РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЕРНИК
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 2227/2007, IV състав Вещни искове В.П.В. ЖСК ИЛИНДЕН - 1,
ЖСК ИЛИНДЕН - 2,
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, с който В.П.В. с ЕГН:********** *** е поискала да бъде признато за установено по отношение на ответниците ЖСК "Илинден-1" представлявана от Председателя на У.С.К.А.Г., ЕГН ********** , ЖСК "Илинден-2" представлявана от Председателя на У . С . С.С.П. ЕГН – ********** *** , п.к. 2700 , пл. " Г. Измирлиев"1 ,че ищцата е собственик по наследство на 391 кв.м. ид. част от УПИ – ****** с площ от 4. 411 м2 в кв. ****** м.р. по сега действуващия план от 1996 г. на Б. , при граници : Североизток - улица " Илинден ",югоизток - ул . "Даме Груев " , югозапад - ул . "Страцин", северозапад - УПИ - VII , пл. №***, като ответниците бъдат осъдени да й предадат владението върху имота .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.


 
2 ЧГД No 2280/2009, II състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Е.Г.К. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 03.04.2012г.
Обезсилва заповед за изпълнение.прекратява производството по делото.
 
3 ЧГД No 2366/2009, II състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД И.Г.П. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 03.04.2012г.
Обезсилва заповед за изпълнение.прекратява производството по делото.
 
4 Гражданско дело No 2417/2009, IV състав Вещни искове Ц.П.Д.,
М.Х.Д.
А.Д.Д. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 12.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Д.Д. ***,че ищците Ц.П.Д. с ЕГН:********** *** и М.Х.Д. с ЕГН:********** *** са изключителни собственици на дворно място с площ от 34кв.м,,представляващо част от имот пл.№** по отменения план на с. С., утвърден със заповед № **** г., бивша собственост на н- ци на Д.Д.Ч.,при граници на това място по нот.акт № ****** г .на нотариус при ПРС:М.С.Ч.,С.Г.Ч.,Ц.П.Д. ***,което дворно място по сега действуващия план на с.С.,Община П.,утвърден със заповед №*****г.,е с площ от 34кв.м., и представлява част от имот пл.№ **,за който е отреден УПИ парцел ХШ-** в кв.** собственост на ответника,при граници на това място:улица, Ц.П.Д. и А.Д.Д.,*** о.т. *****,УПИ ***-**, УПИ ***** и имот пл.№ **** в кв.** по плана на с.С.,Община П..
ОСЪЖДА ответника А.Д.Д. *** да предаде на Ц.П.Д. с ЕГН:********** *** и М.Х.Д. с ЕГН:********** *** владението на 34кв.м.,които представлява част от имот пл.№ **,за който е отреден УПИ парцел ХШ-** в кв.** собственост на ответника,при граници на това място:улица, Ц.П.Д. и А.Д.Д.,*** о.т. *****,УПИ ***-**, УПИ ***** и имот пл.№ **** в кв.** по плана на с.С.,Община П..
ОСЪЖДА ответника А.Д.Д. *** да заплати на Ц.П.Д. с ЕГН:********** *** и М.Х.Д. с ЕГН:********** *** сумата от 850.00 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
5 Гражданско дело No 7711/2009, I състав Облигационни искове ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД В.С.Б. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, с който е поискано да бъде признато за установено по отношение на В.С.Б. ***, с ЕГН: **********, че не дължи сумата от 6937,25 лв., представляваща “полезни и необходими разноски и подобрения по договор за наем от 01.07.2005 г. и неоснователно обогатяване за периода от 01.07.2007 г. до 29.02.2008 г.”, заедно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 27.05.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата от 138,74 лв. направени разноски по делото за внесена държавна такса,
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД е поискала да бъде признато за установено по отношение на В.С.Б. ***, с ЕГН: **********, че не дължи сумите за такси и разноските по изп. дело № 20097980400211/2009 г. на Г.С. – частен съдебен изпълнител с район на действие района на Окръжен съд – гр. Благоевград, вписана под № 798 в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители, в размер на 824,53 лв. държавна такса и 1000,00 лв. адвокатско възнаграждение, както и в частта, с която е поискано В.С.Б. бъде осъдена да заплати на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД сумата от 6937,25 лв., представляваща “полезни и необходими разноски и подобрения по договор за наем от 01.07.2005 г. и неоснователно обогатяване за периода от 01.07.2007 г. до 29.02.2008 г.”, заедно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК – 27.05.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата от 138,74 лв. направени разноски по делото за внесена държавна такса, както и таксите и разноските по изп. дело № 20097980400211/2009 г. на Г.С. – частен съдебен изпълнител с район на действие района на Окръжен съд – гр. Благоевград, вписана под № 798 в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители, в размер на 824,53 лв. държавна такса и 1000,00 лв. адвокатско възнаграждение, както и сумата от 369,00 лв. държавна такса по гр. дело № 2120/2009 г. по описа на Районен съд – гр. Благоевград. Община Благоевград
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
6 Гражданско дело No 7765/2010, IV състав Делби А.А.П.,
С.А.А.,
К.А.А.,
Р.А.А.,
Н.Р.И.
И.Р.З. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 04.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
7 Гражданско дело No 11/2011, VI състав Други дела В.В.К.,
Ц.В.С.,
Д.Ц.С.
В.В.Р.,
М.Р.Г.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 20.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на -
В.В.Р. *** ЕГН********** и
М.Р. *** ЕГН **********

ЧЕ :

В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.525.227, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, квартал „Радина чешма” ул.”Четвърта” с площ от 363 кв.м. с трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, до 10 м., при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 55871.525.102, имот с идентификатор 55871.525.90,имот с идентификатор 55871.525.20, имот с идентификатор 55871.525.97 ,/стар идентификатор 7, квартал 3 , съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

Както и че В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част, а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.525.226, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, квартал „Радина чешма” ул.”Четвърта” с площ от 272 кв.м. с трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, до 10 м., при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 55871.525.90, имот с идентификатор № 55871.525.33, имот с идентификатор № 55871.525.31, имот с идентификатор № 55871.525.29 /стар идентификатор 7, квартал 3 , съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

Както и че В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.525.228 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, квартал „Радина чешма” ул.”Четвърта” с площ от 3 362 кв.м. с трайно предназначение на територията Урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, до 10 м., при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 55871.525.98, имот с идентификатор № 55871.525.94, имот с идентификатор № 55871.525.124,имот с идентификатор № 55871.525.85,имот с идентификатор № 55871.525.218,имот с идентификатор № 55871.525.90, имот с идентификатор № 55871.525.93, /стар идентификатор 7, квартал 3 , съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

ОТМЕНЯВА на основание чл. 537 ал. 2 ГПК, Н.А. № 135, том II, рег. № 3936, н.д. № 305/2009 год., от 23.10.2009 год. на нотариус Николай Златанов, с район на действие –Районен съд Перник, в частта в която В.В.Р. ***, с ЕГН ********** и М.Р. ***, с ЕГН **********, са признати за собственици на повече от 1/3 (една трета ) идеална част от следните поземлени имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 55871.525.227, с площ от 363 кв.м. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 55871.525.226, с площ от 272 кв.м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 55871.525.228,с площ от 3362 кв.м. , всичките находящи се в гр.Перник, кв. „Радина чешма” ул. „Четвърта”

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на горепосочените,
ЧЕ В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.623.12 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: землището на гр.Перник, местността „Валого” с площ от 16102 кв.м.,с трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор № 55871.623.7 , имот с идентификатор № 55871.623.10, имот с идентификатор № 55871.623.11, имот с идентификатор № 55871.623.20, имот с идентификатор № 55871.623.19, имот с идентификатор № 55871.623.16, имот с идентификатор № 55871.623.18, имот с идентификатор № 55871.623.124, имот с идентификатор № 55871.623.15 , имот с идентификатор № 55871.623.14 , имот с идентификатор № 55871.623.13 , имот с идентификатор № 55871.623.203 , имот с идентификатор № 55871.623.127 , /стар идентификатор 230012, по кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по Геодезия, Картография и Кадастър гр.Перник при Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър гр.София./

ОТМЕНЯВА на основание чл. 537 ал. 2 ГПК, Н.А. № 136, том II, рег. № 3940, н.д. № 305/2009 год., от 23.10.2009 год. на нотариус Николай Златанов, с район на действие –Районен съд Перник, в частта в която В.В.Р. *** ЕГН ********** и М.Р. *** ЕГН ********** са признати за собственици НА ПОВЕЧЕ ОТ 1 / 3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 55871.623.12 с площ 16102 кв.м. нах. се гр.Перник м.”Валого”

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТОНШЕНИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ,
ЧЕ В.В. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/3 (една трета)идеална част,
Ц.В.С. ***, с ЕГН ********** е собственик на 1/12 (една дванадесета ) идеална част а
Д.Ц.С. ***, с ЕГН **********, е собственик на 1/4 (една четвърта ) идеална част от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55871.645.3, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13. 10. 2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Перник, п.к. 2300, м. „Дивотински уши ” с площ от 9703 кв.м. с трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно ползване:нива, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 55871.618.82, имот с идентификатор 55871.618.4,имот с идентификатор 55871.618.53, имот с идентификатор 55871.618.2 ,/стар идентификатор 450003 ,по кадастралната карта и кадастралните регистри и съгласно Скица на поземлен имот , издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Перник при АГКК София.

ОТМЕНЯВА на основание чл.537 ал.2 ГПК , Н.А. № 136 том 2 рег.№ 3940 н.д.№ 306 / 2009 от 23.09.2009г. на нотариус Николай Златанов с район на действие ПРС, В ЧАСТТА с която В.В. ***
 
8 Гражданско дело No 1609/2011, I състав Вещни искове Й.С.Р. М.А.М. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Й.С.Р. ***, с ЕГН: **********, с които се иска да бъде признато за установено по отношение на М.А.М. ***, с ЕГН: **********, че той е собственик на апартамент № 23, находящ се в гр. Перник, ул. „Тунджа”, бл. 2, вх. „Б”, ет. 4, състоящ се от две стаи, кухня и санитарен възел, със застроена площ от 66,34 кв.м., при съседи: от изток - фасада, от запад - коридор, от север ап. № 22 и от юг - ап. № 24, заедно с прилежащите към него таванско помещение № 16, при съседи на същото: от изток - фасада, от запад - коридор, от север - таван № 15 и от юг - таван 17 и избено помещение № 23, при съседи: от изток - мазе № 22, от запад - мазе № 24, от север - коридор и от юг - фасада и заедно с прилежащите 3,10 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, като М.А.М. бъде осъдена да му предаде владението върху този апартамент, както и да бъде осъдена М.А.М. да му заплати сумата от 12400,00 лв., представляваща обезщетение за ползването на апартамента без основание, за периода 15.11.2005 г. до 15.03.2011 г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска - 17.03.2011 г. до окончателното заплащане на сумата, като неоснователни.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.А.М. ***, с ЕГН: **********, срещу Й.С.Р. ***, с ЕГН: **********, насрещен иск за заплащане на сумата от 1000,00 лв., представляваща част от стойността на извършените в апартамент № 23, находящ се в гр. Перник, ул. „Тунджа”, бл. 2, вх. „Б”, ет. 4 подобрения на обща стойност от 28500,00 лв., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 17.08.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното от М.А.М. ***, с ЕГН: **********, възражение за признаване на право на задържане по чл. 72, ал. 3 от ЗС на описания апартамент до заплащане на извършените от нея в апартамента подобрения.
ОСЪЖДА Й.С.Р. ***, с ЕГН: **********, да заплати на М.А.М. ***, с ЕГН: **********, сумата от 1650,00 лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трети лице-помагачи Й.С.М. с ЕГН: ********** и О.Г.М. с ЕГН: **********,***, на страната на М.А.М..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
9 Гражданско дело No 2638/2011, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Р.Г.Е. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 06.04.2012г.
Оставя без разглеждане предявеният от „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „*****.. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу – изпълнителен директор със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Марица” № 98, ет. 1, офис 2 иск да бъде признато за установено, че Р.Г.Е., ЕГН: ********** *** му дължи разноски, присъдени по ч.гр.д. № 9530/2010 г. на ПРС и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 422 ГПК, че Р.Г.Е., ЕГН: ********** *** дължи на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „*****.. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу – изпълнителен директор със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Марица” № 98, ет. 1, офис 2 суми по заповед за изпълнение от 11.11.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 9530 по описа на ПРС за 2010 г., а именно: сумата от 164,49 лева, представляваща главница с включена надбавка по чл. 2 от Договор за кредит за покупка на стоки № CREX-01594896 от 21.09.2007 г., обезщетение за забава за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита (29.02.2008 г.) до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (10.11.2010 г.) в размер на 45,24 лева, както и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение (10.11.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението
Осъжда Р.Г.Е., ЕГН: ********** *** да заплати на “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „*****.. 14, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Луик Льо Пишу – изпълнителен директор със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Марица” № 98, ет. 1, офис 2 направените в настоящото производство разноски в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото, ведно с приложеното ч.гр.д. да бъдат докладвани на съдията-докладчик по заповедното производство.


 
10 Гражданско дело No 3337/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД А.Д.Р. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Д.Р. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 536,68 лв. /петстотин тридесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 09.03.2007 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 17, находящ се в гр. Перник, кв. “Тева”, бл. 23, вх. “Б”, както и сумата от 117,50 лв. /сто и седемнадесет лева и петдесет лева/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 09.03.2007 г. до 22.02.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 09.03.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 1652,26 лв. главница и за периода 01.10.2003 г. до 09.03.2007 г. и от 850,70 лв. лихва за забава и за периода от 30.11.2003 г. до 09.03.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА А.Д.Р. ***, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 115,80 лв. /сто и петнадесет лева и осемдесет стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 1797/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.


 
11 Гражданско дело No 3368/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД И.Д.И. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на И.Д.И. с ЕГН:********** ***,че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата в размер на 593.08 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от за периода от 08.04.2008г. до 31.10.2009г.,включително, за апартамент, находящ се в гр.П., ул.”******** , както и сумата от 73.23 лева, лихва за забава на месечните плащания за периода от 08.04.2008г. до 08.09.2010г . включително,както и законна лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-08.04.2011 до окончателтото изплащане на сумата,като за сумите от 1 222.43 лева главница, дължима се за периода от 01.01.2004г. до 08.04.2008 г.. и за сумата от 662.86лв. лихви, начислени върху главниците за периода 01.03.2004г. до 08.09.2010г .,ОТХВЪРЛЯ исковете, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА И.Д.И. с ЕГН:********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”сумата от 138.40 лева разноски ,съобразно уважената част на иска.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”да заплати на И.Д.И. с ЕГН:********** *** сумата от 302.93лева разноски ,съобразно отхвърлената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №2214/2011г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
12 Гражданско дело No 3377/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД И.К.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 11.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.К.К., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 1 330.89 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.***** за периода 01.03.2008 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 143.71 лева, за периода от 01.03.2008 г. до 12.10.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 05.04.2011 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 4 793.42 лв. и за периода от 01.09.2006 г. до 01.03.2008 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 1 032.23 лева и за периода от 30.10.2006 г. до 01.03.2008 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев да заплати на И.К.К., ЕГН ********** *** сумата от 336.10 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА И.К.К., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев сумата от 199.08 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 2097/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
13 Гражданско дело No 3709/2011, VI състав Вещни искове А.С.В. А.А.П.,
Д.Д.С.,
Ю.Д.С.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 09.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН предявения ИСК с правно основание чл.32,2 ЗС от А.С.В. ЕГН ********** *** и чрез адв.А.А. ***
СРЕЩУ :
А.А.П. ЕГН **********
Д.Д.С. ЕГН **********
Ю.Д.С. ЕГН *************

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗУВАНЕ на недвижими имоти – СГРАДИ, съобразно притежаваните от ищцата и от ответниците права, както следва :

СГРАДА с идент.55871.509.1157.2 съгласно схема от 25.10.2010г.на АГКК по кадастр.карта и кадастр.регистри одобрени със заповед РД 18-91/ 13.10.2008г. на изп.директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идент. 55871.509.1157 и с адрес гр.Перник ул.Ален мак № 48 с предназначение – СЕЛСКОСТОПАНСКА сграда, брой етажи – 1 и застроена площ 36 кв.м.
И
СГРАДА с идент. 55871.509.1157.3 съгласно схема от 25.10.2010г. на АГКК по кадастр.карта и кадастр.регистри одобрени със заповед РД-18-91 от 13.10.2008г. на изп.директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идент. 55871.509.1157 с адрес на имота гр.Перник ул.Ален мак № 48 с предназначение за сградата СЕЛСКОСТОПАНСКА сграда, брой етажи – 1 и застроена площ 31 кв.м.
построени в съсобствен недвижим имот : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ -
нах.се гр.Перник ул.Ален мак № 48 и придобит по наследство, а именно –
поземлен имот с идентификатор 55871.509.1157 по скица от 25.10.2010г. на АГКК Перник, по кадастр.карта и кадастр.регистри одобрени със заповед РД-18-91/ 13.10.2008г. на изп.директор на АГКК, с площ на имота 433 кв.м. трайно предназначение на територията –урбанизирана, начин на трайно ползуване – ниско застрояване, и при съседи : имот с идент.55871.509.1153, имот с идент.55871.509.1156, имот с идент.55871.509.1154 и имот с идент.55871.509.632 , предходен план 506.3539 кв.9054 парцел ХХ/:

ОСЪЖДА А.С.В. ЕГН ********** *** и чрез адв.А.А. *** ДА ЗАПЛАТИ НА :
А.А.П. ЕГН **********
Д.Д.С. ЕГН **********
Ю.Д.С. ЕГН ************* и чрез адв.И.В. *** РАЗНОСКИ по делото в размер 400лв. платен на две вноски по дог. за пр.помощ от 01.11.2011 и 23.11.2011г. както и 100лв. хонорар на в.л.инж. Ал.Ц..

Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
14 Гражданско дело No 3853/2011, VIII състав Искове по КТ К.В.А. ЕТ ФЛАШ - РУМЕН СТОИЛКОВ Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 09.04.2012г.
ОСЪЖДА ЕТ “ФЛАШ – С – РУМЕН СТОИЛКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Батановци, ул. Васил Коларов № 28, представлявано от Румен Димитров Стоилков да заплати на К.В.А. с ЕГН ********** ***:
- сумата от 341,17 лв. /триста четиридесет и един лева и седемнадесет ст./, представляваща обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск за 2010 г., ведно с обезщетение за забава върху нея в размер на 27,42 лв. /двадесет и седем лева и четиридесет и две ст./ от 01.10.2010 г. до 14.07.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане;
- сумата от 477,64 лв. /четиристотин седемдесет и седем лева и шестдесет и четири ст./, представляваща обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ за неспазен срок на предизвестие, ведно с обезщетение за забава върху тази сума в размер на 38,38 лв. /тридесет и осем лева и тридесет и осем ст./ от 01.10.2010 г. 14.07.2011 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане;
- сумата от 477,64 лв. /четиристотин седемдесет и седем лева и шестдесет и четири ст./, представляваща обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ за оставане без работа в продължение на един месец, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ искът за заплащане на обезщетение за забава върху тази сума в размер на 34,34 лв. /тридесет и четири лева и тридесет и четири ст./, считано от 01.11.2010 г. до 14.07.2011 г. като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА ЕТ “ФЛАШ – С – РУМЕН СТОИЛКОВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Батановци, ул. Васил Коларов № 28, представлявано от Румен Димитров Стоилков да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща дължима държавна такса съобразно на уважената част от обективно съединените искове, както и 78,03 лв. /седемдесет и осем лева и три ст./ - разноски за вещо лице, ведно със законната лихва върху посочените суми от завеждане на иска до окончателното им изплащане.
Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
 
15 Гражданско дело No 3854/2011, V състав Искове по СК В.И.Г. Р.В.П. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 03.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.И.Г., ЕГН ********** *** за признаване за установено по отношение на Р.В.П., ЕГН ********** ***, че е индивидуален собственик на 8300/8737.40 ид.ч. от придобитото през време на брака между страните жилище, а именно: апартамент № 21, находящ се в гр.******, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и мазе със застроена площ от 88.44 кв.м., заедно с прилежащото избено помещение № 21 с площ от 3.91 кв.м. и с 5.924 % ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници на апартамента: от изток – двор, от запад – двор, от север – двор и от юг – апартамент № 20 и стълбище, при граници на избеното помещение – от изток мазе № 19, от запад – мазе, от север – двор и от юг – коридор, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55871.504.491.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-1891/13.01.2008 г., с административен адрес гр.******, ап.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 55871.504.491, при съседи: на същия етаж 55871.504.491.1.38, под обекта 55871.504.491.1.36, над обекта – няма.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
16 Гражданско дело No 3858/2011, VII състав Облигационни искове И.Р.Р. Г.Б.Н. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 09.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от И.Р.Р. ЕГН **********,***, р-н “****” ул.”****, срещу Г.Б.Н. ***, като същия бъде заставен, да върне на ищеца регистрационни номера на лек автомобил “Опел Астра” **** , собственост на М.И. Р., като недоказан и неоснователен.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 14 - дневен срок от съобщението до страните че е изготвено и обявено с мотивите.

 
17 Гражданско дело No 4912/2011, I състав Дела от административен характер К.С.К.,
Л.С.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЕРНИК Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 06.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА по жалба на К.С.К. с ЕГН: ********** и Л.С.К. с ЕГН: **********,***, решение № 03/06.08.1998 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Перник, постановено по преписка по заявление вх. № 2034/01.06.1992 г. на наследници на С.К.С. – б.ж. на гр. София, починал на 25.04.1983 г.
ВРЪЩА делото като преписка на Общинската служба по земеделие – гр. Перник, за изпълнение на указанията, посочени в мотивите на решението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Пернишкия административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.


 
18 Гражданско дело No 5101/2011, II състав Облигационни искове ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ ООД С.М.С. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 06.04.2012г.
РЕШИ:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.М.С., ЕГН: ********** ***, че дължи на “л.К.Е” ООД, ЕИК 127077876 със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Лозенец”, ул. “Хр. Смирненски” № 74-76, ет. 6, ап. 13, представлявано от Д.Д, със съдебен адрес гр. София, ул. “Лидице” № 1, офис 8, адв. Й.Ф. сумата от 555,32 (петстотин петдесет и пет лева и 32 ст.) лева, представляваща задължение по запис на заповед от 18.09.2008 г., обезпечаващ изпълнението на договор за лизинг № 0419 от 18.09.2008 г. (в т.ч. 363,96 лева – неплатени главници и лихви, 186,92 лева – неустойка върху забавените и неплатени вноски до 27.07.2011 г. и 4,44 лева – цена при изкупуване), ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 555,32 лева, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (28.10.2009 г.) до окончателното изплащане на задължението, като за разликата до пълния предявен размер от 1091,93 лева отхвърля иска като неоснователен.
ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН: ********** *** да заплати на “л.К.Е” ООД, ЕИК 127077876 със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Лозенец”, ул. “Хр. Смирненски” № 74-76, ет. 6, ап. 13, представлявано от Д.Д, със съдебен адрес гр. София, ул. “Лидице” № 1, офис 8, адв. Й.Ф. сумата от 61,20 (шестдесет и един лева и 20 ст.) лева разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото, ведно с приложеното ч.гр.д. да бъдат докладвани на съдията-докладчик по заповедното производство

 
19 Гражданско дело No 5373/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД В.Г.И. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 11.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Г.И., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 128.45 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”Силистра” бл.6, вх.Б, ап.13 за периода 01.07.2008 г. до 31.10.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 35.94 лева, за периода от 01.08.2008 г. до 08.09.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 01.07.2011 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 616.08 лв. за периода от 01.11.2006 г. до 01.07.2008 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 234.97 лева за периода от 02.01.2007 г. до 01.08.2008 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев да заплати на В.Г.И., ЕГН ********** *** сумата от 145.23 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА В.Г.И., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев сумата от 110.10 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 3623/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
20 Гражданско дело No 5380/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Л.И.И. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Л.И. *** с ЕГН:********** , че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата в размер на 556.01 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 26.05.2007г. до 30.04.2009г. включително, за апартамент, находящ се в гр.Гр.П.,ул.”********” , както и сумата от 127.26 лева лихва за забава на месечните плащания за периода от 26.05.2007г. до 10.05.2010г .включително,както и законна лихва върху главницата ,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -26.05.2010г.до окончателното изплащане на сумата,като за сумите от 678.10 3 лева главница, дължима се за периода от 01.03.2005г. до 26.05.2007г.и за сумата от 384.02 лв. лихви, начислени върху главниците за периода от 02.05.2005г. до 26.05.2007г. ОТХВЪРЛЯ исковете,като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Л.И. *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 135.05 разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” да заплати на Л.И. *** с ЕГН:********** сумата от 231.24 лева разноски съобразно отхвърлената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №3657/2010г. по описа на ПРС да се върне на 5 гр. състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
21 Гражданско дело No 5407/2011, II състав Облигационни искове В.Д.П. Д.К.Т. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 12.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 5407/2011 г. по описа на РС-гр.Перник в частта по предявените от ищцата В.Д.П., ЕГН ********** *** срещу ответника Д.К.Т., ЕГН ********** *** главен и инцидентен установителен иск, поради отказ от исковете.
ОТМЕНЯ допуснатото с определение № 134/03.02.2012 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 1012/2011 г. по описа на ОС-гр.Перник обезпечение на предявените от ищцата искове чрез налагане на обезпечителна мярка “възбрана” върху процесния имот.
Определението подлежи на обжалване пред ОС-гр.Перник с частна жалба, подадена в едноседмичен срок от връчването му.


 
22 Гражданско дело No 5407/2011, II състав Облигационни искове В.Д.П. Д.К.Т. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 21.04.2012г.
Прекратява производството по гр.дело №5407/2011 в часта на предявения насрещен иск от Д.К.Т. против В.Д.П. поставена под ограничено запрещение ,със съгласието на попечителяй Б.О.М. за заплащане на сумата от 32 317 лева представляваща платената продажна цена по договор за покупко -продажба на недвижим имот ,обективиран в НА №38 ,том І дело №37 от 10.02.2010г. на Нотариус № 141 на Нотариална камара.
 
23 Гражданско дело No 5550/2011, VIII състав Други дела И.С.Б. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.КАТО НЕДОПУСТИМО.
 
24 Гражданско дело No 5703/2011, VI състав Вещни искове Д.В.Д. А.Б.М. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 21.04.2012г.
Д.В.Д. ***, с ЕГН ********** да ползва целия сутеренен етаж заедно с ? от терена - 635.50 кв. м. по буквено означение по скица неразделна част от заключението на в.л. от 02.03.2012 г.-варинат І,а именно: А-Б-В-Г-Д-Ж-З-И-Й-А.
За ищцата входа за терена е от съществуваща входна врата на север. В сградата ще се влиза от съществуващ вход на сутеренния етаж.
Ищцата ще ползва и входна врата под стълбището за да влиза в стая /мазе/ на сутеренния етаж.
Ответницата А.Б.М. се задължава да освободи стаята /мазе/ в двумесечен срок който започва да тече от днес, като в същия срок се задължава да организира техническите действия по освобождаване на мазето и ползване на чешма за нейни нужди.
А.Б.М. ***, с ЕГН ********** ще ползва етажа над сутерена заедно с ? терен - 635.50 кв. м. по буквено означение А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-Л-К-А от същата скица, като входа за терена е от югозапад по съществуваща метална врата, а за етажа същата се влиза от външно стълбище съществуващо на място. В двумесечен срок считано от днес ищцата се задължава да организира действията по отваряне на партида на нейно име при В и К и други належащи технически действия.
За парцел *** * - 495 кв.43, разпределението на ползване ще бъде както следва:
Д.В.Д. ще ползва ? от терена 716.50 кв. по буквено означение З-М-Н-О-П-И-З по скица на първи вариант с вход откъм улицата на север.
А.Б.М. ще ползва ? от терена по буквено означение М-Н-О-П-С-Т-М на скицата с вход откъм улицата на север.
А.Б.М. в двумесечен срок от днес да предприеме технически действия за поставяне на врата в своя дял.
В дадения двумесечен срок двете страни да предприемат действия по разрушаване на самосрутващата се постройка, като материалите бъдат разделени по равно.
А.Б.М. - Съгласна съм с така предложената ми спогодба.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, пред ПОС.

 
25 Гражданско дело No 5713/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД И.М.Л. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 04.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.М. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1192,56 лв. /хиляда сто деветдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.03.2005 г. до 31.10.2009 г. вкл., за апартамент № 38, находящ се в гр. Перник, ул. “Благой Гебрев”, бл. 58, както и сумата от 429,82 лв. /четиристотин двадесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 02.05.2005 г. до 07.09.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 11.04.2011 г. до окончателното изплащане на сумата.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
СЛЕД влизане на решението в сила, ч. гр. дело № 2284/2011 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

 
26 Гражданско дело No 5714/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД Х.С.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 12.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.С.К., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 273.99 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ****** за периода 01.02.2007 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 63.95 лева, за периода от 01.02.2007 г. до 11.02.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 23.02.2010 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 1 428.74 лв. за периода от 01.10.2003 г. до 01.02.2007 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 688.96 лева за периода от 30.11.2003 г. до 01.02.2007 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев да заплати на Х.С.К., ЕГН ********** *** сумата от 235.32 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА Х.С.К., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев сумата от 90.96 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 1468/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

 
27 Гражданско дело No 5850/2011, IX състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.С.К. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 10.04.2012г.
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иск, предявен от “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, с ЕИК:130697606 и адрес на управление:гр.София, ж.к.Младост4 , Бизнес парк София, сгр.14, срещу К.С.К., с ЕГН:********** ***, че ответникът дължи на ищеца сумата от 605лв., представляваща неизплатена главница с включена надбавка по чл.4 по договор за потребителски паричен кредит №CASH- 04025758 от 26.06.2007г., сумата от 242,11лв., представляваща обезщетение за забава от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита- 24.07.2007г. до датата на подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение- 15.06.2011г., ведно със законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 15.06.2011г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед №2988/16.06.2011г. по ч.г.д.№3468/2011г. на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, със снети данни, иска да бъде признато за установено, че К.С.К., със снета по делото самоличност, му дължи и направените разноски по заповедното производство в размер а 125лв.
ОСЪЖДА К.С.К., със снета по делото самоличност, да заплати на “БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, със снети данни, сумата от 200 лв., представляваща направени по делото разноски за настоящето производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.д.№3468/2011г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.
 
28 Гражданско дело No 6136/2011, VII състав Облигационни искове ВИК ООД И.С.Б. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 17.04.2012г.
Доколкото молбата е депозирана преди първото съдебно заседание по делото и не се изисква съгласието на ответната страна и на същото основание, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки окръжен съд в седмичен срок за ищцовото дружество, считано от получаване на определението, а за ответника от днес.

 
29 Гражданско дело No 6217/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Б.А.П. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 12.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.А.П., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В., сумата от 231.68 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.П., ул.”******* за периода 01.03.2008 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 36.59 лева, за периода от 01.03.2008 г. до 14.01.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 24.03.2011 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата до пълния претендиран размер на главницата от 1 363.64 лв. за периода от 01.11.2006 г. до 01.03.2008 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 375.41 лева за периода от 02.01.2007 г. до 01.03.2008 г.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В. да заплати на Б.А.П., ЕГН ********** *** сумата от 211.43 лева, представляваща направени разноски по делото от последния съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА Б.А.П., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В. сумата от 92.56 лв., представляваща направени разноски по делото от последното съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор С.В. да заплати по сметка на РС-гр.П. държавна такса в размер на 4.55 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 1801/2011 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
30 Гражданско дело No 6413/2011, IV състав Искове по КТ Н.А.П. АДЕВА ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 11.04.2012г.
Осъжда „Адева” ООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Софийско шосе” № 31 да заплати на Н.А.П. ***, ЕГН ********** сумата 3149.79 лв./три хиляди сто четиридесет и девет лева и 79 ст./, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от време от месец април 2011 г. до м.септември 2011 г., заедно със законната лихва за забавено плащане върху главницата, считано от 02.11.2011 г. до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати сумата 96.68 лв./деветдесет и шест лева и 68 ст./ законна лихва за забавено плащане върху главницата за времето от 16.05.2011 г. до 02.11.2011 г., както и да заплати сумата 481.15 лв./четиристотин осемдесет и един лев и 15 ст./ обезщетение за неизползван отпуск от 13 дни за 2011 г., заедно със законната лихва върху тази главница, считано от 02.11.2011 г. до окончателното изплащане, както и да заплати сумата 3.93 лв. законна лихва за забавено плащане на главницата от 481.15 лв. за периода от време от 01.10.2011 г. до 02.11.2011 г., като отхвърля исковете за присъждане на неизплатено трудово възнаграждение до пълния размер от 3624.34 лв., ведно със законната лихва за забавено плащане, считано от 02.11.2011 г. до окончателното изплащане, за присъждане на законна лихва за забавено плащане на неизплатено трудово възнаграждение за периода от 16.05.2011 г. до 02.11.2011 г.до пълния размер от сумата 111.25 лв., за присъждане на законна лихва за забавено плащане върху главницата от 481.15 лв. обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето от 01.10.2011 г. до 02.11.2011 г. до пълния размер от 4.36 лв.
Постановява предварително изпълнение на решението относно сумите, педставляващи неизплатено трудово възнаграждение и обезщетение за работа.
Осъжда „Адева” ООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Софийско шосе” № 31 да заплати по сметка на Районен съд гр.Перник сумата 275.00 лв. държавна такса и сумата 60 лв. изплатен хонорар на вещо лице заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
31 Гражданско дело No 6429/2011, II състав Искове по КТ А.М.К. ЛЪКИ СТИЛ ООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 02.04.2012г.
Осъжда „Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С да заплати на А.М.К., ЕГН: ********** ***:
- сумата от 333,58 (триста тридесет и три лева и 58 ст.) лева, представляваща неплатено нетно трудово възнаграждение на ищцата за м. март 2010 г. и м. април 2010 г., ведно с обезщетение за забава в размер на 45,06 (четиридесет и пет лева и 6 ст.) лева за периода 26.06.2010 г. – 02.11.2011 г., както и обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на иска (03.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението;
- сумата от 600,78 (шестстотин лева и 78 ст.) лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск в размер на 38 работни дни за периода 03.11.2009 г. – 30.09.2011 г, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на иска (03.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението;
- сумата от 331,98 (триста тридесет и един лева и 98 ст.) лева, представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работника поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение при безсрочно трудово правоотношение, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на предявяване на иска (03.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението;
Отхвърля предявения от А.М.К., ЕГН: ********** *** против „Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С иск за заплащане на възнаграждение в размер на 106,59 лева за положен от ищцата за периода 12.12.2009 г. – 31.03.2010 г. извънреден труд с продължителност 38 часа, като недоказан.
Отхвърля предявения от А.М.К., ЕГН: ********** *** против „Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С иск за поправка на основанието за прекратяване на трудовото й правоотношение, вписано в трудовата й книжка като недоказан.
Осъжда “Л.С.” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, *****, представлявано от С.С.С да заплати по сметка на Пернишки районен съд дължимата държавна такса за водене на делото в размер на 200,00 (двеста) лева и сумата от 80,00 (осемдесет) лева направени разноски за вещо лице, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила.
Допуска предварително изпълнение на решението в частта, с която се присъждат неизплатени трудови възнаграждения.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.


 
32 Гражданско дело No 6598/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Б.Л.Б. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 25.04.2012г., в законна сила от 25.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Л.Б. ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 2 526.18 лв., представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.П., ул.”********* за периода от 01.10.2004 г. до 30.04.2009 г. заедно с обезщетение за забава в размер на 855.61 лв. за периода от 30.11.2004 г. до 20.11.2009 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 30.11.2009 г. до окончателното плащане на дължимото.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Да се връне частно гражданско дело № 6673/2009 г. по описа на ПРС на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

 
33 Гражданско дело No 6805/2011, II състав Искове по КТ за отмяна на уволнение З.Н.С. ЗС СОТ ПЕРНИК ЕООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕТО на З.Н.С., ЕГН: ********** ***/4, “А”, извършено с предизвестие изх. № 107/15.08.2011 г. и заповед № 13 от 17.09.2011 г. на “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В., с които е прекратено трудовото й правоотношение и като незаконосъобразно ОТМЕНЯ ИЗВЪРШЕНОТО УВОЛНЕНИЕ.
ВЪЗСТАНОВЯВА З.Н.С., ЕГН: ********** на заеманата от нея преди уволнението длъжност „охранител” в “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В..*** ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В. да заплати на З.Н.С., ЕГН: ********** ***/4, “А”:
- сумата от 1468,70 (хиляда четиристотин и шестдесет и осем лева и 70 ст.) лева, представляваща обезщетение за оставане без работа по трудово правоотношение поради незаконното уволнение за периода 17.09.2011 г. – 17.03.2012 г., като отхвърля иска за заплащане на обезщетение за оставане без работа по трудово правоотношение поради незаконното уволнение до размера от 1704,12 лева като погасен чрез прихващане с насрещно вземане на “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД в размер на 235,42 лева – изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, а до пълния предявен размер от 2400,00 лева отхвърля иска като неоснователен;
- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 1468,70 лева, считано от предявяване на исковата молба в съда (15.11.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението.
- направените по делото разноски в размер на 343,02 (триста четиридесет и три лева и 2 ст.) лева.
ОТХВЪРЛЯ предявения от З.Н.С., ЕГН: ********** ***/4, “А” против “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В. иск за заплащане на трудово възнаграждение са м. септември 2011 г. в размер на 400 лева като неоснователен.
ОСЪЖДА “3С СОТ ПЕРНИК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, пл. “Кракра Пернишки” № 21, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113500184, представлявано от П.И.В. да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 250,22 (двеста и петдесет лева и 22 ст.) лева, включваща държавна такса и разноски за вещо лице, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до изплащането им.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.

 
34 Гражданско дело No 6981/2011, V състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.С.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 05.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.С.К., ЕГН ********** ***, че дължи на Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, с ЕИК 130697606 и със седалище и адрес на управление: гр.София, ******, представлявано от Луик Льо Пишу сумата от 1 920.40 лв., представляваща главница по договор за потребителски паричен кредит № PLUS-01055845/24.05.2007 г., и сумата от 787.48 лв., представляваща обезщетение за забава за периода 30.07.2007 г. – 29.09.2011 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 29.09.2011 г. до окончателното плащане на дължимото.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявения от Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, с ЕИК 130697606 и със седалище и адрес на управление: гр.София, ******, представлявано от Луик Льо Пишу иск да бъде признато за установено, че К.С.К., ЕГН ********** *** му дължи присъдените по ч.гр.д. № 5744/2011 г. по описа на РС-гр.Перник разноски.
ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН ********** *** да заплати Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, с ЕИК 130697606 и със седалище и адрес на управление: гр.София, ******, представлявано от Луик Льо Пишу сумата от 10.00 лева, представляващи направени от последното разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване единствено в частта за прекратяване на производството, с частна жалба, подадена в едноседмичен срок от връчването му на страните.
След влизане на решението в прекратителната му част в сила, да се връне частно гражданско дело № 5744/2011 г. по описа на ПРС на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение. 
35 Гражданско дело No 7071/2011, IV състав Облигационни искове ВИК ООД В.В.П. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 03.04.2012г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на В.В.П. ,с ЕГН: ********** *** ,че дължи на "Водоснабдяване и канализация” ООДгр.П. сумата от 3183.58 лева, представляваща стойността на доставена, но незаплатена услуга за доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за периода от 20.09.2008г. до 01.09.2011г , както и сума в размер на576.03 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от 20.09.2008г.до 16.09.2011г., както и лихва за забава,считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК -20.09.2008г. до окончателното й заплащане,като за задълженията от 31.12.2007г. до 20.09.2008г. и за сумата от 828.15 лева главница и за сумата 316.37 лв. лихви, начислени върху главницата за периода от 22.02.2008г. до 16.09.2011г.,ОТХВЪРЛЯ исковете ,като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА В.В.П. с ЕГН: : ********** *** да заплати на "Водоснабдяване и канализация” ООДгр.П. направените по настоящето дело разноски в размер на 197.28 лева.
ОСЪЖДА "Водоснабдяване и канализация” ООДгр.П. да заплати на В.В.П. с ЕГН: : ********** *** сумата от 88.68 лева разноски ,съобразно отхвърлената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №5583/2011г. по описа на ПРС да се върне на VІ състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
36 Гражданско дело No 7124/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД С.А.З. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 04.04.2012г.
на осн. чл. 232 от ГПК, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на иска.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок, който за страните тече от днес.

 
37 Гражданско дело No 7172/2011, II състав Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД В.Б.В. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Оставя без разглеждане предявения от ЗК “Български имоти” АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 8, представлявано от Р.Я. срещу В.Б.В., ЕГН: ********** *** иск да бъде признато за установено, че В.Б.В., ЕГН: ********** му дължи деловодни разноски по ч.гр.д. № 5815/2011 г. на ПРС и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 415, ал. 1 ГПК, че В.Б.В., ЕГН: ********** *** дължи на ЗК “Български имоти” АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 8, представлявано от Р.Я. суми по заповед за изпълнение № 4642 от 03.10.2011 г., издадена по ч.гр.д. № 5815 по описа на ПРС за 2011 г, а именно:
- сумата от 855,58 (осемстотин петдесети пет лева и 58 ст.) лева, представляваща изплатено от ищцовото дружество (в качеството му на застраховател по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите) на затрахователя по застраховка “Автокаско” на увреденото лице (ЗД “Бул Инс” АД) обезщетение във връзка причинено от ответника на 06.07.2008 г. ПТП.
- сумата от 92,21 (деветдесет и два лева и 21 ст.) лева – мораторна лихва за периода 27.08.2010 г. – 03.10.2011 г. върху главницата от 855,58 лева;
- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 855,58 лева, считано от 03.10.2011 г. до окончателното изплащане на задължението;
Осъжда В.Б.В., ЕГН: ********** *** да заплати на ЗК “Български имоти” АД, ЕИК 831510265 със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Балша” № 8, представлявано от Р.Я. сумата от 225,00 (двеста двадесет и пет) лева – направени от ищцовото дружество разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, ч.гр.дело № 5815 /2011 г. по описа на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело. 
38 Гражданско дело No 7491/2011, IV състав Искове по КТ за отмяна на уволнение А.А.Д. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ.КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 25.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от А.А.Д. с ЕГН ********** *** против Основно училище „Св.Константин Кирил Филосов” – гр.Перник,кв.”Тева” за признаване на извършеното уволнение за незаконно със заповед № ********г., издадена от Директора на ответното училище и за отмяната му като такова,както и да бъде възстановена ищцата А.А.Д. на заеманата преди уволнението й длъжност, а именно „********”, както и на основание чл.225 ал.1 от КТ да бъде осъдено ответното училище да й заплати обезщетение за оставането й без работа поради незаконното й уволнение в размер на 2 241.12 лв. за периода от 03.10.2011г. до 02.02.2012г., ведно със законната лихва, считано от 03.10.2011г. до датата на депозиране на исковата молба, както и лихва считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата,като неоснователен.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от 26.04.2012 г. в съответствие с чл. 315, ал. 2 ГПК.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

 
39 Гражданско дело No 7503/2011, IX състав Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД К.Й.С. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 09.04.2012г.
на чл.232 от ГПК,
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
40 Гражданско дело No 7920/2011, VII състав Облигационни искове В.В.Х. Ю.Т.Х. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 05.04.2012г.
Р Е Ш И :


ОСЪЖДА Ю.Т.Х.. ***= с ЕГН ********** да заплати на В.В.Х. ***, с ЕГН **********, сумата от 3 835.33 лева, представляваща законна лихва за забавено плащане за периода от 31.12.2008г., до 13.12.2011г., върху главица от 6 000.00 евро, по договор за заем, заедно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от датата на предявяване на иска – 14.12.2001г., до окончателното и изплащане, и направените по делото разноски в размер на 533.41 лева. .
Преписи от решението да се връчат на страните.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 
41 Гражданско дело No 8450/2011, VI състав Други дела К.В.П. ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 02.04.2012г.
РЕШИ:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иск, предявен от К.В.П. ЕГН ********** ***
СРЕЩУ :
ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник АД, с ЕИК 113012360 предст. от изп.директор инж.С.В. , седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , и чрез проц.представител – юрисконсулт,
че К.В.П. с посочено ЕГН и адрес, НЕ ДЪЛЖИ на Топлофикация Перник АД с посочено седалище и адрес на управление,
сумата по изпълнителен лист от 11.01.2008г. на ПРС издаден на основание чл.237 К ГПК отм.
издаден в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД с посочено седалище и адрес на управление срещу неговия баща – В.П.Т. починал на 04.07.1993г.,
с Определение от 11.01.2008г. по гр.дело № 94 от 2008г. на ПРС ,
с което е осъден В.П.Т. ЕГН ********** *** 41 / 3 да заплати на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 817.84лв. представляваща стойността на неплатена топлинна енергия за топлофициран имот нах.се на посочения адрес –ул.Вардар 41 / 3 - за периода от 01.10.2003-30.09.2007г.вкл., както и да заплати законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 217.71лв. за периода от 30.11.2003-18.12.2007г. както и да заплати сумата 23.71лв. представляващи направени разноски по делото .

ОБЕЗСИЛВА издадения въз основа на посоченото определение ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ от 11.01.2008г. на ПРС въз основа на Определение от 11.01.2008г. по гр.дело № 94 от 2008 г. на ПРС, по което е образувано изп.дело № 20087530440083 по описа на ЧСИ Б. район на действие ПОС

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението по изп.дело № 20087530440083 по описа на ЧСИ Б. район на действие ПОС

ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник АД, с ЕИК 113012360 предст. от изп.директор инж.С.В. , седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , и чрез проц.представител – юрисконсулт,
да заплати на : К.В.П. ЕГН ********** ***
К.В.П. ЕГН ********** ***
разноските по делото – 150лв. адв.разноски и 50лв. за д.такса.

След влизане в сила на решението, да се върне на съответния състав ЧГД с препис от решението, както и препис – за ЧСИ Б. район на действие ПОС

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
42 Гражданско дело No 8471/2011, VI състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.П.Н. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 09.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от
БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 гр.София жк.Младост 4 Бизнеспарк София сгр.14 представляван от Луик Льо Пишу
и чрез адв. Николай Христев – АК гр. Пловдив бул.Марица 98 ет.1 офис 2 и тел. 032 650657, с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК, вр. чл.240,1 и ал.2 и чл.86 ЗЗД вр. чл.79 ЗЗД
срещу ответника :
С.П.Н. ЕГН ********** ***

съществуването на вземане, в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД от С.П.Н., произтичащо от Договор за потребителски паричен кредит № PLUS - 01149481 от 22.01.2008г. за отпускане на заем в размер на 1200лв. – и неплатено задължение – от ответника в размер 1040.98 лв.главница, 302.40лв. представляваща добавка по т.3 изр.3 от договора, 311.63лв. представляваща обезщетение за забава на основание чл.19 от Закона за потребителския кредит и т.5 от Договора, за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на посочения кредит – 30.04.2008г. до датата на подаване на заявлението, или обща дължима сума 1655.01лв., ведно със законната лихва върху посочените суми – от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумите, както и разноските по установителния иск и разноските по заповедното производство.
ОСЪЖДА С.П.Н. ЕГН ********** ***- ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИ на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 гр.София жк.Младост 4 Бизнеспарк София сгр.14 представляван от Луик Льо Пишу
и чрез адв. Николай Христев – АК гр. Пловдив бул.Марица 98 ет.1 офис 2 - В РАЗМЕР НА 33.10 лв. д.такса и 100лв. адв.възнаграждение.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане разноски по заповедното производство

Решението , подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.
Препис след влизане в сила – по заповедното производство.


 
43 Гражданско дело No 10067/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕКСОН ООД ШИКО ЕООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 05.04.2012г.
Р Е Ш И:
Признава за установено по предявения иск с пр.осн.чл. 422,ал.1 ГПК от ищеца”ЕКСОН” ООД със седалище и адрес на управление гр.София,район”Изгрев”,ул.”Св.Пимен Зографски”2А по отношение на ответника „ШИКО”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Железничарска”бл.9,вх.”А”,ап.11 ,че дължи вземане в размер на сумата от 3 911.58 лева, представляваща незаплатени суми съгласно 5 бр. фактури, а именно: по фактура № ********** от 04.08.2008 г. на обща стойност 1037.62 лв. /хиляда тридесет и седем лева и 62 стотинки/ с включен ДДС; по фактура № ********** от 13.11.2008 г. на обща стойност 1338.58 лв. /хиляда триста тридесет и осем лева и 58 стотинки/ с включен ДДС; по фактура № ********** от 24.11.2008 г. на обща стойност 606.72 лв. /шестотин и шест лева и 72 стотинки/ с включен ДДС; по фактура № ********** от 24.11.2008 г. на обща стойност 689.14 лв. /шестотин осемдесет и девет лева и 14 стотинки/ с включен ДДС и по фактура № ********** от 04.12.2008 г. на обща стойност 239.52 лв. /двеста тридесет и девет лева и 52 стотинки/ с включен ДДС за предоставени стоки на „ШИКО" ЕООД от „ЕКСОН" ООД за периода 04.08.2008 г. до 04.12.2008 г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.04.2011 г. до окончателното й изплащане,като ОТХВЪРЛЯ иска за сумата 328.58 лева по фактура № **********/25.09.2008г.,ведно със законната лихва върху главницата,считано от 26.04.2011г. до окончателното й заплащане.
Осъжда „ШИКО”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Железничарска”бл.9,вх.”А”,ап.11 да заплати на ”ЕКСОН” ООД със седалище и адрес на управление гр.София,район”Изгрев”,ул.”Св.Пимен Зографски”2А сумата от 153.03 лева разноски в настящето производство.
Осъжда ЕКСОН” ООД със седалище и адрес на управление гр.София,район”Изгрев”,ул.”Св.Пимен Зографски”2А да заплати на
„ШИКО”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Железничарска”бл.9,вх.”А”,ап.11сумата от 19.32 лева разноски .
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.


 
44 Гражданско дело No 10071/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ АНГЕЛ МИЛОШОВ ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 20.04.2012г.
Признава за установено по предявения иск с пр.осн.чл. 422,ал.1 ГПК от ЕТ”А.М.” със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”********* против Община П., че Община П. дължи на ЕТ”А.М.” със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”********* вземане в размер на сумата от 22 840.00 лева,представляваща част от главница по фактур№ 0000000074/14.08.2008г. издадена на основание сключен между страните договор №299/30.07.2008г.с предмет”Почистване на речни дерета в кметство Драгичево” ,ведно със законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК, а именно 29.04.2011г. до окончателното заплащане на сумата.
Осъжда ОБЩИНА П. да заплати на ЕТ”А.М.” със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”********* сумата 856 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
45 Гражданско дело No 10075/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД ЕТ МАЛИН ИВАНОВ-ВОДОЛЕЙ Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Отхвърля предявения иск от “РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД, ЕИК 175115373 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Позитано” № 9, ет. 3, офис 7-8, представлявано от изпълнителния директор Л.И.А., с който е поискано да бъде признато за установено по отношение на М.В.И. в качеството му на ЕТ “М.И. – Водолей”, ЕИК 113505587 със седалище и адрес на управление гр. Перник, ж.к. “Хумни дол”, ул. „Добруджа” 29, вх. А, ет. 4, ап. 10, че последният му дължи сума в размер на 3912,00 лева, включваща неплатени наемни възнаграждения по договор за наем от 12.11.2007 г. за периода м. ноември 2007 г. – м. февруари 2008 г. вкл. като неоснователен поради погасяване на задължението по давност.
Осъжда РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД, ЕИК 175115373 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Позитано” № 9, ет. 3, офис 7-8, представлявано от изпълнителния директор Л.И.А. да заплати на М.В.И. в качеството му на ЕТ “М.И. – Водолей”, ЕИК 113505587 със седалище и адрес на управление гр. Перник, ж.к. “Хумни дол”, ул. „Добруджа” 29, вх. А, ет. 4, ап. 10 сумата от 400,00 (четиристотин) лева – направени от ответника разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, ч.гр.дело № 648/2011 г. по описа на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.


 
46 Гражданско дело No 10080/2011, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СТРЕЛЕЦ-2002 ЕООД ЕТ ДЕСИНА-ДЕСИСЛАВ АСПАРУХОВ Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 06.04.2012г.
Допуска поправка да ЯФГ в решение №23 02.03.2012г. постановено по гр.дело №10080/2011г. по описа на РС Перник,като в диспозитива на същото навсякъде фирмата ответник вместо ЕТ"Десина- Денислав Аспарухов" се чете ЕТ"Десина -Десислав Аспарухов.
 
47 Гражданско дело No 10085/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПЪТПРИБОР ООД АДЕВА ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 09.04.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 99/09.01.2012 година постановено по гр.дело№ 10085/2011 г. в смисъл,че осъжда „АДЕВА”ООД със седалище и адрес на управление гр.Перник -2300,ул.”Софийско шосе”№31 да заплати на ПЪТПРИБОР”ООД със седалище и адрес на управление: гр.София 1680,район „Красно село”ул.”Дойран”№9,вх.”А” сумата от 6 788.64 лв. с ДДС, дължима сума по фактури, издадени по силата на неформален договор за покупко-продажба на стоки, както следва: по фактура N 0000007830/11.11.10г. сумата от 1 707.48 лв. с ДДС и по фактура № 0000007836/15.11.10г. сумата от 5 081.16 лв. с ДДС,ведно със законната лихва за забава върху главниците ,считано от датата на падежа им 11.11.2010г. до датата на завеждане на настоящата искова молба -19.07.2011г. в размер на 455.49 лева, ведно със законната лихва върху общата претендирана сума от датата на завеждане на делото19.07.2011г. до окончателното й изплащане и сумата от 1179.77 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 2 седмичен срок от връчването му на страните .

 
48 Гражданско дело No 10091/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА-ПЛАНЕТА-2000 ВЕК - 92 ООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 23.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ЕТ”Йорданка Василева Планета-2000”със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”Ихтиман”20/9 иск за признаване за установено по отношение на ответника „ВЕК 92”ООД гр.П. със седалище и адрес на управление:гр.П.,ул.”Найчо Цанов”4, че дължи вземане в размер на сумата от 10 030/десет хиляди и тридесет/лева лева,представляваща неизплатена сума по договор от 21.02.2007г. за охрана на обекти –жилищна сграда ****** находящ се в гр.П.,ул.****” и жилищна сграда **** находящ се в гр.П.,ул.”*****”,ведно със законна лихва за забава върху главницата, считано от 17.12.2009г. до 10.06.2010г. в размер на 1535.64 лева,както и законна лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 ГПК, а именно 10.06.2011г.до окончателното заплащане на сумите.
Осъжда ЕТ”Йорданка Василева Планета-2000”със седалище и адрес на управление гр.П.,ул.”Ихтиман”20/9 да заплати на ВЕК 92”ООД гр.П. със седалище и адрес на управление:гр.П.,ул.”Найчо Цанов”4, сумата 680.00 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
49 Гражданско дело No 10093/2011, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЕСИСЛАВА БАНСКИ ЕООД МЕТАЛ КОМЕРС - 98 ООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 20.04.2012г.
Р Е Ш И:

Осъжда “Метал Комерс 98” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, ж.к. “Изток”, ул. “Ботевград” № 9, представлявано от Б.Б.,да заплати на “Десислава Бански” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. “Св. Иван Рилски” № 119, представлявано от И.Г.Б.:
- сумата от 3818,34 (три хиляди осемстотин и осемнадесет лева и 34 ст.) лева, представляваща стойността на продадени от ищеца на ответното дружество стоки (зегерки и лагери) въз основа на договор за продажба № 22 от 02.07.2009 г. и фактура № 0000001411 / 02.07.2009 г..
- сумата от 763,67 (седемстотин шестдесет и три лева и 67 ст.) лева, представляваща неустойка за забава по чл. 3.3. от договора.
- обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата от 3818,34 лева считано от датата на депозиране на исковата молба в съда (02.08.2011 г.) до окончателното изплащане на задължението.
- сумата 482,73 (четиристотин осемдесет и два лева и 73 ст.) лева - направени деловодни разноски.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните. 
50 Гражданско дело No 10143/2011, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МИЛАНОВИ ООД ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 23.04.2012г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЕРНИК, ЕИК 000386751, адрес : гр.Перник, пл."Св. Иван Рилски" №1, представлявана от Росица Янакиева - Костадинова - кмет, да заплати на „МИЛАНОВИ" ООД - ПЕРНИК, ЕИК 113584816, седалище и адрес на управление : с.Кладница, общ.Перник, ул."Матница", №26, представлявано от П.М.П. - управител, сумата от 8 700.00 (осем хиляди и седемстотин) лева с включено ДДС, представляваща неизплатено възнаграждение по договор за изработка от 07.05.2009г., сключен между страните, съгласно фактура №*-**/**.**.**** г., сумата от 2 354.97 (две хиляди триста и петдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща законна лихва за забава върху дължимата главница, считано от 21.05.2009г. до 18.12.2011г., ведно със законната лихва за забава върху претендираната главница считано от датата на подаване на настоящата искова молба - 19.12.2011 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1503.80 лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
51 Гражданско дело No 10145/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ВЕК - 92 ООД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск по чл.415 вр.410 ГПК вр.107 ЗЕ, от ЧЕЗ Електро-България АД, седалище и адрес на управление гр. София район Средец ул.Раковски
№ 140 ,с ЕИК 175133827 адв.Ренета Даньовска и или адв.Илко Стоянов –Адв.съдружие “Стоянов, Даньовска и партньори” съд.адрес София бул.В.Левски 70 ет.2 ап.8
срещу :
ВЕК 92 ООД – с ЕИК 113063539 седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Н.Цанов №4
С ИТН 200111575269,
че посочените дължат на ЧЕЗ Електро България АД за ползувана но незаплатена ел.енергия по издадени но незаплатени фактури :
- фактура № 0081758230 от 05.02.2011 – на стойност 2180.30лв. за периода 29.12.2010-27.01.2011
- фактура № 0083299355 от 03.03.2011 на стойност 1779.94лв. за периода 28.01.2011-25.02.2011г.
- фактура № 109900558770 от 19.03.2011 г.на стойност 1089.47лв. за периода 26.02.2011-14.03.2011г. – възлизащи на :
Сумата 5049.71лв. – главница по незаплатени фактури
Сумата 259.57лв. –законна лихва за забава считано от 23.02.2011 до 12.09.2011г.
Законната лихва върху главницата 5049.71лв. от подаване на заявлението /30.09.2011г. / до окончателното изплащане на сумата, както и

ОСЪЖДА “ВЕК 92 “ООД с посочено седалище и адрес на управление ДА ЗАПЛАТИ на ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД с посочено седалище и адрес на управление -
Разноските в настоящето производство в размер на 106.50лв. д.такса и 116.19лв. адв.възнаграждение

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане разноски 184.19лв. по заповедното производство, тъй като същите се присъждат по последното, след влизане в сила на настоящия съдебен акт, препис от който – да се изпрати по запов.производство.

Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.
След влизане в сила – препис да се приложи по заповедното производство.


 
52 Гражданско дело No 27/2012, VI състав Облигационни искове ЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД И.П.И. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 12.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
53 Гражданско дело No 37/2012, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД П.Г.К. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 04.04.2012г.
П.Г.К. ***5 с ЕГН ********** признава, че дължи на “Топлофикация – П.” АД – гр. П. сума в размер на 1337,29 лв./ хиляда триста тридесет и седем лева и 29 ст./, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.01.2008 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № *, находящ се в гр.П., кв. * *., която сума същият се задължава да заплати в касата на ищцовото дружество, както следва: на дванадесет равни месечни вноски, вносими до края на съответният месец, считано от 01.05.2012г. до окончателното изплащане.
Съдът намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и следва да бъде одобрена и
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в днешното с.з., така както бе формулирана по-горе.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 37/2012 г. по описа на Районен съд – П..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за постигната спогодба не подлежи на обжалване, а относно прекратяването подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ПОС, считано от днес.

 
54 Гражданско дело No 40/2012, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Б.Т.Р. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 05.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.Т.Р., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев, сумата от 505.09 лв., представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ****** за периода от 01.09.2008 г. до 30.04.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 04.06.2010 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран размер от 1 349.17 лв. и за периода от 01.01.2007 г. до 01.09.2008 г.
ОТХВЪРЛЯ иска на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" АД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Василев за признаване за установено, че Б.Т.Р., ЕГН ********** *** му дължи обезщетение за забава за периода от 04.03.2007 г. до 21.05.2010 г. в размер на 325.92 лв.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 5045/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
55 Гражданско дело No 46/2012, V състав Облигационни искове Б.М.Д. В.В.Д. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ НА ОС ПЕРНИК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ.
 
56 Гражданско дело No 108/2012, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.П.А. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 11.04.2012г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Д. ***, с ЕГН: **********,***, с които се иска да бъде признато за незаконно уволнението й, извършено със заповед № 50/10.11.2011 г. на Кмета на Община Перник, на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, предл. 1 от КТ и да бъде отменено като такова, да бъде възстановена на заеманата преди уволнението длъжност “Финансов контрольор” в Община Перник, като ОБЩИНА ПЕРНИК бъде осъдена да й заплати сумата от 4212,00 лв., представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за шестмесечен период, считано от 14.11.2011 г. до 14.05.2012 г., през който е останала без работа в резултат на незаконното уволнение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2011 г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Д. ***, с ЕГН: **********,***, сумата от 400,00 лв. /четиристотин лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от днес. 
57 Гражданско дело No 122/2012, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Е.Д.М. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 18.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Д.М. с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 1117.** лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.П., ул.”Р.Д.” бл.**, вх* ап.**, за периода 02.12.2006г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 271.29 лева, за периода от 30.01.2007г. до 23.11.2009г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 02.12.2009г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 2495.82 лева, главница за периода от 01.10.2003г. до 30.04.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 1137.02 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 30.11.2003г. до 23.11.2009г., ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.

ОСЪЖДА Е.Д. М. ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 177.81 лева .
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати Е.Д. М. ЕГН : **********,***, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно отхвърлената част на исковите претенции в размер на 617.60 лева
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №****/****г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
58 Гражданско дело No 149/2012, V състав Облигационни искове ВИК ООД П.Т.Ф. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 18.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.Т.Ф., ЕГН ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ООД, ЕИК 8230736387 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Средец” № 11, представлявано от И.З., сумата от 1 047.85 лв., представляваща стойността на доставена, отведена и пречистена, но незаплатена вода в имот находящ се в гр.П., ул.”******* за периода от 06.10.2008 г. до 30.10.2010 г. заедно с обезщетение за забава в размер на 95.97 лв. за периода от 25.12.2008 г. до 29.11.2010 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 09.12.2010 г. до окончателното плащане на дължимото.
ОСЪЖДА П.Т.Ф., ЕГН ********** *** да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ООД, ЕИК 8230736387 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Средец” № 11, представлявано от И.З. сумата от 225.00 лв., представляваща направени от ищеца разноски.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 11650/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
59 Гражданско дело No 210/2012, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.П.П. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 09.04.2012г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА П. да заплати на М.П. *** с ЕГН:********** сумата от 4 419.00 лева , представляваща обезщетение за периода ****г.- 22.12.2010г. в размер наемоподобния доход за вредите, които са й причинени от непредаване владението на собствената й реална част от имот с с пл.№ **** с площ от 200 кв.м.,при граници: от север-част от имот с пл.№ **** , от ****-УПИ **** ,от юг-част от имот с пл.№ **** и част от имот пл.№ ****,от запад-част от имот с пл.№ ****,която реална част се придава по регулация по силата на ПРЗ по гр.П.,кв."****",утвърден със Заповед № **** г. на Кмета на Община-П. към собствения на ищцата недвижим имот ,находящ се в гр.П.,кв."****" ,за който е отреден УПИ **** ,целият с площ от 456 кв.м. ,при граници на парцела по скица: от север-част от имот с пл.№ **** и УПИ **** ,от ****- тротоар , от юг-част от имот с пл.№ **** и част от имот с пл.№ ****,от запад-част от имот с пл.№ **** , находящ се в квартал *** по плана на гр.П. кв "****,като за разликата до пълния предявен размер от 5 000 лева ,ОТХВЪРЛЯ иска,като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Община П. против В.Т.С. с ЕГН:********* *** иск , с който се иска в случай на уважаване на главния иск същата да бъде осъдена да заплати на Община П. сумата от 5000лв., представляваща обезщетение за периода ****г.- 22.12.2010г. в размер наемоподобния доход за вредите, които са му причинени от неправомерно ползване на реална част от имот с пл.№**** с площ 200кв.м., продадена от ответника с договор от ****г., и придаваема се по регулация към собствения на ищеца имот УПИ **** в кв.*** по регулационния план на гр.П.,кв.”****” с площ 456кв.м.
ОСЪЖДА Община П. да заплати на М.П. *** с ЕГН:********** сумата от на 200 лева държавна такса ,400.00 лева адвокатско възнаграждение и 80.00 лева възнаграждение за вещо лице.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
60 Гражданско дело No 245/2012, IX състав Изменение на издръжка Д.Д.З. Д.З.Л. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 06.04.2012г.
Р Е Ш И:

ОХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от Н.К.Л., с ЕГН:********** ***, в качеството и на майка и законен представител на малолетното и дете Д.Д.З. с ЕГН:**********, срещу Д.З.Л., с ЕГН:********** ***, с който се иска да бъде изменен размера на издръжката от 100лв., определен с Решение №349/19.05.2008г. по гр.д.№4024/2008г. на ПРС, и платима от ответника, като същата бъде увеличена на 200лв., считано от 23.01.2012г. до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменяване или прекратяване.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на обявяването му- 06.04.2012г. 
61 Гражданско дело No 258/2012, V състав Издръжка И.И.Б. И.Б.Б. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 02.04.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
Предлагам на ответника да заплаща на И.И.Б. ежемесечна издръжка в размер на 130 лв./сто и тридесет лева/, считано от 25.01.2012г. Отказваме се от иска си за минало време. До момента ответникът е плащал издръжка от 08.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в посочения по-горе смисъл.
ОСЪЖДА И.Б.Б. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – Перник държавна такса в размер на 93.60 /деветдесет и три лева и 60 ст./, както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 258/2012г. по описа на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяването подлежи на обжалване, в едноседмичен срок пред ПОС, считано от днес.

 
62 Гражданско дело No 276/2012, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Ж.С.П.,
Й.С.С.
Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 27.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО
 
63 Гражданско дело No 301/2012, V състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД Р.Р.И. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 26.04.2012г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
64 Гражданско дело No 304/2012, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД А.М.В.,
Р.М.В.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.дело № 304 / 2012г. на ПРС

ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник АД предст. от изп.директор инж.Ст.В. седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , ДА ЗАПЛАТИ разноски на:
А.М.В. ЕГН ********** *** 3 / 20 А
Р.М.В. ЕГН ********** същия адрес
– в размер на 1059 лв. на адв.пълномощника по делото – по договор за пр.помощ от 06.03.2012г. по

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в ЕДНОседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.

Препис от вл. в сила определение – по чгд.


 
65 Гражданско дело No 331/2012, I състав Изменение на издръжка Г.Е.Л. Е.Л.В. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 04.04.2012г.
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯВА РАЗМЕРА НА ИЗДРЪЖКАТА, присъдена с решение № 199/07.03.2005 г., постановено по гр. дело № 277/2005 г. по описа на Пернишкия районен съд, платима от Е.Л.В. ***, с ЕГН: **********, на непълнолетната Г.Е.Л. с ЕГН: **********, със съгласието на своята майка С.И.Л. с ЕГН: **********,***, КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 50,00 лв. на 90,00 лв. /деветдесет лева/ месечно, считано от датата на подаване на исковата молба – 01.02.2012 г., до настъпването на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на задължението за заплащане на издръжката, заедно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ предявения иск в частта му за разликата над уважения до пълният претендиран размер от 120,00 лв., както и за периода от 15.09.2011 г. до датата на подаване на исковата молба - 01.02.2012 г., като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Е.Л.В. ***, с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта му относно увеличения размер на присъдената издръжка.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от днес. 
66 Гражданско дело No 347/2012, VI състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Р.Й.В. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 19.04.2012г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София ул.Д.Хаджикоцев 52-54 ЕИК 121554961, предст. от Валентин Ангелов Гълъбов ЕГН ********** в кач. на изп.директор чрез пълномощник Илиян Ангелов Толев ЕГН **********
с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК,
срещу ответника :
Р.Й.В. ЕГН ********** ***
че същият, в кач. си на кредитополучател / Потребител/ по Договор за потребителски кредит № 4855310437, дължи изпълнение на парично задължение в полза на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД в кач.на Кредитодател по същия договор, в размер на 435.68 лв. представляващи неизплатени месечни вноски от чл.11 т.11.2 на договора, ведно със законната лихва от подаване на заявлението по чл.410 ГПК – 08.12.2011г. до окончателното изплащане на сумата, усвоени за закупуване на стока – Сони Плейстейшън – на 03.01.2011г. – съгласно посочения договор
както и обезщетение за забава в размер на 10.58 лв. начислено за периода 15.04.2011 до датата на изготвяне на справката по заявлението за издаване на изпълнителния лист – 15.11.2011г.,
ОСЪЖДА Р.Й.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Ти БИ АЙ КЕРДИТ ЕАД с посочено седалище и адрес на управление, разноските по делото – 25лв. за д.такса и 100лв. юк .възнаграждение

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Ти БИ Ай КРЕДИТ ЕАД с посочено седалище и адрес на управление за присъждане направени в запов.произв. на разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението му до страните, пред ПОС.

Препис от решението след влизането му в сила да се приложи по заповедното производство.

 
67 Гражданско дело No 384/2012, IV състав Изменение на издръжка Н.И.Г. И.С.Г. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 12.04.2012г.
ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба, с която се изменя размера на издръжката, постановен по гр.дело № 2240/2008г. по описа на РС – Перник и платим от ответника И.С.Г. с ЕГН **********,*** на непълнолетното му дете Н.И.Г. с ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка Е.Г.Б. с ЕГН **********,*** ** като същата се увеличава от 80.00 лв. на 100/сто/ лева, считано от датата на подаване на исковата молба – 06.02.2012 г., ведно със законната лихва от датата на просрочието до окончателното заплащане на сумата. Издръжката е платима до 5-то число на месеца, за който се отнася.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 384/2012 г. по описа на РС – Перник.
ОСЪЖДА ответникът И.С.Г. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта относно постигнатата спогодба не подлежи на обжалване, а в частта му относно прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

 
68 Гражданско дело No 389/2012, VII състав Изменение на издръжка К.С.И. С.С.И. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 03.04.2012г.
Страните се споразумяха за следното:
Бащата С.С.И. ***, с ЕГН ********** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете К.С.И. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Й.К.П. с ЕГН ********** *** в размер на 80,00 лева /осемдесет лева/ месечно, считано от 07.02.2012 год. до настъпване на обстоятелства водещи до изменяването или погасяването на това задължение, в едно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , считано от датата на забава до окончателното заплащане.
Ответникът – Съгласен съм с предложения размер на издръжката.
Съдът намира, че така предложената спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и следва да бъде одобрена и
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА така постигната спогодба.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му относно прекратяване производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Пернишки окръжен съд.
ОСЪЖДА ответника С.С.И. ***, с ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 25,00 /двадесет и пет лева/ по сметка на ПРС в едно със законната лихва върху държавните вземания, считано от датата на съдебната спогодба.

 
69 Гражданско дело No 393/2012, IX състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ч.И.Б. Е.С.Б. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Ч.И.Б., с ЕГН:********** ***, с която се иска налагане на мерки за защита по ЗЗДН по повод акт на домашно насилие, упражнено върху молителя на 26.01.2012г. от съпругата му Е.С.Б., с ЕГН:********** *** 47, и изразяваща се в упражнено психическо насилие.
ОСЪЖДА Ч.И.Б., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 80лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА Ч.И.Б., със снета по делото самоличност, да заплати на Е.С.Б., със снета по делото самоличност, сумата от 400лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд 7 –дневен срок от връчването му на страните.

 
70 Гражданско дело No 397/2012, IX състав Облигационни искове Е.С.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 23.04.2012г.
На основание чл. 118, ал. 2 от ГПК, Пернишкият районен съд ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 397/2012 г. като изпраща същото на Районен съд – гр. София по подсъдност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в едноседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответника - от връчване на съобщението.
 
71 Гражданско дело No 400/2012, VI състав Облигационни искове ВИК ООД Е.Е.П. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 25.04.2012г.
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по ИСК с пр.основание чл.124 ГПК вр. чл.422 вр. чл.415 ГПК, ПРЕДЯВЕН ОТ “ВИК ” ООД , ЕИК 8230736387 седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Средец 11 предст. от управителя Искра Златанова, срещу
Е.Е.П. ЕГН ********** ***, че същата,
Като абонатен № 1360451
ДЪЛЖИ НА ВИК ООД с посочено седалище и ЕГН сумата : 1073.35 лв., за доставена, отведена и пречистена но неизплатена вода за жилище на адрес гр.Перник ул.Струма бл.30 ап.26 , а именно –
918.51 лв. главница за неплатена питейна вода за периода 27.12.2007 – 25.10.2010г.,
лихва за забава върху посочената главница, в размер на 154.84 лв. за периода 01.03.2008 - 08.02.2011г.,
както и лихва за забава върху посочената главница, от датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение -15.03.2011 г. до окончателното изплащане на сумите.

ОСЪЖДА Е.Е.П. ЕГН ********** ***, че същата, ДА ЗАПЛАТИ НА ВИК ООД Перник с посочено седалище и адрес на управление, разноски по делото – 100лв. д. такса и 100лв. за вещо лице.

Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.
Препис , след вл. в сила- да се изпрати по заповедното производство.


 
72 Гражданско дело No 412/2012, IV състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЕРНИК А.Д.М. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 04.04.2012г., в законна сила от 18.04.2012г.
РЕШИ:

НАСТАНЯВА малолетното дете А.Д.М. с ЕГН:********** *** за срок от една година, считано от влизане на решението в сила или до настъпване на някое от основанията предвидени в чл.29 от Закона за закрила на детето , водещи до прекратяване на настаняването .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишки окръжен съд , седмодневен срок от съобщението до страните, че е изготвено и обявено с мотивите.

 
73 Гражданско дело No 421/2012, IX състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЕРНИК М.Д.М. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 02.04.2012г.
Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА малолетното дете М.Д.М. с ЕГН:********** ***, за срок от една година или до настъпване на някое друго обстоятелство по чл.29 ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението, като обжалването не спира изпълнението.


 
74 Гражданско дело No 478/2012, V състав Облигационни искове ВИК ООД Т.Р.Т. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 478/2012г. по описа на РС Перник поради оттегляне на иска.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалвана пред РС Перник в едноседмичен срок, който за ищеца тече от съобщаването, а за ответника от днес.

 
75 Гражданско дело No 526/2012, II състав Облигационни искове С.С.Й. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 27.04.2012г.
Прекратява производството по гр.дело №526 по описа на ПРС за 2012.Изпраща делото по подсъдност на СРС .
 
76 Гражданско дело No 572/2012, IX състав Искове по КТ за отмяна на уволнение П.С.Ц. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 20.04.2012г.
Р Е Ш И:


ПРИЗНАВА уволнението на П.С.Ц.., с ЕГН:********** ***, извършено със Заповед №72/22.12.2012г. на Кмета на Община Перник, с която е прекратено трудовото му правоотношение на длъжност “старши специалист управление при кризи и отбранително- мобилизационна подготовка” в сектор “Сигурност” към Община Перник ЗА НЕЗАКОННО и като такова го ОТМЕНЯ.
ВЪЗСТАНОВЯВА П.С.Ц.., със снета самоличност, на заеманата преди уволнението му длъжност: “старши специалист управление при кризи и отбранително- мобилизационна подготовка” в сектор “Сигурност” към Община Перник.
ОСЪЖДА Община Перник да заплати на П.С.Ц.., със снета самоличност, сумата от 1285,92лв., представляваща обезщетение за периода 23.12.2011г.- 22.04.2012г. за времето, през което ищецът е останал без работа поради незаконно уволнение, ведно със законната лихва върху това обезщетение, считано от предявяване на исковата молба- 17.02.2012г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН ИСКА за разликата от 664,08лв. до пълния претендиран размер на обезщетението от 1950лв., както и за периода 23.04.2012г.- 23.06.2012г.
ОСЪЖДА Община Перник да заплати на П.С.Ц.., със снета самоличност, сумата от 220,55лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение в съответствие с уважената част от исковете след компенсация.
ОСЪЖДА Община Перник да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 151,44лв. представляваща дължимата държавна такса за настоящето производство в съответствие с уважената част от исковете, както и сумата от 80лв., представляваща направени по делото разноски за експертиза.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяване на решението- 20.04.2012г. 
77 Гражданско дело No 585/2012, VI състав Облигационни искове МОБИЛТЕЛ ЕАД З.К.К. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 25.04.2012г.
РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от МОБИЛТЕЛ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София 1309 район Илинден ул.Кукуш № 1 ЕИК 131468980 предст. от изп.директор А.М. и П.В.П. и чрез пълн.Светла Иванова Ангелова,
с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК,
срещу ответника :
З.К.К. ЕГН ********** *** и втори адрес гр.Перник ул.Първи май 51 Б ет.5 ап.58
че ПОСОЧЕНАТА , в кач. си на страна по сключен между страните Договор за предоставяне на GSM услуги К 1239604 от 05.11.2007г., дължи сума в общ размер 122.91лв. представляваща сбор от главници по данъчни фактури, както следва :
- данъчна фактура № 170696557 от 28.02.2009г. издадена за сумата 77.20лв. с вкл.ДДС, месечни такси в размер 4.08лв., разговори, данни, съобщения в размер на 69.42лв. и ДДС в размер на 12.87лв.
- данъчна фактура № 172187179 от 30.03.2009г. издадена за сумата 45.71лв. с вкл.ДДС, данни , разговори, съобщения и др. в размер на 47.21лв., ДДС в размер на 7.62лв.
както и законната лихва върху сборната сума 122.91лв. от образуване на заповедното производство – 10.11.2011г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА З.К.К. ЕГН ********** *** и втори адрес гр.Перник ул.Първи май 51 Б ет.5 ап.58
ДА ЗАПЛАТИ НА МОБИЛТЕЛ ЕАД седалище и адрес на управление гр.София 1309 район Илинден ул.Кукуш № 1 ЕИК 131468980 предст. от изп.директор А.М. и П.В.П. и чрез пълн.Светла Иванова Ангелова,
разноските по делото – 25лв. за д.такса и 100лв. юк .възнаграждение

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на МОБИЛТЕЛ ЕАД с посочено седалище и адрес на управление за присъждане направени в запов.произв. на разноски – тъй като същите се присъждан по самото заповедно производство, след влизане в сила на настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението му до страните, пред ПОС.

Препис от решението след влизането му в сила да се приложи по заповедното производство.

 
78 Гражданско дело No 606/2012, IX състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЕРНИК М.Д.Д. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 02.04.2012г.
Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА М.Д.Д. с ЕГН:********** *** Зограф 61, за срок от три месеца, считано от датата на административната заповед, или до настъпване на някое от обстоятелствата за прекратяване на настаняването по чл.29 ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението, като обжалването не спира изпълнението.


 
79 Гражданско дело No 806/2012, V състав Облигационни искове ВИК ООД Р.А.С. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 06.04.2012г.
Връща исковата молба на "Водоснабдяване и канализация"ООД Прекратява производството по гр.дело №806/12г.
 
80 Гражданско дело No 826/2012, VII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЕРНИК А.К.К. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 04.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
РЕШИ:
НАСТАНЯВА малолетната А. К. К. с ЕГН : ********** в семейството на Ц.С.С. - баба на детето по майчина линия и С.Н.С. - дядо на детето по майчина линия, и двамата от гр.Перник, ул.”Колош”, №3, за срок от две години или до настъпване на някое от основанията на чл.29 от Закона за закрила на детето, водещи до прекратяване на настаняването .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишки окръжен съд, в седмодневен срок от връчване на решението на страните.

 
81 Гражданско дело No 1182/2012, II състав Други дела П.Г.Д.,
А.А.Д.
Й.Г.Д.,
И.В.Д.
Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 27.04.2012г.
Връща исковата молба рег.№ 7947/16.03.2012г. и прекратява производството по гр.дело №1182 по описа на ПРС за 2012г.
 
82 Гражданско дело No 1264/2012, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Л.Г.К.,
Г.Г.К.,
К.Г.К.
Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
83 Гражданско дело No 1303/2012, VII състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ц.В.П. А.К.С. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 09.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОСЪЖДА Ц.В.П. ЗА ЗАПЛАТИ НА ПРС ДЪРЖАВНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 30.00 ЛВ.
 
84 Гражданско дело No 1312/2012, IX състав Други дела Д.П.Т.,
Д.Б.Д.,
А.К.Д.
КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 23.04.2012г.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1312/20121г. на Пернишкия районен съд, като ВРЪЩА исковата молба на ищците Д.П.Т., Д.Б.Д. и А.К.Д..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
85 Гражданско дело No 1313/2012, VII състав Други дела В.Д.В.,
К.М.Г.
М.М.Г.,
С.П.Г.
Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 26.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ПОС С ЧАСТНА ЖАЛБА В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
86 Гражданско дело No 1381/2012, II състав Вещни искове П.Г.Д.,
А.А.Д.
ОБЩИНА - ПЕРНИК Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 23.04.2012г.
Връща исковата молба рег.№8576/21.03.2012г. и прекратява производството по делото.
 
87 Гражданско дело No 1385/2012, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие В.Р.Е. С.В.И. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 26.04.2012г.
НАЛАГА мерки за защита на В.Р.Е. ***, с ЕГН: **********, срещу осъществяваното домашно насилие от С.В.И. ***, с ЕГН: **********, като:
ЗАДЪЛЖАВА С.В.И. ***, с ЕГН: **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Р.Е. ***, с ЕГН: **********.
ОТСТРАНЯВА С.В.И. от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. Перник, *** ** ** за срок от шест месеца, считано от датата на влизане на решението в сила.
ЗАБРАНЯВА на С.В.И. да приближава на по-малко от 100 метра горепосоченото жилище, както и местата за социални контакти и отдих на молителката В.Р.Е., за срок от шест месеца, считано от датата на влизане на решението в сила.
Да се издаде заповед за защита.
ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕДТА да се връчи на страните и да се изпрати на Второ РУП при ОД на МВР – гр. Перник, както и на РУП на МВР – гр. Радомир, с указание, че следва да следят за нейното изпълнение.
ОСЪЖДА С.В.И., с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Пернишкия район съд глоба в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ и 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ държавна такса по делото, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен от връчването му на страните.

 
88 ЧГД No 1501/2012, V състав Други ЧГД А.В.С.   Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 05.04.2012г., в законна сила от 05.04.2012г.
Разрешава извършване на продажба.
 
89 Гражданско дело No 1613/2012, VIII състав Други дела Г.И.П. Л.Н.Ж.,
К.Н.М.,
О.Б.М.
Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 25.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
90 ЧГД No 1636/2012, II състав Други ЧГД З.Я.Х.   Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
Разрешава на З.Я.Х. в кач. и на настойник на поставения под пълно зап. Мирослав Янков Байлов да отблокира сметките на Мирослав Янков Байлов.
 
91 ЧГД No 1637/2012, II състав Отказ от наследство И.О.И.   Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 17.04.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
Впесва отказа от наследства.
 
92 ЧГД No 1786/2012, VI състав Други ЧГД М.Я.Б.   Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Определение от 23.04.2012г., в законна сила от 23.04.2012г.
РАЗРЕШАВА ТЕГЛЕНЕ НА СУМАТА ОТ 4442,37 ЕВРО И СУМАТА 1629,32ЛВ КАКТО И ДА ЗАКРИЕ ВЛОГА ПО ДВЕТЕ СМЕТКИ.
 
93 Гражданско дело No 10001/2012, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА ПЕРНИК СД АБР-ТИХОВ И СИЕ Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 04.04.2012г.
ОБЩИНА П. - гр. П., у