моторно превозно средство л.а.”БМВ” с рег. № ** ** ** ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1.39 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест “Дрегер”7510 с № ARBB 0017, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.2,б.”б” вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б”, ал.1 от НК, му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА споразумение между Калин Стоилов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.М.М. - защитник на подсъдимия Д.Г.Б., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 1662/2011г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. На основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Д.Г.Б., че с оглед приключване на делото същата следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия Д.Г.Б..
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Перник в 7 дневен срок, считано от днес.

Д.Г.Б.
 
122 НЧХД No 1665/2011, III състав НЧХД И.П.Д. Р.П.Т. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 17.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.4, т.2 от НПК производството, образувано по тъжба от И.П.Д. ЕГН ********** ***, Швейцария срещу Р.П.Т. *** ЕГН **********. Определението може да се обжалва в 15 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Пернишки окръжен съд, като въззивна инстанция.
 
123 НОХД No 1686/2011, VI състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Л.А.Й. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 26.04.2012г.
С присъда № 453/26.04.2012г. ПРИЗНАВА обвиняемата Л.А.Й. – родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българка, българска гражданка, с основно образование, безработна, омъжена, неосъждана, с ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВНА за това, че на 24.04.2009г. в гр.Перник пред РУ “СО”-Перник съзнателно се е ползвала от неистински частен документ – трудов договор № 44 от 20.01.1991г. като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА изцяло по предявеното й обвинение по чл.316, вр.с чл.309 ал.1 от НК.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд в 15 дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309 ал.2 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взетата спрямо обвиняемата Л.А.Й..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред ПОС в 7-дневен срок, считано от днес.

Л.А.Й.
 
124 НАХД No 1714/2011, VII състав Административни дела С.Н.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 19.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 300/19.04.2012 Г.-ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3126/11г. изд. на 24.06.11год. на Нач. Сектор „ПП”-МВР-Перник с което на жалбоподателя С.Н.С.-ЕГН ********** е наложено наказание: “Глоба” в размер на 200лв. на осн. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
125 НАХД No 1735/2011, VII състав Административни дела Г.Й.М. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 12.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 282/12.04.2012 Г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 798/20.VІІ.2011год. на Нач.сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник с което на жалбоподателя Г.Й.М.-ЕГН ********** е наложено наказание:„Глоба” в размер на 500лв. на осн. чл.177 ал.2 т.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.139 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
126 НАХД No 1771/2011, III състав Административни дела ЮПИТЕР-155 ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 06.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 101, ОТМЕНЯВА НП № 0107045 от 11.12.2010г., издадено от Директор на ТД на НАП – гр. София, с което на търговското дружество “**” ЕООД ,гр.П., улица “*” бл.1 вх.А ,ап.6, Булстат 113053908, представлявано от Т.М.П., с ЕГН **********,на основание чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. П. като касационна инстанция.


 
127 НОХД No 1800/2011, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Г.О.К. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 24.04.2012г.
ПРИСЪДА № 443/24.04.2012 г. ПРИЗНАВА подсъдимият Г.О.К. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *,**,, **, *,*,*, с ЕГН: **********, ЗА НЕВИНЕН в това, че на 20.07.2011г. в къща, находяща се в гр. Перник, ул. “Трайко Живков” №6, държал огнестрелно оръжие-самоделно изработено оръжие, предназначено за произвеждане на изстрели с патрони калибър ** ** /5,6 мм./, без да има за това надлежно разрешение, поради което на основание чл.304 пр.ІІІ-то от НПК го ОПРАВДАВА изцяло по предявеното му обвинение за престъпление по чл.339 ал.1 пр.ІІ-ро от НК.
На основание чл.53, ал.2, б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението, а именно самоделно изработено оръжие, предназначено за произвеждане на изстрели с патрони с калибър **** /5,6 мм./, намиращо се на съхранение в служба „КОС” при Второ РУ „Полиция” – ОД – МВР – Перник, съобразно разписка приложена на л.30 от досъдебното производство.
На основание чл.150 ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след влизане на присъдата в сила, вещественото доказателство по делото, а именно гилза от фабрично произведен патрон калибър ** ** /5,6 мм./ марка „*”, което е без стойност, да се унищожи.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред ПОС.


Г.О.К.
 
128 НАХД No 1802/2011, VIII състав Административни дела В.Й.Д. ГД КД-ДАИ ИА АА Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 27.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба рег. № 13-00-1319/21.3.2011 г. на В.Й.Д. против Наказателно постановление № ДАИ-0000016 от 11.01.2010 г., издадено И.П.П. – гл. директор на ГД “КД – ДАИ” ким ИА “Автомобилна администрация” - гр. София.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1802 по описа на Районен съд – Перник за 2011 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

 
129 НАХД No 1822/2011, IV състав Административни дела В.Е.А. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 05.04.2012г.
С решение № 256/05.04.2012 г. съдът ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2394/29.06.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, с което на В.Е.А. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба”, в размер 300 /триста/ лв., на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП /ДВ, бр.10 от 2011 г./, за това, че на 30.04.2011 г., в 23.25 часа, в гр. Перник, кв. “Бела вода”, на път 1 клас, № 6, км.75, движейки се в посока гр. София, като водач на МПС – лек, с рег. № ***, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., валидно за населено място, се движил със скорост 96 км/ч., измерена с радар ТR – 4 №332 – нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
130 НАХД No 1830/2011, VII състав Административни дела Б.В.Б. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 19.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 299/19.04.2012г.-ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5048/07.Х.2011г. на Началник сектор ПП–КАТ при ОДП–МВР-Перник с което на жалбоподателя Б.В.Б.-ЕГН ********** е наложено наказание: “Глоба” в размер на 3 000лева на основание чл.179 ал.3 т.1 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
131 НОХД No 1839/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Р.Б.Д. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 04.04.2012г., в законна сила от 04.04.2012г.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК одобрява следното окончателно съдържание на споразумение № 371/04.04.2012 г., сключено между представителя на Районна прокуратура – гр. Перник - прокурор К. Първанов и адвокат К.М., като защитник на подсъдимия Р.Б.Д., а именно:
ПОДСЪДИМИЯТ Р.Б.Д. – със снета самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 24.09.2011 г. в гр. Перник, ул. “6-ти май” № 1 – от магазин “Кауфланд България-ЕООД КО.КД”, филиал 3 100, направил опит, който останал недовършен по независещи от него причини /бил задържан от охранители на “АСО Пирели” ЕООД – гр. София/, да отнеме чужда движима вещ /1 бр. ролон “Nivea for men”/, на обща стойност около 4,50 лв., от владението на МОЛ при “Кауфланд България-ЕООД КО.КД”, филиал 3 100 – И.В.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив – след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на поне едно от тях не е отложено по чл. 66 от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “б”, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.
На основание чл. 61, т. 2 и чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС така определеното наказание Р.Д. да изтърпи при първоначални СТРОГ режим и в затвор.
ПОДСЪДИМИЯТ Р.Б.Д. да заплати по сметка на Първо РУ при ОД на МВР - Перник сумата от 70,00 лв. /седемдесет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между К. Първанов – прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник и адвокат К.М. в качеството на защитник на подсъдимия Р.Б.Д..
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 1839/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед приключване на настоящето производство и предвид одобреното споразумение на основание чл. 309, ал. 1 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” спрямо Р.Б.Д..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.
Р.Б.Д.
 
132 НАХД No 1891/2011, III състав Административни дела В.И.Я. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 04.04.2012г.
Отменя НП НП 4422 от 07.09.2011г., издадено от Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР -Перник, с което на В.И.Я.,*** с ЕГН **********, основание чл.177 ал.3 от ЗДвП / Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание- глоба в размер на 1000 лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.
НП-отмененоРЕШЕНИЕ № 97
 
133 НАХД No 1897/2011, VII състав Административни дела П.К.М. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 26.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 333/26.04.2012 г.- ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1119/21.ІХ.2011г. на Началник сектор ПП–КАТ при ОДП–МВР-Перник с което на жалбоподателя П.К.М.-ЕГН ********** е наложено следното наказание: “Глоба” в размер на 300лева на основание чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
134 НАХД No 1898/2011, VII състав Административни дела Й.Н.Н. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 12.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 281/12.04.2012 Г. - ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 3631/07.Х.2011год. на Началник сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник, с което на жалбоподателя Й.Н.Н. - ЕГН ********** са наложени наказания: “Глоба” в размер на 100лв. на осн. чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП и наказание “Глоба” в размер на 300лв. и “Лишаване от право да управлява МПС за 10месеца” на осн. чл.174 ал.1 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.5 ал.3 т.1 пр.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
135 НОХД No 1905/2011, IV състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК К.П.Г.,
П.П.Г.
Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 03.04.2012г.
ПРИСЪДА № 364 от 03.04.2012 г. ПРИЗНАВА подсъдимият К.П.Г. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, и настоящ адрес:***, *,**,, *,*,*,, работещ в „Т” ЕОД – С. на длъжност „*” с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2011г. в гр.Перник, кв.”**”, в междублоково пространство пред бл.91, чрез удар с дървен продълговат предмет – тип бухалка, в областта на главата, причинил на К.В.М., живущ ***, тежка телесна повреда, изразяваща се в открита черепно-мозъчна травма: травматичен епидурален /над твърдата мозъчна обвивка/ кръвоизлив в лявата теменна област; травматичен вътремозъчен кръвоизлив в лявата челна област; линеарно счупване на челната кост; травматичен субарахноидален /под меките мозъчни обвивки/ кръвоизлив, довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, поради което и на основание чл.128, ал.2, вр.ал.1 вр. чл.54, вр. чл.58а, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на 2 години и 8 месеца /две години и осем месеца/ „лишаване от свобода”.
На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
ПРИЗНАВА подсъдимият П.П.Г. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, *,*,*ие, *, работещ в „Б.” ООД – Перник на длъжност „***”, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.09.2011г., в гр.Перник, кв.”**”, в междублоково пространство пред бл.91, чрез удар с „държале” /дървен предмет/ в областта на лявата ръка, причинил на И.С.Д., живущ ***, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата лакътна кост в средната й трета, с разместване на фрагментите по ширина, довело до трайно затруднение на движенията на горен ляв крайник за период от време около 3-5 месеца, поради което и на основание чл.129, ал.2, вр.ал.1, вр. чл.54, вр. чл.58а, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на 8 /осем/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимия К.П.Г. - със снета по делото самоличност, да заплати на частният обвинител и гр. ищец К.В.М. с адрес:***, с ЕГН **********, сумата от 17500 лв. представляваща обезщетение за претърпени от последния неимуществени вреди /болки и страдания/ от деянието по чл.128, ал.2, вр. ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на увреждането – 16.09.2011 г., до окончателното изплащане, като за разликата до пълният предявен размер на иска от 50 000 лв., ОТХВЪРЛЯ същият като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА подсъдимия П.П.Г. - със снета по делото самоличност, да заплати на гр. ищец И.С.Д. с адрес:***/А/1, с ЕГН **********, сумата от 4500 лв. представляваща обезщетение за претърпени от последния неимуществени вреди /болки и страдания/ от деянието по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на увреждането – 16.09.2011 г., до окончателното изплащане, като за разликата до пълният предявен размер на иска от 10 000 лв., ОТХВЪРЛЯ същият като неоснователен и недоказан.
На основание чл.150 ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след влизане на присъдата в сила, вещественото доказателство по делото – кръгъл дървен предмет с диаметър 4 см. и с дължина 73 см., регистрирано под № 45 в книгата за веществени доказателства на Районен съд – Перник за 2011 г., което е без стойност, да се унищожи.
ОСЪЖДА подсъдимия К.П.Г. - със снета самоличност, да заплати по сметка на Първо РУП при ОД МВР – Перник сумата от 60 лв. - за направени разноски в досъдебното производство, а по сметка на Пернишки районен съд - сумата от 700 лв. представляваща ДТ, в размер 4% върху уважения размер на гр.иск.
ОСЪЖДА подсъдимия П.П.Г. - със снета самоличност, да заплати по сметка на Първо РУП при ОД МВР – Перник сумата от 60 лв. - за направени разноски в досъдебното производство, а по сметка на Пернишки районен съд - сумата от 180 лв., представляваща ДТ, в размер 4% върху уважения размер на гр.иск.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Пернишки окръжен съд в 15-дневен срок, от днес.

К.П.Г.
П.П.Г.
Мотиви от 23.04.2012г.
Мотиви към присъда № 364 от 03.04.2012 год. по нохд № 1905/2011 г. по описа на ПРС.

С обвинителен акт на Районна прокуратура – гр. Перник e повдигнато обвинение на:
• К.П.Г., за престъпление по 128, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че: на 16.09.2011г. в гр.Перник, кв.”**”, в междублоково пространство пред бл.91, чрез удар с дървен продълговат предмет – тип бухалка, в областта на главата, причинил на К.В.М., живущ ***, тежка телесна повреда, изразяваща се в закрита черепно-мозъчна травма: травматичен епидурален /над твърдата мозъчна обвивка/ кръвоизлив в лявата теменна област; травматичен вътремозъчен кръвоизлив в лявата челна област; линеарно счупване на челната кост; травматичен субарахноидален /под меките мозъчни обвивки/ кръвоизлив, довела до постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, и
• П.П.Г. за престъпление по 129, ал.2, вр. ал.1 от НК за това, че: на 16.09.2011г., в гр.Перник, кв.”**”, в междублоково пространство пред бл.91, чрез удар с „държале” /дървен предмет/ в областта на лявата ръка, причинил на И.С.Д., живущ ***, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата лакътна кост в средната й трета, с разместване на фрагментите по ширина, довело до трайно затруднение на движенията на горен ляв крайник за период от време около 3-5 месеца,
За съвместно разглеждане в съдебното производство е приет за разглеждане предявеният от пострадалия К.В.М. граждански иск срещу подсъдимия К.П.Г. за сумата от 50 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от него в резултат на деянието по чл.128, ал.2, вр. ал.1 от НК неимуществени вреди /болки и страдания/, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на увреждането - 16.09.2011 г., до окончателното изплащане.
К.В.М. е конституиран като граждански ищец по делото.
Приета е и молбата на пострадалия М. за участие в съдебното производство като частен обвинител и същият е конституиран в това процесуално качество.
За съвместно разглеждане в съдебното производство е приет за разглеждане и предявеният от пострадалия И.С.Д. граждански иск срещу подсъдимия П.П.Г. за сумата от 10 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от него в резултат на деянието по чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК неимуществени вреди /болки и страдания/, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на увреждането - 16.09.2011г., до окончателното изплащане.
И.С.Д. е конституиран като граждански ищец по делото.
Производството се е развило по реда на глава 27 от НПК.
В съдебните прения прокурорът поддържа повдигнатите обвинения и предлага подсъдимите да бъдат признати за виновни в извършване на престъпленията по-горе, като на всеки от двамата се определи наказание “лишаване от свобода” : за К.Г. - 3 години, а за П.Г. – 1 година, които наказания, при условията на чл.58а, ал.1 от НК, да бъдат намалени с 1/3. Предлага спрямо двамата подсъдими да се приложи разпоредбата на чл.66 от НК, като изпълнението на наказанията се отложи съответно за срок 5 години и 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.
Частният обвинител и граждански ищец – К.М. лично и чрез повереника си по делото – адв. Б. от ПАК, поддържа обвинението и пледира за налагане на съответстващо по тежест наказание за извършеното престъпление, като с оглед тежестта на последното, пледира за ефективното му изтърпяване. Моли, като последица от осъждането, предявеният граждански иск да бъде уважен в пълен размер.
Гражданският ищец – И.Д., лично и чрез повереника си по делото – адв. Б. от ПАК, пледира предявеният граждански иск да бъде уважен в пълен размер.
Подсъдимите К.Г. и П.Г., при условията на чл.371, т.2 от НПК признават изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласявайки се да не се събират доказателства за тези факти.
Защитникът им – адв. В. от ПАК, по изложените в съдебните прения съображения, пледира подзащитните му да бъдат признати за невинни и оправдани в извършване на престъпленията по чл.128, ал. 2, вр. ал.1 и чл.129, ал.2, вр. ал.1 от НК, излагайки доводи, за това, че са действали в условията на неизбежна отбрана. Алтернативно, при формиране на извод за виновно извършване на престъпленията , за които са предадени на съд, пледира за прилагане на привилегирования състав по чл.132 от НК. В случай, че тези доводи не бъдат споделени, пледира за налагане на наказания при условията на чл.58а, ал.4, вр. чл.55 от НК, обосновавайки наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.
Пернишкият районен съд, при условията на чл. 372, ал.4 от НПК, позовавайки се на направените самопризнания от подсъдимите и доказателствата, събрани в досъдебното производство, които го подкрепят, водим от принципа по чл.14 от НПК, приема за установено следното:
Подсъдимият К.П.Г. ***.. * е. Работи в “Т” ЕООД – С., на длъжност “*”. Не е осъждан /реабилитиран е по право/.
Подсъдимият П. П. ***. * е. Работи в “Б.” ООД – С., на длъжност “***”. Не е осъждан.
От фактическа страна, съдът намира за установено по делото следното:
На 16.09.2011 г. вечерта, свидетелите М.В.М., И.С.Д. и подсъдимите – братята К.Г. и П.Г., се срещнали в дома на свид. Ж.П.,***. Между подсъдимия П.Г. и свид. М. възникнал словесен конфликт по повод инцидент между техни близки деца – свидетелите А.Б. и Г.П.. За да не влиза в пререкания, свид. М. напуснал апартамента и се отправил към дома си. К. и П. Г. го последвали.
В междублоковото пространство - пред бл. 91, свид. М. и подсъдимия П.Г. си разменили удари, като вследствие на получения удар М. паднал на земята. В този момент пред блока излезли и свидетелите Ж.П. и И.Д.. Междувременно, на мястото пристигнали роднини и приятели на участниците в конфликта: А.И., В.В., Н.Д., А.Б. и К.М. – брат на свид. М.М.. Разделели се на две групи, като А.И. и В.В. се присъединили към подсъдимите, а останалите - към свид М.М.. Конфликтът прераснал в побой между двете групи, при който подсъдимият К.Г., държейки в ръцете си дървен продълговат предмет – тип “бухалка” замахнал с него и нанесъл силен удар в областта на главата на К.М., при който последният паднал на земята. Действията на Г. ясно били възприети от намиращите се в близост свидетели Ж.П., Н.Д. и М.М..
По същото време И.Д. стоял в близост до мястото на инцидента, но не участвал в боя. В едни момент към него се приближил подсъдимия П.Г. , който също държал дървен предмет в ръцете си. С него замахнал към главата на свид. Д., но последният успял да се предпази, вдигайки лявата си ръка, с която понесъл удара. П.Г. замахнал още веднъж с дървото, за да удари Д., но същият успял да избяга.
Свид. Ж.П. подал сигнал за случващото се на органите на МВР – Перник. Пристигнал и екип на ЦСМП, който транспортирал свидетелите К.М. и И.Д. до болнично заведение. Малко след това, медицинска помощ потърсили и подсъдимите П. и К. Г., които били закарани д
 
136 НАХД No 1962/2011, IV състав Административни дела КАЛИСТА ЕООД ТД НА НАП-СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 04.04.2012г.
С решение № 255/04.04.2012 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление №0107818/07.11.2011 г. на заместник Директор офис П. при ТД на НАП София, с което на “**” ЕООД, гр. П., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. “**”, представлявано от управителя О.В.И., е наложена имуществена санкция, в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социалното осигуряване, за това, че на 28.09.2011 г. в ТД НАП София, офис П., сектор “УК”, при извършена проверка в информационния масив на НАП се установило, че “**” ЕООД, в качеството си на работодател и осигурител по чл.5 от КСО, не е подал в законоустановения срок - 29.07.2011 г., в компетентната ТД на НАП декларация образец 6 към чл.2, ал.2 от наредба № Н-8 от 29.12.2005г. на МФ, за окончателните осигурителни вноски върху трудовите възнаграждения на работниците и служителите работещи по трудови правоотношения в “**” ЕООД за м. 06.2011 г., които е следвало да бъдат внесени едновременно с изплащането на дължимите възнаграждения - в срок до 31.07.2011 г., на основание чл.7, ал.1 и ал.2 от КСО – нарушение на чл.3, ал.3, т.1, във вр. с чл.2 , ал.2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. на МФ, във вр. с чл.5, ал.4, т.2 от Кодекса за социалното осигуряване.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. П. на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
137 НАХД No 1967/2011, IV състав Административни дела ЕВА-М ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 03.04.2012г.
С решение № 217/03.04.2012 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-2303123 от 02.09.2011 г. на Директор Д “ИТ”- Софийска област, с което на “***, гр. П., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. П., ул. “**” бл.44, вх.А, ап.20, представлявано от Е. А. Кирилова, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция, в размер 3000 /три хиляди/ лв., на основание чл.416, ал.5, във вр. чл. 414, ал.3 от КТ, за това, че на 06.07.2011 г., в 14.45 часа, при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в обект – клуб “Конго”, намиращ се в гр. П., ул. “***” №23 - Бизнес комплекс “**”, и след проверка по документи в Д”ИТ” София, отдел П. на 12.07.2012 г., се установило, че “*** – гр. П., като работодател, на 06.07.2011 г. е допуснал до работа лицето Д.А.В., с ЕГН **********, назначена с трудов договор от 06.07.2011 г., преди да й предостави екземпляр от трудов договор и уведомление по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП – П. - нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. П. на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
138 НАХД No 1982/2011, III състав Административни дела И.Х.В. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 164, Отменя НП №34-0000284 от 09.11.2011г., издадено от Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Перник , с което на И.Х.В. *** ЕГН **********,на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози му е наложено административно наказание –глоба в размер на 1 500лв.


Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.


 
139 НАХД No 2001/2011, IV състав Административни дела БИЖУ-М1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 27.04.2012г.
С решение № 254/27.04.2012 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-2302310 от 11.03.2011 г. на Директор Д “ИТ” Софийска област, с което на “***” ЕООД, гр. П., ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. Преник, ул. “***” №6, представлявано от управителя С.Д.М., е наложена имуществена санкция, в размер 2500 /две хиляди и петстотин/ лв., на основание чл.416, ал.5, във вр. чл. 414, ал.3 от КТ, за това, че на 14.01.2011 г., при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в “***!” ЕООД, в обект на контрол: клуб “**”, находящ се в гр. П., ул. “***”, и при проверка по документи на 18.01.2011 г. в сградата на Д”ИТ” Софийска област, отдел П., се установило, че “***” ЕООД, в качеството си на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, към 14.01.2011 г., не е уредил като трудови правоотношения отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключил писмен трудов договор с лицето С.С.С., с ЕГН **********, на длъжност “барман”, преди постъпването му на работа в горепосочения обект – нарушение на чл. 62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от Кодекса на труда.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. П. на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
140 НАХД No 2009/2011, III състав Административни дела БИМАКС ООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 06.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 94, ОТМЕНЯВА срещу НП № 0107220 от 15.10.2010г., издадено от Директор на ТД на НАП – гр. София, с което на търговското дружество “*” ООД ,гр.П. ,ул.”**” №70 ,Булстат ********* ,представлявано от Б.И.М. ,с ЕГН **********,на основание чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. П. като касационна инстанция. 
141 НАХД No 2033/2011, VII състав Административни дела М.И.О. РИОКОЗ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Определение от 24.04.2012г.
Прекратено, поради недопустимост на представената по делото жалба.
 
142 НАХД No 12/2012, VI състав Административни дела З.М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАЙ"- ГР. ПЕРНИК Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ НП №34-0000272/09.11.2011г, издадено от Началник ОО”КД-ДАИ” - Перник, с което на жалбоподателя З.М.К. е наложено наказание: “глоба” в размер на 1500 лв. на основание чл.93, ал.17,т.1 от ЗАвт.П за нарушение на чл.15 &7, б.”а” от Регл.3821/1985г, вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвт.П.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
143 НАХД No 20/2012, IV състав Административни дела МОБИ-КОМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 11.04.2012г.
НП-отмененоС РЕЕНИЕ № 274/11.04.2012 Г. -ОТМЕНЯ наказателно постановление №23-2304183 от 05.12.2011 г. на Директор “Инспекция по труда” – гр. София, с което на “Моби-Ком” ЕООД – гр. София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Шипченски проход” №63, ет.3, представлявано от Н.И.Ф., е наложена имуществена санкция, в размер 1500 /хиляда и петстотин/ лв., на основание чл.416, ал.5, във вр. чл. 414, ал.1 от КТ, за това, че на 12.10.2011 г., при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в “Моби -Ком” ЕООД, гр. София, обект на контрол: магазин “Моби” – Перник, находящ се в гр. Перник у л. “Търговска” 09, и проверка на документи в сградата на Д “ИТСО”, отдел Перник на 19.10 и 24.10.2011 г., се установило, че “Моби-Ком” ЕООД, в качеството му на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, при прекратяване на трудово правоотношение, датата на предаване на трудовата книжка от работодталея на работника или служителя, не се отбелязва срещу подпис в дневника за издадени трудови книжки - нарушение на чл. 6, ал.2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
144 НАХД No 25/2012, IV състав Административни дела В.Г.Н. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 26.04.2012г.
С решение № 326/26.04.2012 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5393/17.10.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на В.Г. ***7, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба, в размер 1000 /хиляда/ лева, на основание чл. 177, ал.3 от Закона за движение по пътищата, за това, че на 06.10.2011 г., около 09.55 часа, на път 1 клас, №1, км.294+500, движейки се в посока гр. Дупница - гр. София, като водач на МПС – товарен автомобил, с рег. № **** с четири оси, две управляеми, управлява същото с маса 47350 кг., при максимално допустима от 32 000 кг, определена в Наредба №11 на МРРБ - нарушение на чл.139, ал.1, т.2, предл.2-ро от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
145 НАХД No 26/2012, IV състав Административни дела Р.Д.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 18.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 296/18.04.2012 г. - ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6100/28.11.2011г. на Началник Сектор ПП КАТ при ОД МВР – Перник, в частта, с която на Р.Д.С. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания, както следва: глоба, в размер 50 /петдесет/ лв., на основание чл.180, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП и глоба, в размер 50 /петдесет/ лв., както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за това, че на 15.11.2011 г., около 09.40 часа, в гр. Перник, като водач на специален автомобил с рег. № ** **** **, при извършване на маневра в междублоковото пространство на блок № 51 в кв. “Твърди ливади”, с цел рязане на дърва, създава опасност за участниците в движението, без да се съобразява с тях, като допуска ПТП с паркиран лек автомобил, с рег. № ** **** **, след което не спира, не установява последиците от ПТП и го напуска - нарушения съответно на чл.25, ал.1 и чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6100/28.11.2011г. на Началник Сектор ПП КАТ при ОД МВР – Перник, в частта, с която на Р.Д.С. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба, в размер 10 /десет/ лева, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 3-то от ЗДвП, за това, че на 15.11.2011 г., около 09.40 часа, в гр. Перник, като водач на специален автомобил с рег. № ** **** **, не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява - нарушение на чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
146 НАХД No 38/2012, III състав Административни дела И.Б.И. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 02.04.2012г.
РЕШЕАНАИЕ № 198, Отменя НП № 5496 от 19.10.2011г., издадено от началник на сектор ПП към ОД на МВР Перник, с което на И.Б.И. *** ЕГН ********** ,на основание чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание -глоба в размер от 300лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
147 НАХД No 40/2012, VI състав Административни дела А.Е.Й. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 270/03.04.2012г. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №4653/03.09.2011г. издадено от Началник сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя А.Е.Й. е наложено наказание – “глоба” в размер на 400лв, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ, за нарушение по чл.259, ал.1, т.1 от КЗ
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
148 НАХД No 41/2012, VI състав Административни дела Г.В.Г. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 06.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 268/06.04.2012г. ИЗМЕНЯВА НП №6187/02.12.2011г, издадено от началник сектор ПП при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя е наложено наказание “глоба” в размер на 400лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца, на основание чл.174, ал.1, пр.1-во от ЗДвП за нарушение по чл.5, ал.3, т.1, пр.1-во от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието “глоба” в размер на 300лв и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7/седем/месеца

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
149 НАХД No 42/2012, VI състав Административни дела Г.И.Г. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 04.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 269/04.04.2012г. ОТМЕНЯ НП № 3774/26.07.2011г, издадено от началник сектор “ПП” при ОД МВР – Перник, с което на жалбоподателя Г.И.Г. е наложено наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.177, ал.2, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1,т.2, пр.2-ро от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
150 НАХД No 47/2012, VI състав Административни дела М.Л.Е. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 06.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 266,
ОТМЕНЯ наказателно постановление №34-0000315/18.11.2011г издадено от Началник областен отдел „КД ДАИ” – Перник, с което на жалбоподателя М.Л.Е. е наложено наказание „глоба” в размер на 1500лв на основание чл.94, ал.2 от ЗАвТ за нарушение по чл.62,ал.1, изр.1-во от Наредба №33/1999г на МТ и “глоба” в размер на 10/десет/ лева на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
151 НАХД No 48/2012, VII състав Административни дела ТАЙМ СПОРТ-10 ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СИМЕОН СТОЙКОВ ПЕТКОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 06.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 245/06.04.2012г. - ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 0035848/16.ХІ.2011год. на Зам.Директор на ТД на НАП–гр.София /упълномощен да издава НП със Заповед № ЗЦУ-28/06.0І.2010год./с което на осн. чл.53 ЗАНН и чл.27 /чл.83/ от ЗАНН вр. чл.42 ал.1 т.4 от „Наредба № Н-18/13.ХІІ.2006год” на „Тайм спорт-10”ООД-Булстат ********* /седалище и адрес:гр.Перник ул.”Юрий Гагарин” Бл.33,Ап.12,Ет.5 представлявано от С.С.П.-ЕГН **********/ е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/лева на осн. чл.185 ал.2 вр. ал.1 от „Закона за добавена стойност” за нарушение на чл.42 ал.1 т.4 от „Наредба № Н-18/13.ХІІ.2006год”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд–гр.Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на Глава ХІІ-та от Административно процесуалния кодекс-в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
152 НАХД No 49/2012, VII състав Административни дела АБС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ - АТАНАС НИКОЛОВ ДОДУНЧЕВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 06.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 246/06.04.2012 г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23/2303936 от 28.Х.2011г. на инж.Е.И.А.-Директор дирекция „Инспекция по труда софийска област” с което на “АБС Инженеринг”ЕООД в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер 1 500/хиляда и петстотин/лева на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ за извършено нарушение на чл.30 ал.2 от „Наредба № 2/22.ІІІ.2004год., като за същото нарушение на основание чл.415в от „Кодекса на труда”, НАЛАГА имуществена санкция в размер 150/сто и петдесет/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
153 НАХД No 52/2012, VII състав Административни дела С.Б.Ц. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 06.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 250/06.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1277/17.Х.2011год. на Нач.сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник с което на жалбоподателя С.Б.Ц.-ЕГН ********** е наложено наказание: „Глоба” в размер на 1 000лв. на осн. чл.177 ал.3 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.139 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
154 НАХД No 54/2012, VII състав Административни дела К.И.К. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 06.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 247/06.04.2012г. -ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5874/15.ХІ.11год. на Нач. сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник в ЧАСТТА му с което на жалбоподателя К.И.К.-ЕГН ********** е наложено наказание: „Глоба” в размер на 100лв. на осн. чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.20 ал.2 пр.1 от ЗДвП .
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 5874/15.ХІ.11год. на Нач. сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник в ЧАСТТА му с което на жалбоподателя К.И.К.-ЕГН ********** е наложено наказание: „Глоба” в размер на 20лв. на осн. чл.185 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.157 ал.6 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
155 НАХД No 55/2012, VII състав Административни дела С.Г.В. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 06.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 249/06.04.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5409/17.Х.2011год. на Нач. сектор “ПП”-МВР-Перник с което на жалбоподателя С.Г.В.- ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” в размер на 200лв. на осн. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
156 НАХД No 64/2012, VII състав Административни дела Ц.И.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 06.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 248/06.04.2012 г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 155/02.ІІІ.2011год. на Нач.сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник с което на жалбоподателя Ц.И.С. ЕГН ********** са наложени наказания:„Глоба” в размер на 500лв. на осн. чл.177 ал.2 т.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.139 ал.1 т.2 пр.2 от ЗДвП и наказание „Глоба” в размер на 20лв. на осн. чл.185 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.157 ал.6 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
157 НАХД No 84/2012, VI състав Административни дела В.В.М. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 06.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 271/06.04.2012г.ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №34- 0000178/30.09.2011г издадено от Началник областен отдел „КД ДАИ” – Перник, с което на жалбоподателя В.В.М. е наложено наказание „глоба” в размер на 500лв на основание чл.96”а”, ал.3, пр.1-во от ЗАвт.П за нарушение по чл.96”а”, ал.3, пр.1-во от ЗАвт.П като правилно и законосъобразно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
158 НАХД No 99/2012, VI състав Административни дела З.М.К. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 292/03.04.2012г. ОТМЕНЯ НП №5263/17.10.2011г, издадено от началник сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя З.М.К. е наложено наказание „глоба” в размер на 1000лв на основание чл.177, ал.3 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1,т.2, пр.2-ро от ЗДвП
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
159 НАХД No 102/2012, VII състав Административни дела А.А.А. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 12.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 283/12.04.2012 Г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 6388/15.12.2011год. на Нач.група в сектор ПП-КАТ-МВР-Перник в ЧАСТТА му с което на жалбоподателя А.А.А.-ЕГН ********** е наложено наказание: „Глоба” в размер на 100/сто/лева с „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3/три/месеца на осн. чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.123 ал.1 т.1 от ЗДвП,като НАМАЛЯВА наказанието „Глоба” в размер на 50/петдесет/лева, а наказанието “Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1/един/месеца.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6388/15.12.2011год. на Нач.група в сектор ПП-КАТ-МВР-Перник в ЧАСТТА му с което на жалбоподателя А.А.А.-ЕГН ********** е наложено наказание:„Глоба” в размер на 20лева на осн. чл.183 ал.2 т.11 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.40 ал.1 пр.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
160 НАХД No 103/2012, VII състав Административни дела В.К.М. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 12.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 286/12.04.2012 Г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6099/30.11.2011г. на Нач. сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник с което на жалбоподателя В.К.М. ЕГН ********** е наложена „Глоба” в размер на 400лв. на осн. чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за извършено нарушение по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
161 НАХД No 106/2012, III състав Административни дела С.В.Б. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 27.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 261, Потвърждава НП № 6053 от 18.11.2011г. издадено от началник на сектор ПП към ОД на МВР Перник,с което на С.В.Б. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание по чл.179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗдВП –глоба в размер на 300лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.


 
162 НАХД No 112/2012, VII състав Административни дела ТУМБАРИ ООД - ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛЕКСЕЙ ЛЮДМИЛОВ РУСЕВ ТД НА НАП-СОФИЯ ОФИС ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 12.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 258/12.04.2012 Г. - ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 0035867/12.ХІІ.2011год. на Директор на офис Перник при ТД на НАП–гр.София /упълномощен със Заповед № ЗЦУ-28/06.0І.2010год.-допълнена с Заповед № 358/20.ІV.2011г./ с което /на осн. чл.53 ЗАНН и чл.27 /чл.83/ от ЗАНН, чл.3 ал.2 от ЗАНН вр. чл.355 ал.5 от „Кодекса за социално осигуряване” на „Тумбари”ООД-ЕИК *********/седалище и адрес:гр.Перник ул.”Найчо Цанов” Бл.8-10, Ап.4, Ет.4, представлявано от управителя А.Л.Р.-ЕГН **********/ е наложена имуществена санкция в размер 500/петстотин/лева-нарушение на чл.7 ал.3 от „Кодекса за социално осигуряване”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд–гр.Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на Глава ХІІ-та от Административно процесуалния кодекс-в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
163 НАХД No 118/2012, III състав Административни дела ТЕМПО-2Е-ЕМИЛ ЕВГЕНИЕВ ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 20.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 232, Отменя НП № 34-0000296 от 09.11.2011г, издадено от Началник ОО ”КД-ДАИ” гр.П., с което, на “****”, Булстат *********, гр.П. ул.”**” 66/81, представляван от Е.Е.Т., с ЕГН **********, на основание чл.104 а от Закона за автомобилните превози, е наложена имуществена санкция в размер от 1 000лв.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. П. като касационна инстанция. 
164 НОХД No 121/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Л.Г.Л. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Присъда от 04.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
ПРИСЪДА № 373/06.04.2012 г. - ПРИЗНАВА подсъдимият Л.Г.Л. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ такъв: ***, ***, ***, с *** образование, ***, ***, ***, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.11.2011 г. в гр. Перник, по Първокласен път І-6, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Нисан Съни” с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,19 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК ГО ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, с продължителност от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на изпълнение два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от ЕДНА ГОДИНА.
ОСЪЖДА Л.Г.Л. да заплати по сметка на Първо РУ при ОД на МВР – Перник сумата от 30 лв. представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишки окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
Л.Г.Л.
 
165 НАХД No 123/2012, VII състав Административни дела Е.Е.Т. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 12.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 280/12.04.2012 Г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 34-0000200/27.Х.2011год. на Началник ОО”КД-ДАЙ”-гр.Перник с което на жалбоподателя Е.Е.Т.-ЕГН ********** е наложено наказание: “Глоба” в размер на 200лв, на основание чл.105 ал.1 т.1 от ЗАвт.П за нарушение по чл.7а ал.2 пр.3 от „Закона за Автомобилните превози”/ЗАвт.П/.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
166 НАХД No 145/2012, IV състав Административни дела Е.Д.Д. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 03.04.2012г.
С решение № 218/03.04.2012 г. съдът ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №34-0000252/07.11.2011г. на Началник Областен Отдел “Контролна дейност – ДАИ”, гр. Перник, с което на Е.Д. ***, с ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба, в размер 2000 /две хиляди/ лева, на основание чл. 93, ал.4 от Закона за автомобилните превози, и глоба, в размер 1500 /хиляда и петстотин лева, на основание чл. 94, ал.2 от Закона за автомобилните превози, за това, че на 19.07.2011 г., около 20.35 часа, в с. Драгичево, ул. “Кракра”, срещу дом № 61, като водач на автобус “Фолксваген Крафтер”2,5 ТДИ, с рег.№ ***, собственост на “**” ЕООД, извършва специализиран превоз на пътници по маршрут от гр. София за с. Кладница, като отказва да представи документите, свързани с извършвания превоз за проверка, и превозва дванадесет броя пътници без карти за специализиран превоз – нарушения съответно на чл.93, ал.4 от закона за автомобилните превози и чл.62, ал.1, изр.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
167 НАХД No 149/2012, VI състав Административни дела И.Т.Р. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 21.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 314/21.04.2012г.
ИЗМЕНЯВА НП №6559/23.12.2011, издадено от началник сектор ПП при ОДП - Перник, в частта му по т.2 с което на жалбоподателя И.Т.Р. е наложено наказание “глоба” в размер на 300лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, на основание чл.174, ал.1, пр.1-во от ЗДвП за нарушение по чл.5, ал.3, т.1, пр.1-во от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/шест/месеца .ОТМЕНЯ НП №6559/23.12.2011, издадено от началник сектор ПП при ОДП - Перник, в частта му по т.1, с което на жалбоподателя И.Т.Р. е наложено наказание “глоба” в размер на 50лв на основание чл.182, ал.1,т.2 от ЗдвП за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
168 НАХД No 151/2012, VI състав Административни дела Б.В.Ц. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 347/03.04.2012г.ОТМЕНЯ НП №5158/12.10.2011г, издадено от началник сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя Б.В.Ц. е наложено наказание „глоба” в размер на 1000лв на основание чл.177, ал.3 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1, т.2, пр.2-ро от ЗДвП и “глоба” в размер на 20лв на основание чл.185, пр.1-во за нарушение по чл.127, ал.2, пр.1-во от ЗДвП
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
169 НАХД No 152/2012, VI състав Административни дела В.И.Н. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 291/03.04.2012 г. ОТМЕНЯ НП №4844/19.09.2011г, издадено от началник сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя В.И.Н. е наложено наказание „глоба” в размер на 1000лв на основание чл.177, ал.3 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1, т.2, пр.2-ро от ЗДвП и “глоба” в размер на 20лв на основание чл.185, пр.1-во за нарушение по чл.157, ал.6 от ЗДвП
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
170 НАХД No 153/2012, VI състав Административни дела С.Д.П. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.04.2012г.
ОТМЕНЯ НП №1025/07.03.2011г, издадено от началник сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя С.Д.П. е наложено наказание „глоба” в размер на 500лв на основание чл.177, ал.2, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1,т.2, пр.2-ро от ЗДв
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
171 НАХД No 154/2012, VI състав Административни дела С.Д.П. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 315/03.04.2012г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № №352/27.04.2011г, издадено от началник сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на жалбоподателя С.Д.П. е наложено наказание „глоба” в размер на 500лв на основание чл.177, ал.2, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1,т.2, пр.2-ро от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
172 НАХД No 157/2012, III състав Административни дела С.Д.П. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 03.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 207, Отменя НП 1477 от 30.03.2011г., издадено от Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР-Перник, с което на С.Д.П. ***09, ЕГН **********,на основание чл.177 ал.2 т.1 от ЗДвП / Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ му е наложено административно наказание -глоба в размер на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
173 НАХД No 158/2012, III състав Административни дела Я.А.К. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 27.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 208, Отменя НП № 4871 от 19.09.2011г, издадено от Началник на сектор ПП към ОД на МВР Перник,с което на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП ,на Я.А.К. *** ЕГН **********, е наложено административно наказание-глоба в размер на 100 лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.


 
174 НАХД No 159/2012, IV състав Административни дела И.Т.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 27.04.2012г.
С решение № 321/27.04.2012 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5431/19.10.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, с което на И.Т.С., с ЕГН **********,***, адрес за съобщения: гр. С. – **, ул. “***.” №7, вх. Б, ет.1, ап.2, е наложено административно наказание глоба, в размер 1000 /хиляда/ лева, на основание чл. 177, ал.3 от Закона за движение по пътищата, за това, че на 07.10.2011 г., около 10.50 часа, на път 1 клас, №1, км.299, движейки се в посока гр. Перник, като водач на МПС – товарен автомобил, с рег. № ***, управлява същото с обща маса 46540 кг., надвишаваща масата определена в наредба №11 на МРРБ, а именно 32000 кг, като не представя разрешително за движение при надвишаване на максимално допустимата маса – нарушение на чл.139, ал.1, т.2, предл.2-ро от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
175 НОХД No 172/2012, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК А.С.Г.,
А.И.М.
Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 04.04.2012г., в законна сила от 04.04.2012г.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът одобрява следното окончателно съдържание на споразумение № 370/04.04.2012 г., сключено между представителя на Районна прокуратура – гр. Перник – Заместник районен прокурор Аделина Алексиева и адвокат И.О., като защитник на подсъдимите А.С.Г. и А.И.М., а именно:
ПОДСЪДИМИТЕ А.С.Г. И А.И.М. – със снета самоличност, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че на 29.03.2010 г. в гр. Перник /района на централна ж.п. гара/, в съучастие като съизвършители са отнели чужди движими вещи /дамска чанта; мобилен телефон марка “Нокия 6230” и други/ на обща стойност 141,00 лв. от владението на М.А.З., с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила /хващане за шията и поваляне на пострадалата, издърпване на дамска чанта и найлонова торбичка/, поради което и на основание чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ИМ СЕ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от по ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК така наложеното наказание за всеки един от двамата подсъдими се ОТЛАГА за изпълнение за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение.
ПОДСЪДИМИТЕ А.С.Г. и А.И.М. да заплати по сметка на Първо РУ „Полиция” при ОД на МВР - Перник сумата от по 17,50 лв. /седемнадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща направени разноски в досъдебното производство.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Аделина Алексиева – Заместник Районен прокурор при Районна прокуратура – гр. Перник и адвокат И.О. в качеството на защитник на подсъдимите А.С.Г. и А.И.М..
На основание чл. 24, ал. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 172/2012 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
С оглед чл.382, ал.10 от НПК горепосоченото определение стана достояние на пострадалата М.А.З., с оглед присъствието й в съдебно заседание, като съдът указва на същата, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.
С оглед приключване на наказателното производство, взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” спрямо подсъдимите А.С.Г. и А.И.М. следва да бъде отменена, поради което съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 20.12.2011 г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” спрямо А.С.Г..
ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 21.12.2011 г. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” спрямо А.И.М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.
А.С.Г.
А.И.М.
 
176 НОХД No 179/2012, VII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Й.М.Д. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 10.04.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.

ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 384/10.04.2012 год. между Даниела Банкова-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв. В.П.-ПАК, като защитник на подсъдимия Й.М.Д., а именно:
Подсъдимият Й.М.Д. /снета по делото самоличност/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 21.ХІ.2011г. в гр.Перник /по ул****управлявал МПС-лек автомобил **** с ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2% на хиляда, а именно-3,23% на хиляда, установено по надлежния ред /”Наредба № 30/27.06.2001год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС”,чрез Химическа експертиза № 448/20.ХІІ.2011год.-НТЛ-ЕКД-ОД-МВР-Перник/- поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2б”б” вр. чл.42”а” ал.2 т.1, т.2 и ал.3 от НК, му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 14/четиринадесет/месеца и периодичност от 2/два/ пъти седмично, както и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 14/четиринадесет/ месеца.
На основание чл.343”г” вр. чл.343”б” ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 1/една/година и 6/шест/ месеца, като на основание чл.59 ал.4 от НК, му се ПРИСПАДА времето през което е бил лишен за същото деяние от това право по административен ред, считано от 21.ХІ.2011г.
На осн. чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Й.М.Д.-ЕГН **********, СЛЕДВА да заплати сумата от 30/тридесет/лева по сметка на 01-РУ-ОДП-МВР-Перник, представляващи разноски в до съдебното производство за експертиза.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение съответства на закона, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК
ОДОБРЯВА споразумение между Даниела Банкова прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.В.П.-ПАК-защитник на подсъдимия Й.М.Д.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 179/2012г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимия Й.М.Д. "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.Й.М.Д.
 
177 НОХД No 198/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Б.Р.З. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Присъда от 04.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
ПРИСЪДА № 372/04.04.2012 г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Б.Р.З. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ***, ***, с *** образование, ***, ***, ***, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2011 г. в гр. Перник, е управлявал МПС – лек автомобил “Ровер” с регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „Б” от НК ГО ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС”***, с продължителност от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, с периодичност на изпълнение два пъти седмично и „ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ” с продължителност от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.
На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК ЛИШАВА подсъдимият Б.Р.З. от право да управлява МПС за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние лицето е било лишено по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 14.12.2011 г.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишки окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
Б.Р.З.
 
178 НАХД No 208/2012, IV състав Административни дела Д.Й.Й. ОД НА МВР-ПЕРНИК ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 11.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 275/11.04.2012 Г. - ОТМЕНЯ наказателно постановление №725/07.12.2011г. на Началник 01 РУ “Полиция” при ОД на МВР – Перник, с което на Д.Й. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба”, в размер 50 /петдесет/ лв., на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.271, ал.1 от ЗМВР, за това, че на 24.11.2011 г., в 15.00 часа, без уважителни причини не се е явил 01 РУ “Полиция” – Перник, находящо се на ул. “Самоков” №1, след като е редовно призован от ПИ Р. Янев, съгласно установения ред /с призовка, връчена на 12.11.2011 г. в 10.30 часа/ – нарушение на чл.60, ал.1 от ЗМВР.
ЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
179 НОХД No 219/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Д.Б.Й. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончатено съдържание на споразумение №404/17.04.2012 г. постигнато между представителя на Районна прокуратура - Перник, зам.районен прокурор Аделина Алексиева и адв.П.П. като защитник на подсъдимия Д.Б.Й., а именно: Подсъдимият Д.Б.Й. със снета самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 06.12.2011 г. в гр.Перник, по ул.”З.З.” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка “**” с рег.№ ** **** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с инв. № ****, поради което на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.54, вр. чл.55, ал.1 т.2 б.”б”, вр. чл.42 а ал.2, т.1 и 2 от НК му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес *** с продължителност 12 /дванадесет/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично и задължителни „периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 12 /дванадесет/ месеца
На основание чл.343г, вр. 343б ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадасет/ месеца, считано от привеждане на споразумението в изпълнение.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение отговаря на всички законови изисквания предвидени в разпоредбата на чл.381 от НПК, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384, ал.1, вр. чл.382 ал.7 и на основание чл.24 ал.3 от НПК.
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, постигнато между Аделина Алексиева– зам.районен прокурор в Районна прокуратура - гр.Перник и адв.П.П. в качеството и на защитник на подсъдимия Д.Б.Й..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ д.№ 417/2012 г. по описа на Районен съд – Перник.
ЗАЛИЧАВА като свидетели от списъка за призоваване Б.М.Б. и Р.К.М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Съдът служебно по реда на чл.306 се занима с мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимия Д.Б.Й. с постановление на разследващия орган в досъдебното производство, потвърдено с разпореждане на съдия докладчика от 31.01.2012 год.
Намира че с оглед реда на приключване на производството необходимостта от същата е отпаднала поради което следва да бъде отменена
По тези съображения и на основание чл.306 ал.2 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия Д.Б.Й..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.


Д.Б.Й.
 
180 НОХД No 228/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Ю.П.П. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение № 450/25.04.2012Г., сключено между представителя на Районна прокуратура – гр. Перник прокурор Калин Стоилов и адв. Р.З. като защитник на подсъдимия Ю.П.П., а именно:
ПОДСЪДИМИЯТ Ю.П.П. - със снета самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че:
за периода от 21.05.2011 г. до 29.06.2011 г. в с.Ярджиловци, общ.Перник в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 от НК е отнел чужди движими вещи на обща стойност 1369,00 лева от владението на К.И.Й., Л.И.Г. и С.Р.А., без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
На 21/22.05.2011 г. в с.Ярджиловци, общ.Перник е отнел чужди движими вещи (бензинов трион марка „* *”, предна броня и панорамно стъкло за лек автомобил марка „* *”), на обща стойност 510,00 лв. от владението на К.И.Й., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
На 01/02.06.2011 г. в с.Ярджиловци, общ.Перник е отнел чужди движими вещи (12 броя туби с дизелово гориво с вместимост от по 10 литра), на обща стойност 264,00 лв. от владението на Л.И.Г., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
За времето от 10.06.2011 г. до 29.06.2011 г. в с.Ярджиловци, общ.Перник е отнел чужди движими вещи /бензинов генератор марка „Ферос тулс” с упътване и резервни части, бензинов тример за косене на трева марка „Акита” и други/ на обща стойност 595,00 лв. от владението на С.Р.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на осн. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 вр.чл.54, вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. ал.3, вр. чл.42б, ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, с продължителност от 18/осемнадесет/ месеца, с периодичност на изпълнение два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, с продължителност от 18/осемнадесет/ месеца.
ПОДСЪДИМИЯТ Ю.П.П. да заплати по сметка на Първо РУП при ОД на МВР - гр. Перник сумата от 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/ представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното съдържание в настоящия съдебен протокол на споразумение за решаване на делото постигнато между Калин Стоилов - прокурор в Районна прокуратура – гр. Перник и адв. Р.З. в качеството му на защитник на подсъдимия Ю.П.П..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 228/2012 г. по описа на Пернишки районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед чл.382 ал.10 от НПК на пострадалите К.Й., С.А. и Л.Г. да се съобщи за определението по чл.382 ал.7 от НПК с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд.
Съдът намира, че с оглед приключване на настоящото производство и с оглед разпоредбата на чл.309 ал.1 НПК взетата спрямо подсъдимия Ю.П.П. мярка за неотклонение “Подписка”, следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимия Ю.П.П. мярка за неотклонение “Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.


Ю.П.П.
 
181 НАХД No 230/2012, III състав Административни дела К.А.В. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 27.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 307, Отменя НП 2317 от 26.09.2008 г., издадено от Началник на сектор ПП към ОД МВР Перник,с което на К.А. В. *** ,ЕГН **********, са наложени следните административни наказания:
-по чл.185 пр.1 от ЗДвП –глоба в размер на 20лв.
-по чл.181 т.1 пр.1 от ЗДвП –глоба в размер на 20 лв.
-по чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП –глоба в размер на 60лв.,и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция. 
182 НАХД No 238/2012, IV състав Административни дела АСМОНТАЖ ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 18.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 298/18.04.2012 г. - ОТМЕНЯ наказателно постановление №23-2304453 от 04.01.2012 г. на Директор Д “Инспекция по труда – Софийска област”, с което на “Асмонтаж” ЕООД, гр. Перник, ЕИК **********, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. “Паисий Хилендарски” №2, представлявано от управителя Р.А.Д., е наложена имуществена санкция, в размер 2000 /две хиляди/ лв., на основание чл.416, ал.5, във вр. чл. 414, ал.1 от КТ, за това, че на 04.10.2011 г., при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в “Асмонтаж” ЕООД, гр. Перник, в строителен обект /търговски обект в жилищна част/ в УПИ 1, кв.96, гр. Перник, и по документи – на 12.10.2011 г. в сградата на Д “ИТ” СО, отдел Перник, се установило, че “Асмонтаж” ЕООД, гр. Перник, в качеството му на работодател по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, е допуснал лицето Л.А.А. – общ работник строителство на сгради, да полага труд от 12.09.2011 г. до 21.09.2011 г. – 10 дни, като не му е осигурил непрекъсната междуседмична почивка в размер на два последователни дни /от които единият е по начало неделя/, която да не е по-малка от 48 часа, при петдневна работна седмица - нарушение на чл. 153, ал.1 от Кодекса на труда, извършено на 18.09.2011 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
183 НОХД No 250/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК О.Е.С.,
Д.Б.Б.,
П.Б.М.,
Г.И.П.
Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 05.04.2012г.
ПРИСЪДА № 379/05.04.2012г.: І.ПРИЗНАВА подсъдимият О. Е. С. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в ПТГ “Ю.Г.” гр. Перник, неженен, неосъждан, с ЕГН **********., за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2011г в гр.Перник,като непълнолетен но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с Д.Б.Б., П.Б.М. и Г.И.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупили капака на шахта и чрез използване на техн.средство /кирка и ножовка/ отнели от владението на Е.Г.С. – служител при “Алкател-Лусент България” ЕООД – София чужда движима вещ – 43м кабел, тип “ТПЖП” на стойност 2690.94лв без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 вр. с чл.54,вр. с чл.58а, ал.4, вр.с чл.55, ал.1 т.2,б.”б”, пр.1-во, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б”, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ, с пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/осем/ месеца с периодичност два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от 8/осем/месеца.
ІІ.ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Б.Б. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2011г в гр.Перник, в съучастие като съизвършител с О.Е.С., П.Б.М. и Г.И.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупили капака на шахта и чрез използване на техн.средство /кирка и ножовка/ отнели от владението на Е.Г.С. – служител при “Алкател-Лусент България” ЕООД – София чужда движима вещ – 43м кабел, тип “ТПЖП” на стойност 2690.94лв без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление по НОХД №271/2011г по описа на ПРС, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1, вр с чл.54,вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание “лишаване от свобода” за срок от 1/една/година.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/години
ІІІ.ПРИЗНАВА подсъдимият П.Б.М. - роден на ***г. в грл.Лом, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2011г в гр.Перник, в съучастие като съизвършител с Д.Б.Б., О.Е.С. и Г.И.П., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупили капака на шахта и чрез използване на техн.средство /кирка и ножовка/ отнели от владението на Е.Г.С. – служител при “Алкател- Лусент България “ЕООД – София чужда движима вещ – 43м кабел, тип “ТПЖП” на стойност 2690.94лв без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои,поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.54,вр. с чл.58а, ал.4, вр.с чл.55 ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание “лишаване от свобода” за срок от 8/осем/ месеца.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/години
ІV.ПРИЗНАВА подсъдимият Г.И.П. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, ученик * * *, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 06.11.2011г в гр.Перник, като непълнолетен но разбиращ свойството и значението на деянието и можещ да ръководи постъпките си, в съучастие като съизвършител с Д.Б.Б., П.Б.М. и О.Е.С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупили капака на шахта и чрез използване на техн.средство /кирка и ножовка/ отнели от владението на Е.Г.С. – служител при “Алкател-Лусент България” ЕООД – София чужда движима вещ – 43м кабел, тип “ТПЖП” на стойност 2690.94лв без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 вр. с чл.54, вр.с чл.57, ал.1, вр. с чл.58”а”, ал.4, вр.с чл.55, ал.1, т.2,б.”б”, пр.1-во, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б”, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ, с пробационни мерки: “задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/осем/ месеца с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от 8/осем/месеца
V. На основание чл.112, вр. с чл.111, ал.1 от НПК ВРЪЩА иззетите веществени доказателства – черна раница, бяла платнена чанта и синя шушлякова чанта, съдържащи парчета кабел с обгоряла изолация, намиращи се на съхранение в 01 РУ “П”-МВР Перник на Е.Г.С. - МОЛ при “Алкател-Лусент България” ЕООД – София след влизане на присъдата в сила.
VІ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимите О.Е.С., Д.Б.Б., П.Б.М. със снета самоличност да заплатят, всеки от тях сумата от по 5/пет/лева и подсъдимия Г.И.П. със снета самоличност, чрез знанието и съгласието на своите родители сумата от 55 /петдесет и пет/лв. в полза на 01 РУ “П” - МВР – Перник за разноски, направени в хода на досъдебното производство
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок, считано от днес.


О.Е.С.
Д.Б.Б.
П.Б.М.
Г.И.П.
Мотиви от 23.04.2012г.
Мотиви към присъда №379 от 05.04.2012г по НОХД №250/2012г по описа на ПРС
С обвинителен акт на Районна прокуратура – Перник е повдигнато обвинение на О.Е.С. *** за престъпление по чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК; на Д.Б.Б. *** за престъпление по чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.28, ал.1 от НК; на П.Б.М. *** за престъпление по чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК и Г.И.П. *** за престъпление по чл.195, ал.1, т.3,пр.1-во и т.4, пр.2-ро, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК тъй като на 06.11.2011г в гр.Перник, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – счупили капака на шахта и чрез използване на техн.средство /кирка и ножовка/ отнели от владението на Е.Г.С. – служител при “Алкател-Лусент България” ЕООД – София чужда движима вещ – 43м кабел, тип “ТПЖП” на стойност 2690.94лв без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвоят
Представителят на прокуратурата подържа повдигнатото обвинение и пледира на подсъдимите да бъде наложено наказание “лишаване от свобода”, съответно за подс. Б. – за срок от една година и за подс.О.С. и Г.П. – за срок от 8месеца и за подс.- П.М. – за срок от 10 месеца, като изпълнението на така наложените наказания, на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложени за срок от 3 години.
Адв. Трендафилов – сл.защитник на подсъдимите П.М., О.С. и Д.Б. пледира за признаването им за невинни и оправдаване изцяло по предявените им обвинения с аргумента липса на безспорни доказателства относно участието им в извършените престъпления. Същият пледира за приложение разпоредбата на чл.26 от НК с оглед обстоятелството, че подзащитният му - П.М. понастоящем е с мярка за неотклонение “задържане под стража” по друго досъдебно производство.
Адв. Ангелов - сл.защитник на подс. Г.П. изразява пледира за признаване на подсъдимия за невинен с аргумента допуснати съществени нарушения на процесуалните правила изразяващи се в провеждане на досъдебното производство от некомпетентен орган и наличие на съществени противоречия между фактическата обстановка в обв. акт и установената такава от останалите доказателства по делото.
Подсъдимият О.Е.С. в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и изразява критично отношение към извършеното, поради което делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ, на основание чл.370, ал.1 от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.
Подсъдимият П.Б.М. в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и изразява критично отношение към извършеното, поради което делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ, на основание чл.370, ал.1 от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.
Подсъдимият Д.Б.Б. в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и изразява критично отношение към извършеното, поради което делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ, на основание чл.370, ал.1 от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.
Подсъдимият Г.И.П. в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и изразява критично отношение към извършеното, поради което делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ, на основание чл.370, ал.1 от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК прие за установено следното:
От фактическа страна:
Подсъдимият О.Е.С. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, ученик в ПТГ “Ю.Г.” гр. Перник, неженен, неосъждан, с ЕГН **********
Подсъдимият Д.Б.Б. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН **********
Подсъдимият П.Б.М. е роден на ***г. в грл.Лом, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********
Подсъдимият Г.И.П. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с начално образование, ученик * * *, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.
На 06.11.2011г подсъдимите решили да извършат кражба на кабел с цел издаването му като “вторични суровини” в пункт за изкупуване на черни и цветни метали. За целта след като се стъмнило те отишли в кв.”Д.махала” с кирка, която носели със себе си изкъртили капака на една от шахтите по кабелното трасе на БТК, подс. С. слязъл в шахтата и отрязал преминаващият от там кабел тип “ТПЖП 500х2х0.5”. По същия начин, в съседната шахта влязъл подс. Б. и отрязал същия кабел, след което всички подсъдими заедно изтеглили отрязаното парче кабел, което се оказало с дължина 43метра. След това подсъдимите скрили а на следващия ден нарязали парчето кале на по-къси парчета, изгорили обвивката, поставили ги в чанти и тръгнали към пункт за изкупуване на вторични суровини в кв.”Изток” . По пътя били спрени за проверка от служители на 02 РУ – МВР Перник – свид. В.Д.Г. и Г.ПГ. и подсъдимите били задържани заедно с цялото количество нарязан кабел..
Според заключението на назначената и приета като доказателство по делото оценителна експертиза стойността на предмета на престъплението възлиза на 2690.94лв /две хиляди шестотин и деветдесет лева и 94ст./.
По доказателствата:
Съдът прие гореописаната фактическа обстановка като безспорно доказана, като взе предвид обясненията на подсъдимите и изразеното съгласие да не се събират доказателства, относно всички факти и обстоятелства, отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт, които се подкрепят от самопризнанията на всички подсъдими, направени в хода на досъдебното производство, свидетелските показания на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели: В.Д.Г. и Г.ПГ., както и приетите в с.з. писмени доказателства – протокол за доброволно предаване, протоколи за оглед на местопроизшествие, докладна записка, заключения на съдебно-оценителна и психиатрична експертизи и справка за съдимост. На следващо място съдът намира искането на защитата на подсъдимите за оправдаване изцяло по предявените им обвинения, аргументирани с липса на собственик на отнетата вещ и допуснати процесуални нарушение, с оглед неприлагане разпоредбата на чл.26 от НК спрямо подсъдимия П.М., тъй като подсъдимият към момента на провеждане на с.з. бил задържан с мярка за неотклонение ”задържане под стража” по друго досъдебно производство за извършено друго престъпление и на последно място – неправилно определяне квалификацията на деянието, а именно
 
184 НАХД No 253/2012, III състав Административни дела И.Й.К. ОД НА МВР-ПЕРНИК ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 09.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 289, Отменя НП № 769 от 03.01.2012г ,издадено от Началник на Първо РУ “Полиция”-ОД на МВР- Перник, с което на И.Й.К. ***,ЕГН ********** е наложено административно наказание: глоба в размер от 50лв,на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД /Закон за българските лични документи/
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
185 НОХД No 271/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.П.И. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
Със споразумение № 446/25.04.2012г. Подсъдимият И.П.И. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи на длъжност *****, неосъждан, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.09.2011г. в с.Черна гора, общ.Перник, по ул.”Лесковски път” е управлявал МПС – лек автомобил “Опел Астра” с рег.*****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.78 на хиляда, установено по надлежния ред /с протокол за физикохимична експертиза № 11/ФЗХ-362 от 14.10.2011г. на НИКК – МВР – гр.София/, поради което и на осн.чл.343б, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и т.2, вр.ал.3, вр.чл.42б ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес:***”, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и продължителност 8/осем/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 8/осем/ месеца.
На осн.чл.343г, вр.с чл.343б ал.1, вр.с чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият И.П.И. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца, считано от днес, като на осн.чл.59 ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което е бил реално лишен от право да управлява МПС, считано от 05.09.2011г. - датата на изземването на свидетелството за правоуправление.
Разноските по делото в размер на 233.33 лева се възлагат на подсъдимия И.П.И., който да ги заплати по сметка на Първо РУП на МВР-Перник.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Даниела Банкова и адв.Е.А., като защитник на подсъдимия И.П.И..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №271/2012г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед изхода на делото съдът
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

И.П.И.
 
186 НАХД No 289/2012, VII състав Административни дела ЕТ ВИТО-ЛЮБИН ЧАКОВ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБИН ВИТАНОВ ЧАКОВ ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 26.04.2012г.
С РЕШЕНИЕ № 331/26.04.2012 г. - ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 23/2303016 от 19.V.2011г. на Директор на дирекция „Инспекция по труда Софийска област”-София с КОЕТО на ЕТ”ВИТО-Л.Ч.”-ЕИК********* /седалище и адрес на управление-гр.Перник ул.”Ю.Гагарин” Бл.9, Вх.”В”, Ет.4, Ап.58/представлявян от Л.В.Ч.-ЕГН **********-собственик/ в качеството му на работодател по смисъла на Параграф 1 т.1 от ДР на КТ, е наложена имуществена санкция в размер 3 000/три хиляди/лева на основание чл.416 ал.5 вр. чл. 414 ал.3 от КТ, за извършено нарушение на чл.63 ал. 2 от „Кодекса на труда”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
187 НОХД No 291/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Б.Г.П. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 11.04.2012г., в законна сила от 11.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение №396, сключено между Бисер Ковачки – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник и адв. К.М.-САК, като защитник на подсъдимият Б.Г.П., а именно:
Подсъдимият Б.Г.П. – със снета самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2011 г. в гр. Перник, е управлявал МПС – лек автомобил ***, с ДК № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,41 на хиляда, установено по надлежния ред, като описаното деяние е било осъществено от него след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК /по НОХ дело № 1161/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Перник/, поради което и на основание чл.343б ал.2, вр. ал.1, вр.чл.54 от НК, му се НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 13/тринадесет/ месеца, и наказание „глоба” в размер на 200.00/двеста/лева.
На осн.чл.66 ал.1 от НК, наложеното наказание „лишаване от свобода” се отлага за изпълнение за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на споразумението.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, подсъдимия Б.Г.П., се ЛИШАВА от право да управлява МПС, за срок от 22/двадесет и два/ МЕСЕЦА,считано от привеждане в сила на настоящето споразумение.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Бисер Ковачки – районен прокурор на Районна прокуратура - Перник и адв. К.М., в качеството й на защитник на подсъдимият Б.Г.П..
На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 291/2012 г. по описа на Пернишки районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

С оглед приключване на настоящето производство, взетата с постановление от 17.01.2012 г. по досъдебното производство мярка за неотклонение, спрямо Б.Г.П., а именно „Подписка” следва да бъде отменена, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА взетата с постановление от 17.01.2012 г. по досъдебното производство, мярка за неотклонение „Подписка” спрямо Б.Г.П..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в седем дневен срок, считано от днес.Б.Г.П.
 
188 НОХД No 311/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Д.Р.Г. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 12.04.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 403/ 12.04.2012г. между Б.Ковачки - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.З.С., като защитник на подсъдимия Д.Р.Г., а именно:
Подсъдимият Д.Р.Г. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 12.11.2011г в гр.Перник, по ул.”Йордан Благоев” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “* *” с рег. № **** **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №439/15.12.2011г на НТЛ при ОД – МВР Перник, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробацонни мерки: “ задължителна регистрация по настоящ адрес *** А за срок от 8/осем/месеца, с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца.
На основание чл.343”г”,вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1,т.7 от НК на подсъдимия Д. Р.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК му се приспада времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.11.2011г.
Направените по делото разноски на осн чл.189 ал.3 НПК в размер н а 30 /тридесет/ лева се възлагат на подсъдимия Д.Р.Г. и следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр.Перник.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И: № 403
ОДОБРЯВА споразумение между Бисер Ковачки - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.З.С. - защитник на подсъдимия Д.Р.Г., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №311/2012г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. На основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Д.Р.Г. и намира, че с оглед приключване на делото същата следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия Д.Р.Г.
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Перник в 7 дневен срок, считано от днес.


Д.Р.Г.
 
189 НЧХД No 316/2012, IV състав НЧХД С.К.С. Н.С.Н. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Определение от 26.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по образуваното наказателно частен характер дело № 316/2012 г. по описа на Пернишки районен съд. Препис от разпореждането да се връчи на частния тъжител и на обвиняемия. Разпореждането подлежи на обжалване по реда на глава двадесет и първа от НПК - пред ПОС, в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
190 НОХД No 317/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.Т.И.,
М.П.Д.,
Ц.З.Б.
Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумение № 405/17.04.2012 г. постигнато между представителя на Районна прокуратура - Перник - прокурор Даниела Банкова и ад.Е.Т. като защитник на подсъдимите И.Т.И., М.П.Д. и Ц.З.Б., а именно:Подсъдимият И.Т.И. - със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2011г. в гр.Перник, ул. "Ю.Г.", в съучастие като съизвършител с Ц.З.Б., с ЕГН ********** и М.П.Д., с ЕГН **********, чрез използване на техническо средство /чук/, отнел чужди движими вещи / 2 броя метален профил “П” образ/, оставени без постоянен надзор на обща стойност 43,41 лв. /четиридесет и три лева и 41 ст./ от владението на С.Г.В. – МОЛ на кметство “*” при Община Перник, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.2 и т.4, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр. чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК му се НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца "лишаване от свобода".
На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на налаженото наказание се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
Подсъдимият М.П.Д. – със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2011г. в гр.Перник, ул. "Ю.Г.", в съучастие като съизвършител с Ц.З.Б., с ЕГН ********** и И.Т.И., с ЕГН **********, чрез използване на техническо средство /чук/, отнел чужди движими вещи / 2 броя метален профил “П” образ/, оставени без постоянен надзор на обща стойност 43,41 /четиридесет и три лева и 41 ст./ от владението на С.Г.В. – МОЛ на кметство “*” при Община Перник, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което на основание чл.195 ал.1, т.2 и т.4, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр. чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК му се НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца "лишаване от свобода".
На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на налаженото наказание се отлага за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
Подсъдимият Ц.З.Б. – със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.08.2011г. в гр.Перник, ул. "Ю.Г.", в съучастие като съизвършител с М.П.Д., с ЕГН ********** и И.Т.И., с ЕГН **********, чрез използване на техническо средство /чук/, отнел чужди движими вещи / 2 броя метален профил “П” образ/, оставени без постоянен надзор на обща стойност 43,41 /четиридесет и три лева и 41 ст./ от владението на С.Г.В. – МОЛ на кметство “*” при Община Перник, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно – след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление /споразумение по НОХД № 1725/2010г. по описа на РС – Перник, влязло в сила на 17.02.2011г./ и деянието не представлява маловажен случай, поради което на основание чл.195 ал.1 т.2, т.4 и т.7, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.28 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр. чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК му се НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца "лишаване от свобода".
На основание чл.61 т.2 и Чл.60 ал.1 от ЗИНЗС се ОПРЕДЕЛЯ първоначални "СТРОГ" режим и изтърпяване в затвор.
На основание чл.53 ал.1 б.»а» от НК веществените доказателства по делото а именно 1 бр. метален чук с дървена дръжка и 1 бр. велосипед марка «Балкан»-червен на цвят намиращи се на съхранение във Второ РУ «П» при ОД на МВР – Перник съобразно приемателно-предавателен протокол приложен на л.39 от ДП се ОТНЕМАТ в полза на държавата, като на основание чл.150 ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административнит, военните и апелативните съдилища металният чук, който е с незначителна стойност и е негоден за продажба да се унищожи.
На основание чл.111 ал.1 НПК веществените доказателства по делото 2 бр. Метални профили «П»образ намиращи се на съхранение във Второ РУ «П» при ОД на МВР – Перник съобразно приемателно-предавателен протокол пприложен на л.39 от ДП да се върне на ощетеното юридическо лице Община Перник – кметство «*» чрез МОЛ Снежанка Викторова.
Подсъдимите И.Т.И., М.П.Д. и Ц.З.Б. следва да заплатят по сметка на Второ РУ «П» - ОД на МВР – Перник сумата от по 11.67 лв. Представляваща направени разноски в досъдебното производство /общо 35 лв. за възнаграждение на в.л./.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение отговаря на всички законови изисквания предвидени в разпоредбата на чл.381 от НПК, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384, ал.1, вр. чл.382 ал.7 и на основание чл.24 ал.3 от НПК.
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, постигнато между Даниела Банкова – мл.прокурор при Районна прокуратура - гр.Перник и адв.Е.Т. в качеството и на защитник на подсъдимите И.Т.И., М.П.Д. и Ц.З.Б..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ д.№ 317/2012 г. по описа на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Съдът служебно по реда на чл.306 се занима с мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимите И.Т.И., М.П.Д. и Ц.З.Б. с постановление на разследващия орган в досъдебното производство, потвърдено с разпореждане на съдията докладчик от 17.02.2012 год.
Намира че с оглед реда на приключване на производството необходимостта от същата е отпаднала поради което следва да бъде отменена
По тези съображения и на основание чл.306 ал.2 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия И.Т.И..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия М.П.Д..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия Ц.З.Б..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.


И.Т.И.
М.П.Д.
Ц.З.Б.
 
191 НОХД No 334/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.А.К. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 24.04.2012г.
ПРИСЪДА № 442/24.04.2012 г. ПРИЗНАВА подсъдимият С.А.К. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *,**,, **,*,*, */*/, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 21.08.2011 год. в с.Кладница, общ. Перник, по ул. "Матница" управлявал МПС - л.а. "**" с рег. № * ** ** ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза - протокол № 384/07.11.2011 год. на НТЛ - ОД на МВР - Перник, поради което и на основание чл.343б, ал. 1 вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на 10 /десет/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА Изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години и 6/шест/ месеца, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343 г, вр. чл.343 б ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия С.А.К. от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 10 /десет/ месеца, считано от привеждане на присъдата в изпълнение.
ОСЪЖДА подсъдимия С.А.К. - със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Второ РУ "П" - Перник сумата от 30.00 лв. /тридесет лева/ за направени разноски в досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Пернишки окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

С.А.К.
 
192 НОХД No 344/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.П.П. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
Със Споразумение №447/25.04.2012г.Подсъдимият И.П.П. – роден на *** ***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2011г. в гр.Перник, е управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген Пасат” с рег.№ *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.50 на хиляда, установено по надлежния ред /с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510”, с фабр.№ 0157/, поради което и на осн.чл.343б, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.1, вр. ал.2, т.1 и т.2, вр.ал.3, вр.чл.42б ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и продължителност 8/осем/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 8/осем/ месеца.
На осн.чл.343г, вр.с чл.343б ал.1, вр.чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият И.П.П. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца, считано от днес, като на осн.чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил реално лишен от право да управлява МПС, считано от 13.12.2011г. - датата на изземването на свидетелството за правоуправление.
ПОДСЪДИМИЯТ - Разбирам обвинението. Съгласен съм със споразумението. Доброволно съм го подписал и разбирам последиците от същото.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Аделина Алексиева и адв.С.З., като защитник на подсъдимия И.П.П..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №344/2012г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед изхода на делото съдът
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

И.П.П.
 
193 НОХД No 352/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.С.И. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 03.04.2012г., в законна сила от 03.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържнаие на споразумение № 365/03.04.2012 г. постигнато между представителя на Районна прокуратура - гр.Перник, прокурор Красимир Първанов и адв.С. З. като защитник на подсъдимия С.С.И., а именно: Подсъдимият С.С.И. със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2011 год. в гр.Перник, по ул. "Ю.Г." управлявал моторно превозно средство - л.а. "с.л." с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.01 на хиляда, установено по надлежния ред /чрез техническо средство "Алкотест Дрегер" 7510 с инв. № ARBA 0040/, поради което и на основание чл. 343б ал.1, вр. чл.54, вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а ал.2, т.1 и т.2 от НК му се НАЛАГА наказание „пробация” с пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес:***, с продължителност 6 /шест/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 6 /шест/ месеца.
На основание чл.343 Г, вр. чл.343 б, ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимия С.С.И. се лишава от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадасет/ месеца, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.59 ал.4 НК от този срок се приспада времето, през което е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 16.11.2011 год.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ д.№ 352/2012 г. по описа на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия С.И..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.


С.С.И.
 
194 НАХД No 369/2012, III състав Административни дела К.И.В. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 23.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 411, Отменя НП № 762 от 16.06.2010г, издадено от началник на сектор ПП към ОД на МВР Перник, с което на К.И.В. *** ,с ЕГН **********/***/,на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП са му наложени административни наказания- глоба в размер на 150 лв.,и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция. 
195 НОХД No 392/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.Б.С. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 17.04.2012г.
Със споразумение № 414 от 17.04.2012г. Подсъдимият И.Б.С. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 19.11.2011г. в гр. Перник, по ул.“Карл Маркс” към ул.”Юрий Гагарин” е управлявал МПС - лек автомобил марка “Пежо 405” с рег. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.74 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.3, във вр.с чл.42б, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и продължителност 6/шест/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 6/шест/ месеца.
На осн.чл.343г, вр. с чл.343б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият И.Б.С. се ЛИШАВА от право да управлява моторно превозно средство за срок от 7/седем/ месеца, считано от днес, като на осн.чл.59 ал.4 от НК се зачита времето на реалното лишаване – 19.11.2011г. – датата на изземването на свидетелството за управление на МПС.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Бисер Ковачки и адв.З.С., като защитник на подсъдимия И.Б.С..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №392/2012г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед изхода на делото съдът
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

И.Б.С.
 
196 НОХД No 406/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Б.П.А. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Присъда от 11.04.2012г.
С присъда № 397/11.04.2012г. ПРС,ПРИЗНАВА подсъдимият Б.П.А.–роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, ****,**** гражданин, **** образование, ****,***,***, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 18.12.2011 г. в гр. Перник, е управлявал МПС – лек автомобил “****” с ДК № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,68 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ , считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Б.П.А. от право да управлява МПС, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.59 ал.4 от НК, приспада времето през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 18.12.2011 год.
ОСЪЖДА Б.П.А. да заплати по сметка на Първо РУ при ОД на МВР – Перник сумата от 30.00 лв./тридесет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред ПОС.


Б.П.А.
 
197 НОХД No 410/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Н.Б.Л. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 26.04.2012г.
С присъда № 457/26.04.2012г. ПРИЗНАВА подсъдимият Н.Б.Л., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен, неосъждан, средно образование, безработен, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2011г в гр.Перник, по ул.”Ю.Гагарин” управлявал моторно превозно средство л.а.”Сеат Кордоба” с рег. № ***** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с 1.56 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза №457/28.12.2011г на НТЛ при ОД – МВР Перник, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. чл.58а, ал.4, вр. чл.55 ал.1, т.2, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б”, ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с периодичност 2/два/ пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” и двете с продължителност по 8/осем/ месеца.
На основание чл.343”г”, вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК го ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 6/шест/месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 03.12.2011г
На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.Б.Л. със снета самоличност да заплати в полза на ОД – МВР Перник сумата от 30/тридесет/ лева за разноски, направени в хода на досъдебното производство
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд в 15 дневен срок, считано от днес.
На основание чл.309, ал.2 от НПК
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взетата спрямо подсъдимия Н.Б.Л..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред ПОС в 7-дневен срок, считано от днес.

Н.Б.Л.
 
198 НАХД No 418/2012, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Н.Й.Н. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Решение от 12.04.2012г.
С Решение №398/11.04.2012г. ПРС,ПРИЗНАВА обвиняемият Н.Й.Н. -роден на *** ***, с постоянен -*****, и настоящ такъв *****, *****,*** гражданин, ***** образование, *****, не****, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2011г. в гр.Перник, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество-коноп, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,0 % с общо нетно тегло 1,116 грама на стойност 6,70 лв., като деянието представлява маловажен случай, но тъй като за това умишлено престъпление се предвижда наказание „Глоба” до 1000/хиляда/ лева, лицето не е ****о за престъпление от общ характер и не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на глава VІІІ-ма от НК, както и от престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което и на основание чл.378 т.1 от НПК, ОСВОБОЖДАВА Н.Й.Н. от наказателна отговорност за престъпление по чл.354а ал.5, вр. ал.3 пр.2 т.1 пр.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
На основание чл.354а ал.6 от НК, ОТНЕМА предмета на деянието- 1,116 грама коноп, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,0%, който е предаден на съхранение в ЦМУ, съгласно приемателно-предавателен протокол № № 23002/13.01.2012г. в полза на държавата.
С оглед чл.150 ал.1 от Правилника за администрацията в Районните, Окръжните, Военните Административните и Апелативните съдилища/ПАРОВААС/, веществените доказателства по делото- бял хартиен плик, съдържащ опаковки, които са регистрирани под №5/2012г. в книгата за веществени доказателства в РС-Перник, следва да се унищожат по надлежния ред, след влизане в сила на решението, тъй като са без стойност.
На основание чл.111, ал.1 от НПК, ВРЪЩА вещественото доказателство по делото-1бр. СД, на правоимащото лице, а именно:Дирекция „Сигурност БТК”- АД.
ОСЪЖДА Н.Н.-със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД-МВР-Перник сумата от 55.92 лв., представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и в същия срок от съобщението до Районна прокуратура - Перник, по реда на глава ХХІ-ва от НПК пред Пернишки окръжен съд. 
199 НОХД No 437/2012, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Р.Д.С. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 24.04.2012г.
ПРИСЪДА № 444/24.04.2012 гПРИЗНАВА подсъдимият Р.Д.С. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес:***, *,**, **,*,*, * /*// с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.06.2011 год. в с.Големо Бучино, общ.Перник, по ул."Перник" е управлявал МПС - мотопед "* * **" с рег. № ** ** ** *, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,40 на хиляда, установено по надлежния ред /химическа експертиза – протокол № 292/30.08.2011 год./, поради което и на основание чл.343 б, ал. 1, вр. чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимият Р.Д.С. - със снета по делото самоличност да заплати по сметка на Второ РУ "П" –ОД – МВР - Перник сумата от 30.00 лв. /тридесет лева/ за направени разноски в досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Пернишки окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

Р.Д.С.
Мотиви от 24.04.2012г.
 
200 НОХД No 478/2012, VII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Р.В.Ц.,
М.В.Ц.,
А.Р.П.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 24.04.2012г., в законна сила от 24.04.2012г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 431/24.04.2012 год.сключено между Кремена Господинова-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.П.Т.-ПАК, като защитник на подсъдимия Р.В.Ц.,а именно:
Подсъдимият Р.В.Ц. /снета по делото самоличност/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2011г. в гр.Перник /ул.*** ***/ в съучастие, като съизвършител с извършителите А.Р.П.-ЕГН: ********** и М.В.Ц.-ЕГН: **********, чрез използване на техническо средство/ножовка/, отнел чужда движима вещ /метална вратичка за хокей/ на обща стойност 640.86/шестотин и четирдесет лева и осемдесет и шест стотинки/лева от владението на К.А.В.-MOЛ при хокеен клуб"*", без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои- поради което на осн. чл.195ал.1 т.4 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК, му се НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА” за срок от 3/три/месеца.
На осн. чл.66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
Подсъдимият М.В.Ц. /снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2011г. в гр.Перник /ул.*** ***/ в съучастие, като съизвършител с извършителите А.Р.П.-ЕГН: ********** и Р.В.Ц.-ЕГН:**********, чрез използване на техническо средство/ножовка/,отнел чужда движима вещ /метална вратичка за хокей/ на обща стойност 640.86/шестотин и четирдесет лева и осемдесет и шест стотинки/лева от владението на К.А.В.-MOЛ при хокеен клуб"*", без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои- поради което на осн. чл.195 ал.1 т.4 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК, му се НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА” за срок от 3/три/месеца.
На осн. чл.66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
Подсъдимият А.Р.П. /снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на на 06.10.2011г. в гр.Перник /ул.*** ***/ в съучастие, като съизвършител с извършителите М.В.Ц.-ЕГН: ********** и Р.В.Ц.-ЕГН: **********,чрез използване на техническо средство/ножовка/,отнел чужда движима вещ /метална вратичка за хокей/ на обща стойност 640.86/шестотин и четирдесет лева и осемдесет и шест стотинки/лева от владението на К.А.В.-MOЛ при хокеен клуб"*",без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено повторно по смисъла на чл.28 от НК-след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление /Присъда № 98/06.02.2007г. по НОХ дело 1683/06г. по описа на ПРС-Влязла в сила на 22.07.2007г./- поради което на осн. чл.195 ал.1 т.4 и т.7 вр. чл.194 ал. 1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК, му се НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА” за срок от 8/осем/месеца.
На осн. чл.66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
НА осн чл.112 вр. чл.111 ал.1 от НПК, се ВРЪЩА на К.А.В. MOЛ при хокеен клуб "*", веществено доказателство: /Нарязана метална вратичка за хокей /намираща се на съхранение във Второ-РУП при ОД МВР-гр.Перник/,след влизане на споразумението в сила.
НА осн. чл.189 ал.3 от НПК подсъдимите: М.В.Ц.-ЕГН: **********, А.Р.П.-ЕГН:********** и Р.В.Ц.-ЕГН:**********/със снети самоличности/, СЛЕДВА да ЗАПЛАТЯТ в полза на 02-РУ-МВР-ОДП-гр.Перник,сумата от ПО 11,85/единадесет и осемдесет и пет/лева, /ВСЕКИ от тях/ за разноски направени в досъдебното производство за вещи лица /Експертизи/.
Р.В.Ц.
М.В.Ц.
А.Р.П.
 
201 ЧНД No 534/2012, VII състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
В.С.Л.
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Определение от 02.04.2012г.
Оставя без уважениеС ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 158/02.04.2012 г. - ПОТВЪРЖДАВА Постановление на Районна Прокуратура-Перник от 01.07.2011год. прокурорска преписка № 1134/07г. по описа на Районна прокуратура-гр.Перник с което на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр. чл.24 ал.1 т.1 от НПК, е прекратено наказателно производство по Досъдебно производство № 358/2007г. по описа на ОД на МВР-Перник, водено срещу ВИНОВНО ЛИЦЕ за престъпление по чл.209 ал.1 от НК.
ВРЪЩА горепосоченото Досъдебно производство № 358/2007г. по описа на ОД на МВР-Перник, водено срещу ВИНОВНО ЛИЦЕ за престъпление по чл.209 ал.1 от НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба и протест в седемдневен срок от съобщаването му, пред Пернишки окръжен съд.
 
202 НАХД No 550/2012, VIII състав Административни дела ЕТ ЕЛЕНА АСЕНОВА-ИВЕТА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА СТОЛИЧНА Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 19.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Н.А.Х.Д. № 550/2012 г. по описа на Пернишки районен съд.
ДЕЛОТО да се изпрати на Районен съд - Брезник.

 
203 НАХД No 554/2012, VIII състав Административни дела Б.Х.У. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Н.А.Х.Д. № 554/2012 г. по описа на Пернишки районен съд.
УКАЗВА да бъде върната преписката приложена към Н.А.Х.Д. № 554/2012 г. по описа на ПРС на административнонаказващия орган.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
204 НОХД No 569/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Р.С.Т. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 09.04.2012г., в законна сила от 09.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумение № 381/09.04.2012г. постигнато между Даниела Банкова –прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв. З., като защитник на обвиняемия Р.С.Т., а именно:
Обвиняемият Р.С.Т. ***. самоличност СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2012 год. в гр.Перник, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка *, *" с рег. № ** ** ** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.43 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARBB 0017, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл.54, вр. чл.55, ал.1, т.2 б."б", вр. чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. чл.42б, ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 1/една/ година, с периодичност по два пъти седмично и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 1/една/ година.
На основание чл. 343”г”, вр. с чл. 343”б”, ал. 1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Р.С.Т. със снета самоличност се ЛИШАВА от право да управлява моторно превозно средство за срок от 14 /четиринадесет/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.01.2012г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между – Даниела Банкова – прокурор в Районна прокуратура - Перник и адв. Р.З. като защитник на обвиняемия Р.С.Т., чието окончателно съдържание е вписано в настоящият съдебен протокол.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХ дело № 569/2012 г. по описа на ПРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед приключване на настоящото производство, взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.С.Т. с постановление от 13.03.2012 г. мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което съдът
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Р.С.Т., с постановление от 13.03.2012 г. мярка за неотклонение „подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Пернишки окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.

Р.С.Т.
 
205 НОХД No 573/2012, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК П.Е.П. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 06.04.2012г., в законна сила от 06.04.2012г.
Със Споразумение № 380/06.04.2012г. ОДОБРЯВА вписаното споразумение, с което ОБВИНЯЕМИЯТ П.Е.П. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, с ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.01.2012 г. в гр.Перник, по ул.”Св.св.Кирил и Методий” е управлявал МПС – л.а. марка “Опел”, модел “Калибра” с рег. *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.98 на хиляда, установено по надлежния ред – по Наредба № 30/27.06.2001г., чрез заключение на химическа експертиза /протокол № 99/06.03.2012г. на НТЛ при ОД на МВР-Перник/, поради което на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.3, т.1 и чл.42б, ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и продължителност 10/десет/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 10/десет/ месеца.
На осн.чл.343г, вр. с чл.343б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемият П.Е.П. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца, считано от днес, като на осн.чл.59 ал.4 от НК се зачита времето на реалното лишаване – 29.01.2012г. – датата на изземването на свидетелството за управление на МПС.
Разноските в размер на 30 лева за химическо изследване на досъдебното производство се възлагат на обвиняемия – със снета самоличност, по сметка на Първо РУП МВР-Перник.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение между защитника на обвиняемия и прокурора не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, и

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. А.В., в качеството на защитник на обвиняемия П.Е.П. – със снета самоличност, и прокурора.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 573/2012 г. по описа на Районен съд – гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия П.Е.П. мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

П.Е.П.
 
206 НАХД No 578/2012, VIII състав Административни дела Д.С.Й. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 09.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 578 по описа на Районен съд – Перник за 2012 година.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Д.С.Й..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в петнадесет дневен срок от датата на получаване.

 
207 НОХД No 593/2012, IV състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.И.М. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 12.04.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончатено съдържание на споразумение № 399/12.04.2012 г. постигнато между представителя на Районна прокуратура - Перник, прокурор Цветелина Евтимова и адв.Е.Т. като защитник на подсъдимата В.И.М., а именно: Обвиняемата В.И.М. - със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВНА в това, че на 10.01.2012 год., в къщата си в в гр.Перник, кв. "Т." № **, държала акцизни стоки без бандерол /по смисъла на чл.4, т.1 вр. чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове/ - 540 /петстотин и четиридесет/ кутии с цигари, на обща стойност 4050 лв. /четири хиляди и петдесет лв./, и обща стойност на дължимия невнесен акциз 1967.76 лв., без залепен на тях акцизен бандерол на Министерство на финансите на Република България, когато такъв се изисква по закон /чл.28, ал.1, вр. чл. 25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 234, ал.1, предл. 2-ро, вр. чл.54, вр. чл.55, ал.1 т.1 от НК и се налага наказание 5 /ПЕТ/ месеца "лишаване от свобода".
На основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 /ТРИ/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.55, ал.3 от НК на обвиняемата не се налага по-лекото наказание “глоба, което законът предвижда наред с наказанието “лишаване от свобода”.
На основание чл. 234, ал.3 от НК, предметът на престъплението - 540 /петстотин и четиридесет/ кутии с цигари “LD”, без акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в 01 РУ”Полиция” Перник /приемателно – предавателен протокол – л.14 от дос. пр-во/, се ОТНЕМАТ в полза на държавата, като с оглед чл.124, ал.6 от ЗАДС, след влизане на споразумението в сила, да се унищожат от органа, който ги е задържал под контрола на митническите органи.
Обвиняемата В.И.М. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Перник сумата от 30 /тридесет/ лева, представляваща направени разноски в досъдебното производство.
Съдът намира, че вписаното в настоящият протокол съдържание на споразумението отговаря на всички законови изисквания, предвидени в разпоредбата на чл.381 от НПК, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК, и на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият протокол съдържание на споразумението за решаване на делото постигнато между Цветелина Евтимова - прокурор при Районна прокуратура - Перник и адв. Е.Т. в качеството и на защитник на обвиняемата В.И.М..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 593/2012 г. по описа на Пернишки районен съд.
Определението е окончателно.
Съдът служебно по реда на чл.309 от НПК се занима с взетата спрямо обвиняемата В.И.М. мярка за неотклонение „Подписка” с постановление на разследващият орган от 09.03.2012г.
Намира, че с оглед наложеното наказание и реда на приключване на производството, необходимостта от същата е отпаднала, поради което и същата следва да бъде отменена.
По тези съображения и на основание чл.309 от НПК, съдът
ОТМЕНЯ взетата спрямо обвиняемата В.И.М. мярка за неотклонение „Подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред ПОС, в седмодневен срок от днес.


В.И.М.
 
208 ЧНД No 596/2012, III състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
Х.Б.Т.
  Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
УважаваОПРЕДЕЛЕНИЕ № 174, Отменя Постановление на Района прокуратура гр.Перник за спиране на наказателното производство по досъдебно производство № 36/2012 г по описа на Първо РУ МВР Перник, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195 ал.1 от НК. Изпраща досъдебното производство на Районна прокуратура - Перник.

Определението е окончателно.
 
209 НАХД No 625/2012, VIII състав Административни дела Н.Б.К. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 24.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.Б.К. за удължаване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 34-0000011/13.01.2012 г., издадено Р. Х. К. ***, поради наличието на особени обстоятелства, попречили му да спази същия.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба рег. № 13-01-21-138/10.04.2012 г. на Н.Б.К. против Наказателно постановление № 34-0000011/13.01.2012 г., издадено Р. Х. К. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 625 по описа на Районен съд – Перник за 2012 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
 
210 НОХД No 630/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.Ц.И. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумението №449/25.04.2012г. постигнато между представителя на РП гр.Перник – Районен прокурор Бисер Ковачки и адв. И.Я., като защитник на обвиняемия В.Ц.И., а именно:
ОБВИНЯЕМИЯТ В.Ц.И. със снета самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.02.2012г., в гр. Перник, е управлявал МПС – лек автомобил “* *”, с рег.№ ** ** ** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно – 2,10 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1, във вр.чл.54, вр.чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр.чл.42а, ал.2 т.1 и т.2, вр. ал.3, вр. чл.42б, ал.1 и ал.2 от НК му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки “Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 18 /осемнадесет/ месеца, с периодичност на изпълнение два пъти седмично и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 18 /осемнадесет/ месеца, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.
На основание чл.343г, във вр. с чл.343б, ал.2, вр. ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият В.Ц.И. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 20 /двадесет/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 18.02.2012г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумение постигнато между Бисер Ковачки – Районен прокурор при Районна прокуратура гр. Перник и адв.И.Я., като защитник на обвиняемия В.Ц.И., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 630/2012 г. по описа на Районен съд - Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед приключване на наказателното производство, взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение “Подписка” спрямо В.Ц.И., следва да бъде отменена, поради което съдът
ОТМЕНЯВА взетата с постановление от 16.03.2012г. на разследващия орган мярка за неотклонение “Подписка” спрямо В.Ц.И..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 7 дневен срок, считано от днес.

В.Ц.И.
 
211 НОХД No 631/2012, VII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Г.Х.Т. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 24.04.2012г., в законна сила от 24.04.2012г.

ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 430/24.04.2012 год., сключено между прокурор- Даниела Банкова Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Ив.Я.-ПАК в качеството и на защитник на обвиняемия Г.Х.Т.,а именно:
ОБВИНЯЕМИЯ Г.Х.Т. /снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2012год. в гр.Перник /**** управлявал МПС-л.а. **** peг.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2%о, а именно 1,47%о на хиляда, установено по надлежния ред /по реда на Наредба № 30/2001г. за установяване употребата на алкохол от водачи на МПС-техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабр. № 0017/ - поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.“Б” вр. чл.42а ал.2 т.1 и т.2 и ал.3 вр. чл.42б ал.1 НК, му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки-“Задължителна рагистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 8/осем/месеца и периодичност от 2/два/пъти седмично и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 8/осем/месеца.
На основание чл.343г вр. 343б ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, се ЛИШАВА обвиняемия Г.Х.Т. /снета самоличност по делото/ от право да управлява МПС за срок 10/десет/месеца, като на основание чл.59 ал.4 от НК, му се ПРИСПАДА времето през което е бил лишен за същото деяние от това право по административен ред, считано от 17.03.2012год.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК
ОДОБРЯВА така сключено споразумение между прокурор Даниела Банкова-Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Ив.Я.-ПАК-защитник на обвиняемия Г.Х.Т., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 631/2012г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “ПОДПИСКА” взета спрямо обвиняемия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение взета спрямо обвиняемия Г.Х.Т. "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.Г.Х.Т.