РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЕРНИК
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2011г. до 30.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1892/2007, VI състав Делби Т.Е.Й. В.Е.Т. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 20.06.2011г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 950 от 15.12.2010г. по гр.дело № 1892 / 2007г. на ПРС, където в диспозитива на решението след израза:

На осн. чл.286 ГПК отм. ПРИЗНАВА направени подобрения от В.Е.Т. ДА СЕ ЧЕТЕ :
“ На стойност 2600лв. / т.1 , 2 и 5 от заключението на вещото лице от 08.11.2010г. – както следва 290лв., 1 140лв. и 1170лв./ , а именно-
Т.1- подмяна на водопровода от улицата до водомера на сградата – 290лв.
Т.2- Подмяна на цялата ел. инсталация на втори етаж и откриване на нова ел. партида с нов електромер – 1140лв.Т.3- Ремонт на покрива – претрисване и подмяна на 300бр. керемиди, подреждане на капаците.Разваляне и иззиждане на нов комин, измазване и изливане на бетонова шапка – 1170лв.
Както и :
подобрения в имота, извършени от В.Е.Т. с посочен адрес и ЕГН , оценени от вещото лице на обща стойност 3310лв. / т.3-2,т.4-2,т.6-2,т.7-2 т.8-2 / на посоченото заключение , или както следва :
Т.3-2 направа на нова баня и тоалетна с принадлежности – 1270лв.
Т.4-2 извършен ремонт на втори етаж –ПВЦ дограма, ламинат на пода, окачен таван, ремонт на кухня – 1450лв.
Т.6-2 направа на локално парно 480лв.
Т.7-2 метална врата, прозорец и заграждане с тухли на площадка 50лв.
Т.8-2 баня и тоалетна под стълбището 60лв.

КАТО ОСЪЖДА Т.Е.Й. с посочен адрес и ЕГН да заплати 1 / 2 от2600 лв.- направените подобрения в горепосочения имот , а именно – сумата 1300 лв. на В.Е.Т. с посочен адрес и ЕГН,
Както и сумата 1655лв. , със законната лихва от предявяване на иска 31.08.2008г. до окончателното изплащане на сумата - представляваща 1/ 2 от 3310лв.- направените подобрения в горепосочения имот, на В.Е.Т. с посочен адрес и ЕГН,
а ЗА РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛНИЯ ПРЕДЯВЕН размер от 5000лв. – ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан

като в останалата му част диспозитивът на решението е непроменен.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните.

 
2 Гражданско дело No 3419/2008, VI състав Вещни искове ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ- НА ПЕРНИШКА ОБЛАСТ,
Н.М.П.,
П.М.П.,
Р.К.М.,
Н.Б.И.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 30.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛН И НЕДОКАЗАН предявеният по чл.124,1 ГПК иск от Община гр.Перник,предст. от кмета Р.Я., срещу :
1./ Областен управител на Пернишка област
2./Н. М. *** ЕГН ********** ***.Г. 57 ет.3 ап.57 и чрез адв.М.Р.К. ***, / с прекратени пълном. от 13.10.2008 / и чрез адв.Сл.И. ПАК
3./ П.М.П. ЕГН ********** ***.Смирненски 46 вх.А
4./Р.К.М. ЕГН ********** *** и адрес София жс. Стрелбище бл.1 Б ет.7 ап.95
5./ Н.Б.И. ЕГН ********** ***-р Ст.Сарафов бл.72 В ап.38 и чрез адв.Сл.И. ПАК
в кач. им на наследници на Виктория Генова Шатърова
а именно :
ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците/ изброени по-горе/ , че Решение № КЗ-033/ 24.04.2000г. на Областен управител на Пернишка област, с което същите са обезщетени с ПРАВО НА СЪСОБСТВЕНОСТ, с идеална част от МЕМОРИАЛ “Г.Димитров” по плана на гр.Перник, със застроена площ 1 600 кв.м. нах. се в ЦГЧ на гр.Перник и построен върху парцел V/ кв.211 с площ 1 600 кв.м. с граници : изток, запад и север – площад юг-река Струма, НЕ ПОРАЖДА ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ по отношение на собствеността на Община Перник, върху ТЕРЕНА, на който е построен мемориал “Г.Димитров” представляващ парцел V/, кв.211 по плана на ЦГЧ с площ 1600 кв.м. с граници : изток, запад и север – площад, юг-р.Струма
КАКТО И предявеният от Община Перник предст. от кмета Р.Я., иск с пр.основание чл.124,1 ГПК, а именно -ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците / изброени по-горе / че Община Перник е ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК и ЕДИНСТВЕН СОБСТВЕНИК на терена , върху който е построен мемориал “Г.Димитров” и представляващ парцел V/ кв.211 по плана на ЦГЧ с площ 1600 кв.м. с граници: изток, запад и север – площад, юг- р.Струма.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение искането на Община Перник предст. от кмета -Р.Я., а именно - ПО РЕДА НА КОСВЕНИЯ СЪДЕБЕН КОНТРОЛ да признае Решение № КЗ – 033 / 24.04.2000г. на Областен управител на Пернишка област за НИЩОЖНО.
ОСЪЖДА Община гр.Перник да внесе по сметка на ПРС д.такса 60лв. за образуване на делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
3 ЧГД No 3459/2008, IV състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК ЕАД А.С.Б. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 23.06.2011г., в законна сила от 16.07.2011г.
ОБЕЗСИЛВА ИЗЦЯЛО ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗДАДЕНА ПО ДЕЛОТО.ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКА НА ПРС 100,00 ЛВ. ДЪР.ТАКСА.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
 
4 Гражданско дело No 3502/2008, VI състав Вещни искове Я.В.Б. Е.Б.К.,
Р.М.К.,
А.Е.Б.,
Л.И.Б.,
Б.Е.Б.,
Н.Б.Б.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 17.06.2011г.
Допуска поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 293 от 19.05.2010 г. постановено по гр.дело № 3502 / 2008 г. по описа на ПРС,
където
СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТЕ :
“ е собственик на ЮГОЗАПАДНО МАЗЕ в жилищна сграда-близнак , находящо се в ЗАПАДНАТА ПОЛОВИНА на жилищна сграда-близнак “- като нататък и в останалата част диспозитива остава непроменен.
Изпраща по компетентност на ПОС за произнасяне по въззивната жалба.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено и обявено с мотивите.


 
5 Гражданско дело No 5442/2008, VI състав Делби В.В.Д.,
Б.В.Д.
В.И.Г.,
М.М.П.,
Р.С.О.,
Д.И.О.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 08.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ свое решение № 1056/ 10.01.2011г. по гр.дело № 5442 / 2008г. на ПРС, както следва :
ОСЪЖДА съделителите В.В.Д., Б.В.Д. –чрез адв. Д.К. *** адв.пълномощник на посочените
и В.И.Г., чрез адв.Б. ПАК – всеки един от посочените ДА ЗАПЛАТИ сумата 844.53лв. дължима държ.такса по сметка на ПРС и представляваща 4 5 върху стойността на съответния дял, а именно върху 1/3 от 63 340лв. или върху 21 113.33лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните .

 
6 Гражданско дело No 6737/2008, VII състав Делби Г.И.П. Д.Б.Т.,
Н.Б.Н.,
И.К.С.,
Ц.К.С.,
П.Б.С.,
А.М.М.,
К.М.М.,
М.М.Д.
Председател и докладчик: ГЕРГАНА Х. КОЮМДЖИЕВА  Решение от 08.06.2011г.
РЕШИ
ПОСТАВЯ В ДЯЛ по реда на чл.353 от ГПК на Г.И.П. *** с ЕГН ********** следните земеделски недвижими имоти находящи се в землището нас.М., общ.П., както следва :
ЛИВАДА с площ от 2.047 дка, пета категория, местността "Р.Б.", съставляваща имот № 711046 по плана за зеМ.зделяне на с. М., при граници: имот № 711050 - нива на наследници на Г.А.Б., имот № 003002
-вътрешна река на Държавата - МОСВ, имот № 711096 - ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000870 - населено място на с. М., имот № 000850 - полски път на Община П. и имот № 711047 - нива на наследници на Г.А.Б.
НИВА с площ от 26.410 дка, четвърта категория, местността "П.", съставляваща имот № 012071 по плана за зеМ.зделяне на с. М., при граници: имот № 000458 - полски път на Община-П., имот № 012070 - нива на наследници на П.З.В., имот № 000427 - друга пътна територия на Община П., имот № 011158
-нива на наследници на С.Д.П., имот № 011148 - нива на наследници на Д.З.С..
ЛИВАДА с площ от 4.886 дка, пета категория, находяща се в строителните граници на с. М., в местността "П.П.", съставляваща имот пл. .№ 507 от кадастралния план, одобрен със заповед № Ш-516 от 18.08.1965 г. и изменен със заповед № 2517 от 13.12.2006 г., при граници: от изток - С.П.С., от запад - Е.С.Б., от юг - река и от север - С.С.Д..
ЛИВАДА с площ от 1.200 дка, находяща се в строителните граници на с. М., местността "П.П.", съставляваща имот пл. .№ 602 по кадастралния план на с. М., одобрен със заповед № Ш-516 от 18.08.1965 г. и изменен със заповед №2517 от 13.12.2006 г., при граници: имот пл. .№ 339, имот пл. .№ 507, имот пл. .№ 506 и дере.
Общата стойност на дела е 8 030.00 лева.
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ по реда на чл.353 от ГПК на Д.Б.Т. ***, ЕГН ********** и Н.Б. ***,ж.к "Илинден", бл.120, вхА, ап.22, ЕГН **********, следният земеделски недвижим имот находящ се в землището на с.М., общ.П., както следва :
НИВА с площ от 1.364 дка, пета категория, местността "Р.", съставляваща имот № 720057 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 720056 - нива на наследници на С.П.С., имот № 720053 - нива на наследници на И.Д.Т., имот № 720054 - нива на наследници на Е.Л.М.. и имот № 720058 - нива на наследници на А.В.Д.
НИВА с площ от 18.050 дка, пета категория, местността "Б.Б.", съставляваща имот № 011073 по плана за зеМ.зделяне на с. М., при граници: имот № 000447 - полски път на Община-П., имот № 011069 - нива на наследници на С.Д.В., имот № 000301 - напоителен канал на Община
П., имот № 011075 - нива на наследници на Александър Г.Д. и имот № 011074 - нива на наследници на О.Т.С.
НИВА с площ от 1.340 дка, шеста категория, местността "Р.Р.", съставляваща имот № 090019 по плана за зеМ.зделяне на с. М., при граници: имот № 090018 - нива на наследници на Б.Г.П., имот № 081044 - пасище - М. на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 090020 - нива на наследници на Л.С.Б. и имот № 000465 - полски път на Община П.
ПАСИЩЕ, М. с площ от 14.240 дка, девета категория, местността "К.П.", съставляваща имот № 092247 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 000196 - пасище, М. на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
Общата стойност на дела е 7 316 лева.
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ по реда на чл.353 от ГПК на С.А.С. ***, ЕГН **********,***, ЕГН ********** и Ц.К.С. ***, ЕГН **********, следният земеделски недвижим имот находящ се в землището нас.М., общ.П., както следва :
НИВА с площ от 0.203 дка, четвърта категория, местността К., съставляваща имот № 031002 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 031001 - нива на наследници на С.П.С., имот № 031016 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 031017 - нива на наследници на И.К.С., имот № 031003 - нива на наследници на Стоян Кастов Митрев и имот № 000870 - населено място на с. М.
ЛИВАДА с площ от 3.974 дка, седма категория, местността "Д.Д.", съставляваща имот № 053243 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 053300 - ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 053299
-ливада на наследници на К.З.В., имот № 053263 - ливада на наследници на Н.С.Л., имот № 053005 - нива на наследници на С.С.Д. и имот № 053242 - нива на наследници на С.П.С.
НИВА с площ от 2.284 дка, четвърта категория, местността "Р.", съставляваща имот № 061075 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 061074 - нива на наследници на Р.Т.Б., имот № 061041 - нива на наследници на В.К.П., имот №061040 - нива на наследници на М.Г.П., имот № 061076 - нива на наследници на Н.Н.Н., имот № 061077 - нива на наследници на Лозан Алексов С. и имот № 061086 - ливада на наследници на Стойо Николов Наумов
ЛИВАДА с площ от 3.800 дка, четвърта категория, местността "Д.В.", съставляваща имот № 710116 по картата на землището на с. М.. при граници: имот № 000400 - полски път на Община П., имот № 710117 - ливада на наследници на С.Д.П., имот № 003028 - друга пътна територия на Община-П., имот№ 710037 - ливада на Евгени Тодоров Трендафилов, имот№ 710104
-ливада на наследници на П.Б.Х.
НИВА с площ от 3.800 дка, пета категория, местността "Т.", съставляваща имот № 034016 по плана за зеМ.зделяне на с. М., при граници: имот № 034015 - нива на наследници на Х.С.Б., имот № 000147 - полски път на Община П., имот № 034017 - нива на наследници на Т.М.Б., имот № 034007 - нива на наследници на О.Н.П. и имот № 034009
- нива на Н.Б.Н.
НИВА с площ от 14.082 дка, четвърта категория, местността "Д.П.", съставляваща имот № 071032 по плана за зеМ.зделяне на с. М., при граници: имот № 000400 - полски път на Община П., имот № 071031 - нива на наследници на Я.А.Н., имот № 071033 - нива на наследници на С.Б.В. и имот № 071035 - нива на наследници на М.Б.Д.
ЛИВАДА с площ от 5.324 дка, девета категория, местността "С.", съставляваща имот № 052135 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 052136 - ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 052131 - ливада на "Дива" ООД, имот № 000828 - полски път на Община П., имот № 052118 - ливада на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 052104 - ливада на наследници на Н.А.П., имот № 052102 - нива на наследници на Е.Л.М.. и имот № 052014 - нива на Зоя Кирилова Бранкова
Общата стойност на дела е 7 374.00 лева.
ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ по реда на чл.353 от ГПК на Б. ***, П.Б. ***,"Ю. Гагарин" бл.И, ап.13, ЕГН **********, А.М.М. ***, ЕГН ********** ***, с ЕГН **********, следният земеделски недвижим имот находящ се в землището нас.М., общ.П., както следва :
НИВА с площ от 7.009 дка, седма категория, местността "Д.Д.", съставляваща имот № 053005 по картата на землището на с. М., при граници: имот № 053242 - н
 
7 ЧГД No 1728/2009, I състав Заявления по чл.410, ал.1 от ГПК ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД А.Т.П. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 16.06.2011г.
ОБЕЗСИЛВА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО Ч. ГР.ДЕЛО №1728/2009 ПО ОПИСА НА ПРС , ИЗДАДЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.410 ОТ ГПК ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ"АД -ГР.СОФИЯ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО.
 
8 Гражданско дело No 1914/2009, VIII състав Искове по КТ К.К.С. ТОПМОНТАЖ - 21 - ООД Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 10.06.2011г.
ОСЪЖДА “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник, със седалище и адрес на управление: *, представлявано от управителя Никола Ставриев Илиев да заплати на К.К.С. с ЕГН ********** ***, пл. Войнишко въстание, бл.1, вх.Б, ет.1, ап.14 сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания в морален аспект/, произхождащи от смъртта на нейния наследодател К. Й С, настъпила в резултат на трудова злополука, станала на 22.11.2006 г., около 14.30 часа, в цех за тръбопроводни профили на фирма “София Мед” АД, находящ се в гр. София, ул. Димитър Пешев № 4, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.11.2006 г., като за остатъка до пълния предявен размер от 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/ ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.
ОСЪЖДА “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник, със седалище и адрес на управление: *, представлявано от управителя Никола Ставриев Илиев да заплати по сметка на Пернишки районен съд 720,00 лв. /седемстотин и двадесет лева/, от които 600,00 лв. /шестотин лева/ - държавна такса и 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ - разноски за вещи лица, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното им изплащане, както и да заплати на К.К.С. с ЕГН ********** ***, пл. Войнишко въстание, бл.1, вх.Б, ет.1, ап.14 сумата от 400,00 лв. /четиристотин лева/ - внесено адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА К.К.С. с ЕГН ********** ***, пл. Войнишко въстание, бл.1, вх.Б, ет.1, ап.14 да заплати на “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник, със седалище и адрес на управление: * сумата от 525,00 лв. /петстотин двадесет и пет лева/ - внесено адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА “Монтажи” ЕАД – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул.165-та № 3 да заплати на “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник, със седалище и адрес на управление: * сумата от 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляваща стойността на обезщетението, дължимо от “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник, със седалище и адрес на управление: * на К.К.С. с ЕГН ********** ***, пл. Войнишко въстание, бл.1, вх.Б, ет.1, ап.14 за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания в морален аспект/, произхождащи от смъртта на нейния наследодател К. Й С, настъпила в резултат на трудова злополука, станала на 22.11.2006 г., около 14.30 часа, в цех за тръбопроводни профили на фирма “София Мед” АД, находящ се в гр. София, ул. Димитър Пешев № 4, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.11.2006 г., с която сума “Монтажи” ЕАД – гр. София неоснователно се обогатява за сметка на обедняването на “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник.
ОСЪЖДА “Монтажи” ЕАД – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул.165-та № 3 да заплати на “Топмонтаж – 21” ООД - гр. Перник, със седалище и адрес на управление: * направените по делото разноски в размер на 720,00 лв. /седемстотин и двадесет лева/, от които: 600,00 лв. /шестотин лева/ – внесена държавна такса и 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ – разноски за вещи лица.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Гражданско дело No 6207/2009, IV състав Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Т.Т.Л. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 07.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Т.Л. с ЕГН:********** ***, че същият дължи на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, район “Средец”, ул. “Георги Сава Раковски” № 140, сумата от 308.86лв.,представляваща стойността на ползваната, но незаплатена електрическа енергия за имот, находящ се в с.Р.,ул.”****”№1, за периода от 14.10.2008 г. до 17.01.2009г., заедно със законната лихва за забава върху тази сума в размер на 14.93 лв. за периода от 10.02.2009г. до 23.06.2009г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -06.07.2009 г. до окончателното изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството в производството по делото в частта му, с която ““ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД иска да бъде признато за установено, че Т.Т.Л. с ЕГН:********** ***, му дължи и сумата от 88.00 лева представляващи разноски в заповедното производство.
ОСЪЖДА Т.Т.Л. с ЕГН:********** ***, да заплати на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, район “Средец”, ул. “Георги Сава Раковски” № 140, сумата от 170.00 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
10 Гражданско дело No 6210/2009, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.А.К. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 01.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН ИСКА НА Топлофикация Перник ЕАД предст. от изп.директор инж.М.Манасиев Ризов и чрез проц. си представител – юк. С.С.,
с правно основание чл. 124,1от ГПК вр. чл.415 ГПК,
срещу :
В.А.К. ЕГН *************
А ИМЕННО –да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 6482.07 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес, от която :
главница 4703.99 лв. за периода 01.09.2005 - 31.08.2009 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 1528.43 лв., считано от 30.10.2005 - 30.09.2009 г. както и
законната лихва върху посочената главница от подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение до окончателното изплащане на сумите, както и за присъждане юк. възн. в размер 249.65лв.

ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М.Ризов седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република/
ДА ЗАПЛАТИ НА: В.А.К. с посочен адрес и ЕГН,
РАЗНОСКИ по делото- 300 лв. за адвокат и 300лв. за в.лица
а ПО СМЕТКА НА ПРС - ДА ЗАПЛАТИ д.такса 259.28лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис – по заповедното производство.

 
11 Гражданско дело No 6852/2009, VI състав Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД М.В.П. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 22.06.2011г.
Р Е Ш И :
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по ИСК, предявен на основание чл.415,1 вр. 422,1 вр. чл.410 ГПК и чл.107 ЗЕ, ПРЕДЯВЕН ОТ “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ ” АД , седалище и адрес на управление София р-н Средец ул.Г.С.Раковски 140 ЕИК 175133827
съд.адрес гр.София ул.Подуево № 5 А ет.3 ап.5
че ответната страна –
М.В.П. ЕГН ********** *** и с ИТН като абонат на ЧЕЗ - 3001054798
дължи СУМАТА 257.37 лв. от които 190.48 лв. главница за незаплатена но използувана ел.енергия за периода от 01.11.2006 до 31.10.2008 г., сумата 66.89 лв. законна лихва за периода 19.01.2009 до 12.02.2009г.- датата на завеждане на заповедното производство, както и законната лихва върху посочената по-горе главница от предявяване на иска 02.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата , 57лв. разноски по настоящето производство.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане 100лв. разноски по заповедното производство и в тази част ПРЕКРАТЯВА производството.Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.
Препис – по заповедното производство.

 
12 Гражданско дело No 7304/2009, IV състав Облигационни искове ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО - ХОЛДИНГ ЕАД С.А.Т. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 01.06.2011г.
ОСЪЖДА С.А.Т. *** с ЕГН:********** да заплати на „Промишлено строителство–Холдинг”ЕАД със седалище и адрес на управление :гр.София,район”Студентски”, кв.”Дървеница”,бул.”Климент Охридски”№14А сумата от 1560.00лв. - неплатен наем за м. април 2004г. - м. август 2008г. и такса смет за 2004г. –м.08. 2008г.в размер на 74.68 лева и сумата от 6 758,36лв. (шест хиляди седемстотин петдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) - договорна неустойка съгласно споразумение от 27.08.2008г.ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на подаване на настоящата искова молба до окончателното й изплащане,както и сумата от 886.66 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
13 Гражданско дело No 40/2010, VI състав Делби Б.Б.Д.,
С.П.Д.
К.П.Ж.,
И.Й.Ж.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 30.06.2011г.
ДОПУСКА до делба , по иск, предявен от
Б.Б.Д. *** ЕГН ********** и
С.П.Д. същия адрес ЕГН **********
ПРОТИВ
К.П.Ж. *** ЕГН **********
И конституирания на осн. чл.228 ал.3 ГПК като ответник И.Й.Ж. *** ЕГН **********
като СЪСОБСТВЕНИЦИ на следния недв. имот:
ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена площ 43 кв.м., състояща се от стая, кухня и антре, ведно с принадлежащо избено помещение / мазе/ – построена в УПИ Х/ съставляващ парцел 4186 кв.48 по РП за застрояване на гр.Перник кв.Ралица с площ 365 кв.м. при граници : от две страни улица, н-ци на Боян П. и НАйден В.Ц. и при граници по скица : от две страни улица, УПИ Х-4187 и УПИ Х///-4189 при същите делбени квоти между съделителите, посочени по-горе както следва :
5/ 6 идеална част от същата общо за ищците - Б.Б.Д. *** ЕГН ********** и С.П.Д. същия адрес ЕГН **********
в режим СИО и
1 / 6 идеални части от жилищната сграда за К.П.Ж. *** ЕГН ********** и конституирания на осн. чл.228 ал.3 ГПК като ответник И.Й.Ж. *** ЕГН **********
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска за делба между същите страни за ПРИСТРОЙКА към посочената полумасивна едноетажна жилищна сграда – построена в УПИ Х/ съставляващ парцел 4186 кв.48 по РП за застрояване на гр.Перник кв.Ралица с площ 18 кв.м. при граници : от две страни улица, н-ци на Боян П. и НАйден В.Ц. и при граници по скица : от две страни улица, УПИ Х-4187 и УПИ Х///-4189 при същите делбени квоти между съделителите, посочени по-горе.

ОТХВЪРЛЯ предявения от К.П.Ж. *** ЕГН ********** / и конституирания на осн. чл.228 ал.3 ГПК като ответник И.Й.Ж. *** ЕГН **********
ИНЦИДЕНТЕН УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК срещу Б.Б.Д. *** ЕГН ********** и С.П.Д. същия адрес ЕГН **********
а именно – да се признае за установено по отношение на Б.Б.Д. и С.П.Д. с посочени адреси и ЕГН, че сключения договор за продажба - с НА № 63 том 1 рег.№ 924 дело № 60 / 2003г. на нотариус М.Маркова , район на действие ПРС, е нищожна правна сделка на основание чл.26,1 и 2 ЗЗД, като сключен при липса на съгласие, липса на основание и в противоречие с добрите нрави

ОТХВЪРЛЯ предявения от Б.Б.Д. *** ЕГН ********** и С.П.Д. същия адрес ЕГН **********,
ИСК с правно основание чл.537 ал.2 ГПК – за обезсилване НА № 3 том 1 рег.№ 154 дело № 3 / 2005г. на нотариус В.Янкова район на действие ПРС,
както и НА № 13 том 1 рег.№ 187 дело № 11 / 2005г. на нотариус М.Маркова район на действие ПРС – като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
14 Гражданско дело No 360/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД П.Б.Ц. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 06.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от “Топлофикация – П.” ЕАД – гр. П. иск за ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът П.Б.Ц. *** с ЕГН:********** , че същият дължи сумата от 2049.65лева, представляваща стойността на доставена, ползувана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр.П., кв.”****”бл.**** за периода от 01.11.2006г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 483.89 лева за периода от 02.01.2007г. до 17.11.2009г.,ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-20.11.2009г. до окончателното заплащане на сумата.
ОСЪЖДА “Топлофикация – П.” ЕАД – гр. П. да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 131.99 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА “Топлофикация – П.” ЕАД – гр. П. да заплати на П.Б.Ц. *** с ЕГН:********** сумата от 80.00 лева разноски по делото.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №6247/2009г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
15 Гражданско дело No 718/2010, III състав Други дела А.Д.Б. МТК-ПЕРНИК ООД,
АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ СОФИЯ
Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 03.06.2011г.
ДЕЛОТО ДА СЕ ВЪРНЕ НА ПОС ПО ПОДСЪДНОСТ.
 
16 Гражданско дело No 1537/2010, II състав Облигационни искове С.Б.Т. С.С.К. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 24.06.2011г.
Отхвърля предявените от С.Б.Т., ЕГН: ********** *** против С.С.К., ЕГН: ********** с постоянен и настоящ адрес *** за осъждане на ответника да заплати сумата от 1740 лева, представляваща стойността на платените от ищеца за периода ноември 2004 г. – 23.09.2006 г. вноски в качеството му на поръчител по договор за банков кредит № 662 / 12.11.2002 г., сключен между ответника и „Българска Пощенска Банка” АД, ведно с обезщетение за забава в общ размер от 700 лева, включващо обезщетения за забава върху всяка вноска по кредита, считано от 14.01.2007 г. до датата на предявяване на исковата молба в съда (24.02.2010 г.) като неоснователни поради погасяване на вземанията по давност.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК

 
17 Гражданско дело No 2568/2010, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД М.К.Б. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 22.06.2011г.
На основание чл. 232 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА поради оттегляне на исковете производството по делото.
ОСЪЖДА “ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” ЕАД - гр. Перник, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 99,55 лв. /деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща дължима държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на определението в сила до окончателното изплащане.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки Окръжен съд в едноседмичен срок, който за ищеца тече от днес, а за ответницата - от датата на получаване на съобщението.
СЛЕД влизане на определението в сила, ч.гр.дело № 3945/2009 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила определение по настоящото дело.
 
18 Гражданско дело No 3151/2010, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.К.Р. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 13.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.К.Р., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славов Василев, сумата от 1 708.02 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в * за периода 01.12.2006 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 416.15 лева за периода от 01.12.2006 г. до 23.11.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 04.12.2009 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран на главницата от 2 371.23 лв. и за периода 01.11.2005 г. – 01.12.2006 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 736.23 лева и за периода 02.01.2006 г. – 01.12.2006 г.
ОСЪЖДА Р.К.Р., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славов Василев сумата 191.40 лева, представляваща направени от последното разноски по делото съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славов Василев да заплати на Р.К.Р., ЕГН ********** *** сумата от 316.11 лв., представляваща направени от последната разноски по делото съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА Р.К.Р., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху отхвърлената част от исковете в размер на 23.39 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 6992/2009 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

 
19 Гражданско дело No 5836/2010, VI състав Дела по Закона срещу домашното насилие К.А.Г. Р.А.Р. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 01.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕТНОСТ НА ПОС ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 1-СЕДМИЧЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА.
 
20 Гражданско дело No 6653/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД И.А.Х. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ТОПЛОФИКАЦИЯ - Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М Ризов, седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република
и чрез проц.представител С.С. –юрисконсулт,
ПО ПРЕДЯВЕНИЯ от същите ИСК с правно основание чл. 124,1от ГПК вр. чл.415 ГПК, срещу ответника :
И.А.Х. ЕГН *************.Стоянов 4/ 58 В
че същата дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 758.01 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес,


от която : главница 605.19 лв. за периода 24.03.2007 - 30.04.2009 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер 152.82 лв., считано от 24.03.2007 - 16.03.2010 г.
както и законната лихва върху главницата 605.19 лв. от датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение / 24.03.2010 / до окончателното изплащане на сумата.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ претенциите на Топлофикация Перник ЕАД по така предявения установителен иск като погасени по давност – за периода 01.11.2002 -24.03.2007г. както следва :
главница 1128.90 лв.
изтекла лихва 711.99 лв. за периода 02.01.2003-24.03.2007г.
или общо 1840.89 лв. за периода 01.11.2002-24.03.2007г.
ОСЪЖДА : И.А.Х. ЕГН *************.Стоянов 4/ 58 В
- да заплати д.такса по сметка на ПРС в размер на 25 лв.върху дължимата част/ посочена по-горе/
ОСЪЖДА Топлофикация Перник ЕАД с посочено седалище и адрес на управление – да заплати
по сметка на ПРС да заплатят д.такса - 73.63 лв. със законната лихва върху държ.вземания.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис – по чгд.

 
21 Гражданско дело No 6911/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Г.Й.М. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 13.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Г.Й.М. с ЕГН:********** ********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата в размер на 526.04 лева,представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от за периода от 04.02.2007г. до 30.04.2009г.включително за апартамент,находящ се в гр.П., ул.”*****”*****,както и сумата от 115.69лева, представляваща лихва за забавено плащане върху главницата лева, за периода от 04.02.2007г. до 01.02.2010г..включително,както и законна лихва върху главницата ,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-04.02.2010г. до окончателното изплащане на сумата,като за сумите от 1099.92 лева представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.10.2003г. до 04.02.2007 г. и за сумата от 561.36 лева начислени върху главниците за периода 30.11.2003г. до 04.02.2007г.,ОТХВЪРЛЯ исковете, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Г.Й.М. с ЕГН:********** ********, да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 16.00 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 41.43 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Г.Й.М. с ЕГН:********** ******** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”от 105.88 лева разноски ,съобразно уважената част на иска.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №892/2010г. по описа на ПРС да се върне на 4 състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
22 Гражданско дело No 6912/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Г.П.Д. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 16.06.2011г.
Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявеният от “Топлофикация – Перник” ЕАД – гр. Перник иск за ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът Г.П.Д. ***/209с ЕГН:**********, че същият дължи сумата от 1505.36лева, представляваща стойността на доставена, ползувана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”Х.Д.”16/Ж/209 за периода от 01.01.2004г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 666.45 лева за периода от 01.03.2004г. до 22.01.2010г.,ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-03.02.2010г. до окончателното заплащане на сумата.


ОСЪЖДА “Топлофикация – Перник” ЕАД – гр. Перник да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 110.21 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №6912/2010г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
23 Гражданско дело No 6979/2010, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Г.М.Т. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 17.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.М.Т. с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 2427.84 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, кв.”Т.Л.” бл.20, вх.А, ап.22, за периода 09.10.2006г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 539.10 лева, за периода от 09.11.2006г. до 05.10.2009г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 09.10.2009г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 3081.19 лева, главница за периода от 01.07.2004г. до 30.04.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 889.54 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 30.08.2004г. до 05.10.2009г., ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА Г.М.Т. с ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 85.52 лева.
ОСЪЖДА Г.М.Т. с ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 216.68 лева и 150.00 лева определено юристконсултско възнаграждение .
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 26.10 лева.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
24 Гражданско дело No 7081/2010, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К.П.Б. ДРУЖБА 2000 ООД Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 03.06.2011г.
ОСЪЖДА “Дружба 2000” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Стоян Заимов” № 16, вх.А, ет.6, ап.15, представлявано от Н. Николаев Н. да заплати на К.П.Б., ЕГН ********** *** сумата от 7 000.00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди за претърпяна от К.П.Б. на 29.10.2009 г. трудова злополука с диагноза “ампутацио травматика фал.дист.диг. ІІІ ман.декстри”, ведно със законната лихва от момента на увреждането – 29.10.2009 г. до окончателното плащане, като ОХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 20 000.00 лв.
ОСЪЖДА “Дружба 2000” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Стоян Заимов” № 16, вх.А, ет.6, ап.15, представлявано от Н. Николаев Н. да заплати по сметка на РС-гр.Перник сумата от 357.00 лв., представляваща дължима държавна такса и разноски по делото съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА К.П.Б., ЕГН ********** *** да заплати на “Дружба 2000” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Стоян Заимов” № 16, вх.А, ет.6, ап.15 сумата от 84.00 лв., представляващи направени от последното разноски по делото съобразно отхвърлената част от иска.

 
25 Гражданско дело No 7129/2010, V състав Други дела ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД К.К.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 09.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827 със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ул.”Г.С.Раковски” № 140, чрез пълномощника си юрисконсулт С. иск за осъждане на ответника К.К.К., ЕГН ********** ***/3 да заплати на ищцовото дружество сума в размер на 2 602.17 лв., представляваща главница за неизплатена ел.енергия за периода от 21.01.2004 г. до 21.01.2005 г., изчислена на основание КТ № 00148/21.01.2005 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на дължимото.
 
26 Гражданско дело No 7136/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.Ф.К. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 15.06.2011г.
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА за установено по отношение на В.Ф.К. *** с ЕГН:**********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв.”Мошино”, ТЕЦ “Република”,сума в размер на 1575.24 лева, представляваща главница за ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран недвижим имот, находящ се в гр. Перник, гр.Перник,ул.”Юрий Г.”9/А/19 за периода 01.10.2003 г. – 30.04.2009 г. вкл., както и сумата от 782.86 лева,представляваща обезщетение за забава върху всяко неплатено месечно задължение, включващо се в главницата за периода 30.11.2003г. до 10.05.2010г., обезщетение за забава върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълниение -19.05.2010 г. до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА В.Ф.К. *** с ЕГН:**********да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 150.00 разноски по делото за възнаграждение вещо лице и 150.00 лева ю.к. възнаграждение.
ОСЪЖДА В.Ф.К. *** с ЕГН:********** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 65.84 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №.г. по описа на ПРС да се върне на 9 състав,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
27 Гражданско дело No 7148/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД ЕТ РИДЖИ -ХРИСТО ТОДОРОВ Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 15.06.2011г.
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ЕТ”РИДЖИ-Х.Т. “ СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ПЕРНИК,ул.”Розова долина”2/2 ,че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на от 345.34 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник,ул.”Розова долина”2/2 за периода от 01.10.2007г. до 31.07.2009г.вкл, лихва за забава на месечните плащания в размер на 77.07 лева за периода от 02.12.2007г. до 23.03.2010г.,както и законна лихва,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-31.03.2010г. до окончателното заплащане на сумата.
ОСЪЖДА ЕТ”РИДЖИ-Х.Т. “ СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ПЕРНИК,ул.”Розова долина”2/2 да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 200.00 разноски по делото.
ОСЪЖДА ЕТ”РИДЖИ-Х.Т. “ СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ПЕРНИК,ул.”Розова долина”2/2 да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 50.00 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
Частно гражданско дело №2655/2010.г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
28 Гражданско дело No 7158/2010, VIII състав Изменение на издръжка М.Ю.Ч. Ю.Б.Ч. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 10.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена с Решение от 23.12.2003 г. по гр.д. № 2081/2003 г. на Пернишки районен съд, дължима от Ю Б.Ч. с ЕГН ********** *** на непълнолетното му дете М.Ю.Ч. с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка и законен представител А.М.С. с ЕГН ********** ***, като я увеличава от 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/ на 60,00 лв. /шестдесет лева/ месечно, считано от деня на предявяване на иска: 10.08.2010 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменяване или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като за разликата до пълния предявен размер от 150,00 /сто и петдесет/ лева, отхвърля иска като неоснователен и недоказан.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената издръжка.
ОСЪЖДА Ю Б.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишкия районен съд държавна такса в размер на 21,60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет ст./ - държавна такса върху увеличения размер на издръжката, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила, както и 5,00 лева за издаване на изпълнителен лист в случай, че задължението не бъде изпълнено доброволно, както и да заплати на М.Ю.Ч. с ЕГН **********, действаща със съгласието на нейната майка и законен представител А.М.С. с ЕГН ********** *** сумата от 21,43 лв. /двадесет и един лева и четиридесет и три ст./ - внесено адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните.


 
29 Гражданско дело No 7171/2010, II състав Облигационни искове П.Г.Т. В.В.И. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Г.Т., ЕГН: ********** *** срещу В.В.И., ЕГН: ********** *** за заплащане на обезщетение за лишаването на ищеца от възможността да ползва съсобствения с ответника недвижим имот, представляващ апартамент № 61, находящ се в гр. Перник, ул. “Св. Св. К. и Методий”, бл. 61, вх. “Б”, ет. 8 за периода 29.06.2005 г. – 12.08.2010 г. в размер на 4 200 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА П.Г.Т., ЕГН: ********** *** да заплати на В.В.И., ЕГН: ********** *** направените по делото разноски в размер на 545,00 (петстотин четиридесет и пет) лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.

 
30 Гражданско дело No 7205/2010, I състав Вещни искове Р.Т.С.,
С.Б.М.,
К.Б.Б.,
В.Г.Ц.,
Б.Б.Т.,
А.Б.А.,
Т.Б.Ф.,
Й.Т.Ц.
В.В.М. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.В.М. ***, че Р.Т.С. ***, с ЕГН: **********, С.Б. ***, с ЕГН: **********, К.Б.Б. ***, с ЕГН: **********, В.Г.Ц. ***, с ЕГН: **********, Б.Б.Т. ***, с ЕГН: **********, А.Б. ***, с ЕГН: **********, Т.Б. ***, с ЕГН: ********** и Й.Т.Ц. ***, с ЕГН: **********, са собственици на незастроен поземлен имот, находящ се в с. Драгичево, общ. Перник, с площ от 550 кв.м., образуващ ********, при граници: запад – улица, изток – бр. М., север – бр. Д. и от юг – бр. С., КАТО Я ОСЪЖДА да им предаде владението върху същия имот.
 
31 Гражданско дело No 7523/2010, V състав Делби А.Б.Д. Н.С.Л. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 30.06.2011г.
ДОПУСКА до делба масивна жилищна сграда с идентификатор 55871.509.367.2 със застроена площ от 35 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55871.509.367 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.* одобрени със Заповед № РД 18-91 от 13.10.2008, с площ от 497 кв.м., при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор 55871.509.371, поземлен имот с идентификатор 55871.509.354, поземлен имот с идентификатор 55871.509.365, поземлен имот с идентификатор 55871.509.373, поземлен имот с идентификатор 55871.509.377,който имот е означен по плана за регулация и застрояване на гр.* като УПИ ХVІІІ-3717, кв.47 между А.Б.Д., ЕГН ********** *** и Н.С.Л., ЕГН ********** ***, при следните квоти: 5/6 ид.ч. за А.Б.Д. и 1/6 ид.ч. за Н.С.Л..
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Делото да се докладва след влизане в сила на решението за продължаване на производството по втората фаза на делбата.

 
32 Гражданско дело No 7534/2010, V състав Искове по КТ Р.Р.А. АНТАРЕС 2004 ЕООД Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 08.06.2011г.
ОСЪЖДА “Антарес-2004” ЕООД, ЕИК 131394779, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Черни връх” № 86, ет.1, ап.2, представлявано от Станислав Иванов Начев да заплати на Р.Р.А. *** сумата от 1 671.24 лв., представляваща обезщетение за неползван платен отпуск - 57 дни за периода 01.01.2007 г. – 21.10.2009 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното плащане на дължимото.
ОСЪЖДА“Антарес-2004” ЕООД, ЕИК 131394779, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Черни връх” № 86, ет.1, ап.2, представлявано от Станислав Иванов Начев да заплати по сметка на РС-гр.Перник държавна такса и разноски по производството в размер на 166.85 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

 
33 Гражданско дело No 7893/2010, I състав Облигационни искове К.М.М. А.С.А. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска, с който К.М.М. ***, с ЕГН: **********, е поискала да бъде осъден А.С.А. ***, с ЕГН: **********, да й заплати сумата от 15000,00 лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи от частта от дворното място, представляващо парцел ****** по действащия план на гр. Перник, заета от павилион, за периода от 15.01.2010 г. до датата на предявяване на иска – 23.09.2010 г., заедно със сумата от 397,31 лв., представляваща законна лихва за забава върху тази сума, считано от 15.01.2010 г. до датата на предявяване на иска – 23.09.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 23.09.2010 г. до окончателното заплащане, като неоснователен.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която К.М.М. ***, с ЕГН: **********, е поискала да бъде осъден А.С.А. ***, с ЕГН: **********, да й заплаща ежемесечно обезщетение в размер на 2000,00 лв., считано от м.10.2010 г., заедно със законната лихва върху това обезщетение, считано от 6-то число на месеца, за който се отнася, като недопустимо.
ОСЪЖДА К.М.М. ***, с ЕГН: **********, да заплати да на А.С.А. ***, с ЕГН: **********, сумата от 540,00 лв. /петстотин и четиридесет лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
34 Гражданско дело No 7898/2010, VI състав Вещни искове Л.К.П. Й.К.Д. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 08.06.2011г.
В ДИСПОЗИТИВА на решение № 61 от 25.02.2011г. по гр.дело № 7898 / 2010г. на ПРС, неразделна част от МОТИВИТЕ на същото, ДА СЕ ЧЕТЕ :
ОТХВЪРЛЯ като НЕДОПУСТИМ предявения иск от Л.К.П. ЕГН ********* ***
с правно основание чл.439 ГПК, срещу Й.К.Д. ЕГН ********** *** 9
с който оспорва изцяло изпълнението по изп.дело № 20 10 7530400771 от 2010г. на ЧСИ Бадев район на действие ПОС рег.№ 753, а именно – че вземането по посоченото изп.дело произтича от изп.лист от 06.08.2010г. на ПРС – за разноски по вл. в сила решение по гр.дело пред ПОС.
КАКТО И ИСКА да се признае за установено по отношение на ответника, че ищцата е собственик на първи етаж от масивна двуетажна жил. сграда застр.площ 76.50 кв.м. построена в УПИ за имот пл.№ 773 кв.69 по рег.план на с.Кладница община Перник одобрен със заповед № 365 / 02.03.1988г. при граници по скица : от две страни улица, УПИ 1 за имот пл.№ 773 и УПИ ХV1 за имот пл.№ 770
ОСЪЖДА Л.К.П. ЕГН ********* ***
да заплати на Й.К.Д. ЕГН ********** *** 9 - разноски за адвокат в размер на 200лв.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.

След влизане в сила на решението за явна фактическа грешка, делото да се изпрати на ПОС по ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА.

 
35 Гражданско дело No 7907/2010, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.А.Г. ОБЩИНА - ПЕРНИК Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЕРНИК да заплати на А.А.Г. ***, с ЕГН: **********, сумата от 3000,00 лв. /три хиляди лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания в резултат на ухапване от безстопанствено куче, станало на 16.06.2010 г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 16.06.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 240,84 лв. /двеста и четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки/ разноски по делото, изчислени по компенсация, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 4000,00 лв. обезщетение за неимуществени вреди, както и за заплащане на сумата от 25,00 лв. имуществени вреди, изразяващи се в направени разноски за издаване на медицинско свидетелство, като неоснователен.
ОСЪЖДА “Д.Е.Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Дивотино, общ. Перник, ул. “Люлин” № 20, да заплати на ОБЩИНА ПЕРНИК сумата от 3000,00 лв. /три хиляди лева/, представляваща дължимо се обезщетение за неимуществени вреди на А.А.Г. ***, с ЕГН: **********, изразяващи се в болки и страдания в резултат на ухапване от безстопанствено куче, станало на 16.06.2010 г., ПРИ УСЛОВИЕ, че ОБЩИНА ПЕРНИК заплати това обезщетение на А.А.Г. ***, с ЕГН: **********, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на сумата от 25,00 лв. имуществени вреди, изразяващи се в направени разноски за издаване на медицинско свидетелство, като неоснователен.
ОСЪЖДА “Д.Е.Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Дивотино, общ. Перник, ул. “Люлин” № 20, да заплати на ОБЩИНА ПЕРНИК, сумата от 343,14 лв. /триста четиридесет и три лева и четиринадесет стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЕРНИК да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 200,00 лв. /двеста лева/ държавна такса и разноски от бюджетните суми на съда, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трето лице-помагач “Д.Е.Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Дивотино, общ. Перник, ул. “Люлин” № 20, на страната на ОБЩИНА ПЕРНИК.

 
36 Гражданско дело No 8335/2010, IV състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Т.К.Х. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 03.06.2011г.
Признава за установено ,че Т.К.Х. с ЕГН:********** *** дължи на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ет. 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН: ********** – изпълнителен директор сумата от 267.37 лева, по сключен договор за потребителски кредит №4126117440 от 23.06.2006.,представляваща разлика между платеното от клиента след завеждане на чгд.№3059/2010г. и претендираната сума в заявлението по чл.410 от ГПК, както и сумата от 41.37 лева законна лихва за забава за периода 15.12.2008г. до 28.04.2010г.,ведно със законната лихва,считано от датата на подаване на заявление по чл. 410 от ГПК -28.04.2010г. до окончателното й изплащане,за които суми е издадена заповед за изпълнение от 29.04.2010г. по реда на чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 3059 по описа на ПРС за 2010 г..
Осъжда Т.К.Х. с ЕГН:********** *** да заплати на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ет. 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г., ЕГН: ********** – изпълнителен директор направените в настоящото производство разноски в размер на 75.00 лева държавна такса и 100,00 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението НЕ подлежи на обжалване.
След влизане на решението в сила, препис от същото, ведно с приложеното ч.гр.д. 3059/2010г. по описа на ПРС и да бъде докладвано на съдията-докладчик по заповедното производство.

 
37 Гражданско дело No 8717/2010, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.Г.С. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 13.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В. Генчев С., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев, сумата от 1 584.51 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в * за периода 01.11.2006 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 415.26 лева за периода от 01.11.2006 г. до 17.11.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 20.11.2009 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран на главницата от 2 383.37 лв. и за периода 01.08.2005 г. – 01.11.2006 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 782.05 лева и за периода 30.09.2005 г. – 01.11.2006 г.
ОСЪЖДА В. Генчев С., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев сумата 145.30 лева, представляваща направени от последното разноски по делото съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА В. Генчев С., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху уважената част от исковете в размер на 17.25 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху отхвърлената част от исковете в размер на 55.41 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 6223/2009 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
38 Гражданско дело No 8791/2010, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Н.Л.И. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 13.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Л.И., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо С. Василев сумата от 840.36 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в * за периода 01.03.2007 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 215.44 лева за периода от 01.03.2007 г. до 17.03.2010 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 30.03.2010 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран на главницата от 1 340.99 лв. и за периода 01.07.2006 г. – 01.03.2007 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 375.91 лева и за периода 30.08.2006 г. – 01.03.2007 г.
ОСЪЖДА Н.Л.И., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо С. Василев сумата 116.14 лева, представляваща направени от последното разноски по делото съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо С. Василев да заплати на Н.Л.И., ЕГН ********** *** сумата от 82.64 лв., представляваща направени от последния разноски по делото съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА Н.Л.И., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху уважената част от исковете в размер на 10.46 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 2553/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
39 Гражданско дело No 8888/2010, IV състав Облигационни искове Б.В.П. СВЕТОСИМ КАР ЕООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 21.06.2011г.
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявените от Б.В.П. *** с ЕГН:********** за осъждане на ответното дружество "СВЕТОСИМ КАР" ЕООД с Булстат 113560384 със седалище и адрес на управление :гр. Перник,ул. „Кракра" бл.68. вх.Б. ет.З, ап.18, представлявано от управителя С.Н.С. да му заплати стойността на извършения ремонт за отстраняване на недостатъци на продадения му от ответника автомобил „Мазда" с per. № СТ АР в размер на 6 509,42 лева, ведно със законната лихва, считано от завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и направените от разноски по делото - държавна такса и адв. възнаграждение,като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Б.В.П. *** с ЕГН:********** да заплати на "СВЕТОСИМ КАР" ЕООД с Булстат 113560384 със седалище и адрес на управление :гр. Перник,ул. „Кракра" бл.68. вх.Б. ет.З, ап.18 сумата от 500.00 лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в 2 седмичен срок от връчване на страните. 
40 Гражданско дело No 8916/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Б.Ц.Т. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения ИСК с правно основание чл.124 вр. 414 и 422 ГПК, с който ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД иска да се ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на
Б.Ц.Т. ЕГН ************* 64 / В 36
че дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 2835.23 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес,
от която : главница 1818.77 лв. за периода 01.10.2003 - 30.04.2009 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 1016.46 лв., считано от 30.11.2003 - 18.01.2010 г. , законната лихва върху посочената главница 1818.77 лв. – от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -21.01.2010г.-до окончателното изплащане на сумата КАТО НЕДОПУСТИМ, а по същество - като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М.Ризов седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република ,
ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКА НА ПРС - д.такса 113.40 лв., и 90лв. по СТЕ
А на Б.Ц. ТЕОДОСИЕ с посочен адрес и ЕГН – сумата 300лв.адв. разноски по делото и 60лв. за вещо лице
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис от вл. в сила решение – по чгд

 
41 Гражданско дело No 8986/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД А.Й.В.,
Р.Й.В.,
Б.Й.В.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 22.06.2011г.
РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН , предявеният установителен иск от Топлофикация Перник ЕАД в несъстоятелност, предст. от инж.М.Ризов и Д.Богданов-постоянен синдик по т.д. 615/ 2006г. ПОС, седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино , а именно - ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на :
А.Й.В. ЕГН **********
Р.Й.В. ЕГН **********
Б.Й.В. ЕГН *************.Каравелов 25/ А / 8
че дължат на Топлофикация Перник ЕАД с посочено седалище и адрес на управление,
сумата в размер на 2773.20 лв., представляваща :
главница в размер на 2213.97 лв. за периода от 01.03.2006 г. до 30.04.2009 г.,
законната лихва за забава на месечните плащания в размер на 559.23 лв. за периода от 01.05 .2006 до 14.10.2009 г.,
законната лихва върху главницата 2213.97 лв. от подаване на заявлението до окончателното изплащане на сумите
представляваща стойността на доставена ползувана и незаплатена топлинна енергия за топлофициран обект- нах. се гр.Перник ул. П.Каравелов бл.25 ап.8 А


ОСЪЖДА Топлофикация Перник ЕАД с посочено седалище и адрес на управление, да заплати по сметка на ПРС д.такса в размер на 110.92 лв. ,както и 60лв. невнесен остатък от депозит за вещото лице.

След влизане в сила на решението, да се върне на съответния състав ЧГД с препис от решението.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
42 Гражданско дело No 9001/2010, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.А.К. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 13.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.А.К., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев, сумата от 619.74 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в * за периода 01.08.2007 г. до 30.04.2009 г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 83.09 лева за периода от 01.08.2007 г. до 13.10.2009 г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 17.08.2010 г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран на главницата от 2 942.70 лв. и за периода 01.11.2004 г. – 01.08.2007 г. и до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 1 157.17 лева и за периода 02.01.2005 г. – 01.08.2007 г.
ОСЪЖДА Р.А.К., ЕГН ********** *** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев сумата 24.00 лева, представляваща направени от последното разноски по делото съобразно уважената част от исковете.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев да заплати на Р.А.К., ЕГН ********** *** сумата от 348.00 лв., представляваща направени от последната разноски по делото съобразно отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху отхвърлената част от исковете в размер на 139.33 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 7229/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
43 Гражданско дело No 9198/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Ц.С.Д. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 17.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Ц.С.Д. с ЕГН:********** ***74/3/А,че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата в размер на 653.43 лева,представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от за периода от 02.06.2007г. до 30.04.2009г.включително за апартамент,находящ се в гр.Перник, ул.”Рашо Д.”74/3/А ,както и сумата от 146.26 лева, представляваща лихва за забавено плащане върху главницата лева, за периода от 02.06.2007г. до 21.05.2010г. включително,както и законна лихва върху главницата ,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-02.06.2010г. до окончателното изплащане на сумата,като за сумите от 1268.78 лева представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.12.2001г. до 02.06.2007 и за сумата от 907.94 лева начислена лихва за забава върху главницата ,считано от 30.01.2002г. до 02.06.2007г.,ОТХВЪРЛЯ исковете, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Ц.С.Д. с ЕГН:********** ***74/3/А , да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 10.87 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 29.60 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА Ц.С.Д. с ЕГН:********** ***74/3/А да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”сумата от 88.65 лева разноски ,съобразно уважената част на иска.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” да заплати на Ц.С.Д. с ЕГН:********** ***74/3/А сумата от 292.52 лева разноски по делото.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на 2 състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
44 Гражданско дело No 9199/2010, VII състав Вещни искове МИНИ-ПЕРНИК АД - В ЛИКВИДАЦИЯ ГР. ПЕРНИК Г.Т.З.,
Е.Т.З.
Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 13.06.2011г.
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Т.З., с ЕГН ********** *** и Е.Т.З. с ЕГН ********** ***, пл.”Славейков” №7, ет.1 ап.14, че „МИНИ-ПЕРНИК" ЕАД в ликвидация ЕИК 823073588, със седалище и адрес на управление, гр.Перник, рудник “Св.Ана” представлявано от ликвидатора Живка Динева Габрова, е собственик на следния недвижим имот : Дворно място с площ от 1000 /хиляда/ квадратни метра, находящо се в землището на село Р., Община Перник и означено по скица като имот с планоснимачен номер 1631 /хиляда шестстотин тридесет и първи/, в квартали 21 /двадесет и едно/ и 121 /сто двадесет и едно/ по плана на село Р., Община Перник, утвърден със Заповед № Ш-234/09.04.1976г., при граници : от три страни-парк, улица и от три страни парк "Култура и отдих", като ОСЪЖДА Г.Т.З. и Е.Т.З. с посочени по – горе адреси и ЕГН, да предадат на МИНИ-ПЕРНИК" ЕАД в ликвидация, владението на описания имот, както и да му заплатят сумата от 209.70 лева, направени разноски по делото .
ОБЕЗСИЛВА на основание чл.537 ГПК, Нотариален акт за право на собственост върху недвижим имот /констативен/ № 6, том V, peг. № 12298, дело № г. на Нотариус Р. М., нотариус с район на действие - Районен съд - град Перник.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
45 Гражданско дело No 9248/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД О.Н.А.,
М.Н.А.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 15.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 9248/ 2010г. по описа на ПРС
ОСЪЖДА “ Топлофикация Перник “ЕАД ЕИК 113012360 седалище и адрес на управление гр.Перник жк.Мошино ТЕЦ Република – да заплати д.такса по сметка на ПРС в размер на 233.58лв.
След влизане в сила на решението, да се върне на съответния състав ЧГД с препис от настоящето.
Определението подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба.

 
46 Гражданско дело No 9356/2010, VI състав Облигационни искове БНП-ПАРИБА-ПЪРСЪНЪЛ-ФАЙНЕНС ЕАД Д.П.Д. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 08.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от
БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 гр.София жк.Младост 4 Бизнеспарк София сгр.14 представляван от Луик Льо Пишу и чрез адв.Емилия Стефанова Харитова – АК гр.Пловдив бул.Марица 98 ет.1 офис 2
с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК, вр. чл.240,1 и ал.2 и чл.86 ЗЗД вр. чл.79 ЗЗД
срещу ответника :
Д.П.Д. ЕГН ********** ***
ЧЕ ДЪЛЖИ законната лихва върху ВЕЧЕ ИЗПЛАТЕНАТА в срока за отговор по чл.131 ГПК – ОБЩА СУМА 234.56лв. / с вносна бележка в ПИБ София от 24.11.2010г. 02.55.14ч. в Ситибанк Н.А. Клон София и представена по делото с оригинална вн.бележка от същата дата /
от подаване на заявлението – 30.06.2010г. - до окончателното изплащане на сумите, както и разноските по делото -25лв. д.такса
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД с посочено седалище и адрес на управление ЗА ПРИСЪЖДАНЕ разноските по заповедното производство , произтичащо от Договор за кредит, № 01580711 от 04.09.2007г. между страните – по чгд № 6188 / 2010г. ПРС и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОСТВОТО по делото в тази му част.
Решението , подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните. .

 
47 Гражданско дело No 9357/2010, VI състав Вещни искове Л.И.Н. Т.Г.И. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 22.06.2011г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ ИСКА, предявен от Л.И.Н. ЕГН ********** *** 23
Чрез адв.А.С. ***
СРЕЩУ :
В.Н.И. ЕГН ********** *** 23
/ спрямо която производството е прекратено поради ТОТЕГЛЯНЕ НА ИСКА , с определение от 28.02.2011г. /както и срещу конституираната на осн.чл.228 ГПК
Т.Г.И. ЕГН ********** ***

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛЗУВАНЕ на недвижим имот: нах. се гр.Перник община Перник, с идентификатор № 55871.510.810 по кадастралната карта и кадастралната регулация на гр.Перник община Перник одобрен със Заповед № РД – 18-91 от 13.10.2008г. съгласно скица на поземлен имот № 2878 от 05.10.2010г. на Служба по геодезия картография и кадастър гр.Перник с площ от 803 кв.м. нах .се гр.Перник ул.Металик 23 кв.Калкас с трайно предназначение на територията : урбанизирана, с начин на трайно ползуване – ниско застрояване, при граници на имота : поз.имот с идентификатор № 55871.510.809, поз.имот с идентификатор № 55871.510.759, поз.имот с идентификатор № 55871.510.760, поз.имот с идентификатор № 55871.510.761, поз.имот с идентификатор № 55871.510.762 поз.имот с идентификатор № 55871.511.155 и поз.имот с идентификатор № 55871.511.156 и същият имот означен по плана на града за регулация и застрояване на гр.Перник кв.Калкас
От който23/24 ид.части за ищцата и 1/ 24 ид.част за ответницата /В.Н.И., респективно Т.Г.И. , и двете с посочени ЕГН и адреси/
ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор № 55871.510.810.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Перник община Перник одобрени със Заповед № РД -18-91 от 13.10.2008г. със застроена площ 37 кв.м. на един етаж с предназначение – жилищна сграда,
От която – 23 / 24 ид.части за ищцата и1/24 ид.част за ответницата / В.Н.И., респективно Т.Г.И. – и двете с посочени ЕГН и адреси// по КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА ПЕТИТУМА от 07.01.2011г. /,
КАТО НЕДОПУСТИМ, както и по същество – като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА Л.И.Н. ЕГН ********** *** 23
Да ЗАПЛАТИ разноски по делото на В.Н.И. ЕГН ********** *** 23 - в размер 700лв. адвокатски разноски и на Т.Г.И. ЕГН ********** *** – в размер на 750лв. адвокатски разноски, като за останалата част от разноските – 40лв. и 100лв. транспортни разходи и командировъчни ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани.

Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
48 Гражданско дело No 9445/2010, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Н.Й.А. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 09.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Й.А. с ЕГН : ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 681.68 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”К.” бл.61, вх.Б, ап.53, за периода 01.11.2007г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 139.98 лева, за периода от 01.01.2008г. до 08.06.2010г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -18.06.2010г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния предявен размер от 739.98 лева главница за посочения период и 158.85 лихва за посочения период ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА Н. Йордйнова А. с ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 75.00 лева.
ОСЪЖДА Н. Йордйнова А. с ЕГН : **********,***, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” сумата от 339.83 лева направени разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република” да заплати на Н. Йордйнова А. с ЕГН : **********,***, сумата от 7.86 лева направени разноски по делото
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
49 Гражданско дело No 9496/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД С.Д.М. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на ТОПЛОФИКАЦИЯ - Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М Ризов, седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино
ТЕЦ Република и чрез проц.представител С.Славчов –юрисконсулт,
ПРЕДЯВЕН С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 124,1от ГПК вр. чл.415 и сл.от ГПК, срещу ответника
С.Д.М. ЕГН *************.Гагарин 42/ 87 Г

че дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата, както следва :
за периода 17.08.2007 - 30.04.2009г.- главница в размер на 654.92 лв., със изтекла лихва в размер на 134.62 лв.
както и законната лихва върху главницата от 654.92 лв. от 17.08.2010 г. до окончателното изплащане на сумите.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ – поради настъпила погасителна 3 год. давност по чл.111 ЗЗД, както следва :Главница в размер 1394.34лв. за периода 01.10.2003 до 17.08.2007г.
както и изтекла лихва за забава в размер на 870.94 лв. за същия период

ОСЪЖДА С.Д.М. с посочен адрес и ЕГН , да заплати по сметка на ПРС д.такса в размер на 31.58 лв.

ОСЪЖДА “Топлофикация Перник ЕАД “ с посочено седалище и адрес на управление да заплати по сметка на ПРС д.такса в размер на – 90.60 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.

 
50 Гражданско дело No 9624/2010, VIII състав Искове по КТ В.С.Д. ОД - МВР - ПЕРНИК Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на В.С.Д. с ЕГН ********** *** за осъждането на Областна дирекция на МВР – Перник, с адрес: гр. Перник, ул. Самоков № 1 да му заплати сумата от 24 400 лв., представляваща еднократно парично обезщетение, дължащо се при прекратяване на служебното му правоотношение и равняващо се на двадесеткратния размер на последното получено брутно възнаграждение от 1220 лв., и сумата от 400 лв., представляваща левовата равностойност на полагащото му се за 2010 г. униформено облекло, като неоснователни.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Перник, с адрес: гр. Перник, ул. Самоков № 1 да заплати на В.С.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 282,76 лв. - законната лихва за забава върху главницата от 24 400 лв. от предявяване на исковата молба в съда на 11.11.2010 г. до изплащането й на 21.12.2010 г., както и сумата от 9,28 лв. - законна лихва за забава върху главницата от 400 лв., считано от предявяване на исковата молба в съда на 11.11.2010 г. до изплащането й на 31.01.2011 г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Перник, с адрес: гр. Перник, ул. Самоков № 1 да заплати по сметка на Районен съд – Перник държавна такса в размер на 1026,00 лв. /хиляда двадесет и шест лева/, както и да заплати на В.С.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 28,26 лв. /двадесет и осем лева и двадесет и шест лева/ – внесено адвокатско възнаграждение, всички ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в 2-седмичен срок от получаване на съобщението от страните.

 
51 Гражданско дело No 9692/2010, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Д.П.И. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 01.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.П.И. с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 948.45 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.Ю.Г., бл.39, вх.А, ап.9, за периода 01.06.2007г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 228.99 лева, за периода от 01.07.2007г. до 10.02.2010г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 01.06.2010г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 1796.73 лева, главница за периода от 01.03.2005г. до 30.04.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 663.56 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 02.05.2005г. до 21.05.2010г., ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА Д.П.И. с ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 50.79 лева.
ОСЪЖДА Д.П.И. с ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 110.07 лева.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 21.86 лева.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
52 Гражданско дело No 9695/2010, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.Н.Р. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 02.06.2011г., в законна сила от 02.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Р.Н.Р. *** с ЕГН:**********,че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на от 602.89 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр.П.,кв.”****”******* за периода от 01.09.2007г. до 30.04.2009г.вкл, лихва за забава на месечните плащания в размер на 147.04 лева за периода от 30.10.2007г. до 11.06.2010г.,както и законна лихва,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-29.06.2010г. до окончателното заплащане на сумата.
ОСЪЖДА Р.Н.Р. *** с ЕГН:********** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 80.00 разноски по делото.
ОСЪЖДА Р.Н.Р. *** с ЕГН:********** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 75.00 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
Частно гражданско дело №6010/2010.г. по описа на ПРС да се върне на 2състав,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
53 Гражданско дело No 9705/2010, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Й.И.С. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 14.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “Топлофикация – Перник” ЕАД – гр. Перник, представлявано от прокуриста Стойчо С. Василев искове за признаване за установено по отношение на Й.И.С., ЕГН ********** ***, че последният дължи на ищцовото дружество сума в размер на 2 201.74 лв., представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, находящ се в * за периода от 01.01.2004 г. до 30.04.2007 г. и 560.94 лв. законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 01.03.2004 г. до 26.11.2007 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното й изплащане.
ОСТАВЯ БЕЗ РЕЗГЛЕЖДАНЕ иска на “Топлофикация – Перник” ЕАД – гр. Перник, представлявано от прокуриста Стойчо С. Василев за признаване за установено по отношение на Й.И.С., ЕГН ********** ***, че последният дължи на ищцовото дружество за ползвана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, находящ се в * за периода от 01.01.2004 г. до 30.04.2007 г. сума, представляваща разликата между отхвърления размер на иска от 2 201.74 лв. до пълния предявен размер от 2 256.18 лв.
ОСЪЖДА “Топлофикация – Перник” ЕАД – гр. Перник, представлявано от прокуриста Стойчо С. Василев да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху уважената част от исковете в размер на 82.82 лв., както и 5.00 лв. за издаване на изпълнителен лист.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 7467/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
54 Гражданско дело No 9810/2010, IX състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.Т.К.,
А.В.С.,
В.В.С.
Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 07.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от “Топлофикация- Перник”ЕАД, с ЕИК:113012360 и със седалище и адрес на управление:гр.Перник, жк. Мошино, ТЕЦ “Република”, срещу Р.Т.К., с ЕГН:********** ***, с който се иска да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 2591,08лв., от които сумата от 1688,29лв., представляваща неизплатена сума за доставена и ползвана топлинна енергия на апартамент, находящ се в гр.Перник, кв.Твърди ливади, бл.55, ап.4, вх.А, за периода от 01.12.2003г. до 30.04.2009г., сумата от 902,79лв., представляваща лихва за забава за периода от 15.02.2004г. до 01.02.2010г., както и законната лихва върху главницата считано от подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед №5230 от 27.08.2010г. по ч.г.д.№7382/2010г. на ПРС.
ОСЪЖДА “Топлофикация- Перник”ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на Р.Т.К., с ЕГН:********** ***, сумата от 100лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждене.
ОСЪЖДА “Топлофикация- Перник”ЕАД, със снети по делото данни, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата в размер на 65,71лв. за държавна такса за настоящето производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила по ч.г.д.№7382/2010г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело. 
55 Гражданско дело No 9875/2010, VI състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Е.А.Л. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 13.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск от
БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД ЕИК 130697606 гр.София жк.Младост 4 Бизнеспарк София сгр.14 представляван от Луик Льо Пишу
и чрез адв. Георги Димов Колев – АК гр. София ул.Цар Иван Шишман № 3 Б партер тел. 02 4416985
с правно основание чл. 124 от ГПК вр. чл.415 ГПК, вр. чл.240,1 и ал.2 и чл.86 ЗЗД вр. чл.79 ЗЗД
срещу ответника :
Е.А.Л. ЕГН ********** ***
ЧЕ СЪЩАТА ДЪЛЖИ СУМАТА ,/ произтичаща от Договор за кредит за покупка на стоки или услуги между “ Джет Файненс Интернешънъл” АД с ново наименование БНП “Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД , № CASH - 04276861 от 16.10.2008г. / В РАЗМЕР НА - 758.27 лв. / главница /, договорна лихва представляваща печалбата на дружеството в размер на 258.43 лв. или ОБЩО СУМАТА 1016.70 лв., както и лихва за забава в размер 96.32лв. за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита 23.01.2009 до 17.02.2010г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението- 30.03.2010г.- до окончателното изплащане на сумата, както и разноски – 100лв. адв.възнаграждение съгласно договор за правно обслужване от 02.12.2008г. и 25лв. разноски за д.такса по делото.

Решението , подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.
Препис след влизане в сила – по заповедното производство

 
56 Гражданско дело No 9888/2010, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД ЕТ КАТЕРИНА ПЕТКОВА - БОНИ Председател и докладчик: ГЕРГАНА Х. КОЮМДЖИЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ “К.П.-Бони”, ЕИК 13574163 с адрес за призоваване , представляван от К.Б.П., че дължи на "Топлофикация - Перник" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от прокуриста Стойчо Славчов Василев, сумата от 167.60 лв., представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”Р.Димитров” бл.89, вх.В /партер/ за периода от 01.09.2007 г. до 31.07.2008 г. заедно с обезщетение за забава в размер на 6.34 лв. за периода от 30.10.2009 г. до 09.03.2010 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 18.03.2010 г. до окончателното плащане на дължимото, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран размер на обезщетението за забава от 42.57 лв.
ОСЪЖДА ЕТ “К.П.-Бони”, ЕИК 13574163 с адрес за призоваване , представляван от К.Б.П. да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 7.45 лева.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 2120/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
57 Гражданско дело No 9958/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД А.К.А. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 01.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН ИСКА НА Топлофикация Перник ЕАД предст. от изп.директор инж.М.Манасиев Ризов и чрез проц. си представител – юк. С.Славчов,
с правно основание чл. 124,1от ГПК вр. чл.415 ГПК, срещу :
А.К.А. ЕГН *************.Гебрев 66 А 24
искат да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 2401.67 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес, от която :
главница 1794.35 лв. за периода 01.12.2005 - 30.04.2009 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 657.32 лв., считано от 30.01.2006 - 17.06.2010 г. както и
законната лихва върху посочената главница от подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение-20.09.2010г. - до окончателното изплащане на сумите.


ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М.Ризов седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република/
ДА ЗАПЛАТИ НА: А.К.А. с посочен адрес и ЕГН,
РАЗНОСКИ по делото- 300 лв. за адвокат
а ПО СМЕТКА НА ПРС - ДА ЗАПЛАТИ д.такса 96.06 лв. и 60лв. доплащане за в.лице- инж. Б.Р.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис – по заповедното производство.

 
58 Гражданско дело No 10061/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АЛЕРТ ЕООД,
Й.П.А.
ЕС ПИ СИСТЕМ ООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на “АЛЕРТ” ЕООД, ЕИК 131228309 със съдебен адрес: гр. София 1142, бул. “Евлоги Георгиев” 65, ет. 3, ап. 7 да бъде признато за установено, че “ЕС ПИ СИСТЕМ” ООД, ЕИК 113575856 със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. “Твърди ливади” 55 / 1А, представлявано от П. Първанов – управител му дължи сумата от 9564 лева, представляваща неплатен остатък от възнаграждение по сключен устен договор за изработка и сумата от 269,55 лева, представляваща обезщетение за забава върху главницата от 9564 лева, считано от 07.01.2010 г. до датата на депозиране на заявлението по чл. 410 ГПК (15.04.2010 г.), за които е издадена заповед за изпълнение № 2196 от 15.04.2010 г. по ч.гр.д. № 2865 по описа на ПРС за 2010 г. като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА “АЛЕРТ” ЕООД, ЕИК 131228309 със съдебен адрес: гр. София 1142, бул. “Евлоги Георгиев” 65, ет. 3, ап. 7 да заплати на “ЕС ПИ СИСТЕМ” ООД, ЕИК 113575856 със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. “Твърди ливади” 55 / 1А напарвените по делото разноски в размер на 840,00 (осемстотин и четиридесет) лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

 
59 Гражданско дело No 10078/2010, IX състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА ПЕРНИК В.П.Р. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА В.П.Р. с ЕГН:**********, в качеството му на ЕТ”В.Р.” със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул.Маниш 7, да заплати на Община Перник, представлявана от Кмета Росица Янакиева, сумата от 2198,10лв., представляваща неплатен наем по Договор за наем №040431Т396 от 30.04.2004г. за периода септември 2009г- септември 2010г., сумата от 156лв., представляваща мораторната лихва върху главницата, считано от датата на забава до 20.10.2010г., както и законната лихва върху главницата от 2198,10лв., считано от предявяването на иска 20.10.2010г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА В.П.Р. с ЕГН:**********, в качеството му на ЕТ”В.Р.” със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул.Маниш 7, да върне на Община Перник, представлявана от Кмета Росица Янакиева, владението върху вещта, предмет на Договор за наем №040431Т396 от 30.04.2004г., а именно: общински терен с площ 48 кв.м., находящ се в гр.Перник, кв.Изток, пред “Стомана”АД.
ОСЪЖДА В.П.Р. с ЕГН:**********, в качеството му на ЕТ”В.Р.” със седалище и адрес на управление: гр.Перник, ул.Маниш 7, да заплати на Община Перник, представлявана от Кмета Росица Янакиева, сумата в размер на 237,92лв., представляваща направени разноски за държавна такса и 200лв., представляваща направени разноски за адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
60 Гражданско дело No 10091/2010, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ" РИС-СЕДЕВЧО ВАРАДИНОВ БЕМСА ООД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И :


ОСЪЖДА “БЕМСА” ООД със седалище и адрес на управление с.Дивотино, общ.Перник, ЕИК 823062403 представлявано от управителя В.П.Ф.-Ш. да заплати на ЕТ ”РИС-СЕДЕВЧО В.”***, със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.Разлог №1 БУЛСТАТ 823047839 представлявано от управителя Седевчо В., сумата общо от 6487.58 лева, представляваща неизплатени сума по договор за продажба на машинни масла, заедно със законната лихва за забава върху посочената сума в размер на 2694.96 лева за периода от датата когато отделните вземания са станали изискуеми, с начален период 22.10.2007г. до датата на предявяване на иска 12.11.2010г., ведно и със законната лихва за забавено плащане, считано от дата на предявяване на иска до окончателното и изплащане и направените по делото разноски в размер на 1097.30 лева, за заплатени държавни такси и изплатено адвокатско възнаграждение.
Преписи от решението да се връчат на страните.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 
61 Гражданско дело No 10097/2010, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА ПЕРНИК ЕТ СИЛВИ 91-ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ-ЛИЛЯНА НОТЕВА Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 10.06.2011г.
ОСЪЖДА ЕТ"СИЛВИ 91-В.Л.-***, с БУЛСТАТ 020317727,със седалище и адрес на управление: гр.П., ул. „****" ****да заплати на Община П. сумата от 2 893,07 лева представляваща неплатен наем по Договор за наем № 041030 447 от 04.10.2004 г.и Анекс към същия договор от от 16.05. 2007 г., за периода от м 06.2010г. до м. 10.2010 г., вкл., както и законната лихва върху всяка една неплатена месечна наемна цена от датата, на която съгласно договора е следвало да бъде плащана, до датата на предявяване на исковата претенция, която законна лихва възлиза на сумата 82,62 лева, ведно със законната лихва върху посочената главница, от датата на предявяване на исковата претенция-24.11.20Юг., до датата на пълното изплащане на сумата ,както и да заплати на Община П. сумата 1 876,60 лева, представляваща неплатени консумативни разходи по Договор за наем № 04Ю30Р447 от 04.10.2004г.и Анекс към същия договор от от 16.05. 2006 г.за периода от месец февруари 2010 год. до м.септември 2010 год., ведно със законната лихва върху посочената главница, от датата на предявяване на исковата претенция-24.11.20 Юг. , до датата на пълното изплащане на сумата и сумата от 710.78 лева разноски по делото, като ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на законната лихва върху всяка една неплатена сума от края на текущия месец, за който е следвало да бъде платена всяка една от сумите до датата на депозиране на исковата претенция, в размер на 59,57 лева .
Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в 2 седмичен срок от връчването му на страните.

 
62 Гражданско дело No 10100/2010, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВАДЖО КОМЕРС ООД ЕТ АКВА ЛГ-ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА ЕТ “АКВА-ЛГ-ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ” - гр.Перник ЕИК 113017901 със седалище и адрес на управление, гр.Перник, ул.”Републиканска”, №26, представлявано от Любомир Стоянов Георгиев, да заплати на “ВАЖО КОМЕРС” ООД -гр.София ЕИК 831491943, представлявано от управителя Десислава Василева Джорова – Стоянова, със съдебен адрес гр.София, бул.„Васил Левски” №72, ет.3 , чрез адв.В.Т. , сумата от 8763.08 лева, представляваща неизплатената продажна цена на продадени строителни материали по договор №31 от 09.07.2009г. за продажба на строителни материали, сключен между страните, дължима се по фактура № г., сумата в общ размер на 2453.66 лева, представляваща договорена неустойка по договора за продажба, считано до датата на предявяване на исковата молба – 01.12.2010г., ведно със законната лихва за забавено плащане върху сумата от 8763.08 лева, считано до датата на предявяване на исковата молба – 01.12.2010г., до окончателното и изплащане, както и 2355.00 лева направените по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
63 Гражданско дело No 10102/2010, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА -ЖП СЕКЦИЯ СОФИЯ 1 ЕТ АДРИЯН СЛАВКОВ-АЛЕКСАНДРО Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 07.06.2011г.
РЕШИ:

ОСЪЖДА ЕТ “А.С. ***047020 със седалище и адрес на управление гр.П., ул.”Петко Каравелов” бл.6, вх.В, ап.58, представляван от А.М.С. с ЕГН **********, да заплати на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЖП СЕКЦИЯ 1 СОФИЯ, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Мария Луиза №122А, представлявано от Петър Ценов, сумата от 1357.20 лева, представляваща дължим но неизплатен наем за терен собственост на дружеството ищец от 9 кв.м. находящо се в гр.П., спирка “М.”, съгласно договор за наем от 01.04.2003г., сключен между страните, за периода от месец 02.2007 година до месец 02.2009 година, сумата от 435.22 лева представляваща законна лихва върху посочената главница, считано от 25.01.2007 до 20.12.2010 година, ведно със законната лихва върху сумата от 1357.20 лева, считано от датата на предявяване на иска - 20.12.2010 година до окончателното изплащане на същата, и сумата 335.00 лева, направени разноски по делото и присъдено юристконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
64 Гражданско дело No 11151/2010, IX състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Д.Б.А. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от “Топлофикация- Перник”ЕАД, с ЕИК:113012360 и със седалище и адрес на управление:гр.Перник, жк. Мошино, ТЕЦ “Република”, срещу Д. Б.А., с ЕГН:********** ***, с който се иска да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 2749,89лв., от които сумата от 1685,79лв., представляваща неизплатена сума за доставена и ползвана топлинна енергия на апартамент, находящ се в гр.Перник, ул.Бл. Гебрев, бл.60, ап.11, вх.Б, за периода от 01.10.2003г. до 31.10.2009г., сумата от 1064,10лв., представляваща лихва за забава за периода от 30.11.2003г. до 07.09.2010г., както и законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение- 20.10.2010г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед №7211 от 20.10.2010г. по ч.г.д.№8769/2010г. на ПРС.
ОСЪЖДА “Топлофикация- Перник”ЕАД, със снети по делото данни, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата в размер на 62,43лв. за държавна такса за настоящето производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила по ч.г.д.№8769/2010г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.


 
65 Гражданско дело No 11761/2010, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Н.И.,
Р.Л.П.
Ц.Л.А. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 22.06.2011г.
ОСЪЖДА Ц.Л.А., ЕГН: ********** ***. да заплати на:
- И.Н.И., ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес гр. Перник, ул. “Черешово топче” № 1, адв. А. А. обезщетение за причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие, възникнало на 25.09.2010 г. около 17,00 часа на пътя с. Мещица – гр. Перник вреди в общ размер на 1813,20 (хиляда осемстотин и тринадесет лева и 20 ст.) лева, в това число обезщетение за причинени имуществени вреди по лек автомобил * в размер на 813,20 лева и обезщетение за претърпени неимуществени вреди от изживян стрес в размер на 1000,00 лева, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва върху сумата от 1813,20 лева, считано от 13.12.2010 г. до окончателното изплащане на обезщетенията, като за разликата до пълния предявен размер на иска за имуществени вреди в размер на 2500 лева – отхвърля иска като неоснователен и недоказан.
- Р.Л.П., ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес гр. Перник, ул. “Черешово топче” № 1, адв. А. А. обезщетение за причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие, възникнало на 25.09.2010 г. около 17,00 часа на пътя с. Мещица – гр. Перник неимуществени вреди от изживян стрес и причинени травматични увреждания - охлузване по челото, кръвонасядане по долната повърхност на брадичката и болезненост в лява тилна област на главата, в областта на раменните и коленните стави в размер на 1300,00 (хиляда и триста) лева, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от 13.12.2010 г. до окончателното изплащане на обезщетението, като за разликата до пълния предявен размер от 2000 лева – отхвърля иска като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Ц.Л.А., ЕГН: ********** ***. да заплати на И.Н.И., ЕГН: ********** и Р.Л.П., ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес гр. Перник, ул. “Черешово топче” № 1, адв. А. А. направените разноски, изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции, в размер на 384,00 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК. 
66 Гражданско дело No 11880/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД С.И.Х. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения ИСК с правно основание чл.124 вр. 414 и 422 ГПК, с който ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД иска да се ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на
С.И.Х. ЕГН ************* 65/ 1
Като искат да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 2323.54 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес,
от която : главница 1782.63 лв. за периода 01.02.2006 - 30.04.2009 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 540.91 лв., считано от 30.03.2006 - 22.02.2010 г. , законната лихва върху посочената главница 1782.63 лв. – от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -09.03.2010г.-до окончателното изплащане на сумата, КАТО НЕДОПУСТИМ, НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М.Ризов седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКА НА ПРС - д.такса 92.94 лв., 130лв. по СИЕ и 40лв. по СТЕ
А на С.И.Х. с посочен адрес и ЕГН – сумата 150лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис от вл. в сила решение – по чгд.

 
67 Гражданско дело No 11919/2010, VI състав Искове по КТ П.К.Г. СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ исковете, предявени от :
П.К.Г. ЕГН ********** ***
срещу : “Стомана Индъстри “АД седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Владайско въстание № 1 ЕИК 113509219
за осъждане на “Стомана Индъстри”АД да му заплати сумата 1600лв. –дължими и неизплатени бонуси, като през м.12.2007 – в размер 930бм., през м.01.2008 – 670лв.,
както и изтекла лихва в размер 200лв. върху главниците за м.12.2007 и м.01.2008 – от деня на изпадане във забава до предявяване на иска
законната лихва върху посочените главници от предявяване на иска 22.12.2010г. до окончателното изплащане на сумите,
както и конкретизирани с последваща уточнителна молба от 08.03.2011г. следните изменения на петитума :
за осъждане на “Стомана Индъстри”АД да му заплати сумата 1600лв. представляваща дължими и неизплатени бонуси както следва – 245лв. считано от дата на изплащане 24.12.2007г.- месечен бонус за производствени резултати
465лв.-годишен бонус за производствени резултати
и с дата на плащане 24.01.2008г.-470лв. месечен бонус за производствени резултати
200лв. бонус за здравословен и безопасен труд,
като претендирано основание Правила за прилагане на бонусната система в “Стомана Индъстри” АД и Споразумение от 05.07.2007г. и от 13.07.2007г. и с приложена таблица на бонусната система, както и “Критерии за определяне размера на бонусите/ Приложение към споразумението/
както и разноските по делото.

ОСЪЖДА П.К.Г. с посочен адрес и ЕГН ДА ЗАПЛАТИ 250лв. разноски на адв.пълн. М. на “Стомана Индъстри”АД за тази инстанция.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните.


 
68 Гражданско дело No 11932/2010, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД А.А.Н. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 27.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А.Н. с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 431.05 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.П., кв.”Т.” бл.37, ап.15, за периода 27.10.2007г. до 31.10.2010г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 110.44 лева, за периода от 01.10.2007г. до 08.09.2010г. заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 27.10.2010г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 757.42 лева, главница за периода от 01.03.2006г. до 31.10.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 253.43 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 01.05.2006г. до 08.09.2010г., ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА А.А.Н. с ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 75.00 лева.
ОСЪЖДА А.А.Н. с ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 139.27 лева, както и 100.00 лева юристконсултско възнаграждение .
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
69 Гражданско дело No 11962/2010, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД С.Г.Д. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения ИСК с правно основание чл.124 вр. 414 и 422 ГПК, с който ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД иска да се ПРИЗНАЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на
С.Г.Д. ЕГН *************.Гебрев 58/ 28
че дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 11 668.05 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес,
от която : главница 7901.27 лв. за периода 01.08.1999 - 31.08.2006 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер на 3766.78 лв., считано от 30.01.1999 - 12.03.2007 г. , законната лихва върху посочената главница 7901.27 лв. – от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -08.09.2010г.-до окончателното изплащане на сумата- КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА - ПОГАСЕНА ПО ДАВНОСТ ИЗЦЯЛО.
ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ-Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М.Ризов седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република , ДА ЗАПЛАТИ ПО СМЕТКА НА ПРС - д.такса 446.72 лв.
А на С.Г.Д. – сумата 650лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис от вл. в сила решение – по чгд.


 
70 Гражданско дело No 11966/2010, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.И.В. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 08.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ В ПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ СЪДА СРОК.
 
71 Гражданско дело No 19/2011, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД С.И.М. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 17.06.2011г.
Оставя без разглеждане предявения от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 иск да бъде признато за установено, че С.И.М. *** му дължи обезщетение за забава върху присъдената по ч.гр.д. № 8514/2010 г. на ПРС главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (13.10.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 415, ал. 1 ГПК, че С.И.М. ***, дължи на “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 суми по заповед за изпълнение от 14.10.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 8514 по описа на ПРС за 2010 г, а именно:
- сумата от 1056,96 (хиляда петдесет и шест лева и 96 ст.) лева, представляваща стойността на доставена, ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран недвижим имот, находящ се в гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин” бл. 44, вх. “Ж”, ап. 148 за периода 01.12.2004 г. – 31.10.2009 г. вкл.;
- обезщетение за забава върху главницата от 1056,96 лева за периода 30.01.2005 г. – 07.09.2010 г. в размер на 457,57 (четиристотин петдесет и седем лева и 57 ст.) лева, а за разликата до пълния предявен размер от 467,57 лева отхвърля иска като неоснователен поради извършено плащане.
Осъжда С.И.М. *** да заплати на “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 направените в производството разноски в размер на 228,49 (двеста двадесет и осем лева и 49 ст.) лева и юрисконсултско възнаграждение в размер на 130,87 (сто и тридесет лева и 87 ст.) лева.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 0,46 (четиридесет и шест ст.) лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
Осъжда С.И.М. *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 69,51 (шестдесет и девет лева и 51 ст.) лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.

 
72 Гражданско дело No 21/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.С.З. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 02.06.2011г., в законна сила от 02.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на В.С.З. *** с ЕГН:**********,че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на1497.53 лева, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр.П.,ул.”********”********за периода от 01.09.2007г. до 30.04.2009г.вкл, лихва за забава на месечните плащания в размер на 343.34 лева за периода от 30.10.2007г. до 21.05.2010г.,както и законна лихва,считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-03.06.2010г. до окончателното заплащане на сумата.
ОСЪЖДА В.С.З. *** с ЕГН:********** да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - П." ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. П., кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 100.00 разноски по делото.
ОСЪЖДА В.С.З. *** с ЕГН:********** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 73.08 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
Частно гражданско дело №5011/2010.г. по описа на ПРС да се върне на 1 граж.състав,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
73 Гражданско дело No 27/2011, VI състав Издръжка П.Д.Д. Д.С.Д. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 09.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА РАЗМЕРА НА ИЗДРЪЖКАТА, присъдена по влязло в сила РЕШЕНИЕ №670 / 18.11.2008г. по гр.д.№ 4161 / 2008 г. по описа на ПРС и ПЛАТИМА ОТ
Д.С.Д. ЕГН ********** ***
НА : С.Р.Д. ЕГН ********** ***.Гагарин 29 / 48 В
като майка и законен представител на
малолетното дете П.Д.Д. ЕГН ********** и чрез адв.пълн.Н.Б. ***.Гагарин 29 / 48 В

КАТО Я УВЕЛИЧАВА от 80 лв. на 150 лв., считано от предявяване на иска - 06.01.2011 г. ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, налагащи изменяването или прекратяването й, а за разликата до пълния претендиран размер от 300лв. / с допуснато увеличение на иска в о.з. на 10.05.2011г. по делото / ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан,
КАКТО И ДА ЗАПЛАТИ разноски в размер 100лв. за адв. защита на ищцата.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно присъдената издръжка.
ОСЪЖДА Д.С.Д. с посочен адрес и ЕГН да заплати по сметка на ПРС сумата 216 лв. държавна такса, ведно със законната лихва върху държавните вземания, считано от датата на влизане в сила на решението, сумата 3 лв. за издаване на изпълнителен лист.
Решението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщенията до страните.

 
74 Гражданско дело No 40/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД З.А.Б. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 07.06.2011г.
По така направеното искане, както и с оглед данните по делото, че лицето е починало, както и че към настоящият момент са изтекли сроковете за представяне на удостоверение на починалото лице и в този смисъл нямаме пасивно легитимирано лице в качеството на ответник по делото, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №40/2011г. по описа на ПРС.
Осъжда „Топлофикация-Перник” ЕАД, да заплати ДТ по делото в размер на 4% от сумата 3226.95 лв. по сметка на ПРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес.

 
75 Гражданско дело No 99/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.П.М. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Определение от 14.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА ОКРЪЖЕН СЪД - ПЕРНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГ РАВЕН ПО СТЕПЕН СЪД.
 
76 Гражданско дело No 105/2011, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Х.М.Г. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 17.06.2011г.
Оставя без разглеждане предявените от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 иск да бъде признато за установено, че Х.М.Г. *** му дължи обезщетение за забава върху присъдената по ч.гр.д. № 3572/2010 г. на ПРС главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (25.05.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Отхвърля предявените от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303, искове да бъде признато за установено по отношение на ответника Х.М.Г. ***, че същият му дължи главница за ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран недвижим имот, находящ се в гр. Перник, ул. „Кл. Готвалд”, бл. 19, вх. “Д”, ап. 104 за периода 01.10.2003 г. – 30.04.2009 г. вкл. в размер на 1766,97 лева и обезщетение за забава върху всяко неплатено месечно задължение, включващо се в главницата от 1766,97 лева за периода 30.11.2003 г. – 10.05.2010 г. в размер на 1005,48 лева като неоснователни и недоказани.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати на Х.М.Г. *** направените в производството разноски в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 65,23 (шестдесет и пет лева и 23 ст.) лева, заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
77 Гражданско дело No 113/2011, IV състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Д.Т.С. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 02.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от “Топлофикация – ******” ЕАД – гр. ****** иск за ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът Д.Т.С. *** с ЕГН:********** , че същият дължи сумата от 311.92лева, представляваща стойността на доставена, ползувана, но незаплатена топлоенергия за топлофициран имот находящ се в гр.******, ул.”******”****** за периода от 01.04.2002г. до 31.10.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 267.36 лева за периода от 30.05.2002г. до 07.09.2010г.,ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-11.10.2010г. до окончателното заплащане на сумата .
ОСЪЖДА “Топлофикация – ******” ЕАД – гр. ****** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 100.00 лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
ОСЪЖДА “Топлофикация – ******” ЕАД – гр. ****** да заплати на Д.Т. *** с ЕГН:********** сумата от 230.00 лева разноски по делото.
След влизане на решението в сила,частно гражданско дело №8391/2010г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав ,като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
78 Гражданско дело No 117/2011, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД И.Й.Д. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 22.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Й.Д. с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 511.14 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”Б.Г.” , бл.60, вх.З, ап.18, за периода 13.10.2007г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 138.17 лева, за периода от 30.11.2007г. до 07.09.2010г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 13.10.2010г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 1908.40 лева, главница за периода от 01.10.2003г. до 31.10.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 1025.08 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 30.11.2003г. до 07.09.2010г., ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА И.Й.Д. с ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 41.33 лева.
ОСЪЖДА И.Й.Д. с ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 66.40 лева, както и 100.00 лева определено от съда юристконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 26.33 лева.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
79 Гражданско дело No 235/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.П.А. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 07.06.2011г.
По така направеното искане, както и с оглед данните по делото, че лицето е починало, както и че към настоящият момент са изтекли сроковете за представяне на удостоверение на починалото лице и в този смисъл нямаме пасивно легитимирано лице в качеството на ответник по делото, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №235/2011г. по описа на ПРС.
Осъжда „Топлофикация-Перник” ЕАД, да заплати ДТ по делото в размер на 4% от сумата 2206.57 лв. по сметка на ПРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес.

 
80 Гражданско дело No 242/2011, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД С.Е.З. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 01.06.2011г.
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявените искове от "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”М.”, ТЕЦ “Република” срещу С.Е.З. с ЕГН : **********,***,, да бъде установено по отношение на ответника, че следва да заплати сумата от 252.06 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, кв.”Т.Л.” бл.44, ап.11, за периода от 01.09.2000г. до 31.12.2001г., законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 311.37 лева, за периода от 30.10.2000г. до 08.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение 25.10.2010г. до окончателното и изплащане, като неоснователни .
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”М.”, ТЕЦ “Република”, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 75.00 лева.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
81 Гражданско дело No 243/2011, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД П.И.П. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 16.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.И. Радева /П./ с ЕГН : **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 440.20 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”Б.Г.” ,бл.64, вх.Е, ап.19, за периода 20.09.2007г. до 30.04.2009г., лихва за забава на месечните плащания в размер на 96.62 лева, за периода от 01.11.2007г. до 17.06.2010г., заедно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 20.09.2010г. до окончателното и изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 1373.82 лева, главница за периода от 01.01.2004г. до 30.04.2009г., както и разликата до пълния претендиран размер от 650.20 лева, представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода от 01.03.2004г. до 17.06.2010г. ОТХВЪРЛЯ исковете като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН : **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 59.52 лева.
ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН : **********,***, да заплати "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции в размер на 68.95 лева и 100.00 лева юристконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати на П.И.П. с ЕГН : **********,***, сумата от 4.95 лева направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно отхвърлената част на исковите претенции.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело№ г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
82 Гражданско дело No 284/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Н.М.Г. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 30.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.М.Г., ЕГН ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, представлявано от изпълнителния директор Стойчо Славчов Василев, сумата от 1 817.43 лв., представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот находящ се в * за периода от 01.11.2006 г. до 31.10.2009 г., обезщетение за забава на месечните плащания в размер на 526.28 лв. за периода от 02.01.2007 г. до 08.09.2010 г., както и законна лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение – 28.10.2010 г. до окончателното плащане на дължимото.
ОСЪЖДА Н.М.Г., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 75.83 лева.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Да се връне частно гражданско дело № 9169/2010 г. по описа на ПРС на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.

 
83 Гражданско дело No 298/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Ц.Г.Г.,
М.Б.Г.,
Б.Б.Г.
Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 10.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Ц.Г.Г. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 762,43 лв. /седемстотин шестдесет и два лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.11.2002 г. до 30.04.2009 г. вкл. за апартамент № 44, находящ се в гр. Перник, *****”, както и сумата от 421,96 лв. /четиристотин двадесет и един лева и деветдесет и шест стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 02.01.2003 г. до 22.01.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.05.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за главницата за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 1472,43 лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА Ц.Г.Г. ***, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 143,80 лв. /сто четиридесет и три лева и осемдесет стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 26,61 лв. /двадесет и шест лева и шестдесет и една стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Ц.Г.Г. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 44,40 лв. /четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 3686/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.


 
84 Гражданско дело No 303/2011, VII състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД В.С.М. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение В.С.М., ЕГН ********** ***, че дължи на “БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” ЕАД- гр.София ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Младост, ж.к.”Младост” 4, “Бизнес парк София”, сграда №14, сумата от 593.72 лева, представляваща главница по договор за паричен кредит /заем/ за покупка на стоки или услуги №CREX- от г., сключен между страните, ведно със законната лихва върху главницата считано от 30.05.2006г. до 01.06.2010г., в размер на 265.70 лева, и ведно и със законната лихва върху главницата от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -09.07.2010г. до окончателното и изплащане на сумата.
ОСЪЖДА В.С.М., ЕГН ********** ***, да заплати на “БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” ЕАД- гр.София ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр.София, общ.Младост, ж.к.”Младост” 4, “Бизнес парк София”, сграда №14, сумата от 25.00 лева, направени разноски по делото.
ОСЪЖДА В.С.М., ЕГН ********** ***, да заплати на по сметка на Пернишки районен съд, сумата от 25.00 лева, дължима се държавна такса.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
85 Гражданско дело No 459/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Й.К.А. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 09.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.К.А. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1494,61 лв. /хиляда четиристотин деветдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.06.2003 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 26, находящ се в гр. Перник, ******”, както и сумата от 695,69 лв. /шестстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 31.07.2003 г. до 18.01.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.01.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Й.К.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 54,89 лв. /петдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща дължима държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.

 
86 Гражданско дело No 460/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД К.Г.И. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на К.Г.И. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 229,23 лв. /двеста двадесет и девет лева и двадесет и три стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 13.10.2007 г. до 31.10.2009 г. вкл. за апартамент № 129, находящ се в гр. П. както и сумата от 53,58 лв. /петдесет и три лева и петдесет и осем стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 13.10.2007 г. до 07.09.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 13.10.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 753,62 лв. главница и за периода 01.03.2003 г. до 13.10.2007 г. и от 406,40 лв. лихва за забава и за периода от 07.05.2003 г. до 13.10.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, да заплати на К.Г.И. ***, с ЕГН: **********, сумата от 139,92 лв. /сто тридесет и девет лева и деветдесет и две стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 56,72 лв. /петдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА К.Г.И. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 18,28 лв. /осемнадесет лева и двадесет и осем стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 8501/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.

 
87 Гражданско дело No 462/2011, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.Ц.М. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 17.06.2011г.
Оставя без разглеждане предявения от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 искове да бъде признато за установено, че В.Ц.М., ЕГН: ********** *** му дължи обезщетение за забава върху присъдената по ч.гр.д. № 2480/2010 г. на ПРС главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (29.03.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Отхвърля предявените от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303, искове да бъде признато за установено по отношение на ответника В.Ц.М., ЕГН: ********** ***, че същият му дължи главница за ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран недвижим имот, находящ се в гр. Перник, ул. „Мл. Стоянов”, бл. 8, вх. „Г”, ап. 74 за периода 01.10.2003 г. – 31.08.2005 г. вкл. в размер на 1951,52 лева, обезщетение за забава върху всяко неплатено месечно задължение, включващо се в главницата от 1951,52 лева за периода 01.10.2003 г. – 17.03.2010 г. в размер на 1520,46 лева като неоснователни и недоказани.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 69,44 (шестдесет и девет лева и 44 ст.) лева, заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

 
88 Гражданско дело No 463/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД М.Г.М. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на ТОПЛОФИКАЦИЯ - Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М Ризов, седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино
ТЕЦ Република и чрез проц.представител С.С. –юрисконсулт,


ПРЕДЯВЕН С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 124,1от ГПК вр. чл.415 и сл.от ГПК, срещу ответника
М.Г.М. ЕГН *************.Гебрев 66/ 10 А
ЧЕ ДЪЛЖИ НА “Топлофикация Перник” ЕАД с посочено седалище и адрес на управление,
Сумата 213лв. /представляващи 1/ 2 от дължимата главница от426.01лв. / за неплатена но ползувана топлоенергия в жилището собствено ? от ответника, за периода 04.10.2007 - 30.04.2009г.,
изтекла лихва върху посочената главница в размер на 48.09 лв.
както и законната лихва законната лихва върху главницата от 213 лв., считано от датата на заявлението за издаване заповед за изпълнение- 04.10.2010 г. до окончателното изплащане на сумите.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН така предявения установителен иск за останалата 1/ 2 от задължението - главница :213лв. за посочения по-горе период 04.10.2007-30.04.2009г. и изтекла лихва в размер 48.09лв. за същия период, както и законната лихва от 04.10.2010г. до окончателното изплащане на сумата.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ – поради настъпила погасителна 3 год. давност по чл.111 ЗЗД, както следва :
Главница в размер 1394.17 за периода 01.10.2004 - 04.10.2007г., със изтекла лихва в размер на 964.33 лв. за същия период


ОСЪЖДА М.Г.М. с посочен адрес и ЕГН , да заплати по сметка на ПРС д.такса в размер на 25 лв.

ОСЪЖДА “Топлофикация Перник ЕАД “ с посочено седалище и адрес на управление да заплати по сметка на ПРС д.такса в размер на – 104.78 лв.
А НА М.Г.М. с посочен адрес и ЕГН – да заплати сумата 200лв. адв.разноски по уважената част от иска.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.

 
89 Гражданско дело No 472/2011, VII състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Е.Е.С. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Е.С. с ЕГН : ********** ***, че дължи на “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД- гр.София със седалище и адрес на управление гр.София, ул. ”Димитър Жаджикоцев”, № 52-54 с ЕИК 121554961, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов, сумата от 228.72 лева, представляваща неизплатени вноски по договор за потребителски кредит №, сключен на 24.06.2008г. между страните, ведно със законната лихва върху главницата считано от 15.01.2009г. до датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 27.09.2010г. в размер на 30.83 лева, ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 27.09.2010г до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА Е.Е.С. с ЕГН : ********** ***, да заплати на “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД- гр.София със седалище и адрес на управление гр.София, ул. ”Димитър Жаджикоцев”, № 52-54 с ЕИК 121554961, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов, направените по делото разноски в размер на 50.00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от “ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД- гр.София със седалище и адрес на управление гр.София, ул. ”Димитър Жаджикоцев”, № 52-54 с ЕИК 121554961, иск да бъде признато за установено, че Е.Е.С. с ЕГН : ********** *** му дължи направените разноски, присъдени в заповедното производство по ч.гр.д.№г. на ПРС
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, в частта за прекратяване производството по делото в двуседмичен срок от връчването му на страните.
След влизане в сила на решението да се върне гр.дело №г. по описа на ПРС с препис от настоящето решение.

 
90 Гражданско дело No 483/2011, VI състав Искове по СК В.Л.В. Е.Г.Г. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 14.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
Страните по гр. д. № 483 /2011 г. по описа на Пернишки районен съд, VІ състав, постигнахме съгласие относно местоживеенето на детето Л. В.В., роден на *** год. с ЕГН-**********, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката, както следва:
Ал. 1 Родителските права относно роденото от връзката дете – Л. В.В., роден на ***г. с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Е.Г.Г., ЕГН: **********
Ал 2. Местоживеенето на малолетното дете Л. В.В., роден на ***г. с ЕГН: ********** ще бъде при майката, на адрес:*** или на всяко друго жилище, на което майката се установи да живее.
Ал 3. Определя се следният режим на лични отношения на детето Л. В.В., роден на ***г. с ЕГН: ********** с бащата В.Л.В. - Същият има право да взема детето при себе си както следва:
До навършване на 3 години на детето:
1. всяка първа събота от месеца от 10:00ч. до 17:00ч. на съботния ден, без преспиване;
След навършване на 3 години на детето:
1. всяка първа събота от месеца от 10:00ч. до 17:00ч. на съботния ден, без преспиване;
2. всяка трета събота и неделя от месеца от 10:00ч. на съботния ден до 16:00ч. на неделния ден, с преспиване;
3. една седмица през лятото, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката или с официални празници;
4. една седмица през зимата, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката или с официални празници;
Ал 4. Бащата В.Л.В., ЕГН: ********** се задължава да взима според така установения режим на контакти детето ЛИЧНО и неупотребил алкохол и се задължава да не употребява алкохол през времето, през което детето Л. В.В., роден на ***г. с ЕГН: ********** е при него, както и да го върне също ЛИЧНО и неупотребил алкохол. При неизпълнение на този ангажимент от страна на бащата, същият губи правото си по ал. 3, както следва:
По т.1 – за съответната събота;
По т.2 – за съответната събота и неделя;
По т.3 и т. 4 – за съответната седмица.
При нарушаване на ал. 4 майката си запазва правото да счита споразумението за загубило своята сила.
Ал 5. Така установеният режим на контакти на бащата В.Л.В., ЕГН: ********** с детето Л. В.В., роден на ***г. с ЕГН: ********** да се съобрази и да влезе в сила след изтичане на срока от една година по Решение No 241/16.03.2011г., гр. Перник и Заповед за защита No 8/16.03.2011г., гр. Перник, влезли в сила на 05.05.2011г.
Ал 6. Бащата В.Л.В., ЕГН: ********** се задължава да изплаща чрез майката Е.Г.Г., ЕГН: ********** до 10-то число на месеца издръжка за детето Л. В.В., роден на ***г. с ЕГН: **********, в размер на 60.00 (шестдесет) лева месечно, считано от 22.01.2011 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска, до настъпване на обстоятелства, изменящи или погасяващи това задължение.
Съдът като прецени доказателствата по делото, естеството на спора, като взе под внимание и становището на Отдел “Закрила на детето”, а именно защита интересите на детето в най-висша степен, както и факта,че постигнатото споразумение по чл.127 ал.1 от Ск отговаря както на нормите на закона,така и на нормите на морала и е в синхрон с разпоредбите на специалния закон, а именно закона за закрила на детето,
ОПРЕДЕЛИ
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните.
ОСЪЖДАВергил Л.В. да заплати ДТ по делото в размер на 43.20 лв. по сметка на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 483/2011г. по описа на ПРС.
Определението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 дневен срок,считано от днес за всяка една от страните.

 
91 Гражданско дело No 596/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД И.Г.Н. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по ИСК с пр.основание чл.124,1 ГПК вр. чл.415,1 ГПК , ПРЕДЯВЕН ОТ “Топлофикация Перник” ЕАД - предст. от изп.директор инж.М.Ризов, ЕИК 113012360 и Д.Богданов постоянен синдик
че ответната страна –
ДЪЛЖИ СУМАТА 1566.38 лв. представляваща стойността за доставена, ползувана и незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот – гр.Перник, ул. Р.Димитров 93 / 24 А
от които – главница 1141.47 лв. за периода 01.12.2004 -30.04.2009г.,
лихва за забава на мес.плащания- 424.91 лв. за периода 30.01.2005 - 16.06.2010 г. и
законната лихва върху посочената главница от подаване на заявлението 16.09.2010 г.- до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА И.Г.Н. с посочен адрес и ЕГН
ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС д.такса в размер – 62.65 лв.
Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.
Препис – да се изпрати по заповедното производство.

 
92 Гражданско дело No 599/2011, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.Ц.П. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 24.06.2011г.
Оставя без разглеждане предявения от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 иск да бъде признато за установено, че В.Ц.П., ЕГН: ********** *** му дължи обезщетение за забава върху присъдената по ч.гр.д. № 8811/2010 г. на ПРС главница, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (21.10.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 415, ал. 1 ГПК, че В.Ц.П., ЕГН: ********** *** дължи на “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 суми по заповед за изпълнение № 7275 от 21.10.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 8811 по описа на ПРС за 2010 г, а именно:
- сумата от 291,03 (двеста деветдесет и един лева и 3 ст.) лева, представляваща стойността на доставена, ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран недвижим имот, находящ се в гр. Перник, ул. „Благой Гебрев”, бл. 32, вх. „Е”, ап. 141 за периода 01.09.2007 г. –31.10.2009 г. вкл., като за разликата до пълния предявен размер от 1462,76 лева за периода 01.10.2003 г. – 31.08.2007 г. отхвърля иска като неоснователен поради погасяване на задължението по давност.
- обезщетение за забава върху главницата от 291,03 лева за периода 30.10.2007 г. – 07.09.2010 в размер на 76,77 (седемдесет и шест лева и 77 ст.) лева, а за разликата до пълния предявен размер от 938,08 лева отхвърля иска като неоснователен поради погасяване на задължението по давност.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати на В.Ц.П., ЕГН: ********** *** направените в производството разноски, изчислени по компенсация съобразно отхвърлената част на исковите претенции, в размер на 121,40 (сто двадесет и един лева и 40 ст.) лева.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 51,43 (петдесет и един лева и 43 ст.) лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.
Осъжда В.Ц.П., ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 9,07 (девет лева и 7 ст.) лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до окончателното изплащане на задължението.

 
93 Гражданско дело No 603/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Т.Т.М. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Т.М. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1042,39 лв. /хиляда и четиридесет и два лева и тридесет и девет стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.11.1999 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 75, находящ се в гр. Перник, *****, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 20.05.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Т.Т.М. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 66,12 лв. /шестдесет и шест лева и дванадесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
94 Гражданско дело No 649/2011, V състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Д.С.М. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 20.06.2011г.
Ответникът Д.С.М. признава, че дължи на “Топлофикация-Перник” АД сумата в размер на 910,67 лв. представляваща сума за доставена, ползвана и незаплатена топлинна енергия от която 696.76 лв. главница за ползвана топлинна енергия за имот, находящ се в ***** за периода 01.09.2007 г. до 31.10.2009 г. включително, както и сумата 213,91 лв. представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода 30.10.2007 г. до 08.09.2010 г. включително.
Ответникът Д.С.М. се задължава да изплати сумата в размер на 696.76 лв. в срок до 22.06.2011 г., като при изпълнение на поетия антажимент за същия отпада задължението да заплати сумата 213.91 лв. представляваща законна лихва за забава на месечните плащания, от която сума ищеца се отказва. При неизплащане на сумата ищеца има право да се снабди с изпълнителен лист за цялата сума: главница, лихва и разноски. Разноските за държавна такса остават за сметка на ищеца.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в следния смисъл:
Ответникът Д.С.М. признава, че дължи на “Топлофикация-Перник” АД сумата в размер на 910,67 лв. представляваща сума за доставена, ползвана и незаплатена топлинна енергия, от която 696.76 лв. главница за ползвана топлинна енергия за имот, находящ се в ***** за периода 01.09.2007 г. до 31.10.2009 г. включително, както и сумата 213,91 лв. представляваща законна лихва за забава на месечните плащания за периода 30.10.2007 г. до 08.09.2010 г. включително.
Ответникът Д.С.М. се задължава да изплати сумата в размер на 696.76 лв. в срок до 22.06.2011 г., като при изпълнение на поетия антажимент за същия отпада задължението да заплати сумата 213.91 лв. представляваща законна лихва за забава на месечните плащания, от която сума ищеца се отказва. При неизплащане на сумата ищеца има право да се снабди с изпълнителен лист за цялата сума: главница, лихва и разноски. Разноските за държавна такса остават за сметка на ищеца.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 649_2011 г. по описа на ПРС.
ОСЪЖДА “Топлофикация – Перник” АД да заплати по сметка на Районен съд – гр.Перник държавна такса в размер на 37.50 /тридесет и седем лева и 50 ст./, както и 5.00 /пет лева/ за служебно издаване на изпълнителен лист.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в частта, в която прекратява производството в едноседмичен срок, считано от днес.


 
95 Гражданско дело No 661/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Б.В.Г. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Б.В.Г. ***, с адрес за призоваване гр. Перник, *****, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 478,91 лв. /четиристотин седемдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 05.07.2007 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 36, находящ се в гр. Перник, *****”, както и сумата от 113,69 лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 05.07.2007 г. до 15.06.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 05.07.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 893,60 лв. главница и за периода 01.11.2005 г. до 05.07.2007 г. и от 323,04 лв. лихва за забава и за периода от 02.01.2006 г. до 05.07.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА Б.В.Г. ***, с адрес за призоваване гр. Перник, *****, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, сумата от 38,97 лв. /тридесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 38,47 лв. /тридесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Б.В.Г. ***, с адрес за призоваване гр. Перник, *****, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 36,53 лв. /тридесет и шест лева и петдесет и три стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 6463/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.

 
96 Гражданско дело No 690/2011, I състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ В.Й.А. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ВИТОШКО-СТУДЕНА" Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 17.06.2011г.
ОСЪЖДА “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ВИТОШНО СТУДЕНА” ДП – с. Кладница, общ. Перник, да заплати на В.Й.А. ***, с ЕГН: **********, сумата от 15000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в следствие на трудова злополука от 11.01.2010 г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.01.2010 г. до окончателното изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ предявения иск за неимуществени вреди в частта му за разликата над уважения до пълния претендиран размер от 40000,00 лв. като неоснователен.
ОСЪЖДА “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ВИТОШНО СТУДЕНА” ДП – с. Кладница, общ. Перник, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 680,00 лв. /шестстотин и осемдесет лева/ държавна такса и разноски, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното им изплащане.
ОСЪЖДА В.Й.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати на “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ВИТОШНО СТУДЕНА” ДП – с. Кладница, общ. Перник, сумата от 1125,00 лв. /хиляда сто двадесет и пет лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на трето лице-помагач на страната на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ВИТОШНО СТУДЕНА” ДП – с. Кладница, общ. Перник, а именно ЗАД “ДЗИ” – гр. София.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните

 
97 Гражданско дело No 714/2011, II състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Е.Р.А. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 22.06.2011г.
Оставя без разглеждане предявеният от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 иск да бъде признато за установено, че Е.Р.А., ЕГН: ********** *** му дължи обезщетението за забава в размер на законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 2407/2010 г. на ПРС до окончателното изплащане на задължението и прекратява производството в частта на този иск като недопустимо.
Отхвърля предявените от “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303, искове да бъде признато за установено по отношение на ответника Е.Р.А., ЕГН: ********** ***, че същият му дължи суми по заповед за изпълнение от 29.03.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 2407/2010 г. на ПРС, а именно: главница за ползвана, но незаплатена топлинна енергия за топлофициран недвижим имот, находящ се в *. 70 за периода 01.10.2003 г. – 30.04.2009 г. вкл. в размер на 2749,31 лева и обезщетение за забава върху всяко неплатено месечно задължение, включващо се в главницата от 2749,31 лева за периода 30.11.2003 г. – 19.11.2009 г. в размер на 1437,46 лева като неоснователни.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати на Е.Р.А., ЕГН: ********** *** направените в производството разноски в размер на 500,00 (петстотин) лева.
Осъжда “Топлофикация – Перник” ЕАД, ЕИК: 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303 да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 83,75 (осемдесет и три лева и 75 ст.) лева, заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото, ведно с приложеното ч.гр.д. да бъдат докладвани на съдията-докладчик по заповедното производство.


 
98 Гражданско дело No 720/2011, VII състав Облигационни искове М.Г.Д. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 20.06.2011г.
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от М.Г.Д. *** с ЕГН ***** 13840, с който се иска да бъде осъдена ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД -София, със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Черни връх" №51Д ЕИК ********** представлявано от Стефан Христов Софиански, да му заплати сумата от 1600.00 лева, представляващи разходи за възстановяване на щети в собственият му апартамент, вследствие на застрахователно събитие от 09.05.20Юг., изразяващо се в наводняване на жилището, по повод сключена застраховка "Имущество на физически лица" - полица № 1309001/J3/09-01781, с ответното дружество, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното и заплащане, като недоказан и неоснователен.
ОСЪЖДА М.Г.Д. *** с ЕГН **********, да заплати на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД -София, със седалище и адрес на управление гр.София, бул."Черни връх" №51Д ЕИК ********** представлявано от Стефан Христов Софиански, сумата в размер на 40.00лева направени разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
99 Гражданско дело No 722/2011, VI състав Облигационни искове ЕТ РУМЯНА КОСТАДИНОВА ЕТ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 24.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА К.Н.К. *** ЕГН ********** в кач. си на ЕТ “К.К. “ седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Струма бл.14 вх.В ет. 4 ап.57 ЕИК 113571644 –
ДА ПРЕДАДЕ владението върху : ПОМЕЩЕНИЕ / бивш магазин № 3 за хранителни стоки/ застроена площ 85 кв.м. разположен на партерен етаж на жил.сграда – блок № 68 при граници по нотариален акт : изток- ул.”Кракра” запад-двор, север-улица и блок №66 и юг- вход А на блок № 68, находящо се гр.Перник ул.Кракра 68
НА Р.К.К. *** ЕГН ********** в кач, си на ЕТ “Р.К.” седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Хр.Смирненски” № 3 ЕИК 113565367
като собственик/ наемодател / на недвижим имот, а именно :ПОМЕЩЕНИЕ / бивш магазин № 3 за хранителни стоки/ застроена площ 85 кв.м. разположен на партерен етаж на жил.сграда – блок № 68 при граници по нотариален акт : изток- ул.”Кракра” запад-двор, север-улица и блок №66 и юг- вход А на блок № 68, находящо се гр.Перник ул.Кракра 68

ОСЪЖДА К.Н.К. *** ЕГН ********** в кач. си на ЕТ “К.К. “ седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Струма бл.14 вх.В ет. 4 ап.57 ЕИК 113571644 – ДА ЗАПЛАТИ НА :
Р.К.К. *** ЕГН ********** в кач, си на ЕТ “Р.К.” седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Хр.Смирненски” № 3 ЕИК 113565367
СУМАТА 6 500 лв. – представляваща дължима наемна цена / по двустранен договор за наем от 25.04.2008г. между страните / за периода м.05.2010 - м.02.2011г., ведно със законната лихва върху посочената главница от предявяване на иска -15.02.2011г. до окончателното изплащане на сумата,
като ЗА РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛНИЯ ПРЕДЯВЕН размер - 7000лв. / или по 700лв. месечно/ ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН този иск, предвид налично частично плащане от 500лв.за м.05.2010г.извършено по банковата сметка на Р.К.К. като ЕТ Р.К. с посочено седалище и адрес на управление, от К.Н.К. в кач. на ЕТ К.К. с посочено седалище и адрес на управление.

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения иск от Р.К.К. *** ЕГН ********** в кач, си на ЕТ “Р.К.” седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Хр.Смирненски” № 3 ЕИК 113565367 СРЕЩУ К.Н.К. *** ЕГН ********** в кач. си на ЕТ “К.К. “ седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Струма бл.14 вх.В ет. 4 ап.57 ЕИК 113571644 –
ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СУМАТА 600лв. дължима и незаплатена електроенергия за посочения по-горе период и 1000лв. дължима и незаплатена топлоенергия за същия период, както и законната лихва върху посочената сума от завеждане на иска -15.02.2011г.- до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА К.Н.К. *** ЕГН ********** в кач. си на ЕТ “К.К. “ седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Струма бл.14 вх.В ет. 4 ап.57 ЕИК 113571644 –

ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИ НА Р.К.К. *** ЕГН ********** в кач, си на ЕТ “Р.К.” седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Хр.Смирненски” № 3 ЕИК 113565367
В размер на 200лв. адв.разноски спрямо уважената част от исковете и по д.такса- 349лв.


РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ПОС в двуседмичен срок ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ ДО СТРАНИТЕ.


 
100 Гражданско дело No 757/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД А.М.М. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 08.06.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по ИСК с пр.основание чл.124,1 ГПК вр. чл.415,1 ГПК , ПРЕДЯВЕН ОТ “Топлофикация Перник” ЕАД - предст. от изп.директор инж.М.Ризов, ЕИК 113012360 и Д.Богданов постоянен синдик
че ответната страна –
А.М.М. ЕГН *************.Гебрев 13 / 8 А
ДЪЛЖИ СУМАТА 1225.46 лв. представляваща стойността за доставена, ползувана и незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот – гр.Перник, ул.Бл.Гебрев 13 / 8 А
от които – главница 751.31 лв. за периода 01.10.2003 -31.10.2009г.,
лихва за забава на мес.плащания- 474.15 лв. за периода 30.11.2003 -08.09.2010 г. и
законната лихва върху посочената главница от подаване на заявлението 19.10.2010 г.- до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА А. МАЛДЕНОВ М. ЕГН ********** с посочен адрес
ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС д.такса в размер – 49.01 лв.
Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.
Препис – да се изпрати по заповедното производство.

 
101 Гражданско дело No 809/2011, I състав Облигационни искове БНП-ПАРИБА-ПЪРСЪНЪЛ-ФАЙНЕНС ЕАД Г.Б.Р. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 21.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО
 
102 Гражданско дело No 810/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД К.К.Г. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 15.06.2011г.
На основание чл. 232 от ГПК, съдът ОПРЕДЕЛИ ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на иска.
ОСЪЖДА “Топлофикация – Перник” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. “Мошино”, ТЕЦ “Република”, с ЕИК: 113012360 да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 75,00 лв., ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на определението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА “Топлофикация – Перник” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. “Мошино”, ТЕЦ “Република”, с ЕИК: 113012360 да заплати на К.К.Г. ***, с ЕГН: **********, сумата от 250,00 лв. - разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок, който за страните тече от днес.
 
103 Гражданско дело No 814/2011, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД В.И.Г. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.И.Г. с ЕГН **********,***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 1875.31 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, кв.”Б.Г.”, бл.64, вх.Л, ап.4, за периода от 01.04.2004г. до 31.10.2009г., законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 712.60 лева, за периода от 30.05.2004г., до 08.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 25.10.2010г. до окончателното и изплащане .
ОСЪЖДА В.И.Г. с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 73.25 лева, заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №8960/2010г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
104 Гражданско дело No 858/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.Д.Н. ОД НА МВР-ПЕРНИК Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 01.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.дело № 858 / 2011 г. по описа на ПРС

ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ същото на компетентния съд – Административен съд гр.Перник.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от деня на съобщението му.

 
105 Гражданско дело No 947/2011, IX състав Издръжка С.Д.К. Д.К.Д. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА Д.К.Д. с ЕГН:********** *** 5, да заплаща на малолетното си дете С.Д.К. с ЕГН:**********, чрез неговата майка и законен представител В.П.И. с ЕГН:********** *** 28, ежемесечна издръжка в размер на 70лв., считано от 22.02.2010г. до настъпване на обстоятелства водещи до изменение или прекратяване на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН ИСКА за разликата от 30лв. до пълния претендиран размер на издръжката от 100лв.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта му, касаеща издръжката.
ОСЪЖДА Д.К.Д. с ЕГН:********** *** 5, да заплати на малолетното си дете С.Д.К. с ЕГН:**********, чрез неговата майка и законен представител В.П.И. с ЕГН:********** *** 28, сумата от 115лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение след компенсация.
ОСЪЖДА Д.К.Д., със снета самоличност, да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 100,80лв. за държавна такса.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на обявяването му- 03.06.2011г.


 
106 Гражданско дело No 1042/2011, II състав Издръжка М.В.Г. В.М.Г. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 17.06.2011г.
Съдът като установи, че са налице осн. по чл.234 ал.1 от ГПК и съобрази че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, намира че същата следва да бъде одобрена на осн.чл.233 от ГПК, предвид отказа от иска за периода 01.02.2010г.-01.01.2011г. , съдът намира че производството в частта на този иск следва да бъде прекратено, поради което съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството в частта на иска по чл.149 от СК, поради отказ от иск.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок, който и за двете страни тече от днес.
Предвид постигнатата между страните съдебна спогодба, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1042/2011г. по описа на ПРС.
На осн.чл.78 ал.9 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ
ОСЪЖДА В.М.Г. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на 50.40 лв./петдесет лева и 40 ст./.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.
Заседанието завърши в 10.05 часа.
Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 
107 Гражданско дело No 1052/2011, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Р.В.Ж. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 01.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.В.Ж., с ЕГН : ********** ***, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД – в производство по несъстоятелност - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 1347.74 лева, представляваща стойност на ползвана но незаплатена топлоенергия и такса мощност за топлофициран имот находящ се в гр.Перник, ул.”О.П.” бл.108, вх.Б, ап.42, за периода от 01.05.2007г. до 31.10.2009г., законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 281.28 лева, за периода от 01.07.2007г. до 08.09.2010г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 13.12.2010г. до окончателното и изплащане .
ОСЪЖДА Р.В.Ж., с ЕГН : ********** *** , да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса в размер на 71.32 лева, заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
Частно гражданско дело г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от решението.
Препис от решението да се връчи на страните.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
108 Гражданско дело No 1068/2011, VI състав Облигационни искове ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 06.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск по чл.124 вр.422 ГПК / във връзка с предходно заповедно производство – чгд № 9224/2919г. ПРС първи с-в/, ОТ :
ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП,
ЕИК 000694286 седалище и адрес на управление гр.София1000 ул.Позитано № 5 предст. от изп.директор Румен Янчев и чрез адв.пълн. Александър Бъчваров САК съд.адрес София 1000 ул.6-ти септември № 7
по отношение на :
ОБЩИНА Перник 2300 пл.Св.Иван Рилски № 1 представлявано от Росица Янакиева –Кмет на Общината,
Че Общината Перник дължи сумата 945.44лв. – представляваща главница по изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470109101006054 и изплатена с платежен документ на 16.03.2010г. на увреденото лице Ирина Радойчева Божкова за увреждане на л.авт.марка “Мерцедес” модел Е 290 ТД с ДК № РК 73 93 АТ в резултат на застрахователна полица БОНУС Каско № 51278510
Както и законната лихва върху посочената главница 945.44лв. - от подаване на заявлението по чл.410 ГПК - 01.11.2010г. до окончателното изплащане на сумата,
КАКТО И Разноски по настоящето производство- 200лв. за адв.защита и 240лв. за две съд. експертизи

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за присъждане разноски по заповедното производство чгд № 9224/2010г. ПРС

Решението , подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 
109 Гражданско дело No 1070/2011, IX състав Облигационни искове ВИК ООД В.С.С. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от “Водоснабдяване и канализация”ООД с ЕИК:823073638 и седалище и адрес на управление: гр.Перник, кв.Варош, ул.Средец 11, срещу В.С.С., с ЕГН:********** ***, с който се иска да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 619,04лв., от които сумата от 475,39лв., представляваща неизплатена сума за доставена и ползвана питейна вода, както и отвеждане и пречистване на отпадни води за жилище, находящо се в гр.Перник, кв.Тева, бл.66, ап.24, за периода от 07.10.2003г. до 11.05.2010г., сумата от 143,65лв., представляваща лихва за забава за периода от 06.12.2003г. до 21.06.2010г., както и законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед №4355/15.07.2010г. по ч.г.д.№6800/2010г. на ПРС.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.д.№6800/2010г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело. 
110 Гражданско дело No 1071/2011, VII състав Облигационни искове ВИК ООД Й.И.Г. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 08.06.2011г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.И.Г. с ЕГН ********** ***, по предявените искове от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник, със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Средец” №11, с ЕИК 8230736338, че следва да му заплати сумата от 331.41 лева, представляваща стойност на доставена и отведена вода за имот находящ се в гр.Перник, ул.”К.”, бл.64, ап.2, за периода 30.09.2009г. до 20.10.2010г., законна лихва за забава на месечните плащания в размер на 19.36 лева, за периода от 28.11.2009г. до 29.11.2010г., ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -07.12.2010г., до окончателното и изплащане .
ОСЪЖДА Й.И.Г. с ЕГН ********** ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник, със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Средец” №11, с ЕИК 8230736338 , сумата от 50.00 лева направени разноски в настоящето производство.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по предявеният от “Топлофикация – Перник” ЕАД, в производство по несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино” 2303, иск да бъде признато за установено, че Й.И.Г. дължи направените разноски, присъдено по ч.гр.д. №г. на ПРС
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело №г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО в частта за прекратяване производството по делото, подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
111 Гражданско дело No 1072/2011, II състав Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.Н.А. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 30.06.2011г.
Оставя без разглеждане предявените от “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 114, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Л.Л.П. искове да бъде признато за установено, че С.Н.А., ЕГН: ********** *** му дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва върху общата претендирана сума от 561,40 лева считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (30.11.2010 г.) до окончателното изплащане на задължението, както и направените в заповедното производство по ч.гр.д. № 11207/2010 г. на ПРС разноски и прекратява производството в частта на тези искове като недопустимо.
Признава за установено в производство по реда на чл. 422 ГПК, че С.Н.А., ЕГН: ********** *** дължи на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 114, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Л.Л.П. – изпълнителен директор, чрез пълномощника си адв. Н.Х., със съдебен адрес – гр. Пловдив, бул. “Марица” 98, ет. 1, офис 2 суми по заповед за изпълнение № 8087/30.11.2010 г., издадена по ч.гр.д. № 11207 по описа на ПРС за 2010 г., а именно: сумата от 474,85 лева – неизплатен остатък от предоставен потребителски кредит от 19.09.2008 г. и обезщетение за забава за периода от настъпване на предсрочната изискуемост на кредита (12.11.2008 г.) до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (30.11.2010 г.) в размер на 86,55 лева.
Осъжда С.Н.А., ЕГН: ********** *** да заплати на „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 4”, Бизнес Парк София, сгр. 114, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 130697606, представлявано от Л.Л.П. – изпълнителен директор, чрез пълномощника си адв. Н.Х., със съдебен адрес – гр. Пловдив, бул. “Марица” 98, ет. 1, офис 2 направените в настоящото производство разноски в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лева.
Осъжда С.Н.А., ЕГН: ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 50,00 (петдесет) лева държавна такса, ведно с лихвата върху държавни вземания, считано от влизане в сила на решението до изплащането й.

 
112 Гражданско дело No 1383/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД М.С.И. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.С.И. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1982,75 лв. /хиляда деветстотин осемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 17.08.2007 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 23, находящ се в гр. **********”, както и сумата от 270,88 лв. /двеста и седемдесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 17.08.2007 г. до 29.09.2009 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 17.08.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 3413,40 лв. главница и за периода 01.03.3006 г. до 17.08.2007 г. и от 813,08 лв. лихва за забава и за периода от 01.05.2006 г. до 17.08.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА М.С.И. ***, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, сумата от 37,33 лв. /тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 47,62 лв. /четиридесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА М.С.И. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 54,39 лв. /петдесет и четири лева и тридесет и девет стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 7225/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.

 
113 Гражданско дело No 1387/2011, VI състав Облигационни искове ВОК ПОПУЛЯРНА КАСА -КЮСТЕНДИЛ В.С.Х.,
Ю.Х.М.,
М.Б.Т.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 06.06.2011г.
ОСЪЖДА СОЛИДАРНО :
В.С.Х. *** ЕГН ************* ЕГН **********
М.Б.Т. *** ЕГН **********
ДА ЗАПЛАТЯТ на
ВОК “ПОПУЛЯРНА КАСА –КЮСТЕНДИЛ “ седалище и адрес на управление гр.Кюстендил ул.Цар Освободител № 182 предст. от Силвия Стоянова – Председател ЕГН **********
СУМАТА 9229.26 лв. дължима по договор за заем №55 от 27.08.2009г. от която :
Главница в размер 8000лв.
Договорена лихва 1098.35лв.
Лихва за просрочие 117.35лв.към 20.04.2010г.
Мораторна лихва за периода 20.04.2010 до 26.04.2010г. в размер 13.56лв.
Законната лихва върху главницата 8000лв. от завеждане на иска – 27.04.2010г. до окончателното изплащане на сумите
Разноските по делото – 369.17лв. д.такса за образуване на делото.
Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.

 
114 Гражданско дело No 1388/2011, VII състав Облигационни искове ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД В.К.В. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 29.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
115 Гражданско дело No 1467/2011, IX състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Т.И.Т. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 22.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска, предявен от “Топлофикация- Перник”ЕАД, с ЕИК:113012360 и със седалище и адрес на управление:гр.Перник, жк. Мошино, ТЕЦ “Република”, срещу Т.И.Т. ***, с правно основание чл.422, вр.чл.415 ал.1 ГПК, вр.чл.410 ГПК, с който се иска да бъде признато за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 1165,08лв., от които сумата от 557,34лв., представляваща неизплатена сума за доставена и ползвана топлинна енергия на апартамент, находящ се в гр.Перник, ул.Петко Каравелов, бл.6, ап.8, вх.А, за периода от 01.05.1999г. до 31.10.2004г., сумата от 607,74лв., представляваща лихва за забава за периода от 30.06.1999г. до 08.09.2010г., както и законната лихва върху главницата считано от подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение-25.10.2010г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена Заповед №7369/28.10.2010г. по ч.г.д.№8933/2010г. на ПРС.
ОСЪЖДА “Топлофикация- Перник”ЕАД, със снети по делото данни, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата в размер на 75лв. за държавна такса.
ОСЪЖДА “Топлофикация- Перник”ЕАД, със снети по делото данни, да заплати на Т.И.Т., със снета по делото самоличност, сумата от 200лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила по ч.г.д.№8933/2010г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.
 
116 Гражданско дело No 1511/2011, IX състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Г.Р.Г. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 24.06.2011г.
Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иск, предявен от “Топлофикация- Перник”ЕАД, с ЕИК:113012360 и със седалище и адрес на управление:гр.Перник, жк. Мошино, ТЕЦ “Република”, срещу Г.Р.Г., с ЕГН:********** ***, че ответникът дължи на ищеца сумата от 1890,22лв., от които сумата от 1592,91лв., представляваща неизплатена сума за доставена и ползвана топлинна енергия на апартамент, находящ се в гр.Перник, ул.Р.Димитров, бл.76, ап.110, вх.Д, за периода от 01.05.2007г. до 31.10.2009г., сумата от 297,31лв., представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2007г. до 08.09.2010г., както и законната лихва за забава върху главницата, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 14.12.2010г. до окончателното и плащане, за които суми е издадена Заповед №8800/17.12.2010г. по ч.г.д.№11786/2010г. на ПРС.
ОСЪЖДА Г.Р.Г., със снета по делото самоличност, да заплати на “Топлофикация- Перник”ЕАД, с ЕИК:113012360 и със седалище и адрес на управление:гр.Перник, жк. Мошино, ТЕЦ “Република”, сумата от 150лв., представляваща направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Г.Р.Г., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата в размер на 75,91лв. за държавна такса.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.д.№ 11786/2010г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.


 
117 Гражданско дело No 1516/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Т.К.И. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.К.И. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД - със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1590,43 лв. /хиляда петстотин и деветдесет лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.05.2007 г. до 31.10.2009 г. вкл., за апартамент № 95, находящ се в гр. Перник, ****** както и сумата от 343,65 лв. /триста четиридесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 01.07.2007 г. до 08.09.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 14.12.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Т.К.И. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 74,94 лв. /седемдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща дължима държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
СЛЕД влизане на решението в сила, ч. гр. дело № 11765/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.


 
118 Гражданско дело No 1601/2011, VI състав Вещни искове И.Б.К. ТПК"ЯВОР",
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАДОМИР
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 01.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.дело № 1601 / 2011 г. по описа на ПРС
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в едноседмичен срок от деня на съобщението му.

 
119 Гражданско дело No 1608/2011, V състав Издръжка Е.В.Б. В.А.Б. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 16.06.2011г.
ОСЪЖДА В.А.Б., ЕГН ********** *** да заплати на малолетното си дете Е.В.Б., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.З.П., ЕГН ********** *** за периода 17.03.2010 г. – 17.03.2011 г. месечна издръжка в размер на 100.00 лв., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното плащане.
ОСЪЖДА В.А.Б., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетното си дете Е.В.Б., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.З.П., ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 100.00 лв., считано от 17.03.2011 г. до настъпване на обстоятелства, които налагат изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното плащане.
ОСЪЖДА В.А.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Д.З.П., ЕГН ********** *** направените от последната разноски в качеството й на майка и законен представител на Е.В.Б., ЕГН **********, в размер на 100.00 лв.
ОСЪЖДА В.А.Б., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса върху уважената част от иска в размер на 192.00 лв., както и 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 17.06.2011 г.


 
120 Гражданско дело No 1660/2011, VII състав Искове по СК В.И.П. Р.В.П. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 28.06.2011г.
РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от В.И. ***, с ЕГН ********** срещу Р.В.П. ***, с ЕГН **********, дадено заместващо съгласие на бащата Р.В.П. разрешение, да осъществява пътувания на малолетното и дете Л.Р. П. с ЕГН **********, родена на *** г. в цялата страна и да напуска пределите на Република България, без ограничение, сама или придружавана от нея или от друго пълнолетно лице, упълномощено от майката, без да се иска за това писменото съгласие на бащата, като неоснователни и недоказани.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
121 Гражданско дело No 1750/2011, IV състав Вещни искове З.А.Д.,
Н.Р.И.,
Г.Р.И.
В.Л.Е. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 24.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО
 
122 Гражданско дело No 1760/2011, IX състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Е.Н.А. ДИМЕЛ ЕООД Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Определение от 06.06.2011г.
ПРЕКРАТЕНО ПО СПОГОДБА:
1.Ответното дружество *** със седалище и адрес на управление на дейността: ***, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписваниятя, ***, представлявано от Д.В.Ж., в качеството му на Управител на дружеството, да заплати на основание чл.200 от КТ на ищцата Е.Н.А. ***, с ЕГН: ********** сумата 25000 (двадесет и пет хиляди) лева като обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди в следствие смъртта на сина й - Е.С.А., настъпила на 14.08.2010 г., в резултат на претърпяната от него трудова злополука при и по повод изпълнение на трудовите му задължения в *** на обект “Укрепване на свлачището в с. Планиница, общ. Перник” в кв.14 (четиринадесети).
2. Сумата 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева да се заплати от *** на Е.Н.А. на датата на постигане на настоящата спогодба (06.06.2011г.) чрез банков превод по следната банкова сметка ***Е.Н.А.:
Банка: ***
BIC: ****
2.С изплащането на сумата 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) на датата на настоящата спогодба ще бъдат изцяло обезщетени претърпените от Е.Н.А. неимуществени вреди вследствие смъртта на сина й - Е.С.А., настъпила на 14.08.2010г., в резултат на претърпяната от него трудова злополука при и по повод изпълнение на трудовите му задължения в *** на обект “Укрепване на свлачището в с. Планиница, общ. Перник” в кв.14 (четиринадесети) и за в бъдеще ищцата Е.Н.А. няма да има никакви имуществени претенции към ***.
3.В случай, че *** не заплати на ищцата Е.Н.А. сумата 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева на датата на настоящата спогодба, то *** се задължава да заплати на Е.Н.А. и законна лихва върху сумата 25 000 лева, считано от 14.08.2010 г. - датата на смъртта на сина на ищцата, настъпила в резултат на претърпяна от него трудова злополука при изпълнение на трудовите му задължения в ***, като ищцата ще има право въз основа на настоящата спогодба да се снабди с изпълнителен лист за неизплатената сума като главница, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 14.08.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
4.Страните се споразумяват разноските по делото да останат така, както са направени от тях.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и на основание чл. 234 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание спогодба така, както бе формулирана по-горе.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОСЪЖДА *** да заплати държавна такса в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки окръжен съд в едноседмичен срок, който за страните тече от днес.
 
123 Гражданско дело No 1778/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД П.Д.Е. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ТОПЛОФИКАЦИЯ - Перник ЕАД предст. от изп.директор инж. М Ризов, седалище и адрес на управление гр.Перник кв.Мошино ТЕЦ Република/ и Д.Богданов постоянен синдик по решение № 13 от 21.04.2009 по търг.дело № 615 / 2006г. на ПОС
и чрез проц.представител С.С. –юрисконсулт,
ПО ПРЕДЯВЕНИЯ от същите ИСК с правно основание чл. 124,1от ГПК вр. чл.415 ГПК, срещу ответника :
П.Д.Е. ЕГН ********** *** дол 21 / 32 Б
че същият дължи на ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД сумата 341.82 лв. за ползувана но незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот, нах. се на посочения адрес,
от която : главница 296.31 лв. за периода 17.01.2008 - 30.04.2009 г. вкл.,
законната лихва за забава на мес.плащания в размер 45.51 лв., считано от 17.01.2008 - 01.02.2010 г. както и законната лихва върху главницата от 296.31 лв. от датата на подаване на заявлението за издаване заповед за изпълнение / 17.01.2011 / до окончателното изплащане на сумата.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ претенциите в размер на : главница 1169.77лв. за периода 01.12.2001-17.01.2008г. и изтекла лихва за забава на мес.плащания в размер на 728.81лв. за същия период като ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ.
ОСЪЖДА : П.Д.Е. ЕГН ********** *** дол 21 / 32 Б
- да заплати д.такса по сметка на ПРС в размер на 25 лв.върху дължимата от него част/ посочена по-горе/
ОСЪЖДА Топлофикация Перник ЕАД с посочено седалище и адрес на управление – да заплати на П.Д.Е. с посочен адрес и ЕГН по компенсация разноски 170 лв. върху отхвърлената част и 100лв. разноски за вещо лице.
А по сметка на ПРС да заплатят д.такса - 75.94 лв. със законната лихва върху държ.вземания.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Пернишки окръжен съд.
Препис – по чгд.


 
124 Гражданско дело No 1831/2011, IX състав Изменение на издръжка Е.А.В.,
Л.А.В.
О.А.В. Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯВА по искове, предявени от А.И.В., с ЕГН:********** *** 5, в качеството му на баща и законен представител на малолетните си деца- Е.А.В. с ЕГН:********** и Л.А.В. с ЕГН:**********, срещу О.А.В., с ЕГН:********** *** Честименски 23, РАЗМЕРА НА ИЗДРЪЖКАТА от 30лв., определен с Решение № 523 от 28.06.2007г. по гр.д.№4041/2007г. на ПРС, и платима от ответника, като УВЕЛИЧАВА същата на 100лв. за всяко едно от децата, считано от 25.03.2011г. до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от датата на просрочие до окончателното плащане на сумата.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта му, касаеща издръжката.
ОСЪЖДА О.А.В., със снета по делото самоличност, да заплати на А.И.В., със снета по делото самоличност, в качеството му на баща и законен представител на малолетните си деца- Е.А.В. с ЕГН:********** и Л.А.В. с ЕГН:**********, сумата от 200лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА О.А.В., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 201,60лв. за държавна такса.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на обявяването му- 03.06.2011г.


 
125 Гражданско дело No 1904/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД И.Д.Ц. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 08.06.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по ИСК с пр.основание чл.124,1 ГПК вр. чл.415,1 ГПК , ПРЕДЯВЕН ОТ “Топлофикация Перник” ЕАД - предст. от изп.директор инж.М.Ризов, ЕИК 113012360 и Д.Богданов постоянен синдик
че ответната страна –
И. ДАНЧОВА Ц. ЕГН *************.Гагарин 11/ 2 Б
ДЪЛЖИ СУМАТА 392.04 лв. представляваща стойността за доставена, ползувана и незаплатена топлинна енергия за топлофициран имот – гр.Перник, ул. Ю.Гагарин бл.11 / 2 Б
от които – главница 254.02 лв. за периода 01.02.2006 -31.10.2009г.,
лихва за забава на мес.плащания- 138.02 лв. за периода 30.03.2006 - 08.09.2010 г. и
законната лихва върху посочената главница от подаване на заявлението 27.10.2010 г.- до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА И. ДАНЧОВА Ц. с посочен адрес и ЕГН
ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПРС д.такса в размер – 25 лв.
Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.
Препис – да се изпрати по заповедното производство.

 
126 Гражданско дело No 1912/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Т.Н.Ц. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 03.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т.Н.Ц. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 568,07 лв. /петстотин шестдесет и осем лева и седем стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 01.11.2007 г. до 31.10.2009 г. вкл., за апартамент № 1, находящ се в гр. Перник, ******”, както и сумата от 138,11 лв. /сто тридесет и осем лева и единадесет стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 01.01.2008 г. до 08.09.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 24.11.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Т.Н.Ц. ***, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сумата от 70,00 лв. /седемдесет лева/ разноски по делото.
ОСЪЖДА Т.Н.Ц. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
СЛЕД влизане на решението в сила, ч. гр. дело № 11060/2010 г. по описа на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
127 Гражданско дело No 1938/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД С.К.К. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.К. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 1039,32 лв. /хиляда и тридесет и девет лева и тридесет и две стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 26.08.2007 г. до 30.04.2009 г. вкл., за апартамент № 45, находящ се в гр. Перник, ****** както и сумата от 180,75 лв. /сто и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 26.08.2007 г. до 23.11.2009 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 26.08.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 2762,21 лв. главница и за периода 01.10.2003 г. до 26.08.2007 г. и от 1103,15 лв. лихва за забава и за периода от 30.11.2003 г. до 26.08.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА С.К. ***, с ЕГН: **********, да заплати на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, сумата от 25,25 лв. /двадесет и пет лева и двадесет и пет стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 56,93 лв. /петдесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА С.К. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 26,26 лв. /двадесет и шест лева и двадесет и шест стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 7401/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело. 
128 Гражданско дело No 1944/2011, VIII състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Б.Д.Л. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 10.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната Б.Д.Л. с ЕГН ********** в семейството на Роза Велинова Л. и Данчо Димитров Христов.
НАСТАНЯВА непълнолетната Б.Д.Л. с ЕГН ********** в семейството на А.Д.Л. с ЕГН ********** за срок: до навършване на пълнолетие, а ако учи – до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, или до възникване на някое от основанията по чл.29 от ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в седемдневен срок от съобщаването му на страните.


 
129 Гражданско дело No 1980/2011, VIII състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - РАДОМИР А.Н.Д. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 10.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетната А.Н.Д. с ЕГН ********** ***.
НАСТАНЯВА малолетната А.Н.Д. с ЕГН ********** в семейството на Ц.Ц.М. с ЕГН ********** до навършване на пълнолетие или до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването, предвидени в чл.29 от ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в седемдневен срок от съобщаването му на страните. 
130 Гражданско дело No 1985/2011, VII състав Искове по КТ Р.К.С. ЗГММ АД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 23.06.2011г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА “ЗГММ” АД - гр.П., със седалище и адрес на управление гр.П., ж.к.”Т.Л.”, №1 ЕИК , представлявано от Г.Е.С. да заплати на Р.К.С. ***, с ЕГН : **********, сумата от общо от 1401.15 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месеци септември 2009г. януари, април, юли, август, октомври 2010г, заедно с дължимата законна лихва върху посочената сума, считано от датата когато съответното вземане е било изискуемо до предявяването на исковата молба – 01.04.2011 година, в общ размер на 125.06 лева, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на същата, сумата в размер на 354.96 лева, представляваща обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ, поради оставане без работа един месец след прекратяване на трудовото правоотношение, както и сумата от 1703.81 лева, обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ, за неизползван платен годишен отпуск от 96 дни за 2007 2008г., 2009г. и 2010г. година, ведно със законната лихва върху сумите представляващи посочените две обезщетения, считано от 24.11.2010 година, до окончателното им изплащане и направените по делото разноски в размер на 300.00 лева.
ОСЪЖДА “ЗГММ” АД - гр.П., със седалище и адрес на управление гр.П., ж.к.”Т.Л.”, №1 ЕИК , представлявано от Г.Е.С. да заплати на по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 304.20 лева, представляваща дължима държавна такса и разноски за вещо лице, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното им изплащане.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване,


 
131 Гражданско дело No 1986/2011, VII състав Искове по КТ В.Й.С. ЗГММ АД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 23.06.2011г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА “ЗГММ” АД - гр.П., със седалище и адрес на управление гр.П., ж.к.”Т.Л.”, №1 ЕИК , представлявано от Г.Е.С. да заплати на В.Й.С. ***, с ЕГН : **********, сумата от общо от 2149.21 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месеци септември 2009г. януари, април, юли, август, октомври и ноември 2010г, заедно с дължимата законна лихва върху посочената сума, считано от датата когато съответното вземане е било изискуемо до предявяването на исковата молба – 01.04.2011 година, в общ размер на 124.24 лева, ведно със законната лихва върху посочената главница, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на същата, сумата в размер на 465.83 лева, представляваща обезщетение по чл.221 ал.1 от КТ, за неспазено предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение, както и сумата от 1264.40 лева, обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ, за неизползван платен годишен отпуск от 43 дни за 2007г. 2008г. и 2009 година, ведно със законната лихва върху сумите представляващи посочените две обезщетения, считано от датата на предявяване на исковата молба - 01.04.2011 година, до окончателното им изплащане и сумата в размер на 300.00 лева направените разноски по делото.
ОСЪЖДА “ЗГММ” АД - гр.П., със седалище и адрес на управление гр.П., ж.к.”Т.Л.”, №1 ЕИК , представлявано от Г.Е.С. да заплати на по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 316.53 лева, представляваща дължима държавна такса и разноски за вещо лице, заедно със законната лихва върху държавни вземания, считано от датата на влизане на решението в сила до окончателното им изплащане.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване,

 
132 Гражданско дело No 2123/2011, VI състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД М.С.М. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 17.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 2123 / 2011 г. по описа на ПРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен срок от деня на съобщението му.


 
133 Гражданско дело No 2127/2011, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЕРНИК Е.К.Й. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 25.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на Е.К.Й. (с предишни имена Е. Невенова Тодорова), ЕГН: ********** в семейството на К.Й.И., ЕГН: **********, постановено с решение № 114/26.02.2010 г. по гр.д. № 775 по описа на ПРС за 2010 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

 
134 Гражданско дело No 2168/2011, II състав Искове по КТ Н.С.П. ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ПЕРНИК ЕООД Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Определение от 10.06.2011г.
Предвид обстоятелството, че оттеглянето на иска е направено преди първото съдебно заседание, поради което не е необходимо съгласие на ответната страна за прекратяване на производството, съдът намира, че на основание чл.232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено, поради което, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2168/2011г. по описа на ПРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението от страните.
Относно искането на ищцовата страна за присъждане на направените по делото разноски, съдът намира, че същото е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение по аргумент на чл.78 ал.4 от ГПК. Настоящето производство се прекратява, поради оттегляне на иска от страна на ищцата и в тази хипотеза не ищецът, а ответникът има право да претендира направените в производството разноски. Обстоятелството дали страната е дала повод за завеждане на делото е правно релевантно единствено в хипотезата на чл.78 ал.2 от ГПК и то при преценка за основателността на претенцията на ответника, а не на ищеца за присъждане на разноски. Обстоятелството дали плащането на процесната сума е осъществено преди или в хода на съдебното производство е правно ирелевантно при преценка на въпроса за разпределението на разноските при условие, че ищеца оттегля своя иск и производството се прекратява на това осн. Така мотивиран, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ОСТАВЯ без уважение искането на ищцовата страна за присъждане на направените по делото разноски.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението от ищеца.

 
135 Гражданско дело No 2169/2011, I състав Искове по СК В.Х.Г. М.Т.М. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 22.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
В.Х.Г. с ЕГН: **********,*** и М. Т.М. с ЕГН: **********,*** завяваме, че сме съгласни със следният режим на лични контакти между бащата В.Х.Г. и общото ни дете В.В.Х., родена на *** г., с ЕГН: **********:
Бащата В.Х.Г. с посочени по-горе адрес и ЕГН, ще има право на личен контакт с малолетното дете В.В.Х. всяка първа и трета седмица от месеца от 10.00 часа в съботния до 18.00 часа в неделния ден; десет дни през лятната ваканция, които да не съвпадат с платеният годишен отпуск на майката М. Т.М. с посочени по-горе адрес и ЕГН; половината от Великденската ваканция по споразумение между двете страни; Коледните празници детето ще бъде при майката, а през Новогодишните празници детето ще бъде при баща си.
ИЩЕЦЪТ В.Х.Г. – Заявявам, че съм съгласен с условията на така постигнатата спогодба. С оглед на това заявявам, че се отказвам от допуснатите ми двама свидетели Г.С.К. и И.П.В..
ОТВЕТНИЦАТА М. Т.М. - Заявявам, че съм съгласна с условията на така постигнатата спогодба.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание спогодба така, както бе формулирана по-горе.
ОТМЕНЯВА определението, постановено в закрито заседание от 10.06.2011 г., с което са допуснати до разпит в качеството на свидетели Г.С.К. и И.П.В., като заличава последните от списъка за призоваване.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки окръжен съд в едноседмичен срок, който за страните тече от днес.
 
136 Гражданско дело No 2184/2011, VIII състав Изменение на издръжка И.И.Т. И.Б.Т. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Определение от 16.06.2011г.
ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба, с която бащата И.Б.Т. с ЕГН ********** *** се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете И.И.Т. с ЕГН ********** платима чрез нейната майка и законен представител В.Н.К. с ЕГН ********** *** 6/Г/77 в размер на 60 лева, считано от 07.04.2011 г. датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска до настъпване на обстоятелства водещи до изменение или прекратяване на това задължение.
ПРЕКРАТЯВА гражданско дело № 2184/2011 г. на ПРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му относно прекратяване производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Пернишки окръжен съд.

 
137 Гражданско дело No 2435/2011, VI състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" К.К.Г. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕДОКАЗАНО – ИСКАНЕ ЗД 11/ 0193 от 13.04.2011г. от Дирекция “Социално подпомагане” гр.Перник,за постановяване РЕШЕНИЕ по силата на което малолетният К.К.Г. ЕГН ********** / настанен със Заповед № 028/ 14.03.2011г. на директора на Д “СП” гр.Перник временно по административен ред до произнасяне на съда в ДМСГД Перник кв.Табана ул.Илинден 14 / да бъде НАСТАНЕН в ДМСГД гр.Перник за срок до 3 месеца или до настъпване на някое друго обстоятелство по чл.29 от Закона на закрила на детето.
РЕШЕНИЕТО подлежи на НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ , но може да се обжалва пред Пернишкия окръжен съд в 7- дневен срок от съобщението до страните, съгл. чл.28,4 от Закона за закрила на детето.
Да се уведоми АК Перник по отношение адв. Л.В. - по ЗППомощ – с функциите на процесуален представител, с оглед своевременно уведомяване съда за определения размер на адв.възнаграждение от НБПП, за произнасяне в частта за разноските.


 
138 Гражданско дело No 2440/2011, VII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Д.Г.Б. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 02.06.2011г.
РЕШИ:
НАСТАНЯВА непълнолетната Д.Г.Б. с ЕГН : ********** в семейството на Д.Г.С. ЕГН : ********** - баба на детето по майчина линия и В.Г.С. ЕГН : **********,***, до настъпване на някое от основанията на чл.29 от Закона за закрила на детето, водещи до прекратяване на настаняването .
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишки окръжен съд, в седмодневен срок от връчване на решението на страните.

 
139 Гражданско дело No 2449/2011, V състав Искове по КТ Г.В.С. НОИ - РУСО Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 17.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Национален осигурителен институт, РУСО-гр.Перник, че Г.В.С., ЕГН ********** ***«Рахила Ангелова» № 7 има трудов и осигурителен стаж като шофьор в ДАП «Товарни превози» гр.Перник за времето от 01.01.1973 г. до 31.12.1973 г. и от 01.01.1975 г. до 20.03.1975 г.
ОТХВЪРЛЯ иска за признаване за установено по отношение на Национален осигурителен институт, РУСО-гр.Перник, че Г.В.С., ЕГН ********** ***«Рахила Ангелова» № 7 има трудов и осигурителен стаж като шофьор в ДАП «Товарни превози» гр.Перник за времето от 27.03.1972 г. до 31.12.1972 г. и от 01.01.1974 г. до 31.12.1974 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
140 Гражданско дело No 2544/2011, V състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Н.К.Д. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 03.06.2011г.
НАСТАНЯВА детето Н.К.Д., ЕГН ********** *** до настъпване на някое от основанията за прекратяване на настаняването, предвидени в чл.29 ЗЗДет.
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- гр. Перник, в 7- дневен срок, считано от 01.04.2011 г.

 
141 Гражданско дело No 2608/2011, VI състав Делби В.Б.Б. Б.В.Б. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 13.06.2011г.
ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между :
В.Б.Б. ***.Макариополски № 10 ЕГН ********** чрез адв.пълн.К.Б. ***
И
Б.В.Б. *** ЕГН **********
на следния съсобствен имот, а именно :
• апартамент № 20 находящ се гр.Перник ул.” Вардар ” в жил.сграда блок № 54, етаж 2 вход Б по плана на гр.Перник, със застроена площ 61.44 кв.м. и застроен обем 279.13 куб.м., състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при граници : изток- стълбище, запад-двор, север- ап.№ 19 , юг- ап.№ 21 ,
с прилежащото му ИЗЕБНО ПОМЕЩЕНИЕ № 20 със светла площ 4.75 кв.м. при граници: изток - двор ,запад-коридор,север-коридор,юг- мазе № 26,
с прилежащия му ТАВАН № 20 със светла площ 10.55 кв.м. при граници : изток-двор, запад-коридор, север-стълбище юг-таван № 26,
ведно с 3.6019 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, на който е построена сградата.

При делбени квоти както следва :

За В.Б.Б. - 1/ 6
За Б.В.Б. – 5/ 6

След влизане в сила на решението по допускане на делбата :

ДОПУСКА ИЗСЛУШВАНЕ НА СЪДЕБНО- ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА СЪС ЗАДАЧА: да даде заключение за пазарната стойност на имота допуснат до делба, като даде техническа характеристика на самия имот, неговата поделяемост, като посочи дялове.
Допълва задачата – за стойността на направените подобрения в имота – по видове, стойност и др.-с депозит 100лв. вносим от ответника в седмодневен срок от влизане в сила на решението, като задължава ответника да конкретизира в молба точната задача на в.л. относно подобренията, извършени от него.

НАЗНАЧАВА за вещо лице инж.Александър Цветков , при депозит 100 лв. , вносим от ищеца в седмодневен срок от влизане в сила на решението.


РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 
142 Гражданско дело No 2614/2011, VI състав Искове по КТ А.М.П. ЗГММ АД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 28.06.2011г.
ОСЪЖДА ЗАВОД ЗА ГОЛЯМОГАБАРИТНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД гр.Перник седалище и адрес на управление гр. Перник кв.Твърди ливади № 1 и БУЛСТАТ 113015697Ю –предст. от инж. Г.Е.С. –изп.директор
ДА ЗАПЛАТИ НА : А.М.П. *** ЕГН ********** чрез адв.Б.В.
САК
дължимо трудово възнаграждение на обща сума 1794.93лв., или както следва :
За м.09.2009г.- в размер на 276.65лв.
За м.10.2009г. -в размер на 181.53лв.
За м.12.2009г. -в размер на 160.93лв.
За м.01.2010г.- в размер на 184.50лв.
За м.04.2010г.- в размер на 184.50лв.
За м.07.2010г.- в размер на 281.92лв.
За м.08.2010г.- в размер на 369.01лв.
За м.10.2010г.- в размер на 136.08лв.
За м.12.2010г.- в размер на 19.81лв.
както и законната лихва върху посочената главница 1794.93лв. в размер на 175.94лв. до предявяване на иска, както и законната лихва върху посочената главница 1794.93лв. - от предявяване на иска -28.04.2011г. до окончателното изплащане на сумите, и разноските по делото- 743лв. за адвокатска защита,
А ПО СМЕТКА НА ПРС – да заплати 100лв. за вещо лице и д.такса 78.83лв.

Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.

 
143 Гражданско дело No 2645/2011, V състав Облигационни искове Д.Х.А. В.С.Л. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 24.06.2011г.
ОСЪЖДА В. Симеонов Л. *** да заплати на Д.Х.А., ЕГН ********** *** сумата от 5 800.00 лв., получена от последния без основание, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба до окончателното плащане.
ОСЪЖДА В. Симеонов Л. *** да заплати на Д.Х.А., ЕГН ********** *** сумата от 482.00 лв., представляваща направени от последната разноски по делото.

 
144 Гражданско дело No 2674/2011, VI състав Искове по СК Т.В.Т. З.П.П. Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Определение от 28.06.2011г.
При това положение съдът, счита че следва да одобри спогодба в следния смисъл:
Т.В.Т.,***, с ЕГН **********, да има право да взима малолетното си дете ВЕНЦИСЛАВ Т.В., с ЕГН **********, от дома на неговата майка З.П. ***, с ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 19.00 часа в петък до 19.00 часа в неделя с преспиване, като детето го връща в 19.00 часа на неделния ден,както и да има право да го взима един месец през лятото,който да не съвпада с лятната отпуска на майката.
СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ
Одобрява така постигнатата спогодба между страните.
Осъжда Т.В.Т.-със снета по - горе самоличност да внесе ДТ в размер на 30 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2674/2011г. на ПРС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в 7 дневен срок от днес.

 
145 Гражданско дело No 2698/2011, VII състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" К.С.Т. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 15.06.2011г., в законна сила от 28.06.2011г.
Р Е Ш И :

НАСТАНЯВА малолетното дете малолетната К.С.Т. с ЕГН : ********** ***, до настъпване на някое от основанията на чл.29 от Закона за закрила на детето, водещи до прекратяване на настаняването, но за не по-дълъг срок от 6 месеца считано от влизането на решението в сила.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред ПЕРНИШКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД в 7-мо дневен срок от връчването му на страните.

 
146 Гражданско дело No 2725/2011, I състав Искове по КТ Р.Д.А. ЕТ ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ -ВАЛДЕС-2000 Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 17.06.2011г., в законна сила от 06.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2725/2011 г. по описа на Пернишкия районен съд, поради отказ от исковете.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
147 Гражданско дело No 2791/2011, I състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" М.В.К. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
НАСТАНЯВА малолетната М.В.К. с ЕГН: **********, родена на родена на *** ***, от майка Б.М. Велинова с ЕГН: **********,*** и настоящ адрес: гр. Перник, кв. “Куциян”, бл. 11, ап. 9 и баща В.К.Б. с ЕГН: **********,***, в ДМСГД – гр. Перник, кв. “Табана”, ул. “Илинден” № 14, за срок от три месеца или до настъпването на някое друго обстоятелство по чл. 29 от ЗЗД.
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано пред Пернишкия окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на страните.


 
148 Гражданско дело No 2817/2011, I състав Искове по СК М.Н.Ч. Б.Т.И. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 22.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
Упражняването на родителските права върху родените от съвместното ни съжителство деца А.М.М.Ч., с ЕГН: **********, родена на *** г. и С.М.Ч., с ЕГН: **********, родена на *** г., се предоставя на бащата М.Н.Ч., с ЕГН: **********,***, като на майката Б.Т.И., с ЕГН: **********,*** и настоящ адрес в *** се определя разширен режим на лични отношения с децата, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, втората половина от Коледната и първата половина от Великденската /пролетната/ ваканция, както и за един месец през лятото, което да не съвпада с платения отпуск на бащата, както и всякога, когато децата пожелаят такива контакти с майката или при допълнителна договореност между родителите.
Майката Б.Т.И. - с посочени по-горе адрес и ЕГН, ще заплаща ежемесечна издръжка за децата А.М.М.Ч., и С.М.Ч. за всяко едно от тях по ? от минималната месечна заплата за Република България - по 60 лв. месечно, платими чрез техния баща и законен представител М.Н.Ч. - с посочени по-горе адрес и ЕГН, дължима от завеждането на иска в съда – 11.05.2011 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, дължима от деня на просрочието до окончателното й изплащане, която да се заплаща до всяко 10-то число на месеца, за който се дължи, до настъпването на обстоятелства, които могат да доведат до нейната промяна или прекратяването на това задължение.
Местоживеенето на децата ще бъде при бащата М.Н.Ч. ***, както и на всеки адрес, на който се установи да живее.
С настоящото страните заявяват, че са уредили всички спорове помежду си относно упражняването на родителските права върху децата им, тяхната издръжка и местоживеене.
Разноските по делото остават в тежест на страните, както са направени.
ИЩЕЦЪТ М.Н.Ч. - Заявявам, че съм съгласен с условията на така постигнатата спогодба.
ОТВЕТНИЦАТА Б.Т.И. - Заявявам, че съм съгласна с условията на така постигнатата спогодба.
Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатата в днешното съдебно заседание спогодба така, както бе формулирана по-горе.
ПРИЕМА И ПРИЛАГА приложената към молба рег. № 16257 от 10.06.2011 г. спогодба между страните.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Пернишки окръжен съд в едноседмичен срок, който за страните тече от днес.
 
149 Гражданско дело No 2843/2011, I състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК АД Б.М.А. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 30.06.2011г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Б.М.А. ***, с ЕГН: **********, че дължи на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република”, сума в размер на 470,11 лв. /четиристотин и седемдесет лева и единадесет стотинки/, представляваща стойността на ползвана, но незаплатена топлинна енергия за периода от 10.11.2007 г. до 31.10.2009 г. вкл., за апартамент № 18, находящ се в *, както и сумата от 109,81 лв. /сто и девет лева и осемдесет и една стотинки/ лихва за забава на месечните плащания за периода от 10.11.2007 г. до 08.09.2010 г., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 10.11.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете в частта им за разликата над уважените до пълните претендирани размери от 792,78 лв. главница и за периода 01.10.2006 г. до 10.11.2007 г. и от 235,49 лв. лихва за забава и за периода от 30.11.2006 г. до 10.11.2007 г., като погасени по давност.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати на Б.М.А. ***, с ЕГН: **********, сумата от 109,06 лв. /сто и девет лева и шест стотинки/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. ”Мошино”, ТЕЦ “Република, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 32,70 лв. /тридесет и два лева и седемдесет стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА Б.М.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати по сметка на Пернишкия районен съд сумата от 42,30 лв. /четиридесет и два лева и тридесет стотинки/ държавна такса, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЛЕД влизане на решението в сила ч.г.дело № 9458/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящето дело.

 
150 Гражданско дело No 2865/2011, II състав Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" К.С.С. Председател и докладчик: НИКОЛИНА Г. ЯНЧЕВА  Решение от 28.06.2011г.
НАСТАНЯВА малолетния К.С.С., ЕГН: ********** в семейството на Г.П.Г., ЕГН: ********** с постоянен и настоящ адрес *** за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок от връчването му на страните.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от решението да се връчи на страните чрез изпращане на съобщение по /Приложение № 11 към Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

 
151 Гражданско дело No 3211/2011, VII състав Облигационни искове С.Т.Д.,
Н.И.Д.
З.П.Д.,
Е.Л.С.,
С.Л.С.
Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 09.06.2011г.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.3 ОТ ГПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
152 Гражданско дело No 3233/2011, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ",
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПЕРНИК
М.С.Т.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК
Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Определение от 28.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.ИЗПРАЩО ПО ПОДСЪДНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД РАДОМИР.
 
153 Гражданско дело No 3310/2011, IV състав Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД К.С.З. Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 21.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО ПОАРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОПЖАБВАНЕ ПРЕД ПОС С ЧАСТНА ЖАЛБА В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО.
 
154 Гражданско дело No 3313/2011, VII състав Облигационни искове ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД П.И.К. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 16.06.2011г.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.299, АЛ.2 ОТ ГПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
155 Гражданско дело No 3340/2011, V състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии КУИППД, СОФИЯ - ТД - БЛАГОЕВГРАД Ю.Т.В. Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БТ
 
156 Гражданско дело No 3341/2011, VIII състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии КУИППД, СОФИЯ - ТД - БЛАГОЕВГРАД В.Д.А. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БТ.
 
157 Гражданско дело No 3342/2011, VIII състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии КУИППД, СОФИЯ - ТД - БЛАГОЕВГРАД   Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА
 
158 Гражданско дело No 3415/2011, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.А.Ц. А.Ц.В. Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 23.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 565/23.06.2011 г. - НАЛАГА мерки за защита на малолетния М.А.Ц. с ЕГН: **********,*** – **, срещу осъществяваното домашно насилие от А.Ц.В. ***, с ЕГН: **********, като:
ЗАДЪЛЖАВА А.Ц.В. ***, с ЕГН: **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо малолетния М.А.Ц. с ЕГН: **********,*** – **.
Да се издаде заповед за защита.
ПРЕПИС ОТ ЗАПОВЕДТА да се връчи на страните и да се изпрати на Областна дирекция на МВР - гр. Перник, за препращане на компетентното РУП на МВР, с указание, че следва да следят за нейното изпълнение.
ОСЪЖДА А.Ц.В., с посочени по-горе адрес и ЕГН, да заплати по сметка на Пернишкия район съд глоба в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ и 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ държавна такса по делото, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в 7-дневен от връчването му на страните.
 
159 Гражданско дело No 3441/2011, VII състав Искове по СК С.Н.Р. Р.Р.Р. Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 14.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ ПРЕД ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНО КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА ПРЕДЯВЕНА ОТ С.Н.Р. ПРОТИВ Р.Р.Р.. ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ПОС ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРА ЗА ПОДСЪДНОСТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
160 Гражданско дело No 3480/2011, V състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК ПЕРНИК - ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА Б.Т.
 
161 Гражданско дело No 3541/2011, V състав Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Р.Ц.М.,
Е.Д.М.
Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ НА БТ
 
162 Гражданско дело No 10004/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци КОНСТАНТ 07 ЕООД ФОРТЕМ-Д.ДИМИТРОВ И С-ИЕ СД,
З.Й.Д.,
Ж.Г.Д.
Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ОСЪЖДА : ФОРТЕМ-Д.Д. и С-ие СД с ЕИК113012629 седалище и адрес на управление гр.Перник 2304 жк.Изток ул.К.Маркс бл.2 вх.Б ет.4 ап.12 представлявано от неограничено отговорните съдружници З.Й.Д. ЕГН ********** и Ж.Г.Д. ЕГН **********, конституирани като ответници и СЪДРУЖНИЦИ в СД, като солидарно и неограничено отговорни заедно със СД,
ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на :
“ КОНТСТАНТ 07” ЕООД с ЕИК 175259459 седалище и адрес на управление гр.София жк.Младост 1 бл.52 вх.1 ет.2 ап.6 предст. от К.Л.И. управител и чрез адв.В.К. АК Монтана ,съдебен адрес ***. Цветан Л. № 13 ет.1 офис 106
СУМАТА 5681.40лв. представляваща цената на каучукови стоки и добавки за изготвяне на каучукова смес по фактура № 0000000 390 / 23.06.2008г.
ВНЕСЕН от ищците вместо ответника ДДС по фактура № 0000000390 / 23.06.2008г. в размер на 1136.28лв.
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ЗАБАВА върху дължимата сума по посочената фактура, считано от деня,
следващ падежа – 24.06.2008г. до подаване на исковата молба 17.01.2011г. в размер на 1280.81лв./ при липса на искане за увеличение на иска до сумата 2151.29лв. по СИЕ в тази част /
ЗАКОННАТА ЛИХВА върху посочената главница – 5681.40 лв. от завеждане на исковата молба 17.01.2011г. до окончателното изплащане на сумата, както и
Разноските по делото – 620лв. адв.възнаграждение, 329лв. д.такса и 200лв. за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред Пернишки окръжен съд

 
163 Гражданско дело No 10007/2011, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕКЗОТИК 2000 ООД РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ПЕРНИК Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 30.06.2011г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА „РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ" - Перник, със седалище и адрес на управление гр.Перник, „Брегалница" № 6 ЕИК 000386826, представлявано от Милена Евгениева Димчовска, да заплати на “ЕКЗОТИК 2000" ООД - Стара Загора, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. „Васил Левски" №27, ет.1, ап.2 ЕИК 123527977 представлявано от управителя ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БОНЗОВ сумата в размер на 3000,00 лв. (три хиляди лева), с включен ДДС, представляваща частично неизплатено задължение по договор за продажба и доставка на брашно тип 500, по повод на което е била издадена фактура № год., , сумата от 2001,80 лева (две хиляди и един лева и осемдесет стотинки), представляваща обезщетение за забавено неизпълнение на парично задължение по фактура № год, за периода 25.01.2006 до 21.01.2011 год., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба 24.01.2011 год., до окончателното изплащане на сумата както и 996.92 лева, направени разноски по делото изчислени по компенсация съобразно уважената част на исковите претенции, като за разликата до пълния предявен размер от 2033,26 лева, обезщетение за забавено неизпълнение на парично задължение за периода 25.01.2006 до 21.01.2011 год., ОТХЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
164 Гражданско дело No 10012/2011, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЩИНА ПЕРНИК БИЛБОРД ВИЖЪН ООД Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 02.06.2011г.
ОСЪЖДА “Б.В. ООД” ООД със седалище и адрес на управление гр. *******, да заплати на ОБЩИНА ПЕРНИК сумата от 250,79 лв. /двеста и петдесет лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща законната лихва върху сумата от 3638,04 лв., представляваща неплатен наем по сключен между страните договор за наем № 30-Р/2007 от 09.02.2007 г. за терени за разполагане на съоръжения с рекламна площ от 2,16 кв.м. /5 бр./, намиращи се в гр. Перник, за периода от м.12.2009 г. до м.01.2011 г. вкл., изчислена върху всяка неплатена месечна наемна цена, считано от датата, на която съгласно договора е следвало да бъде заплащана, до датата на подаване на исковата молба – 03.02.2011 г., както и сумата от 575,52 лв. /петстотин седемдесет и пет лева и петдесет и две стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
165 Гражданско дело No 10017/2011, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АВТОМЕТАЛ ЕООД ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Решение от 09.06.2011г.
РЕШИ:
ОСЪЖДА “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ” АД - гр.Перник ЕИК 823081802, със седалище, гр.Перни, кв.”Мошино”, представлявано от Д. Методиева К., да заплати на “АВТОМЕТАЛ” ЕООД– гр.Перник със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул.”Рашо Димитров” №7, представлявано от Иван Темелков, сумата от 10 000.00 /десет хиляди/ лева, неплатена в пълен размер цена по договор за транспортни услуги по фактури №г., №г., №, №, №, №, №, ведно със законната лихва за забавено плащане върху главницата считано от датата на предявяване на иска – 21.02.2011г. до окончателното изплащане, както и сумата от 2430.00 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване, пред Пернишкия окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
166 Гражданско дело No 10022/2011, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АДВОКАТСКО Д-ВО РАЙЧИНОВА И СЪДРУЖНИЦИ ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД Председател и докладчик: СОФИЯ Г. ИКОНОМОВА  Решение от 14.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Заводски строежи” АД ЕИК 823081802 със седалище и адрес на управление: гр.Перник, кв.”Мошино”, представлявано от изп.директор Росен Иванов Гюрджеклиев, че дължи на Адвокатско дружество “Райчинова и съдружници”, ЕИК 131427407 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Братя Миладинови” № 12, ет.3, представлявано от Илонка Николова Иванчева-Райчинова сума в размер на 7 908.80 лв., представляваща възнаграждение по договор за данъчно-правна помощ, защита и съдействие от 19.09.2007 г., както и 2 098.94 лв., представляваща обезщетение за забава за периода 03.06.2009 г. – 01.12.2010 г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК – 09.12.2010 г. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА “Заводски строежи” АД ЕИК 823081802 със седалище и адрес на управление: гр.Перник, кв.”Мошино”, представлявано от изп.директор Росен Иванов Гюрджеклиев да заплати на Адвокатско дружество “Райчинова и съдружници”, ЕИК 131427407 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Братя Миладинови” № 12, ет.3, представлявано от Илонка Николова Иванчева-Райчинова сума в размер на 1 000.20 лв., представляваща направени от последното разноски по делото.
След влизане на решението в сила, частно гражданско дело № 11662/2010 г. по описа на ПРС да се върне на съответния състав, като се приложи заверен препис от влязлото в сила решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
167 Гражданско дело No 10023/2011, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТЕРРА БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛМАТЕЯ ПРИМА ООД Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 09.06.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “АЛМАТЕЯ ПРИМА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, ******, че дължи на “ТЕРРА БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ****** и съдебен адрес гр. София ******, чрез адв. Тони Стойков Тодоров, сумата в размер на 1078,58 лв. /хиляда седемдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки/, дължима се по фактура № ****** г. за извършена ремонтна и сервизна дейност на машина 1 СХ, сериен номер 806757, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 06.08.2010 г. до окончателното изплащане.
ОСЪЖДА “АЛМАТЕЯ ПРИМА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Перник, ******, да заплати на “ТЕРРА БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ******, сумата от 405,00 лв. /четиристотин и пет лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
СЛЕД влизане на решението в сила, ч. гр. дело № 9283/2010 г. на ПРС да бъде върнато на съответния състав на ПРС, като към него се приложи и препис от влязлото в сила решение по настоящото дело.

 
168 Гражданско дело No 10028/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЕРНИК ВСЕЛЕНА ЕООД Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 01.06.2011г., в законна сила от 01.06.2011г.
ОСЪЖДА “ВСЕЛЕНА” ЕООД седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Лом бл.1 ет.2 ап.53 БУЛСТАТ 113587310 предст. от управителя С.К.А. ЕГН ********** ***
ДА ЗАПЛАТИ на
ОД на МВР гр.Перник
СУМАТА :
230 лв. – представляваща неизплатените от “ВСЕЛЕНА “ЕООД с посочено седалище и адрес на управление такси по договор от 19.12.2008г. между ОД на МВР Перник и ВСЕЛЕНА ЕООД, за охрана СОТ на обект – Склад за плодове и зеленчуци нах. се гр.Перник ул.Бл.Гебрев бл.12 Б, за периода01.07.- 30.11.2010г., законната лихва върху главницата 230лв. за периода от датата на завеждане на исковата молба – 23.03.2011г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените разноски по делото -50лв. за д.такса и 100лв. юк.възнаграждение.

Решението, постановено като НЕПРИСЪСТВЕНО, по реда на чл.239 ал.1 -4 ГПК , не подлежи на обжалване.

 
169 Гражданско дело No 10029/2011, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЕРНИК СД САНА - 91 ВЛАДИМИРОВИ - СИЕ Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Решение от 02.06.2011г., в законна сила от 02.06.2011г.
ОСЪЖДА СД “С-91-В.с.” със седалище и адрес на управление гр. ********, да заплати на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР – гр. Перник, сумата от 137,33 лв. /сто тридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/, представляваща неплатени такси за периода от 01.09.2010 г. до 30.11.2010 г., дължащи се поради неизпълнение на договор с рег. № 20416/09.10.2008 г. за охрана на обект със СОТ, заедно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба – 23.03.2011 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ разноски по делото.
 
170 Гражданско дело No 10032/2011, VI състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ ЕООД ЕТ СИМОНАД- НАДЯ ЛЮБОМИРОВА Председател и докладчик: ДИАНА М. МАТЕЕВА  Решение от 13.06.2011г.
ОСЪЖДА : ЕТ “СИМОНАД- Н.Л., седалище и адрес на управление гр.Перник ул.Отец Паисий бл.28 ет.6 ап.29 представлявано от Н.Л.Г. ЕИК 113561828
ДА ЗАПЛАТИ НА “ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ “ ЕООД седалище и адрес на управление гр.София жк.Младост 4 Бизнес парк София сграда 12 вх.А ет .2 ЕИК 131283654 представлявано от Роланд Томас Визингер австр.гр., действуващ в кач .си на управител , и пълномощник на другия управител маг.Райнер Шрол,
И чрез адв.П.В.П. САК
С адрес за призоваване гр.София 1303 ул.Марко Балабанов № 4 АС “Ташева и съдружници тел .9800263, 9813334 факс 9817593
СУМАТА 11 420.77лв.- представляваща непогасени задължения по Договор за лизинг 3456 / 2008, или, както следва :
-част от лизингова вноска за м.01.2009 – 581.07лв.
-лизингова вноска за м.02.2009 – 2 751.41лв.
-лизингова вноска за м.03.2009 – 1 810.47лв.
-лизингова вноска за м.04.2009 -1 778.96лв.
-лизингова вноска за м.05.2009 – 2 719.90лв.
-лизингова вноска за м.06.2009г.-1 778.96лв.
или ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В РАЗМЕР на 11 420.77лв.- представляващи непогасени задължения по Договор за лизинг № 3456/ 2008г.между посочените страни
както и разноските по делото- 456.83лв. д.такса по делото и 1800лв. адв.възнаграждение за ищцовата страна / посочения по-горе адвокат-пълномощник/

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред Пернишки окръжен съд

 
171 Гражданско дело No 10034/2011, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СТРАТИЕВИ - 2003 ООД ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: МИЛА Й. КОЛЕВА  Определение от 07.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
Прекратява производството по делото.
 
172 Гражданско дело No 10035/2011, IX състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ МОМЧИЛОВ-В.Д.-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ " ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД ГР. ПЕРНИК Председател и докладчик: ПЕТЪР В. БОСНЕШКИ  Решение от 03.06.2011г.
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА “Тролейбусен транспорт”ЕООД- гр.Перник, с ЕИК: 113056150 и със седалище и адрес на управление: гр.Перник, кв.Църква, ул.П.Пенчев 1, да заплати на ЕТ“Момчилов- В.Д.- Валери Димитров”, със седалище и адрес на управление:гр.Перник, ул.Русе 11, БУЛСТАТ:Е 040205970, сумата от 1068лв., представляваща обезщетение за причинената вреда- счупено предно стъкло на автобус марка “SETRA” с рег.№ РК 9761 АТ, собственост на ищеца, вследствие нанесен на 15.09.2010г. в гр.Перник удар от скъсана метална жица от електрозахранването на мрежа, собственост на ответника, ведно със законната лихва върху главницата считано от подаването на исковата молба 31.03.2011г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА “Тролейбусен транспорт”ЕООД- гр.Перник, с ЕИК: 113056150 и със седалище и адрес на управление: гр.Перник, кв.Църква, ул.П.Пенчев 1, да заплати на ЕТ“Момчилов- В.Д.- Валери Димитров”, със седалище и адрес на управление:гр.Перник, ул.Русе 11, БУЛСТАТ:Е 040205970, сумата в размер на 50лв., представляваща направени разноски за държавна такса и сумата от 612,24лв., представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
173 Гражданско дело No 10054/2011, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД МА - БИЛДИНГ ЕООД Председател и докладчик: ДЕСИСЛАВА Х. АХЛАДОВА  Определение от 24.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСКТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
174 Гражданско дело No 10055/2011, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД ИНТЕР 2004 ООД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 29.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
175 Гражданско дело No 10065/2011, VII състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД ТЪРГОВСКА КЪЩА ООД Председател и докладчик: ЯВОР П. ДЖАМАЛОВ  Определение от 29.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
 
176 Брачно дело No 4148/2009, VIII състав Развод и недейств. на брака И.С.Л. И.Л.Л. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Разпореждане от 20.06.2011г.
ВРЪЩА ВЪЗИВНАТА ЖАЛБА
 
177 Брачно дело No 4181/2009, III състав Развод и недейств. на брака К.А.Р. Д.Г.Р. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И :


ДОПУСКА развод между К.А.Р. с ЕГН ********** *** и Д.Г.Р. с ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака им сключен на 25.04.1999 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за гр. брак № 0118 от същата дата при Община Перник, ПО ВИНА на съпругата Д.Г.Р..
УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете Роберто Кирилов А., роден на *** г., с ЕГН **********, се предоставя на майката Д.Г.Р., при която детето ще живее на адрес: гр. Перник, кв. Тева, бл.41, ет.4, ап.11, а на бащата К.А.Р. се предоставя право да вижда и взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО: Бащата К.А.Р. с ЕГН ********** *** ще заплаща ежемесечна издръжка в размер на 80,00 лв. /осемдесет лева/ на детето си Роберто Кирилов А., роден на *** г., с ЕГН **********, платима чрез неговата майка и законен представител Д.Г.Р. с ЕГН ********** ***, считано от влизане на настоящото решение в сила до настъпване на обстоятелства, водещи до изменяване или прекратяване на това й задължение, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяването на брака, съпругата ще носи брачното си фамилно име – Р..
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Перник, кв. Тева, бл.41, ет.4, ап.11 се предоставя за ползване на Д.Г.Р..
ОСЪЖДА Д.Г.Р. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса за развода в размер на 25,00 лв. /двадесет и пет лева/, ведно със законната лихва за забава до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА К.А.Р. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 115,20 лв. /сто и петнадесет лева и двадесет ст./ - държавна такса върху определения размер на издръжката за детето, ведно със законната лихва за забава до окончателното й изплащане.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданските регистри.
Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
178 Брачно дело No 4150/2010, III състав Развод и недейств. на брака К.И.И. В.О. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И :


ДОПУСКА развод между К.И.И. с ЕГН ********** *** и В.О., роден на *** ***, Сърбия и адрес: гр. Перник, ул. Луганск № 112, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака им, сключен на 30.09.2006 г. в гр. Пиерфит-сюр-Сен, Франция, за което е съставен акт за гр. брак № 0100 от 16.05.2008 г. при Община Перник, ПО ВИНА на съпруга В.О..
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяването на брака, съпругата ще носи фамилното име И..
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Перник, ул. Луганск № 112 се предоставя за ползване на съпругата К.И.И..
ОСЪЖДА В.О., роден на *** ***, Сърбия и адрес: гр. Перник, ул. Луганск № 112 да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса за развода в размер на 25,00 лв. /двадесет и пет лева/, както и да заплати на К.И.И. с ЕГН ********** *** направените разноски в производството в размер на 625,00 лв. /шестотин двадесет и пет лева/, от които 25,00 лв. /двадесет и пет лева/ - първоначално внесена държавна такса, 500,00 лв. /петстотин лева/ - адвокатско възнаграждение и 100,00 лв. /сто лева/ - възнаграждение за особен представител.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданските регистри.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 
179 Брачно дело No 4154/2010, VIII състав Развод и недейств. на брака Е.П.Д. И.М.Д. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 10.06.2011г.
ДОПУСКА развод между Д Б А с ЕГН ********** *** ливади, 2/12 и А З А с ЕГН ********** *** – чрез адв. Маргит Кубратова, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака им, сключен на 15.04.2006 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за гр. брак № 70 от същата дата при Община Перник, без да се произнася по въпроса за вината, с оглед представеното споразумение.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49, ал.4 от СК, съгласно което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА - след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – СЛАВЧЕВА.
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Перник, кв. Тева, бл.68, ап.1, ет.1, собственост на бащата на ответника, се предоставя ползване на А З А.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ
Съпрузите не са придобивали в режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти, МПС, акции, ценни книжа, влогове и фирми. Движимите вещи, придобити по време на брака са разделени между тях извънсъдебно.
ОСЪЖДА А З А с ЕГН ********** *** – чрез адв. Маргит Кубратова да заплати по сметка на Пернишки районен съд държавна такса за развода в размер на 25,00 лв. /двадесет и пет лева/, ведно със законната лихва върху държавни вземания, считано от влизане на решението в сила до окончателното изплащане на сумите.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданските регистри.
Решението подлежи на обжалване пред ПЕРНИШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
180 Брачно дело No 4011/2011, VIII състав Развод и недейств. на брака Ц.И.Г. Г.Х.Г. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 24.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Ц.И.Г. с ЕГН ********** *** и Г.Х.Г. с ЕГН ********** ***, сключен на 27.09.2007 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0343 от същата дата при Община Перник, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име, което и нейно брачно такова – Г..
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Перник, ул. Брезник, № 83 се предоставя за ползване на Ц.И.Г., като съпругът Г.Х.Г. няма претенции към ползването му.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – По време на брака съпрузите не са придобили със съвместен принос недвижими имоти, моторни превозни средства или други движими вещи на по-значителна стойност, поради което нямат неуредени имуществени отношения или взаимни претенции от подобен характер.
ОСЪЖДА Ц.И.Г. с ЕГН ********** *** и Г.Х.Г. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Пернишки районен съд сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ - държавна такса за развода, ведно със законната лихва върху държавни вземания.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
181 Брачно дело No 4035/2011, VIII състав Развод и недейств. на брака В.К.В. Л.Г.В. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 24.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между В.К.В. с ЕГН ********** *** и Л.Г.В. с ЕГН ********** ***, сключен на 28.03.1981 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0124 от същата дата при Община Перник, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – ЧОБАНОВА.
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо двуетажна масивна жилищна сграда, находящо се в с. с. Люлин, община Перник, ул. Трета, № 2, състоящо се от три стаи и кухня на първия етаж и две стаи с хол на втория етаж, придобита по наследство от В.К.В., с е предоставя за ползване на В.К.В..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – По време на брака съпрузите не са придобили със съвместен принос недвижими имоти, а придобитите по време на брака движими вещи същите са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции във връзка с тях.
Съпрузите нямат неуредени имуществени отношения.
ОСЪЖДА Л.Г.В. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 15,00 лв. /петнадесет лева/ - държавна такса за развода, ведно със законната лихва върху държавни вземания.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. 
182 Брачно дело No 4036/2011, III състав Развод по взаимно съгласие Р.Н.С. З.М.С. Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Р.Н.С. с ЕГН ********** *** и З.М.С. с ЕГН ********** ***, сключен на 10.05.2008 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 84 от същата дата при Община Перник, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – СТОЯДИНОВА.
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. М. Горки бл.2 вх.Б ет.1 ап.117, собственост на трети лица, се предоставя за ползване на молителя З.М.С., като съпругата Р.Н.С. няма претенции към същото.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ: Съпрузите са разделили извънсъдебно придобитите по време на брака движими вещи. Същите нямат регистрирани фирми на свое име, не притежават дялове в търговски дружества, не са съдружници или акционери в такива и не притежават съвместни или индивидуални банкови сметки.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
183 Брачно дело No 4042/2011, III състав Развод по взаимно съгласие А.С.П.,
П.Д.П.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между А.С.П. с ЕГН ********** *** и П.Д.П. с ЕГН ********** ***, сключен на 08.01.2011 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 0001 от същата дата при Община Перник, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име, което и нейно брачно такова – П..
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. Рашо Димитров, № 107 се предоставя за ползване на А.С.П..
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ - съпрузите не притежават банкови сметки и нямат регистрирани фирми.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
184 Брачно дело No 4043/2011, III състав Развод по взаимно съгласие Н.С.В.,
Г.И.В.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 01.06.2011г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Н.С.В. с ЕГН ********** *** и Г.И.В. с ЕГН ********** ***, сключен на 30.07.2005 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 218 от същата дата при Община Перник, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – ТОМОВА.
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Перник, ул. Протожерица, № 147 се предоставя за ползване на молителя Г.И.В., като съпругата Н.С.В. е напуснала и освободила същото.
ОСЪЖДА Н.С.В. с ЕГН ********** *** и Г.И.В. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Районен съд – Перник сумата от 15,00 лв. /петнадесет лева/ - държавна такса, ведно със законната лихва за забава до окончателното й изплащане.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
185 Брачно дело No 4044/2011, III състав Развод по взаимно съгласие С.М.Д.,
Т.Т.Д.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 02.06.2011г.
Р Е Ш И :


ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между С.М.Д. с ЕГН ********** *** и Т.Т.Д. с ЕГН ********** *** пл. Кракра Пернишки бл.17 вх.В ап.1, сключен на 10.04.1992 г. в гр. Бон, Федерална Република Германия, за което е съставен акт за граждански брак от същата дата при Посолство на Република България – гр. Бон, ФРГ, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на непълнолетното дете Людмила Тонева Д., родена на *** г., с ЕГН ********** ще се упражняват от майката С.М.Д., при която детето ще живее на адрес: гр. Перник ул. Ю. Гагарин бл.11 вх.Б ет.1 ап.3, както и на всеки друг адрес, на който последната се установи да живее, а на бащата се определя режим на лични контакти с детето, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, едната от двете ваканции – Коледна или Великденска, по предварителна уговорка, както и един месец през лятото, по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО
Бащата Т.Т.Д. с ЕГН ********** *** пл. Кракра Пернишки бл.17 вх.В ап.1 ще заплаща ежемесечна издръжка от 80,00 лв. /осемдесет лева/ на непълнолетното си дете Людмила Тонева Д., родена на *** г., с ЕГН ********** със съгласието на неговата майка и законен представител С.М.Д. с ЕГН ********** ***, платима до 10-то число на текущия месец, за който същата е дължима.

ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име – Д..
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Перник ул. Ю. Гагарин бл.11 вх.Б ет.1 ап.3, собственост на трети лица, се предоставя за ползване на С.М.Д., а Т.Т.Д. е напуснал това жилище и няма претенции към ползването му.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – По време на брака съпрузите не са придобили движимо и недвижимо имущество в режим на съпружеска имуществена общност, като придобитите движими вещи и покъщнина са разделили извънсъдебно, поради което нямат и за в бъдеще няма да имат взаимни претенции.
Никой от съпрузите не е участвал и не участва като съдружник в търговски дружества, не притежава акции и ценни книжа в банкови и кредитни институции, които да са СИО и поради това нямат неуредени имуществени отношения помежду си и претенции в това отношение, както към настоящия момент, така и няма да имат такива в бъдеще.
ОСЪЖДА Т.Т.Д. с ЕГН ********** *** пл. Кракра Пернишки бл.17 вх.В ап.1 да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет ст./ - държавна такса върху спогодената издръжка на детето.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
186 Брачно дело No 4046/2011, VIII състав Развод по взаимно съгласие И.В.Г.,
Г.Е.Г.
  Председател и докладчик: СИЛВИЯ И. МИЧЕВА-АЛЕКСОВА  Решение от 20.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между И.В.Г. с ЕГН ********** *** Гебрев 60/16/Б и Г.Е.Г. с ЕГН ********** ***, сключен на 08.10.2005 г. в гр. Перник, за което е съставен акт за граждански брак № 347 от същата дата при Община Перник, поради взаимното сериозно и непоколебимо съгласие на съпрузите, като:
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение относно последиците от прекратяването на брака, според което:
РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на непълнолетното дете Ивайло Г.Г., роден на *** г., с ЕГН ********** ще се упражняват от майката И.В.Г., при която детето ще живее на адрес: гр. Перник, ул. Благой Гебрев 60/16/Б, а на бащата се предоставя възможност да взема детето при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от всеки месец, един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по два дни на Коледните и Великденските празници.
ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕТЕТО
Бащата Г.Е.Г. с ЕГН ********** *** ще заплаща ежемесечна издръжка от 80,00 лв. /осемдесет лева/ за малолетното си дете Ивайло Г.Г., роден на *** г., с ЕГН **********, платима до 15-то число на месеца, следващ този, за който се дължи издръжката, чрез неговата майка и законен представител И.В.Г. с ЕГН ********** *** Гебрев 60/16/Б, считано от 29.04.2011 г. до настъпването на законни предпоставки за изменение, прекратяване или погасяване на това задължение, ведно със законната лихва за забава върху всяка неплатена месечна вноска.
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ не се дължи.
ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – МАКСИМОВА.
СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Перник, кв. Изток, ул. Клемент Готвалд и ползвано от съпрузите под наем е освободено и от двамата преди три години и не се предоставя за ползване на никой от тях.
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – По време на брака съпрузите не са придобили със съвместен принос недвижими имоти и моторни превозни средства. Те не притежават влогове в лева и валута, направени по време на брака, не притежават акции и дялове в търговски дружества.
Придобитите по време на брака движими вещи са поделени между съпрузите доброволно и извънсъдебно и никой от тях няма претенции към другия във връзка с това.
ОСЪЖДА Г.Е.Г. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Пернишки районен съд сумата от 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет ст./ - държавна такса върху спогодената издръжка на детето.
След влизане в сила на решението, препис от същото да се изпрати за вписване на промените в гражданския регистър.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
187 НЧХД No 1384/2010, VI състав НЧХД И.К.В. К.С.К.,
Р.М.М.,
К.С.С.
Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 16.06.2011г.
ПРИСЪДА № 580/16.06.2011г.: І.ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.К. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, *, * *, със средно образование, месторабота “ВЛАНЕЛ” на длъжност “експедитор”, не*,*, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.04.2010г около 22.30ч в гр.Перник, на ул.”Бл.Гебрев” бл.37, вх.”А” причинил на И.К.В. три разкъсно-контузни рани в областта на главата – в дясна челна област и зад лявата ушна мида. Кръвонасядане и отоци в лицевата област и в областта на очниците, лявата яблъчна област и клепачите на дясното око – довели до болки и страдания и мозъчно сътресение със степенно разстройство на съзнанието от типа на зашеметяване, довело до временно разстройство на здравето неопасно за живота - престъпление по чл.130, ал.1, от НК, но тъй като за това умишлено престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода до две години или с пробация, деецът е пълнолетен и не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел, както и от престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което на основание чл.78”а” от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като на основание чл.78”а”, ал.1 от НК, му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1500 /хиляда/ лева, като на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението относно фактите и обстоятелствата по чл.20, ал.2 от НК
ІІ.ПРИЗНАВА подсъдимия Р.М.М. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, *, * *, със средно образование, месторабота “* *” на длъжност “*”, *,*, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.04.2010г около 22.30ч в гр.Перник, на ул.”Бл.Гебрев” бл.37, вх.”А” като съизвършител в съучастие с К.С.К. и К.С.С. причинили на И.К.В. три разкъсно-контузни рани в областта на главата – в дясна челна област и зад лявата ушна мида. Кръвонасядане и отоци в лицевата област и в областта на очниците, лявата яблъчна област и клепачите на дясното око – довели до болки и страдания и мозъчно сътресение със степенно разстройство на съзнанието от типа на зашеметяване, довело до временно разстройство на здравето неопасно за живота - престъпление по чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на основание чл.304 от НПК го оправдава изцяло по предявеното му обвинение.
ІІІ.ПРИЗНАВА подсъдимия К.С.С. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, *, * *, със средно образование, месторабота “* *” на длъжност “*”, не*,*, с ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 25.04.2010г около 22.30ч в гр.Перник, на ул.”Бл.Гебрев” бл.37, вх.”А”като съизвършител в съучастие с Р.М.М. и К.С.К. причинили на И.К.В. три разкъсно-контузни рани в областта на главата – в дясна челна област и зад лявата ушна мида. Кръвонасядане и отоци в лицевата област и в областта на очниците, лявата яблъчна област и клепачите на дясното око – довели до болки и страдания и мозъчно сътресение със степенно разстройство на съзнанието от типа на зашеметяване, довело до временно разстройство на здравето неопасно за живота - престъпление по чл.130, ал.1, вр. с чл.20, ал.2 от НК, като на основание чл.304 от НПК го оправдава изцяло по предявеното му обвинение.
ІV.ОСЪЖДА подсъдимият К.С.К. , /със снета самоличност / да заплати на гражданския ищец и частен тъжител – И.К.В. сумата от 1800/хиляда и осемстотин лева/лв., представляваща обезщетение за претърпените от него в резултат на деянието, извършено на 25.04.2010г. и описано по-горе неимуществени вреди - лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК изразяваща се в причиняване на болки и страдания и временно разстройство на здравето, неопасно за живота, считано от момента на увреждането - 25.04.2010г. до окончателното изплащане, а по сметка на ПРС сумата от 72/седемдесет и два/лв, представляваща 4% държавна такса върху уважения размер на иска, като за разликата до предявения и приет пълен размер – 9000 /девет хиляди/лв. ОТХВЪРЛЯ същия като неоснователен и недоказан.
V. На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият К.С.К. да заплати на И.К.В. сумата по 392,00 /триста деветдесет и два/лева за направени от него разноски по делото: за адвокатско възнаграждение; за съдебно-медицинска експертиза и д.т. за образуване на делото, както и 15 /петнадесет/лева по сметка на ПРС за разноски направени в хода на делото
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване пред ПОС в 15 дневен срок от днес.К.С.К.
Р.М.М.
К.С.С.
Мотиви от 01.07.2011г.
Мотиви към присъда №580 от 16.06.2011г по НЧХД №1384 по описа на Пернишки районен съд за 2010г
С частна тъжба от И.К.В. *** е повдигнато обвинение срещу: К.С.К., Р.М.М. и К.С.С. за престъпление по чл.130, ал.1 от НК.
Частният тъжител и гр.ищец И.В., чрез повереника си - адв. П.П. ***, поддържа повдигнатото обвинение и моли, след като подсъдимите бъдат признати за виновни, да им бъде наложено съответно справедливо наказание, като подържа предявеният и приет за съвместно разглеждане гр. иск за причинени в резултат на деянието неимуществени вреди, както и да му бъдат заплатени направените по делото разноски за адвокатско вазнаграждение.
За съвместно разглеждане в съдебното производство е приет и предявеният от И.К.В. срещу подсъдимите: К.С.К., Р.М.М. и К.С.С. за сумата от 9000/девет хиляди/лева, представляваща обезщетение за претърпените от него в резултат на деянието по чл.130 ал.1 от НК, неимуществени вреди /болки и страдания/ и същият е конституиран като граждански ищец в производството.
Подсъдимите К.С.К., Р.М.М. и К.С.С. дават обяснения, в които описват ситуация, различна от твърденията на гр.ищец в тъжбата, като категорично отричат участието си в извършеното престъпление. Не се признават за виновни.
Защитникът на подсъдимите - адв. В.В. *** пледира спрямо подс. Кр.К. да бъде приложена разпоредбата на чл.12 и чл.130, ал.3 от НК и същият бъде освободен от налагане на наказание, като останалите двама подсъдими К.С. и Р.М. да бъдат оправдани изцяло по предявеното им обвинение поради липса на доказателства относно участието им в инкриминираното деяние.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК, намира за установено следното:
Подсъдимият К.С.К. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, *, * *, със средно образование, месторабота “ВЛАНЕЛ” на длъжност “експедитор”, не*,*, с ЕГН **********
Подсъдимият Р.М.М. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, *, * *, със средно образование, месторабота “* *” на длъжност “*”, *,*, с ЕГН **********
Подсъдимият К.С.С. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес-***, *, * *, със средно образование, месторабота “* *” на длъжност “*”, не*,*, с ЕГН **********
От фактическа страна, съдът приема за установено следното:
На 25.04.2010г тримата подсъдими и свид.В.В.С. и В.Л.В. се намирали в домът на подсд.К.К.. След приключване на футболната среща, която гледали по телевизията там в разговор подсъдимият К. споменал, че от известно време до него достигат слухове, че приятелят /пострадалият И.В./ на бившата му приятелка – свид. А.Н. му отправял закани и говорел неистини по негов адрес. Участниците в компанията започнали коментар по случая, при което подс. К. решил да се обади на пострадалия за да изяснят отношенията помежду си. Двамата се познавали отдавна тъй като били съученици. Подсъдимият бил познат и на останалите участници в компанията. След проведен разговор по телефона между ч.тъжител В. и подс. Кр.К., последният разбрал, че пострадалият се намира при свид. А.Н., в домът й и независимо, че вече било късно вечерта /около 22.00ч/ двамата се разбрали да се видят пред блока на Н.. Малко по-късно всички участници компанията на подс.К. се качили в автомобила на свид.В.С. и пристигали в близост до блока на свид. Н.. Последвал нов телефонен разговор между подс.Кр.К. и пострадалия, при който последният разбрал, че подсъдимият вече е пред блока и въпреки настояванията на приятелката си да остане в апартамента и да не се срещат той слязъл пред входа. Двамата – подс.К. и постр.В. се срещнали във входа на блока и се сбили, в резултат на което на пострадалия В. били причинени различни телесни увреждания, подробно описани в приложената и приета като доказателство по делото съдебно-медицинска експертиза.
От събраните по делото гласни доказателства се очертават две самостоятелни версии за развитието на инцидента при срещата на пострадалия и подс.Кр.К. – едната на пострадалия и свид. А.Н. и другата на подсъдимите и двамата свидетели – В.С. и В.В.. Показанията на свид. Р.С. касаят последващ етап и не влияят върху изясняване на инцидента, развил се във входа на блока преди това.
Според твърденията в тъжбата на пострадалия В. същият описва ситуация, при която след като слязъл във входа на блока първоначално там влезли подс.К.С. и Р.М., който го хванали за ръце и след това се появил подс.К., който възползвайки се от обстоятелството, че не може да се защитава започнал да го удря и когато той успял да измъкне едната си ръка и паднал на земята тримата подсъдими започнали да го удрят докато изгубил съзнание. Осъзнал се едва когато те вече си били отишли а при него била само приятелката му - свид. Н.. Тази версия се подържа частично от показанията на свид. Н.. Според същата, след последното обаждане, когато пострадалият разбрал, че подсъдимият е пред блока тя погледнала през прозореца и видяла, че към входа се приближава не само подсъдимият Кр.К. а и приятелите му –подс.Кр.С. и Р.М., поради което същата предположила, че ще го набият. Докато се преобличала за да слезе пред входа тя погледнала отново през прозореца на апартамента си и видяла как подсъдимите вече се отдалечават, качвайки се в лек автомобил. Едва след това тя слязла във входа и там намерила приятеля си в безпомощно състояние и с помощта на свой съсед – свид.Р. С., с неговия автомобил го закарали в болницата в гр.Перник.
В другата версия на - подсъдимите същите описват ситуация, според която частично потвърждават версията на пострадалия относно причината за срещата им на посочената в тъжбата дата и твърдението на пострадалия относно нанесените му телесни увреждания, а именно че същите са били причинени в резултат на нанесен побой. Подсъдимите обаче категорично отхвърлят твърденията му за това, че тримата заедно са участвали при нанасяне телесните увреждания, с уточнението че боя е бил само и единствено между подс. К. и пострадалият В., като двамата подсъдими – Кр.С. и Р.М. са се намесили в един последващ етап но само за да вземат намиращият се в ръката на пострадалия предмет “бокс” /такъв действително бил предаден в последствие след явяването им в 02 РУ-МВР Перник/, когато действително хванали ръцете на пострадалия и не изключват възможността междувременно подс.Кр.К. да му е нанесъл още някой удар, но след като успели да извадят бокса от ръката му обаче същите категорично заявяват, че не са го удряли изобщо, а инцидента приключил и те са се оттеглили и след кратък коментар на инцидента се прибрали по домовете си, до момента когато разбрали /след обаждане по телефона от майката на свид. Н. до подсъдимия Кр.К., че са уведомили полицията, при което подсъдимите лично по своя инициатива се явили в полицейското управление, където им били снети обяснения и последните били о
 
188 НАХД No 1525/2010, III състав Административни дела СХБАЛ ЕВРИКА ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ПЕРНИК Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
РЕШЕНИЕ № 36ОТМЕНЯВА НП № 175 от 11.10.2010г издадено от Директор на РЗОК- Перник, с което на “Специализирана хирургична болница за активно лечение -Еврика” ООД гр.Перник, улица “Струма”№30 вх. А ап.16 ЕИК 200392959, представлявано от Д-р А.Л.С. ЕТН ********** са наложени следните, четиринадесет административни наказания:
По т.1-имуществена санкция в размер на 500лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.2- имуществена санкция в размер на 500лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.3- имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.4 - имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.5 -имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.6 -имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.7- имуществена санкция в размер на 500лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.8 -имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.9- имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.10 -имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.11- имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.12 -имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.13- имуществена санкция в размер на 400лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
По т.14- имуществена санкция в размер на 500лв на основание чл.105 а ал.4 от Закона за здравното осигуряване.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция. 
189 НЧХД No 1538/2010, VII състав НЧХД Ц.С.С. Б.В.С. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Присъда от 21.06.2011г.

ПРИСЪДА № 598/21.06.2011г. - ПРИЗНАВА подсъдимия Б.В.С.-21г., *, * *, *, *, род. в гр.П. живущ ***, лична карта № *******, издадена на 31.01.2008г. от МВР–П.ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.V.2010год. около 15.00-16,00часа в землището на с.Кладница-общ.Перник /местността “Дебели Рид”/,причинил Лека телесна повреда извън случаите на чл.128 и 129 НК на Ц.С.С.-ЕГН **********, изразяваща се в „линейна разкъсно-контузна рана в лявата теменна област на главата: умерено изразен отток, кръвонасядане и охлузване на клепачите на ляво око: линейно разкъсно-контузна рана по долен клепач на ляво око: отток и кръвонасадяне в областта на нокътната фаланга на втори пръст на лява ръка”, довели до причиняване на “временно разстройство на здравето неопасно за живота -поради което на осн. чл.130 ал.1 пр.2 вр. чл.57 ал.1 вр. чл.54 вр. чл.42”а” ал.2 т.1, т.2 и ал.3 вр. чл.42б ал.1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 7 /седем/месеца и периодичност от 2/два/пъти седмично, както и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 7 /седем/месеца.

ОСЪЖДА подсъдимия Б.В.С. -21г., *, * *, *, *, роден в гр.П. живущ ***, с ЕГН **********, лична карта № *******, да ЗАПЛАТИ на Частния тъжител–Ц.С.С.-ЕГН ********** ***, сумата от 800,00/осемстоитин/лева, представляваща обезщетение за претърпяните от него в резултат на деянието, извършено на 18.V.2010год. и описано по горе не имуществени вреди /болка и страдание/, ведно със законовата лихва върху посочената главница, считано от момента на увреждането 18.V.2010год. до окончателното изплащане и ОТХВЪРЛЯ предявения Граждански иск,като неоснователен и недоказан в частта му над уважената, до пълния претендиран размер от 3 000/три хиляди/лева, както и сумата от 630/шестотин и тридесет/лева за направени от него разноски по делото /за адвокатско възнаграждение и Вещи лица/, а по сметка на ПРС сумата от 4% Държавна такса, върху уважения размер на иска но не по-малко от 50/петдесет/лева.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване пред ПОС в 15 дневен срок от днес.


Б.В.С.
Мотиви от 30.06.2011г.
Мотиви към Присъда № 598 от 21.VІ.2011год. по НОХД № 1538/2010г. по описа на ПРС.

С частна тъжба Ц.С.С.-ЕГН ********** *** е повдигнал обвинение срещу Б.В.С.-21г.,*, * *, *, *, род. в гр.П. живущ ***, лична карта № *******, издадена на 31.01.2008г. от МВР–П.ЕГН ********** за престъпление по:
• чл.130 ал.1 пр.2 от НК за това, че на 18.V.2010год. около 15.00-16,00часа в землището на с.Кладница-общ.Перник /местността “Дебели Рид”/, причинил Лека телесна повреда извън случаите на чл.128 и 129 НК на Ц.С.С.-ЕГН **********, изразяваща се в „линейна разкъсно-контузна рана в лявата теменна област на главата: умерено изразен отток, кръвонасядане и охлузване на клепачите на ляво око: линейно разкъсно-контузна рана по долен клепач на ляво око: отток и кръвонасадяне в областта на нокътната фаланга на втори пръст на лява ръка”, довели до причиняване на “временно разстройство на здравето неопасно за живота.
За съвместно разглеждане в съдебното производство е приет предявения от Ц.С.С., срещу подсъдимия Б.В.С. Гражданск иск в размер на 3 000 лева, представляващ обезщетение за претърпени в резултат на деянието по-горе неимуществени вреди/болки и страдания/ от престъпление по чл.130 ал.1 от НК.
Частният тъжител Ц.С.С. е конституиран, като граждански ищец по делото.
Частният тъжител и граждански ищец Ц.С.С., чрез повереника си по делото-адв. Бл.Б. от ПАК, поддържа повдигнатото обвинение и моли, след като подсъдимия Б.В.С. бъде признат за виновен, да му бъде наложено съответно справедливо наказание, а предявения граждански иск да бъдат уважен в пълен размер.
Подсъдимия Б.В.С. не дава обяснения, но не се признава за виновен.
Защитникът-адв.К.С.-ПАК, пледира спрямо него да бъде постановена оправдателна присъда, поради недоказаност на обвинението, както и да бъде отхвърлен изцяло като неоснователен и недоказан предявения граждански иск.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК, намира за установено следното:
Подсъдимия Б.В.С.-21г., *, * *, *, *, род. в гр.П. живущ ***, лична карта № *******, издадена на 31.01.2008г. от МВР–П. ЕГН **********.
От фактическа страна съдът приема следното:
Частния тъжител и граждански ищец-Ц.С.С. и подсъдимия се познават.
От съществен период време двамата са във влошени взаимоотношения по повод конфликт провокиран от застреляно овчарско куче на частния тъжител Ц.С.С., който обвинява за това подсъдимия.
На 18.05.2010г, около 15,00-16,00часа пострадалия Ц.С.С. /който пасял стадото си от овц около 350броя/ и подсъдимия Б.В.С. се срещнали в землището на с.Кладница-обл.Пернишка, местността “Дебели рид”.
С оглед предходен инцидент от 22.ХІІ.2009година, когато застреляли едно от овчарските кучета на пострадалия Ц.С.С. и депозирана от него жалба в органите на МВР и възникнали съмнения у пострадалия,че кучето е застреляно от подсъдимия Б.В.С. и влошените отношения между двамата по този повод, възникнал процесния инцидент при който подсъдимия Б.В.С. взел овчарската “сопа” на пострадалия,като му нанесъл няколко удара с нея в областта на главата при които му причинил съответни телесни увреждания от странни на главата, както и в областта на пръстите на Лява ръка.
От ударите пострадалия бил зашеметен,а подсъдимия се оттеглил.
След няколко минути пострадалия бил намерен от негов познат св.Й.К.Д.,който след като му помогнал да дойде на себе си го подкрепил и завел до съпругата му св.Б.С.С. с която в последствие двамата, завели пострадалия до здравно заведение в гр.София, където същия бил прегледан и му било издадено Съдебно медицинско удостоверение на живо лице № 137/10год.-л.6. в което е посочено, че е констатирано увреждане довело до състояние “временно разстройство на здравето неопасно за живота”.
От назначената в с.з Съдебно-медицинска експертиза-л.42, устно потвърдена от вещото лице е видно, че пострадалия Ц.С.С. е получил „линейна разкъсно-контузна рана в лявата теменна област на главата: умерено изразен отток, кръвонасядане и охлузване на клепачите на ляво око: линейно разкъсно-контузна рана по долен клепач на ляво око: отток и кръвонасадяне в областта на нокътната фаланга на втори пръст на лява ръка”, довели до причиняване на “временно разстройство на здравето неопасно за живота”, което е потвърдено и от Допълнително назначената Съдебно-медицинска експертиза-л.59, поискана от повереника адв.Бл.Б. от ПАК с оглед евентуално наличие на състояние на безсъзнание,което не бе прието от вещото лице, че е налице с оглед посоченото от свидетеля Й.К.Д.-открил първи пострадалия.
Състава възприе гореизложената фактическа обстановка, предвид че същата е единствено реална и логически обезпечена със наличните по делото установени факти и обстоятелства, чрез юридическите средства на НПК, изхождайки от следното:
-налице е увреждане на лице с характер на лека телесна повреда /3броя/, които могат да се получат по начина посочен от пострадалия-липсва установен факт който да противоречи на посоченото от пострадалия развитие.
-констатираните увреждания са възможни, да се получат чрез използваното средство/сопа/ по посочения механизъм.
-единствените хора /Й.К.Д. и Б.С.С./ имали пряк контакт със пострадалия непосредствено, след инцидента разказват точно какво е разказал пострадалия, и то не когато и да е, а непосредствено след инцидента, още когато кръвта по него не е засъхнала, в каквато насока са и показанията им.
-посочения, като извършител подсъдим е визиран като такъв незабавно след случая /още когато е замаян-обстоятелство което не е за подценяване от никого/, т.е не е изминал интервал време за евентуално “напасване или приспособяване” на факти и обстоятелства съобразно настоящи или минали емоции.
-видно от приложеното Съдебно медицинско удостоверение на живо лице № 137/10год.-л.6 и посочената в него анамнеза /непосредствено след инцидента/,същата напълно кореспондира на установената в последствие фактическа обстановка.
Гореизложената фактическа обстановка съдът прие за установена по несъмнен начин, като взе предвид показанията на разпитаните в с.з свидетели: Й.К.Д., Б.С.С.,В.Д.В., Л.Г.П.,Б.Б.Б., приетите писмени доказателства: Писмо рег. № 5078/17.ІІ.2011год. от РП-гр.П. ведно с Заверено ксерокопие от Постановление за образуване на досъдебно производство, Постановление за Спиране на наказателно производство/заверено ксерокопие/, Заверено ксерокопие от Определение на ПРС, Заверено Ксерокопие от Жалба, Заверено ксерокопие от Обяснение, Писмо рег. № ДП 3/08г. от 10.ІІ.2011г. на РП-П.Писмо рег. № 5225/18.ІІ.2011год.от държавно ловно стопанство”Витошко” -Студена, Представена в с.з Скица, заверено копие от медицинската документация на Ц.С.С. /Съдебно медицинско удостоверение на живо лице № 137/10год.-л.6/, както и въз основа на заключението по изготвената Съдебно-медицинска експертиза-л.42 устно потвърдена в с.з от вещото лице и Допълнително назначената Съдебно-медицинска експертиза-л.59, за която
 
190 НОХД No 1616/2010, V състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.К.И.,
С.Н.Й.,
М.П.А.,
Р.С.С.
Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Присъда от 09.06.2011г., в законна сила от 25.06.2011г.
С присъда № 542 от 09.06.2011г. ПРС ПРИЗНАВА подсъдимият И.К.И. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, с * гражданство, без образование, *, *, * с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител със С.Н.Й., М.П.А. и Р.С.С., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр.чл.54, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На осн.чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Н.Й. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, с * гражданство, без образование, *, *, * с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител с И.К.И., М.П.А. и Р.С.С., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20 ал.2 вр.чл.54, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На осн.чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.П.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, с * гражданство, без образование, *, *, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител със С.Н.Й., И.К.И. и Р.С.С., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено повторно /след като деецът е бил осъден с присъда № 428/16.10.2002 г. на Районен съд – П., влязла в сила на 01.11.2002 г. за друго такова престъпление/ и е немаловавжен случай, поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4 и т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.20 ал.2 вр.чл.54, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На осн.чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.С.С. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем в затвора – гр.Бобов дол, *, с * гражданство, с основно образование, *, *, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител със С.Н.Й., И.К.И. и М.П.А., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено повторно /след като деецът е бил осъден с присъда № 150/04.03.2010 г. на Районен съд – П., влязла в сила на 20.03.2010 г. за друго такова престъпление/ и е немаловавжен случай поради което и на основание чл.195, ал.1 т.4, и т.7 вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр.чл.54, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
На осн.чл. 60, ал.1, и с чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието в затвор.
На основание чл.189 ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите И.К.И., С.Н.Й., М.П.А. и Р.С.С. - със снети самоличности да заплатят по сметка на Първо РУ – ОД на МВР – гр.П. сумата от 30.00 лв. /тридесет лева/ представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство, а по сметка на Районен съд-П. сумата от 30.00 лв./тридесет лева/ направени разноски в хода на съдебното следствие.
Вещественото доказателство - обгорян меден кабел, съхраняван в Първо РУ”Полиция”-П., след влизане на присъдата в законна сила, да се върне на собственика „БТК” АД.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Пернишки окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
На осн.чл.309 ал.2 от НПК съдът
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимият И.К.И..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимият С.Н.Й..
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимият М.П.А..
ПОТВРЪЖДАВА мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимият Р.С.С..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава 22 от НПК с частна жалба или частен протест пред ПОС в 7-дневен срок, считано от днес.

И.К.И.
С.Н.Й.
М.П.А.
Р.С.С.
Мотиви от 16.06.2011г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 542 от 09 юни 2011 година по НОХД № 1616 година по описа на Пернишки Районен съд за 2010 година.
С обвинителен акт Районна прокуратура-гр.П. е повдигнала обвинение срещу И.К.И.,за престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК,за това,че на 05.05.2011 година в гр.П. ул."С." в съучастие като съизвършител със С.Н.Й.,М.П.А. и Р.С.С.,чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои.
Със същия обвинителен акт Районна прокуратура-гр.П. е повдигнала обвинение срещу С.Н.Й.,за това, че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител с И.К.И., М.П.А. и Р.С.С., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои-престъпление по чл.195 ал.1 т.4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 от НК.
Срещу М.П.А.,за това,че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител със С.Н.Й., И.К.И. и Р.С.С., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено повторно /след като деецът е бил осъден с присъда № 428/16.10.2002 г. на Районен съд – П., влязла в сила на 01.11.2002 г. за друго такова престъпление/ и представлява немаловажен случай-престъпление по чл.195 ал.1 т.4 и т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.28 ал.1 от НК.
Срещу Р.С.С. ,за това, че на 05.05.2010 г. в гр.П., ул."С." в съучастие като съизвършител със С.Н.Й., И.К.И. и М.П.А., чрез използване на техническо средство /ножовка за рязане на метал/ е отнел чужда движима вещ /кабел за телекомуникационни услуги на фиксираната мрежа на "БТК" АД, тип "ТПП 500х2х0.5" с дължина 100 м./ на стойност 3 875.04 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 04 ст./, от владението на МОЛ З.Г.Ж. при "БТК" АД, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието е извършено повторно /след като деецът е бил осъден с присъда № 150/04.03.2010 г. на Районен съд – П., влязла в сила на 20.03.2010 г. за друго такова престъпление/ и представлява немаловажен случай-престъпление по чл.195 ал.1 т.4 и т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.28 ал.1 от НК.
Представителят на Районна прокуратура-гр.П. поддържа така повдигнатото обвинение срещу подсъдимите.Предлага на съда същите да бъдат признати за виновни по него.Прокурорът предлага на подсъдимите И.К.И.,С.Н.Й. и М.П.А. да бъде наложено наказание “лишаване от свобода”,като бъде приложен институтът на “условното *е” и изпълнението на наказанието бъде отложено за определен от съда срок.Представителят на прокуратурата обосновава искането си с чистото съдебно минало на посочените подсъдими и добросъвестното им процесуално поведение в хода на развитие на производството по делото.По отношение на подсъдимия Р.С.С. прокурорът предлага да му бъде наложено наказание “лишаване от свобода”,което да изтърпи ефективно, с оглед правното му положение към момента на осъществяване на престъпното деяние.
Назначените на основание чл.94 ал.1 т.9 от НПК за служебни защитници на подсъдимите адв.К.С.-***,адв.М.С. ***,адв.К.С. *** и адв.М.М.-***,тъй като подсъдимите са заявили,че не са в състояние да заплатят адвокатско възнаграждение,желаят да имат защитник и съдът е приел,че интересите на правосъдието изискват това предлагат,след като подзащитните им бъдат признати за виновни по повдигнатите им и предявени обвинения да им бъдат наложени наказания в минималния,предвиден в закона размер за извършеното от тях престъпление при приложение на разпоредбата на чл.55 от НК,предвид направените от тях пълни самопризнания и изразеното съжаление за извършеното.
Подсъдимите И.К.И.,С.Н.Й.,М.П.А. и Р.С.С. се признават за виновни по повдигнатото им и предявено обвинение.Изразяват съжаление за извършеното.
В дадената им последна дума молят съда за налагане на наказания в минималния,предвиден в закона размер.
Пернишкият Районен съд,след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и чл.18 от НПК намира за установено следното :
Подсъдимият И.К.И. е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *,с * гражданство, с * образование , *, *, * с ЕГН: **********. В хода на съдебното следствие дава подробни обяснения по повдигнатото му обвинение.Проявява критично отношение към извършеното.
Подсъдимият С.Н.Й. е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, с * гражданство, с * образование, *, *, * с ЕГН: ********** .В хода на съдебното следствие се признава за виновен по повдигнатото му обвинение.Проявява критично отношение към извършеното.
Подсъдимият М.П.А. е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, с * гражданство, с * образование, *, *, с ЕГН: **********.В хода на съдебното следствие дава подробни обяснения по обвинението.Проявява критично отношение към извършеното.
Подсъдимият Р.С.С. е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, понастоящем в затвора – гр.Бобов дол за изтърпяване на наказание “лишаване от свобода”,*, с * гражданство, с основно образование, *, *, с ЕГН: **********.В хода на съдебното следствие се признава за виновен по повдигнатото и предявено обвинение.Дава обяснения по него.
От фактическа страна съдът приема за установено следното:
Подсъдимите се познават помежду си и са в близки приятелски взаимоотношения.На 04.05.2010 година те се срещнали. Взели решение да отидат в гр.П. кв.”Иван Пашов” ул."С.".Имали намерение да отрежат ,находящ се на горепосоченото място парче кабел за телекомуникационни услуги ,да обгорят гумата за изолиране на медните жилки в него и да продадат медта в пункт за изкупуване на вторични суровини с цел да спечелят парични средства.Към момента всичките били безработни и не реализирали никакви доходи.
В изпълнение на взетото решение на 05.05.2010 година четиримата подсъдим
 
191 НАХД No 1707/2010, VII състав По ЗД по пътищата И.Л.Д. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
С РЕШЕНИЕ №440/ 10.06.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 2265/06.Х.10год. на Нач. сектор ПП-КАТ-ОД-МВР-Перник с което на жалбоподателя И.Л.Д.-ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” в размер на 150лв. на осн. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал. 2 от ЗДвП с “Лишаване от право да управлява МПС” за 1 месец .
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
192 НАХД No 72/2011, IV състав Административни дела ЕТ СЛАВЕ ВЛАДОВ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА СТОЛИЧНА Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 09.06.2011г.
С решение № 401/09.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2/27.05.2008г. на Началник на Митница Перник, в частта, с която на ЕТ “***” – гр. Перник, с адрес на управление гр. Перник, ул. “***”, бл.9, ап.28, ЕИК *****, на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция, в размер 2000 лв., за това, че в качеството си едноличен търговец, държи в търговски обект акцизни стоки облепени с неистински бандерол - нарушение на чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/27.05.2008г. на Началник на Митница Перник, в частта му, с която в полза на държавата са отнети общо 18 бутилки с алкохол, както следва:
4 броя бутилки джин “Савой клуб”, с вместимост 1 литър, с действително алкохолно съдържание по обем 37.5%
2 броя бутилки джин “Савой клуб”, с вместимост 0.7 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 37.5%, и
12 броя бутилки ракия “Карнобатска гроздова”, с вместимост 0.7 литра, с действително алкохолно съдържание по обем 40%.
РЕШЕНИЕТО подлежи накасационно обжалване пред Административен съд – Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
193 НАХД No 134/2011, VII състав Административни дела БРЕЗИНА 2000 ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ВАНЬО ДОБРИНОВ КОЛЕВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 0107215/26.VІІІ.2010год. на Директор на ТД на НАП–гр.София, с което на осн. чл.53 ЗАНН и чл.27 /чл.83/ от ЗАНН вр. чл.40 ал.1 т.1 от “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ вр. чл.47 ал.3 “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ на „Брезина 2000”ООД ЕИК: ********* /седалище и адрес:-гр.Брезник” обл.Перник, представлявано от В. Д. К.-ЕГН **********/ е наложена имуществена санкция в размер 2 000/две хиляди/лева, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 500/петстотин/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд–гр.Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на Глава ХІІ-та от Административно процесуалния кодекс-в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
194 НОХД No 135/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК М.Д.Н. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 02.06.2011г., в законна сила от 18.06.2011г.
ПРИСЪДА № 517/02.06.2011Г. ПРИЗНАВА подсъдимият М.Д.Н.– роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, -, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2010г в с.Кр. дол, общ.Перник на ул.”Искър” №4 чрез използване на моторно превозно средство – л.а.”Ауди” с рег. № **** **** отнел чужди движими вещи – 10бр кофражни платна на обща стойност 119лв от владението на Л. Х.С. без негово съгласие с намерение протИ.законно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго Т.а престъпление по НОХД № 1333/2003г. на РС – Дупница, поради което и на основание чл.195, ал.1,т.4, пр.1-во и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.58а, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 8/осем/месеца
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/три/години

ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.Н. със снета самоличност да заплати в полза на 02 РУ – МВР Перник сумата от 40/четиридесет лева/ за разноски, направени в хода на досъдебното производство
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок, считано от днес.М.Д.Н.
Мотиви от 13.06.2011г.
Мотиви към присъда №517 от 02.06.2011г по НОХД № 135/2011г по описа на ПРС
С обвинителен акт на Районна прокуратура – Перник е повдигнато обвинение на М.Д.Н. *** за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28 от НК тъй като на 27.10.2010г в с.Кр. дол, общ.Перник на ул.”Искър” №4 чрез използване на моторно превозно средство – л.а.”Ауди” с рег. № **** **** отнел чужди движими вещи – 10бр кофражни платна на обща стойност 119лв от владението на Л. Х.С. без негово съгласие с намерение протИ.законно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено повторно
Представителят на прокуратурата подържа повдигнатото обвинение и предлага на подсъдимия Н., след прилагане разпоредбата на чл.58,”а” от НК да бъде наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок около една година.
Защитата на подсъдимия пледира за определяне на наказание в минимален размер, с аргумента наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства и не на последно място, че откраднатите вещи са били върнати на собственика.
Подсъдимият М.Н. в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и изразява критично отношение към извършеното, поради което делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ, на основание чл.370, ал.1 от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК прие за установено следното:
От фактическа страна:
Подсъдимият М.Д.Н. е роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, -, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН ********** *** 2010г подсъдимият минавайки покрай вилното място на пострадалия Л.С. *** дол забелязал събрани на купчина строителни платна, които решил че при подходящи условия може да открадне. На 27.10.2010г. същият се срещнал със свой познат – свид. Р. Т., който бил с автомобила на чичо си. Подсъдимият Н. го помолил да му съдейства да прекара едни платна, за които му обяснил че са му предоставени от негов познат и двамата тръгнали с автомобила към вилата на пострадалия С.. Подсъдимият прескочил оградата и започнал да изнася платната, които свид. Т. подреждал в автомобила. След като натоварили 10бр.платна и потеглили към мястото се приближил свид. Е. Михайлов – полицейски служител в 02 РУ – МВР Перник, който притежавал съседен на имота на С. парцел. Като го видял подсъдимият успял да избяга и при автомобила останал единствено свид. Т.. Свид. Михайлов спрял автомобила на свид. Т. и на въпроса какви са платната в купето последният разказал за молбата на подсъдимия за съдействие и обяснил, че не е знаел, че действително платната не са били предоставени на подсъдимия а същият ги е откраднал. Свид Михайлов уведомил деж. част в 02 РУ – МВР Перник. На място бил извършен оглед, при който кофражните плана описани и иззети, като веществени доказателства. По-късно същите били върнати на собственика.
Според заключението на назначената и приета като доказателство по делото оценителна експертиза стойността на предмета на престъплението възлиза на 119/сто и деветнадесет/лева.
По доказателствата:
Съдът прие гореописаната фактическа обстановка като безспорно доказана, като взе предвид обясненията на подсъдимия и изразеното съгласие да не се събират доказателства, относно всички факти и обстоятелства, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт, които се подкрепят от самопризнанията на подсъдимия М.Н., свидетелските показания на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели: Е. Михайлов, Л.С., Р. Т., Р. Ч. и И. Т., както и приетите в с.з. писмени доказателства, заключение на съдебно - оценителна експертиза, разписка за връщане на в.д. и справка за съдимост.

От правна страна:
Съдът намира, че подсъдимият М.Д.Н. с деянието си от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28 от НК.
От обективна страна деянието е осъществено чрез действие – тъй като подсъдимият М.Д.Н. с действията си е преустановил фактическата власт върху инкриминираните вещи с намерение своенето им.
От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината, тъй като подсъдимият е съзнавал обществено опасният характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал настъпването им.
Причини за настъпването на деянието са ниското правно съзнание на подсъдимия, чувството за безнаказаност и стремежа към лесна печалба.
По размера и вида на наказанието
Съдът намира, че подсъдимия М.Д.Н., с оглед изложените по - горе правни изводи, следва да бъде признат за виновен за извършеното от него престъпление по смисъла на чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и т.7, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28 от НК и в съответствие с визираните в чл.54 от НК предпоставки при индивидуализацията на наказателната отговорност на подсъдимия, при определяне вида и срока на наказанието, съдът прие, като смекчаващи отговорността обстоятелства дадените обяснения, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, както в досъдебното производство, така и в хода на съдебно следствие, изразеното критично отношение на същия в съдебно заседание и не на последно място, че отнетите вещи са били върнати на собственика. Като отегчаващи отговорността обстоятелства настоящият състав приема лошите характеристични данни за подсъдимия – същият е осъждан за друго престъпление от общ характер, извършено като непълнолетен.
При определяне наказанието на подсъдимия, с оглед хипотезата на чл. 373, ал.2, вр. с чл. 372, ал.4 от НПК и изложените по - горе съображения, съдът преценявайки предпоставките на чл.54, вр.чл.58”а”, ал.1 от НК определи на подсъдимия М.Н. наказание “лишаване от свобода” за срок от една година, което намали с една трета и осъди подсъдимия на /осем/ месеца “лишаване от свобода”. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание беше отложено за срок от 3/три години/
По разноските
С оглед изхода на делото и на осн чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият М.Д. следва да заплати по сметка на 02-РУ МВР – Перник сумата от 40/четиридесет/лв., представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
Водим от гореизложеното, съдът постанови диспозитива на присъдата си.

 
195 НАХД No 138/2011, V състав Административни дела Р.Б.М. АГЕНЦИЯ"ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 08.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 446, ИЗМЕНЯ наказателно постановление №1887/30.11.2010 година, издадено от Директор на Дирекция “Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция “Пътна инфраструктура” –гр.София срещу Р.Б.М. ЕГН:********** ***,с което на основание чл.53 ал.1 т.2 от Закона за пътищата му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв.,за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.26 ал.2 т.1 б”а” от цитирания нормативен акт,за това,че на 02.11.2010година в 13,54 часа на път Е 871 преди гр.Перник посока гр.Радомир гр.София управлява автомобил с ДК № Р* влекач с две оси с прикачено полуремарке с ДК № Р* с три оси осъществявал движение на пътното превозно средство без разрешение на администрацията,управляваща пътя, както следва:
-при разстояние между осите 1.32,измерено с ролетка на една тройна ос на полуремарке се установило,че автомобилът е с натоварване на тройната ос на полуремаркето 31465 кг.при максимално допустимо натоварване 24000кг,съгласно чл.7 ал.1 т.3 б.”б”от Наредба №11 за движението на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства от 03.07.2011 година на МРРБ.
-автомобилът е с общо тегло 50385кг. при максимално допустимо общо тегло 40 000 кг.,съгласно чл.6 ал.1 т.3 б.”б”А”от Наредба №11 за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС от 30.07.2001 година на МРРБ като намалява размера на наказанието “глоба” от 1500 лв. и определя такова в размер на 300 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията, на предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс пред Административен съд-гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
196 НАХД No 182/2011, VII състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК А.Н.К.,
М.В.М.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 07.06.2011г.
ПРИЗНАВА обвиняемия А.Н.К.-роден на ***г***, жив.в гр.Перник, ул.”* *” ** *** * *, * *, *,*,*,, ЕГН **********, л.к.*********, издадена на 16.05.2007г. от МВР-Перник за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010г. в гр.Перник /кв. „Мошино", на кръстовището между ул.„М. С."***/, при управление на МПС-лек автомобил марка „Пежо 306" peг. № РК 46 42АМ, нарушил правилата за движение, а именно: чл.47 от ЗДвП- „при приближаване на кръстовището не се е движел с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство” и чл.31 ал.7 т.1 вр. ал.1 от ППЗДвП- „навлязъл в кръстовището при светеща червена светлина на пътния светофар-„Преминаването е забранено", като по непредпазливост причинил Средна телесна повреда на Валери М. Кирилов-ЕГН **********, изразяваща се в „счупване на лявата ключица”, причинило му “трайно затруднение на движенията на ляв горен крайник за период от време около 2-3месеца” и Средна телесна повреда на Светослав Лозанов Александров-ЕГН**********, изразяваща се в „счупване на гръдната кост”, причинило му “трайно затрудняване на движенията на снагата за период от време около 2-3 месеца”- престъпление по чл.343 ал.3 пр.4-то б.„а" пр.2-ро вр. ал.1б.„б" вр. чл.342 ал.1 от НК, но тъй като за това непредпазливо престъпление се предвижда наказание “Лишаване от свобода” до 5 година, деецът е пълнолетен и не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти, глава VІІІ-ма, както и от престъплението не са причинени имуществени вреди, то на осн. чл.378 ал.4 т.1 от НПК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като на осн. чл.78а ал.1 от НК, му НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 200/хиляда и двеста/лева.
На основание чл.78а ал.ІV вр. чл.343”г” вр. чл.343 ал.3 пр.4-то б.„а" пр.2-ро вр. ал.1б.„б" вр. чл.342 ал.1 НК вр. чл.13 б”в” от ЗАНН, ЛИШАВА А.Н.К.-ЕГН ********** /със снета самоличност по делото/ от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца, считано от момента на влизане в сила на настоящето решение.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.М.-роден на ***г***, живущ ***, *,*,,* *, *,,ЕГН **********, л.к**********, издадена от 29.12.2006г. от МВР-Перник за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2010г. в гр.Перник /кв.„Мошино" на кръстовището, между ул.„М. С."***/, при управление на МПС-лек автомобил марка „БМВ 318i" peг. № РК 33 22 АК, нарушил правилата за движение, а именно: чл.21 ал.1 от ЗДвП- „движил се е със скорост 66км.ч. при максимално допустима в населено място 50км.ч.” и чл.65 т.1 от ППЗДвП- „не се е движил в посоката, указана му от пътната маркировка-стрелка за указване на посоката на движение-М 10,като е продължил движението си направо, вместо указаната посока вляво” и по непредпазливост причинил Средна телесна повреда на Валери М. Кирилов-ЕГН **********, изразяваща се в „счупване на лявата ключица”, причинило му “трайно затруднение на движенията на ляв горен крайник за период от време около 2-3месеца” и Средна телесна повреда на Светослав Лозанов Александров-ЕГН **********, изразяваща се „в счупване на гръдната кост”, причинило му “трайно затрудняване на движенията на снагата за период от време около 2-3 месеца”- престъпление по чл.343 ал.3 пр.4-то б.„а" пр. 2-ро вр. ал.1 б.„б" вр. чл.342 ал.1 от НК, но тъй като за това непредпазливо престъпление се предвижда наказание “Лишаване от свобода” до 5 година, деецът е пълнолетен и не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV-ти, глава VІІІ-ма, както и от престъплението не са причинени имуществени вреди, то на осн.чл.378 ал.4 т.1 от НПК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като на осн.чл.78а ал.1 от НК, му НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 200/хиляда и двеста/лева.
На основание чл.78а ал.ІV вр. чл.343”г” вр. чл.343 ал.3 пр.4-то б.„а" пр.2-ро вр. ал.1б.„б" вр. чл.342 ал.1 НК вр. чл.13 б”в” от ЗАНН, ЛИШАВА М.В.М.-ЕГН ********** /със снета самоличност по делото/ от право да управлява МПС за срок от 10/десет/месеца, считано от момента на влизане в сила на настоящето решение.
ОСЪЖДА обвиняемите А.Н.К.-ЕГН ********** и М.В.М.-ЕГН ********** /със снети самоличности по делото/, да заплатят в полза на 01-РПУ-ОДП-МВР-Перник, сумата от по 77,50/сто двадесет и седем и петдесет стотинки/лева /всеки един от тях/ за разноски направени в до съдебното производство /Вещи лица/, както и по сметка на ПРС сумата от по 157,40/сто петдесет и седем лева и четиридесет стотинки/лева, /всеки един от тях/ за разноски направени в съдебното производство /Вещи лица/.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15- дневен срок, считано от днес.


 
197 НАХД No 205/2011, VII състав Административни дела Б.В.Д. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 595/ 30.06.2011 г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3109/2010год. от дата…………… на …………., с което на жалбоподателката Б.В.Д.-ЕГН ********** са наложени наказания: “Глоба” в размер на 150лв. на осн. чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП, Глоба в размер на 10лв. на осн. чл. 181 т.1 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДвП, Глоба в размер на 50лв. на осн. чл.183 ал.4 т.6 пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.104а от ЗДвП и наказание “Глоба” в размер на 1 500лв. с “Лишаване от право да управлява МПС за 18месеца” на осн. чл.174 ал. 2 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.5 ал.3 т.1 пр.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
198 НАХД No 211/2011, IV състав Административни дела С.Е.Т. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 01.06.2011г., в законна сила от 13.07.2011г.
С решение № 381/01.06.2011 г. съдът ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1377/02.11.2010 г. на Началник Сектор ПП при ОД МВР – Перник, с което на С.Е.Т. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 1000 /хиляда/ лева, на основание чл. 179, ал.3, т.1, предл.1-во от ЗДвП, за това, че на 20.07.2010 г., около 12.30 ч., движейки се по път от републиканската пътна мрежа, № I-1, в посока Дупница-софия, при проверка на пътен възел Студена, се установило, че управлява товарен автомобил с четири оси, с рег. № ****, без платена винетна такса по чл.10, ал.2 от Закона за пътищата за движение по републиканските пътища – нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
199 НАХД No 215/2011, III състав Административни дела А.Г.Г. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 23.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 483, Отменява НП № 2791/23.11.2010г., издадено от Началник на сектор «ПП», към ОД-МВР-Перник, с което на А.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП, е наложено административно наказание-глоба в размер на 100/сто/ лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
200 НОХД No 217/2011, III състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.В.С. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Присъда от 22.06.2011г., в законна сила от 08.07.2011г.
С присъда № 605 от 22.06.2011г. ПРИЗНАВА подсъдимият В.В.С. ***, живущ *** 73, *, * гражданин, със * образование, *, *, *, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2010г. в гр.Перник, в качеството си на длъжностно лице/”***” в ОП “***” – гр.Перник/ е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 518.50 лева, собственост на ОП “***” – гр.Перник, връчени в това му качество и поверени му да ги пази, поради което и на осн.чл.201, вр.чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, като на осн.чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
Осъжда В.В.С. да заплати по сметка на ОД на МВР Перник сумата от 120 лв, а по сметка на Районен съд гр.Перник, сумата от 30 лв. разноски за вещо лице.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок, считано от обявяването й на страните пред ПОС като въззивна инстанция.
Мярката за неотклонение "подписка" взета по отношение на подсъдимия е потвърдена.
В.В.С.
Мотиви от 27.06.2011г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА ПО НОХ ДЕЛО № 217/2011
ГОД. ПО ОПИСА НА ПЕРНИШКИЯ РАЙОНЕН СЪД
Обвинението е повдигнато от РП гр.Перник срещу подсъдимия В.В.С. ***, живущ *** 73, *, * гражданин, със * образование, *, *, *, с ЕГН ********** за това, че на 10.05.2010г. в гр.Перник, в качеството си на длъжностно лице/”***” в ОП “***” – гр.Перник/ е присвоил чужди движими вещи – пари в размер на 518.50 лева, собственост на ОП “***” – гр.Перник, връчени в това му качество и поверени му да ги пази, престъпление по чл.201 от НК.
Представителят на районна прокуратура гр.Перник поддържа така предявеното на подсъдимия обвинение.
Предлага наказание лишаване от свобода,с приложението на чл.66 от НК.

Подсъдимият не се признава за виновен по така предявеното му обвинение.
Същевременно, е възстановил част от сумата,предмет на обвинението, а по негово желание съдът му е дал възможност,с отлагане на делото да възстанови изцяло сумата,предмет на обвинението,с разяснение, за по благоприятна квалификация на обвинението.

Пернишкият районен съд,след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните,намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Подсъдимият В.В.С. с ЕГН ********** е роден на ***г***, *, с българско гражданство, със * образование, *, *, живущ *** 73,*.
На 05.02.2010г., в гр. Перник, между ОП „***” – гр. Перник, представлявано от св. В.А.Р. и подсъдимия В.В.С., бил сключен трудов договор № 21/05.02.2010г., съгласно който последният приел да изпълнява в ОП „ОО” – гр. Перник длъжността „Контрольор „Синя зона””, за което получавал трудово възнаграждение в размер, конкретно посочен в договора.
Основните служебни задачи и функции се съдържали в това ,да носи пълна отговорност за събраните парични средства и отчита ежедневно своя оборот, да обхожда участъка, по който е дежурен за деня и да следи за нередовно паркирали автомобили, както и други дейности, отразени в длъжностната характеристика на длъжността „***”.
Талоните за местата „Синя зона”, С. получавал лично от св. Т.С.Б. - домакин – касиер в ОП „ОО” – гр. Перник, като това ставало всеки понеделник. Всеки понеделник ставало и отчитането на събраните суми, като това обстоятелство се отразявало в нарочен регистър.
Така определените служебни задължения подсъдимият изпълнявал до 10.05.2010г., когато със Заповед № 11/10.05.2010г. на Директора на ОП „ОО” – гр. Перник трудовото правоотношение на подсъдимия било прекратено, считано от 10.05.2010г.
При напускането си на посочената дата – 10.05.2010г., С. предал цялото материално оборудване, което бил получил от предприятието, както и неизползвани талони на стойност 26,00 лева.
В присъствието на подсъдимия ,св. Б. направила отчет, при който било установено, че дължи сумата от 518,50 лева от взети, но неотчетени талони за целия период от време, през който е бил на работа.
За удостоверяване на установеното, С. лично се подписал и заявил, че е съгласен, че дължи паричната сума, но заявил, че няма да ги върне.
Показанията на св. Т.С.Б. доказват, че дължи сумата от 518,50 лева и на 10.05.2010г.е отказал да я върне на общинското предприятие.
Завереното копие на трудов договор № 21/05.02.2010г. доказва, че С.е бил назначен в ОП „***” – гр. Перник на длъжността „***”. От завереното копие на страница от съответния регистър на предприятието се доказва, че обвиняемия е знаел, че дължи сумата от 518,50 лева и е положил подпис, в удостоверение на това, съгласявайки се с тази констатация.
От заключението на изготвената икономическа експертиза е видно, че за периода от 05.02.2010г. до 10.05.2010г. обвиняемия С. е получил талони и стикери на обща стойност 3270.00 лева.
Разликата между стойността на получените талони и стикери и върнатите такива е в размер на 518,50 лева, която сума се равнява на 2,16 пъти МРЗ за страната към датата на извършване на деянието.
В съдебно заседание на 20.04.2011 г подсъдимият представя квитанция от която следва, че на 12.01.2011г е заплатил сумата от 113,02лв на процесното предприятие.

Този факт се подкрепя и от показанията на св.Б. -касиер-домакин.

Горната фактическа обстановка, съдът я възприема от данните, внесени в процеса чрез следните доказателствени средства и доказателства: показанията на свидетелите В.А.Р., управляващ и представляващ предприятието, показанията на Т.Б. -касиер- домакин ,заключението по икономическата експертиза ,писмените доказателства по досъдебно производство №153/2010г по описа на ОД МВР Перник: справка за съдимост, трудов договор-л.30,длъжностна характеристика-л.31-33,заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, приходни касови ордери, заверени ксерокопия от регистъра-л.43-45 от досъдебното производство, представената квитанция в съдебното наказателно производство.
При така установената фактическа обстановка, се налага правния извод, В.В.С. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 201 ал. 1 от НК за това, че на 10.05.2010г. в гр. Перник, в качеството си на длъжностно лице – „***” в ОП „***”- гр. Перник, е присвоил чужди движими вещи - пари в размер на 518,50 лева, собственост на ОП „***” – гр. Перник, връчени в това му качество и поверени му да ги пази.

От обективна страна-на инкриминираната дата,в гр.Перник,подсъдимият е првисвоил чужди движими вещи-пари ,на стойност 518,50лв,собственост на “***”-гр.Перник,връчени му в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б.”б” от НК, поверени му да ги пази.

От субективна страна-С. е действал при пряк умисъл като форма и вид на вината-съзнавал е обществено опасния характер на деянието,предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и ги е искал.
Причини за извършване на престъплението-незачитане на установените норми относно боравене, съхраняване,пазене на чужди средства, част от вменените му задлъжения по трудовото му правоотношение.
След повдигнатото му обвинение,С. е възстановил част от сумата-113,02лв,поради което това обстоятелство,не водейки до изменение на обвинението,или преквалификация към привилигирован състав, следва да бъде взето предвид като смекчаващо обстоятелство при определяне на наказанието.
Други обстоятелства от този вид-въобще *,проявено желание за възстановяване изцяло на сумата-предмет на обвинението.
Отегчаващи отговорността обстоятелства-съдът не констатира.
Съдът,като отчита обществено опасния характер на деянието, на дееца,личната и генерална превенции,целите на наказанието-установени в чл.36 от НК, смекчаващите отговорността обстоятелства, на основание чл.201 от НК във връзка с чл.54 от НК определя и налага на С. наказание от Една година лишаване от свобода ,като на основание чл.66 ал.1 от НК постановява отлагане изтърпяването му за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила, тъй като преценява,че за приложението на този институт са налице всички комулативно дадени предподставки: липсващо предходно осъждане, вид и размер на наказание, както и за поправяне на подсъдимия и за постигане целите на наказанието,не е необходимо неговото ефиктивно изтърпяване.

Това съдът го преценява и с отчитане на факта,че в случая са налице само смекчаващи обстоятелства.

С оглед изхода на де
 
201 НОХД No 239/2011, IV състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК М.В.В. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 07.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
С ПРИСЪДА № 525/07.06.2011 г. ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.В., роден на *** *** с адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2010 год. в гр.П., с цел да набави за себе си имотна облага, е използвал неосведомеността на Л.Б.Т. - служител в "С." ООД /не е уведомил същия, че вече не е служител на ЕТ "У. - И.Й." и получил предназначена за дружеството пратка, съдържаща два броя мобилни телефона марка "Нокиа № 97 мини"/ и с това е причинил на ЕТ "У. - И.Й." имотна вреда в размер на 1400 лв., поради което и на основание чл.209, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимият М.В.В. да заплати по сметка на Първо РУ "Полиция" – ОД на МВР – гр.П. сумата от 30 лв. за направени разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.


М.В.В.
Мотиви от 04.07.2011г.
Мотиви към присъда №525 от 07.06.2011 год. по нохд № 239/2011 г. по описа на ПРС.

С обвинителен акт на Районна прокуратура – гр. П. e повдигнато обвинение на М.В.В. за престъпление по чл.209, ал.2, вр. ал.1 от НК, за това, че на 16.03.2010 г. в гр. П., с цел да набави за себе си имотна облага, е използвал неосведомеността на Л.Б.Т. – служител в „С.” ООД /не е уведомил същия, че вече не е служител на ЕТ „У. – И.Й.” и получил предназначена за дружеството пратка, съдържаща два броя мобилни телефона марка „Нокиа 97 мини”/, и с това причинил на ЕТ „У. – И.Й.” имотна вреда, в размер 1400 лв..
В съдебните прения прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и предлага след като подсъдимият бъде признат за виновен, да му бъде наложено наказание “лишаване от свобода” към минималния, предвиден в закона размер, изпълнението на което да бъде отложено при условията на чл.66 от НК.
Делото е разгледано в отсъствие на подсъдимия при условията на чл.269, ал.3, т.1 и т.4, б.“а” от НПК, като до приключване на първоинстанционното производство не са постъпили данни за завръщането на М.В. в страната.
Назначеният му защитник за съдебното производство – адв. Б.П. от ПАК пледира В. да бъде признат за виновен в извършване на престъплението по чл.209, ал.2, вр. ал.1 от НК, като му бъде наложено наказание „лишаване от свобода” с минимален срок, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл.66 от НК.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.14 и 18 от НПК, както и доводите на страните, намира за установено следното:
Подсъдимият М.В.В. ***. Постоянният му адрес ***. Понастоящем е извън страната, като местоживеенето му не е известно. Не е осъждан.
От фактическа страна:
За времето от 23.08.2009 г. до 12.03.2010 г. подсъдимият М.В. работел по трудово правоотношение като продавач-консултант в ЕТ „У. – И.Й.”*** в магазин, находящ се в гр. П., ул. „*** №14. Задълженията му включвали продажба на мобилни апарати без сим-карти и аксесоари за тях. По същото време в магазина работела и свид. В.А.Л. – също като продавач-консултант. Поръчките за зареждане на магазина с мобилни апарати се правели от нея, преимуществено от фирма „Юнион”, като доставката им се извършвала чрез куриерска фирма „С.” ООД – офис П.. Впоследствие се извършвало и плащането –по банков път или на ръка в офиса на доставчика. В случаите, когато свидетелката Л. отсъствала поръчките и получаването на пратките се извършвали от подсъдимия. По тази причина служителите от „С.” ООД, офис П. познавали добре В. и добросъвестно му предавали доставяните пратки в магазина на фирмата.
На 12.03.2010 г., в резултат на извършена вътрешна ревизия на наличната техника и материали в магазина на ЕТ „У. – И.Й.” били констатирани злоупотреби от негова страна извършвани в процеса на работата му, поради което собственикът И.Й. прекратил трудовото му правоотношение.
На 15.03.2010 г., отивайки на работа, В. бил уведомен, че правоотношението му е прекратено. Малко преди да узнае това, същият бил направил поръчка до фирма „Юнион” за два броя мобилни апарати „Нокия 97 мини”, доставянето на които да се извърши чрез „С.” ООД. Както обикновено, уговорката била апаратите да бъдат заплатени от ЕТ „У. – И.Й.” след получаването им. По–късно В. подписал необходимите документи за освобождаването му от работа и си заминал без да уведоми за направената последна поръчка.
На следващия ден – 16.03.2010 г., сутринта, очаквайки че пратката вече е получена в куриерската фирма, отишъл лично в офиса й, намиращ се в бизнескомплекс „Елена” в гр. П.. Поискал от свид. З.А.С. – офис-администратор в „С.” ООД – П., да му предаде поръчката за ЕТ „У. – И.Й.”, като посочил всички необходими данни. Свидетелката била изненадана от факта, че подсъдимият лично е дошъл да търси пратката, тъй като до момента пратките предназначени за фирмата, в която работел винаги били доставяни на адрес. В. обаче обяснил, че същата спешно трябва да бъде изпратена за Сърбия, което не възбудило подозрения у служителката. С. го насочила към Л.Т. – шофьор – куриер, който в същото време разпределял и товарел пратките в автомобила си. Т. потвърдил, че пратката е получена и е при него. Без да споменава за факта, че вече не е служител на ЕТ „У.- И.Й.”, и че трудовото му правоотношение е прекратено, със същия мотив по-горе подсъдимият поискал свид. Т. лично да му предаде пакета, вместо да го доставя на адреса на търговския обект на фирмата – получател. Свид. Т. добре познавал М.В., знаел, че е служител на фирмата, като тъй като до този момент бил извършвал редица други подобни доставки на адреса на магазина, в който работел. Затова, без да е наясно, че подсъдимият е освободен от работа, му предал пратката. В. се подписал за получаването й, платил дължимата сума за куриерска услуга и си заминал . По–късно , чрез обява в интернет, продал двата мобилни телефона на непознато лице, като получената сума задържал за себе си.
От заключението на изготвената оценителна експертиза се установява, че стойността на вещите предмет на престъплението възлиза на сумата 1400 лв., която стойност, съотнесена към размера на МРЗ за периода се равнява на 5,83 МРЗ.
Гореизложената фактическа обстановка, съдът прие за установена по несъмнен начин, като взе предвид: показанията на свидетелите И.М.Й., Л.Б.Т., З.А.С. и В.А.Л., дадени в досъдебното следствие, а за последната и пред орган на досъдебното производство, приобщени към доказателствения материал по делото чрез прочитането им при условията на чл.281, оал.5, вр. ал.1, т.1 от НПК, писмените доказателства, приложени по досъдебно производство № 320/2010 по описа на 01 РУ Полиция” – ОД на МВР - П., подробно изброени в описа към него, приобщени по реда на чл.283 от НПК, както и заключението на вещото лице по приетата съдебнто-оценителна експертиза.
Въз основа цялостен анализ на доказателствения материал по делото, съдът приема за доказано по несъмнен начин извършването на деянието, за което на подсъдимия М.В. е повдигнато обвинение. Събраните гласни и писмени доказателства са непротиворечиви помежду си, взаимно се подкрепят и допълват като всестранно и пълно изясняват всички релевантни за делото обстоятелства. Съдът изцяло дава вяра на показанията на свидетелите И.М.Й., Л.Б.Т., З.А.С. и В.А.Л., като ги намира за обективни, логични, изясняващи убедително и в пълнота фактите и обстоятелствата, съставляващи предмет на доказване. Съдът не намира каквото и да било основание да им бъде вменявана недобросъвестност при излагане на фактите, респ. да бъдат упрекнати в каквато и да е заинтересованост от потвърждаването на неверни факти. Интерпретацията на случилото се дадена от всеки от тях, останала непротиворечива в хода на производството, изцяло кореспондира на заявеното от останалите, както и на писмените доказателства по делото. Това мотивира съда да приеме, че свидетелите обективно и правдиво интерпретират фактическите обстоятелства по случая, поради което и кредитира изцяло показанията им при формиране на изводите си от фактическа и правна страна.
Безспорно доказани са всички признаци от обективната и субективната страна на престъплението, за което В. е предаден на съд. Хронологията на събитията и действията на подсъдимия сочат еднозначно, че в
 
202 ЧНД No 254/2011, III състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
Я.Г.М.
  Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 30.06.2011г.
С определение № 221/30.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯВА постановление на Районна прокуратура гр. Перник от 17.03.2010 г. за спиране на наказателното производство по досъдебно производство № 160/2009 г. по описа на Първо РУ ОД МВР Перник, водено срещу неизвестен извършител по чл. 194 ал.1 от НК /образувано за престъпление по чл. 206 ал.1 от НК/. ИЗПРАЩА делото на Районна прокуратура гр. Перник по компетентност, с указания по мотивите на определението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
203 НАХД No 259/2011, VII състав Административни дела РМД-ЖАБЛЯНО-АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАП- ОФИС ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 0107219/06.Х.2010год. на Директор на ТД на НАП–гр.София, с КОЕТО на осн. чл.53 ЗАНН и чл.27 /чл.83/ от ЗАНН вр. чл.40 ал.1 т.1 от “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ вр. чл.47 ал.3 “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ на „РМД-Жабляно”АД ЕИК: ********* /седалище и адрес:-с.Жабляно обл.Перник, представлявано от К. М. С.-ЕГН **********/ е наложена имуществена санкция в размер 2 000/две хиляди/лева за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 от “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ вр. чл.47 ал.3 “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 500/петстотин/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд–гр.Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на Глава ХІІ-та от Административно процесуалния кодекс-в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
204 НАХД No 262/2011, III състав Административни дела ЖАБЛЯНО ЕАД ТД НА НАП СОФИЯ,
М.В.С.
Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 27.06.2011г.
РЕШЕНИЕ №458
РЕШЕНИЕ № 458, ИЗМЕНЯ НП № 0107192 от 06.10.2010г издадено от Директор на ТД на НАП гр.София, с което на “Жабляно”ЕАД , с.Жабляно община Земен, Булстат ********* ,представлявано от К.М.С. ЕГН ********** ,с което на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000лв.,като намалява размера на санкцията –на имуществена санкция от 500лв.
Решението може да се обжалва в 14 –дневен срок, от съобщаването на страните, че е изготвено, пред Административен съд гр.Перник, като касационна инстанция.

 
205 НАХД No 296/2011, VII състав Административни дела А.Ч.Ч. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 10.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 442 ОТ 10.06.2011 г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 3587/10г. изд. на 07.01.11год. на Нач.група от сектор ПП-КАТ-ОД-МВР-Перник с което на жалбоподателя А.Ч.Ч.-ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” в размер на 150лв. на осн. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал. 2 от ЗДвП с “Лишаване от право да управлява МПС” за 1 месец, като НАЛАГА наказание “Глоба” в размер от 100/сто/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
206 НАХД No 304/2011, IV състав Административни дела З.Д.И. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 03.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
С решение № 429/03.06.2011 г. съдът Оставя без разглеждане жалбата на З.Д.И. ***, с ЕГН **********, в частта й, с която се обжалват наложените му наказания по т.2 и т.3 от наказателно постановление № 310/01.03.2010 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР гр. Перник, като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която се обжалва наказателно постановление № 310/01.03.2010 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР гр. Перник, с което на З.Д.И. ***, с ЕГН **********, на основание чл.185, предл.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба, в размер 20.00 лв, и с което му е наложено административно наказание глоба, в размер 30.00 лв., за това, че на 14.02.2010 г., в 15.29 часа, в гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин”, движейки се в посока кв. “Тева” – кв. “Мошино”, като водач на МПС – лек, с рег. № ***, не носи АУАН вместо контролен талон и се движи с технически неизправно ППС – нарушения съответно на чл.157, ал.6 от ЗДвП и чл. 139, ал.1, т.1 от ЗДвП.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 310/01.03.2010 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР гр. Перник, в частта, в която З.Д.И. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба, в размер 150 /сто и петдесет/ лв. и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за това, че на 14.02.2010 г., в 15.29 часа, в гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин”, движейки се в посока кв. “Тева” – кв. “Мошино”, като водач на МПС – лек, с рег. № ***, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., валидно за населено място, се движил със скорост 82 км/ч., измерена с радар ТR – 4 №329 – нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
207 НАХД No 351/2011, III състав Административни дела МБАЛ"РАХИЛА АНГЕЛОВА" АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИРЕКТОРА ВЯРА МИХАЙЛОМА ЦЕРОВСКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" СОФИЯ Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 13.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 435 ОТМЕНЯВА НП № 27-109 от 10.02-2011г издадено от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит” гр.София, с което на основание чл.116 ал.2 от Закона за лечебните заведения, на Многопрофилна болница за активно лечение “Рахила Ангелова” АД гр.Перник, улица “Брезник” №2 ,ЕИК 113513858, представлявана от Д-р В.М.Ц., е наложена имуществена санкция в размер от 8 000лв.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок ,от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд гр. Перник -като касационна инстанция.

 
208 НАХД No 356/2011, VII състав Административни дела Р.Е.А. ДНСК-РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН СЕКТОР ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 17.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 472/17.06.2011 г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление Пк-5-03/21.02.2011г. на инж.В.Й.М. Началник сектор Перник при Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/-Югозападен район издадено по Акт № ПК 5/ 27.01.2011г. съставен по реда на чл.36 и сл. от /ЗАНН/ от инж.Р.Л. С. издаден въз основа на Констативен Акт № 056/10-V/20.0І.2011год. с което на Р.Е.А.-ЕГН ********** в качеството му на управител на „ТРАНС МЕТАЛ ГРУП" ЕООД /със седалище и адрес на управление гр.Перник, ул."Бродо", бл.З, вх."А", Ап.12/ на основание чл.234 ал.1 ЗУТ вр. чл.233 ЗУТ и чл.239 ал.1 т.2 ЗУТ вр. чл.222 ал.1 т.14 от ЗУТ е наложено наказание „Глоба” в размер на 400/четиристотин/лева,за извършено нарушение на чл.221 ал.4 ЗУТ . РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
209 НАХД No 358/2011, III състав Административни дела П.Н.Г. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 13.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 508/ 13.06.2011 г. - Отменява НП № 34-0000510 от 21.12.2010г издадено от Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Перник, с което на П.Н.Г. *** ЕГН ********** са наложени следните административни наказания: -по чл.105 от Закона за автомобилните превози -глоба в размер от 200лв.
-по чл.105 от Закона за автомобилните превози- глоба в размер от 200лв.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
210 НАХД No 371/2011, V състав Административни дела Р.Т.Г. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 01.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 426 ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №309/ 11.03.2010 година, издадено от зам. кмета на Община Перник срещу Р.Т.Г.-ЕГН:********** *** , с което на основание чл. 127 ал.1 от ЗМДТ й е наложено административно наказание „глоба” в размер на 120 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 54 ал.1 от същия нормативен акт.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .


 
211 НАХД No 373/2011, IV състав Административни дела И.И.С. ТД НА НАП СОФИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 16.06.2011г.
С решение № 454/16.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0107450/03.02.2011 г. на Директор Офис Перник при ТД на НАП – София, с което на И.И.С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.104, ал.4 от ЗЗО е наложено административно наказание глоба, в размер 500 лв., за това, че в качеството си на лице по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване от 01.07.2010 г., не е подал в ТД на НАП – София, офис Перник декларация образец 7 по чл.2, ал.3 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ в законоустановения срок, а именно до 31.08.2010 г. – нарушение на чл.40, ал.5, т.2 от ЗЗО, вр.чл.2, ал.3 от Наредба на МФ № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, установено на 21.01.2011 г. при подаване от И.С. на декларация образец 7, входирана в ТД на НАП – София, офис Перник под номер 144811100328802.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
212 НОХД No 388/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК М.В.Д. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 28.06.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ПРИСДА № 618/28.06.2011 г.ПРИЗНАВА подсъдимият М.В.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, понастоящем изтърпяващ присъда в затвора гр.Бобов дол, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това че, в периода от 24.02.2010 год. до 18/19.10.2010 год., в условията на продължавано престъпление чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот е отнел чужди движими вещи на обща стойност 225.58 лв. /двеста двадесет и пет лв. и 58 ст./, от владението на различни лица, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
1. На 24.02.2010 год. в гр.П. зад Двореца на културата от л.а. "Р **" с рег. № **** е отнел чужди движими вещи - СД плеър "IVC" модел KD-G 322 с фабр. № 17034166, слънчеви очила, рецептурна книжка и лекарства /"инсулин", "сиофор" от 800 мг., "тертензиф", писалка за инсулин/, на обща стойност 175.58 лв., от владението на Т.П.Т., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
2. На 18/19.10.2010 год. в гр.П., ул."С." чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване стъкло на прозорец на предна лява врата на л.а. "ф.п." с рег. № ****/ е отнел чужда движима вещ - СД плеър "Magestic" модел SCD 98 RDS/FM на стойност 50 лв./петдесет лв./, от владението на М.А.С. без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК /протоколно определение по ЧНД № 1635/2008 год. на ПРС/ и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на поне едно от тях не е отложено по чл.66 от НК /протоколно определение по ЧНД № 1507/2006 год. на ПРС и протоколно определение по ЧНД № 1635/2008 год. на ПРС/, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.1-во, вр. чл.194, ал.1, вр. с чл.26, ал.1, вр. с чл.29, ал.1, б. "а" и б."б", вр. чл.58 а, ал.4, вр. чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 6/шест/ месеца „Лишаване от свобода”.
На основание чл.61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ по отношение наложеното наказание първоначални СТРОГ РЕЖИМ и изтърпяване в затвор.
ОСЪЖДА подсъдимия М.В.Д. със снета самоличност да заплати по сметка на Първо РУ „Полиция” – при ОД на МВР – П. сумата от 90.00 /деветдесет/ лева за разноски направени в досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.М.В.Д.
Мотиви от 07.07.2011г.
Мотиви към присъда № 618 от 28.06.2011 год. по нохд № 388/2011 г. по описа на ПРС.

С обвинителен акт на Районна прокуратура – гр. П. e повдигнато обвинение на М.В.Д., за престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. 1-во, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. “а” и б. “б” от НК, за това, че в периода от 24.02.2010 год. до 18/19.10.2010 год., в условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 225.58 лв. /двеста двадесет и пет лв. и 58 ст./, от владението на различни лица, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, както следва:
1. На 24.02.2010 год., в гр.П., зад Двореца на културата, от л.а. "Р **" с рег. № ****, е отнел чужди движими вещи - СD плеър "JVC" модел KD-G 322 с фабр. № 17034166, слънчеви очила, рецептурна книжка и лекарства /"инсулин", "сиофор" от 800 мг., "тертензиф", писалка за инсулин/, на обща стойност 175.58 лв., от владението на Т.П.Т., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;
2. На 18/19.10.2010 год. в гр.П., ул."С." чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот /счупване стъкло на прозорец на предна лява врата на л.а. "ф.п." с рег. № ****/ е отнел чужда движима вещ - СD плеър "Magestic" модел SCD 98 RDS/FM, на стойност 50 лв./петдесет лв./, от владението на М.А.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК /протоколно определение по ЧНД № 1635/2008 год. на ПРС/ и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на поне едно от тях не е отложено по чл.66 от НК /протоколно определение по ЧНД № 1507/2006 год. на ПРС и протоколно определение по ЧНД № 1635/2008 год. на ПРС/.
Производството се е развило по реда на глава 27 от НПК.
В съдебните прения прокурорът поддържа повдигнатото обвинение и предлага подсъдимият да бъде признат за виновeн в извършване на престъплението по-горе, като му се определи наказание “лишаване от свобода” за срок от 6 години, което при условията на чл.58а, ал.1 от НК да бъде намалено с 1/3. Предлага същото да се изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор.
Подсъдимият М.Д., при условията на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, съгласявайки се да не се събират доказателства за тези факти.
Защитникът му – адв. И.Я. от ПАК по изложените в съдебните прения съображения, пледира за налагане на наказание лишаване от свобода в размер 6 месеца.
Пернишкият районен съд, при условията на чл. 372, ал.4 от НПК, позовавайки се на направеното самопризнание от подсъдимия и доказателствата, събрани в досъдебното производство, които го подкрепят, водим от принципа по чл.14 от НПК, приема за установено следното:
Подсъдимият М.В.Д. ***. Понастоящем се намира в Затвора - гр. Бобов дол. Осъждан е с осем отделни присъди, като наказанията по-голямата част от тях са кумулирани на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК в производства по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК .
С протоколно определение от 18.10.2006 г. по чнд № 1507/2006 г. по описа на РС – П., влязло в сила на 03.11.2006 г., на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 НК на подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание от 6 /шест/ месеца “лишаване от свобода”, за деянията по нохд №579/2006 г. на ПРС и по нохд № 1086/2006 г. по описа на ПРС, като е определен първоначален общ режим на изтърпяването му.
Видно от справка на РП – П. /л.41 от делото/ общото наказание е изтърпяно в периода 26.05.2006 г. - 24.11.2006 г.
С протоколно определение от 19.02.2009 г. по чнд № 1635/2008 г. по описа на РС – П., влязло в сила на 07.03.2009 г., на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 НК, на подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание от 1 /една/ година “лишаване от свобода”, за деянията по нохд №258/2008 г., нохд № 673/2008 г., нохд № 1433/2008 г. и нохд № 729/2008 г., всички по описа на ПРС. На основание чл.24 от НК определеното общо наказание е било увеличено с 3 месеца лишаване от свода, като е определен първоначален строг режим на изтърпяването му.
Видно от справка на РП – П. /л.41 от делото/ общото наказание по цитираното ч.н.дело, увеличено по реда на чл.24 от НК, е изтърпяно на 07.08.2009 г.
Тези данни сочат, че деянието предмет на настоящия обвинителен акт е извършено в условията на опасен рецидив - в хипотезата на чл.29, ал.1, б. “а”и б. “б” от НК и в рамките на петгодишния срок, установен в разпоредбата на чл.30, ал.1 от НК.
От фактическа страна, съдът намира за установено по делото следното:
На 24.02.2010 г., привечер, подсъдимият М.В.Д. преминавал в близост до Двореца на културата в центъра на град П.. В района забелязал паркиран л.а. “Р **”, с рег. № ****, собственост на свид. Т.П.Т., в който имало CD плеър. Решавайки да го вземе установил, че вратите на автомобила не са заключени. Огледал се, и след като не забелязал хора наоколо, отворил предната лява врата на автомобила и взел CD плеъра, марка “JVC”, заедно с панела. В автомобила била оставена и торбичка, в която имало слънчеви очила, рецептурна книжка и лекарства /"инсулин", "сиофор" от 800 мг., "тертензиф", писалка за инсулин /, която Д. също взел, след което се отдалечил от мястото.
На следващия ден се свързал със свой познат - Д.М.Д. и му предложил да му продаде отнетия CD плеър, марка “JVC”, модел КD – G 322, като го уверил, че вещта е негова собствена. Свид. Д. харесал плеъра и го закупил срещу парична сума от 60 лв., която предоставил на подсъдимия.
На 18 срещу 19.10.2010 г. подсъдимият М.Д. *** видял паркиран лек автомобил “Фолксваген Пасат”, с рег. № ****, в който забелязал монтиран CD плеър , който му харесал и решил да вземе. Тъй като автомобилът бил заключен, взел камък, с който счупил стъклото на предна лява врата, отворил я и взел плеъра, марка "Magestic", модел SCD 98 RDS/FM, заедно с панела. Скрил вещта под якето си и се насочил към центъра на град П.. В този район случайно срещнал свой познат – Д.М.Д., на когото предложил да му продаде CD плеъра. Д. се усъмнил относно произхода на вещта, тъй като и по-рано закупувал подобна вещ от подсъдимия, но последният разсеял съмненията му като обяснил, че препродава подобни вещи, които купува изгодно. Д. харесал плеъра и решил да го закупи. Заплатил за него на подсъдимия сума от 25 лв. На 19.10.2010 г. , рано сутринта, собственикът на автомобила - свид. М.А. С. отивайки към превозното си средство установил счупването на предното странично стъкло, както и липсата на СД плеъра, поради което незабавно сигнализирал органите на реда, по повод на което на мястото бил извършен оглед та местопроизшествие.
В хода на разследването двата СD–плеъра – предмет на престъпление били намерени и предадени доброволно от ползващите ги към момента лица. Срещу разписка същите били върнати на собствениците им.
От заключението на назначената оценителна експертиза /л.85-86 от дос. производство/ се установява, че общата стойност на предмета на престъплението възлиза на 225.58 лв., която стойност, съотнесена към размера на МРЗ за периода представлява 0.94 пъти МРЗ.
Видно от заключението по извършената съдебно-психиатрична е
 
213 НАХД No 403/2011, VI състав Административни дела М.А.Б. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 03.06.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №34-0000034/16.02.2011г на Началник областен отдел „КД ДАИ” – Перник, с което на жалбоподателя М.А.Б. е наложено наказание: “глоба” в размер на 100 лв. на основание чл.105 от ЗАвт.П за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба Н-8/27.06.2008г на МТ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс - Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
214 НОХД No 418/2011, VI състав ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Л.К.Б.,
Н.С.Б.
Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 16.06.2011г.
ПРИСЪДА № 575/16.06.2011г.: І. ПРИЗНАВА подсъдимият Л.К.Б., роден на ***г***, с настоящ адрес ***, * български гражданин, със средно образование, месторабота “Еди 2005” ООД – Перник, на длъжност шофьор, *, *,, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.10.2009г в гр.Перник, след като е бил осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт /Решение №119/30.01.2008г по описа на ПОС, влязло в сила на 18.10.2008г/ и в продължение на една година от влизането му в сила не е изпълнил задължението си към кредитора Е.Н.С., въпреки наличие на парични средства и имущество за това – престъпление по чл.293”а” от НК но тъй като за това умишлено престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, подсъдимият е пълнолетен, не е осъждан за друго престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV, глава VІІІ от НК и от престъплението не са причинени имуществени вреди, на основание чл.78”а” от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/лв.
ІІ. ПРИЗНАВА подсъдимата Н.С.Б., родена на ***г***, с постоянен адрес ***, *, * *,, със средно образование, *, * , *,, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 20.10.2009г в гр.Перник, след като е била осъдена да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт /Решение №119/30.01.2008г по описа на ПОС, влязло в сила на 18.10.2008г/ и в продължение на една година от влизането му в сила не е изпълнила задължението си към кредитора Е.Н.С., въпреки наличие на парични средства и имущество за това – престъпление по чл.293”а” от НК но тъй като за това умишлено престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, подсъдимата е пълнолетна, не е осъждана за друго престъпление от общ характер, не е освобождавана от наказателна отговорност по реда на раздел ІV, глава VІІІ от НК и от престъплението не са причинени имуществени вреди, на основание чл.78”а” от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/лв.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване в 15 дневен срок пред Пернишки окръжен съд, считано от днес.


Л.К.Б.
Н.С.Б.
Мотиви от 01.07.2011г.
Мотиви към присъда №575 от 16.06.2011г по НОХД №418/2011 по описа на ПРС
С обвинителен акт на Районна прокуратура – Перник е повдигнато обвинение на Л.К.Б. и Н.С.Б. *** за престъпление по чл.293”а” от НК, за това, че на 20.10.2009г в гр.Перник, след като са били осъдени да изпълнят парично задължение с влязъл в сила съдебен акт /Решение №119/30.01.2008г по описа на ПОС, влязло в сила на 18.10.2008г/ и в продължение на една година от влизането му в сила не са изпълнили задължението си към кредитора Е.Н.С., въпреки наличие на парични средства и имущество за това
Представителят на прокуратурата подържа повдигнатото обвинение и предлага на подсъдимите Л.К.Б. и Н.С.Б. да бъде приложена разпоредбата на чл.78”а” от НК и същите да бъдат освободени от наказателна отговорност като им се наложи административно наказание “ глоба” около минималния, предвиден в закона размер.
Подсъдимият Л.К.Б. се признава за виновен, дава подробни обяснения, в които обосновава тезата, че е бил подведен, в резултат на което е изпаднал в тежко финансово състояние. Изразява критично отношение към извършеното.
Подсъдимата Н.С.Б. се признава за виновна, дава подробни обяснения. Изразява критично отношение към извършеното.

Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК намира за установено следното:
От фактическа страна:
Подсъдимият Л.К.Б. е роден на ***г***, с настоящ адрес ***, * български гражданин, със средно образование, месторабота “Еди 2005” ООД – Перник, на длъжност шофьор, *, *,, с ЕГН **********
Подсъдимата Н.С.Б. е родена на ***г***, с постоянен адрес ***, *, * *,, със средно образование, *, * , *,, с ЕГН **********.
През 2006г. двамата подсъдими обявили апартамента си за продажба в агенция за недвижими имоти в гр.Перник. Чрез същата агенция се запознали с кандидата за закупуване на жилището им – свид. Е.Н.С.. Първоначално помежду им била постигната уговорка относно бъдещата продажба на апартамента, като за целта бил сключен и предварителен договор за продажба на апартамента. Впоследствие обаче, преди да бъде сключен окончателен договор за продажбата помежду им възникнали съществени различия, поради което сделка на била сключена а подсъдимите продали апартамента на трето лице. В резултат предприетите действия от страна на свид. С. подсъдимите били осъдени да възстановят даденото от нея капаро за закупуване на апартамента по сключения между тях предварителен договор за продажба на същия с влязло в сила решение на ПОС - Решение №119/30.01.2008г по описа на ПОС, влязло в сила на 18.10.2008г/. Тъй като в продължение на една година от влизането му в сила двамата подсъдими не предприели действия по изпълнение на задължението си свид. С. ***. По време на проведеното разследване било установено, че двамата подсъдими, притежавали различно движимо и недвижимо имущество, но въпреки това не изпълнили задължението си по постановеното и вече влязло в сила Решение на ПОС спрямо свид. С., поради което им било предявено и съответното обвинение.
По доказателствата:
Съдът прие гореописаната фактическа обстановка като безспорно доказана, като взе предвид показанията на разпитаните свидетели – Е.Н.С., В.Д.М., дадени в хода на съдебното следствие и по досъдебното производство, дадените от страна на подсъдимите обяснения в хода на съдебното следствие, приетите като доказателства писмени материали относно наличното на имущество на двамата подсъдими и приложените справки за съдимост.
От правна страна:
Съдът намира, че подсъдимите Л.К.Б. и Н.С.Б. са осъществили от обективна и субективна страна фактическият състав на престъпление по чл.293”а” от НК, тъй като на 20.10.2009г в гр.Перник, след като са били осъдени да изпълнят парично задължение с влязъл в сила съдебен акт /Решение №119/30.01.2008г по описа на ПОС, влязло в сила на 18.10.2008г/ и в продължение на една година от влизането му в сила не са изпълнили задължението си към кредитора Е.Н.С., въпреки наличие на парични средства и имущество за това
От обективна страна – деянието е извършено чрез бездействие, тъй като подсъдимите в продължение на една година от влизането му в сила не са изпълнили задължението си към кредитора Е.Н.С., въпреки наличие на парични средства и имущество за това.
От субективна страна – деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вината, тъй като подсъдимите са съзнавали обществено опасният характер на деянието, предвиждали са настъпването на обществено опасните последици и са искали настъпването им.
Причини за извършване на деянието са ниското правно съзнание на подсъдимите и несъобразяване със задължителни законови разпоредби, изрично упоменати като клаузи в сключен договор.
По вида и размера на наказанието:
Съдът намира, че с оглед посочените по горе правни изводи подсъдимите Л.К.Б. и Н.С.Б. следва да бъдат признати за виновни за извършеното от тях престъпление по чл.293”а” от НК. При определяне размера на наказанието, съдът след като се съобрази с изискванията на чл.54 от НК и взе предвид обстоятелството, че подсъдимите се признават за виновни и изразяват критично отношение към извършеното, двамата към настоящия момент са безработни, не са осъждани за други престъпления от общ характер прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, поради което и в съответствие с обстоятелството, че за това умишлено престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, подсъдимите са пълнолетни, не са осъждани за друго престъпление от общ характер, не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на раздел ІV, глава VІІІ от НК и от престъплението не са причинени имуществени вреди /касае се за престъпление, визирано в раздел ІІІ от НК – “Престъпление против правосъдието”, както и че деянието е извършено преди последните изменения на НК /ДВ бр.26 от 2010г/, съгласно чл.2, ал.2 от НК, като по-благоприятен за осъдения от НК, на основание чл.78”а” ги ОСВОБОДИ от наказателна отговорност, като им наложи административно наказание “ГЛОБА” в размер на по 500 /петстотин/лв.
Водим от гореизложеното, съдът постанови диспозитива на присъдата си.
 
215 НАХД No 427/2011, IV състав Административни дела В.Д.Т. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 06.06.2011г.
С решение № 455/06.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34-0000059/01.03.2011 г. на Началник ОО ”КД – ДАИ”, гр. Перник, с което на В.Д.Т. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба, в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози /в ред. ДВ, бр.85 от 2006 г./, за това, че на 10.02.2010 г., около 07.20 ч., на разклон за с. Мърчаево – посока с. Драгичево, при извършена проверка се установило, че като водач на автобус “Ивеко 50У 14В”, с ДК № ****, собственост на “Транс Експрес Груп” ЕООД, извършва специализиран превоз на пътници по маршрут от с. Кладница до гр.София, като от превозваните 17 броя пътници девет са без карти за специализиран превоз, удостоверяващи правото им да пътуват – нарушение на чл.62 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
216 НЧХД No 431/2011, IV състав НЧХД М.В.М. В.С.В. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Определение от 07.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
На основание чл.289 ал.1, вр. ал.2, вр. чл.24 ал.1, т.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХ д.№ 431/2011 г. по описа на ПРС.
На основание чл.88, ал.3 НПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения гр.иск и прекратява производството в тази част.
УКАЗВА на пострадалия, че може да предяви претенциите си пред граждански съд.
На основание чл.190 ал.1 НПК ОСЪЖДА частният тъжител М.В.М. ***, с ЕГН ********** да заплати на подсъдимия В.С.В. *** и настоящ адрес: гр.П., ул.”О.” № 37, с ЕГН **********, сумата от 150 лв.,представляваща направени разноски по делото /за адвокатско възнаграждение/.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която се прекратява наказателното производство подлежи на обжалване по реда на гл.ХХІ от НПК - пред ПОС, в 15-дневен срок от днес.

 
217 НАХД No 439/2011, VI състав Административни дела А.Г.Д. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 21.06.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 488/ 21.06.2011 Г. - ОТМЕНЯ наказателно постановление №619/10.02.2011г на началник сектор ПП при ОДП - Перник, с което на жалбоподателката А.Г.Д., на основание чл.315, ал.1,т.1 от КЗ за извършено нарушение по чл.259, ал.1,т.1 от КЗ е наложено наказание “глоба” в размер на 400лв като незаконосъобразно
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс - Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
218 НАХД No 442/2011, VI състав Административни дела АЙДО-С ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 21.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 489/21.06.2011 Г. - ИЗМЕНЯ наказателно постановление №23-2301656/04.02.2011г. на Директора на Д“ИТ” София, с което на жалбоподателя И.Р.Д. в качеството му на управител на “Айдо –С” ООД - Перник по смисъла на & 1, т.1 от ДР на КТ е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/лв. на основание чл.416, ал.5, вр. с чл. 414, ал.3 от КТ за нарушение по чл.63, ал.2 от КТ като вместо него за същото нарушение, на основание чл.415”в” от Кодекса на труда, НАЛАГА наказание “имуществена санкция” в размер 300/триста/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Перник по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
219 НАХД No 443/2011, IV състав Административни дела Е.Ц.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 22.06.2011г.
С решение № 500/22.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2977/17.01.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР гр. Перник, с което на Е.Ц.С. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания глоба, в размер 150 /сто и петдесет/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок 1 месец, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за това, че на 12.11.2010 г., в 18.46 часа, в гр. Перник, на път II-63, на около 150 м. преди кръстовището с ул. “Граово”, движейки се в посока кв. “Проучване” – кв. “Стара чешма”, като водач на МПС – лек, с рег. № ****, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., валидно за населено място, се движил със скорост 86 км/ч., измерена с радар ТR – 4 №101 – нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
220 НАХД No 444/2011, IV състав Административни дела С.И.К. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
С решение № 499/17.06.2011 г. съдът ИЗМЕНЯ наказателно постановление№ 3484/29.12.2010 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, с което на С.И.К. ***-9, с ЕГН **********, са наложени административни наказания: “глоба”, в размер 150 /сто и петдесет/ лв. и “лишаване от право да управлява МПС”, за срок 1 месеца, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за това, че на 19.12.2010 г., в 05.26 часа, в с. Драгичево, на път 1 клас № Е-79, км.285+500, движейки се в посока гр. София- гр. Перник, като водач на МПС – лек, с рег. № ****, при ограничение на скоростта на движение в населеното място 40 км/ч., въведено с пътен знак В 26, се движил със скорост 71 км/ч., измерена с радар ТR – 4 №332 – нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като за същото нарушение, на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, НАЛАГА глоба, в размер 100 /сто/ лева..
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
221 НАХД No 446/2011, IV състав Административни дела АЙДО-С ООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 28.06.2011г.
с РЕШЕНИЕ № 497/28.06.2011 Г. съдът ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-2302307 от 08.12.2010 г. на Директор Д “ИТ”- гр.София, с което на “Айдо - С” ООД – гр. П., с адрес на управление гр. П., ул. “***” бл.78, вх. А, ет.3, ап.10, ЕИК ****, представлявано от управителя И.Р.Д., в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция, в размер 2500 /две хиляди и петстотин/ лв., на основание чл.416, ал.5, във вр. чл. 414, ал.3 от КТ, за това, че на 04.12.2010 г., в 13.20 часа, при извършване на проверка по спазване на трудовото законодателство в обект – хижа “Селимица”, намиращ се в землището на с. К., общ. П., и след проверка по документи в Д”ИТ” София, отдел П., се установило, че “Айдо - С” ООД – гр. П., като работодател, на 04.12.2010 г. е допуснал до работа лицето С.П.Г., с ЕГН **********, назначена с трудов договор №3 от 03.12.2010 г. на длъжност “камериер”, преди да й предостави екземпляр от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП – П. - нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2500 /две хиляди и петстотин/ на 1500 /хиляда и петстотин/ лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. П. на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
222 НАХД No 447/2011, IV състав Административни дела К.С.С. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
С решение № 496/22.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление №353/11.03.2010 г. на Зам. Кмет на Община Перник, с което на К.С.С. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба”, в размер 20 /двадесет/ лв., на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.127, ал.1 от ЗМДТ, за това, че в качеството си на данъчно задължено лице, не е подал в законоустановения двумесечен срок данъчна декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за придобит на 03.08.2009 г. лек автомобил “Опел кадет”, ДК№***, закупен с договор за покупко-продажба на МПС, с нот. заверка рег. № **/03.08.2009 г. на нотариус с район на действие Пернишки районен съд – нарушение на чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, установено при подаване на данъчна декларация, вх. № 0832000363 от 18.01.2010 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
223 НАХД No 448/2011, VII състав Административни дела СТИЙЛСНАБ И КО ООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 0106915/26.VІІІ.2010год. на Директор на ТД на НАП–гр.София, с което на осн. чл.53 ЗАНН и чл.27 /чл.83/ от ЗАНН вр. чл.40 ал.1 т.1 от “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ вр. чл.47 ал.3 “ЗАКОН за счетоводството”/ЗСч./ на „Стийлснаб и Ко”ООД ЕИК: ********* /седалище и адрес:-гр.Перник ул.”Р.Димитров” Бл.70, Ап.47, Вх.”В”, Ет.1, представлявано от А. С. В.-ЕГН **********-управител/ е наложена имуществена санкция в размер 2 000/две хиляди/лева, като НАМАЛЯВА наложената глоба в размер на 500/петстотин/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд–гр.Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на Глава ХІІ-та от Административно процесуалния кодекс-в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
224 НАХД No 449/2011, VII състав Административни дела В.Б.Х. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 594/ 30.06.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3138/07.ХІІ.10год. на Нач. Сектор ПП-ОД-МВР- Перник Перник в ЧАСТТА му с което на жалбоподателя В.Б.Х.-ЕГН ********** е наложено наказание: “Глоба” в размер на 250лв. на осн. чл.182 ал.1 т.6 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП с “Лишаване от право да управлява МПС” за 3месеца.
ПРЕКРАТЯВА производството по Наказателно постановление № 3138/07.ХІІ.10год. на Нач. Сектор ПП-ОД-МВР- Перник в ЧАСТТА му с което на жалбоподателя В.Б.Х.-ЕГН ********** е наложено наказание „Глоба” в размер на 10лв. на осн. чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.100 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
225 НАХД No 451/2011, VII състав Административни дела И.Д.Д. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 596/ 30.06.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 521/11.ІІ.11год. на Нач. сектор“ПП”-ОД-МВР-Перник с което на жалбоподателя И.Д.Д.-ЕГН ********** е наложено “Глоба” в размер на 100лв. на осн. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
226 НАХД No 452/2011, VII състав Административни дела Н.К.И. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 10.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 441/ 10.06.2011 г. -ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 633/17.ІІ.11год. на Нач. сектор “ПП”-МВР-Перник с което на жалбоподателката Н.К.И.- ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” в размер на 150лв. на осн. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП с “Лишаване от право да управлява МПС” за 1месец .
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
227 НАХД No 458/2011, V състав Административни дела Р.Х.Ц. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 16.07.2011г.
РЕШЕНИЕ № 464, ОТМЕНЯ наказателно постановление № 478/11.02.2011 година, издадено от Началник сектор “Пътна полиция” Перник Р.Х.Ц. ЕГН:********** ***,с което на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 
228 НАХД No 459/2011, V състав Административни дела О.Б.Д. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 13.06.2011г.
РЕШЕАНАИЕ № 465 ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление №24/20.01.2011 година, издадено от Началник сектор „Пътна полиция” гр.Перник срещу О.Б.Д. ЕГН:********** *** ,с което на основание чл. 179 ал.3 т2.-ра предл.1-во от ЗДвП за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 139 ал.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 
229 НАХД No 461/2011, V състав Административни дела М.Б.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 01.07.2011г.
РЕШЕНИЕ № 462, ОТМЕНЯ наказателно постановление № 533/11.02.2011 година, издадено от Началник сектор “Пътна полиция” Перник срещу М.Б.С.-ЕГН: ********** ***,с което на основание чл. 182 ал.1 т. 4 от ЗДвП са му наложени административни наказания “глоба” в размер на 150 лв.и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 1 месец за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл. 21 ал.1 от ЗДвП .
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .

 
230 НАХД No 462/2011, V състав Административни дела Д.К.К. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 463, ОТМЕНЯ наказателно постановление №319/11.03.2010 година, издадено от зам. кмета на Община Перник срещу Д.К.К. ЕГН:********** *** , с което на основание чл.127 ал.1 от ЗМДТ му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.54 ал.1 от ЗМДТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .


 
231 НАХД No 469/2011, V състав Административни дела И.К.Т. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
РЕШЕНИЕ № 467, ОТМЕНЯ наказателно постановление №340000521/21.12.2010 година ,издадено от Началник Областен отдел “Контролна дейност”-ДАИ-гр.Перник ,срещу И.К.Т. -ЕГН:********** ***,с което на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.62 от Наредба №33/1999 година на МТ му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 170 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд–гр. Перник на основанията,предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
232 НОХД No 471/2011, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.К.М. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
Със Споразумение № 523 от 06.06.2011 г. Подсъдимият В.К.М. – със снета самоличност, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.01.2011 г. в село Дивотино, община Перник държал /в различни помещения на две къщи с адрес:***, както и в два ползвани от него автомобила/ акцизни стоки без бандерол – общо 1413 броя кутии цигари от различни марки без залепен върху тях акцизен бандерол на Република България, когато такъв се изисква по закон /чл. 28, ал.1 вр. чл. 25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, с обща пазарна стойност на цигарите 8 990,90 лв. /осем хиляди деветстотин и деветдесет лева и деветдесет стотинки/ и обща стойност на невнесения акциз 5 003,65 лв. /пет хиляди и три лева и шестдесет и пет стотинки/, като деянието не представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.234 ал.1, вр.чл.54 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от 1/една/ година и наказание ГЛОБА в размер на 17 981.80 лв./седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и един лева и осемдесет стотинки/ представляващ двукратния размер на пазарната цена на цигарите без бандерол.
На осн.чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящето споразумение.
На осн.чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението, а именно: 1413 броя кутии цигари от различни марки без залепен върху тях акцизен бандерол на Република България, като с оглед чл.124, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове същите се унищожат от ОД на МВР-Перник под контрола на митническите органи, след влизане в сила на настоящето споразумение.
Подсъдимият В.К.М. да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Перник сумата от 145.00 лв. /сто четиридесет и пет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Бисер Ковачки – прокурор в Районна прокуратура – гр. Перник и адвокат К.С. в качеството на защитник на подсъдимия В.К.М..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 471/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 18.02.2011 г. на разследващия орган мярка за неотклонение „Подписка” спрямо В.К.М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.

В.К.М.
 
233 НАХД No 473/2011, VII състав Административни дела В.К.Р. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 34-0000027/16.02.2011год. на Началник ОО”КД-ДАЙ” гр.Перник с което на жалбоподателя В.К.Р. е наложена “Глоба” от 700лв. на осн. чл.93 ал.1 т.1 от “Закона за автомобилните превози” за извършено нарушение по чл.15 Параграф 7б”а” от Регламент 3821/20.ХІІ.1985г. вр. чл.78 ал.1 т.2 от “Закона за автомобилните превози”,като НАМАЛЯВА наказанието „Глоба” в размер на 500/петстотин/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
234 НАХД No 483/2011, IV състав Административни дела Д.С.Д. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
С решение № 498/10.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34-0000058/01.03.2011 г. на Началник ОО ”КД – ДАИ”, гр. Перник, с което на Д.С.Д. ***, с ЕГН ********** е наложена глоба, в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози /в ред. ДВ, бр.85 от 2006 г./, за това, че на 10.02.2011 г., около 07.30 ч., в гр. Перник, кв. “Мошино”, на кръстовището от ул. “Рашо Д.”***, при извършена проверка се установило, че като водач на автобус “Фолксваген Крафтер” 2.5 ТДИ, с ДК № ***, собственост на “Порше Лизинг БГ” ЕООД, извършва специализиран превоз на пътници по маршрут от гр.София за с. Дивотино, като от превозваните 6 броя пътници пет са без карти за специализиран превоз, удостоверяващи правото им да пътуват – нарушение на чл.62 от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България /ред. ДВ, бр.108 от 2002 г./.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
235 НАХД No 485/2011, VII състав Административни дела ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ АД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 02.07.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 430/ 10.06.2011 г. - ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-2301359 от 08.ІІ.2011г. на инж.Г.Д.М.-Директор Д“ИТ”-гр.София с което на ”Заводски Строежи”АД-ЕИК по Булстат: ********* в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер 1 500/хиляда и петстотин/лева на основание чл.416 ал.5 вр. чл. 414 ал.3 от КТ за това, че при извършване на проверка по спазване на здравословни и безопасни условия на труд на ”Заводски Строежи”АД-Перник-ЕИК по Булстат: *********, обект на контрол–Арматурен цех, находящ се в гр.Перник кв.”Мошино” и проверка по документи в сградата на Д”ИТ”-Софийска област-отдел Перник-гр.Перник пл.”Кракра” №1, Синдикален дом Ет.6 се установи, че ”Заводски Строежи”АД-Перник- ЕИК по Булстат: ********* в качеството си на работодател по смисъла на Параграф 1 т.1 от ДР на КТ, към 30.ХІ.2010год. НЕ е осигурил топла вода и студена течаща вода в помещенията в близост до работните места на горепосочения обект - нарушение по чл.235 от “Наредба № 7 от 23.ІХ.1999год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване”/Дв.Бр.88/99г./
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
236 НАХД No 486/2011, V състав Административни дела Д.Г.К. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Решение от 06.06.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
РЕШЕНИЕ № 466, ИЗМЕНЯ наказателно постановление №456/04.05.2010 година, издадено от зам. кмета на Община П. срещу Д.Г.К. –ЕГН:********** *** , с което на основание чл.127 ал.1 от ЗМДТ й е наложено административно наказание „глоба” в размер на 120 лв. за извършено административно нарушение на разпоредбата на чл.54 ал.1 от ЗМДТ, като намалява размера на последната от 120 лв. на 20 лв.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване на основанията,визирани в НПК и по реда на глава 12-та от Административния процесуален кодекс пред Административен съд –гр.П. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .


 
237 НАХД No 487/2011, VI състав Административни дела И.И.К. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Решение от 20.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 487/ 20.06.2011 г. - ИЗМЕНЯ наказателно постановление №487/04.05.2010г издадено от И. Д. – зам.кмет на Община – Перник, с което на жалбоподателя И.И.К. е наложено наказание “глоба” в размер на 150лв., на основание чл.127, ал.1 от ЗМДТ, за нарушение чл.54, ал.1 от ЗМДТ, като НАМАЛЯВА същото в размер на 50/петдесет/лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс - глава ХІІ пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
238 НОХД No 492/2011, II състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.М.Г. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
Със споразумеине № 522 от 06.06.2011г. Подсъдимият В.М.Г. – със снета по делото самоличност се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.12.2010 г. в село Големо Бучино, община Перник, в гаража на къщата си – в паркиран в гаража лек автомобил “БМВ 525 ТДС” с регистрационен номер *** и в кутия за инструменти под етажерка държал акцизни стоки без бандерол – 150 броя кутии цигари марка “Marble” и 32 броя кутии цигари марка “Capital”, общо 182 броя кутии с цигари – на обща стойност 1365,00 лв. /хиляда триста шестдесет и пет лева/, с обща стойност на дължимия, но невнесен акциз 681,59 лв. /шестстотин осемдесет и един лева и петдесет и девет стотинки/, като такъв се изисква по закон /чл. 28, ал. 1, вр. чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, като случаят е немаловажен, поради което и на основание чл.234 ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК му се НАЛАГА наказание лишаване от свобода за срок от 8/осем/ месеца и наказание ГЛОБА в размер на 2730 лева /две хиляди седемстотин и тридесет лева/, представляващ двукратния размер на пазарната цена на цигарите без бандерол.
На осн.чл.66 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 8/осем/ месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящето споразумение.
На осн.чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението, а именно: 150 броя кутии цигари марка “Marble” и 32 броя кутии цигари марка “Capital”, общо 182 броя кутии с цигари без залепен на тях акцизен бандерол на Република България, като с оглед чл.124, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове същите се унищожат от Второ Районно полицейско управление при ОД на МВР-Перник под контрола на митническите органи, след влизане в сила на настоящето споразумение.
Подсъдимият В.М.Г. да заплати по сметка на Второ РУ при ОД на МВР – гр. Перник сумата от 45.00 лв. /четиридесет и пет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Бисер Ковачки – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Перник и адвокат К.С., в качеството на защитник на подсъдимия В.М.Г..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 492/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 21.02.2011 г. на разследващия орган мярка за неотклонение „Подписка” спрямо В.М.Г..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.

В.М.Г.
 
239 НАХД No 498/2011, IV състав Административни дела И.К.С. ОБЩИНА ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
С решение № 532/22.06.2011 г. съдът ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 311/11.03.2010 г. на Зам. Кмет на Община Перник, с което на И.К.С. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба”, в размер 120 /сто и двадесет/ лв., на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл.127, ал.1 от ЗМДТ, за това, че в качеството си на данъчно задължено лице, не е подал в законоустановения двумесечен срок данъчна декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за придобит и регистриран за движение в страната на 16.05.2008 г. лек автомобил “Фолксваген Голф”, ДК№ **** – нарушение на чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, установено при подаване на данъчна декларация, вх. № 0832000082 от 06.01.2010 г., като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 120 /сто и двадесет/ лв. на 50 /петдесет/ лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
240 НОХД No 505/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.В.И. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 09.06.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 549/09.06.2011 г.между Мария Милушева - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.З.С., като защитник на подсъдимия В.В.И., а именно:
Подсъдимият В.В.И. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 13.02.2011г в гр.Перник, по ул.” Св.св.Кирил и Методий” управлявал моторно превозно средство – л.а.”**” с рег. № **** ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,28 на хиляда, установено по надлежния ред – техническо средство – Алкотест “Дрегер” 7410 с № 0021, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”,вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробацонни мерки: “ задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/шест/месеца, с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца.
На основание чл.343”г”,вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1,т.7 от НК подсъдимият В.В.И. се лишава от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК му се приспада времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 13.02.2011 г.
ОДОБРЯВА споразумение между Мария Милушева - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв. З.С. - защитник на подсъдимия В.В.И., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 505/2011г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия В.В.И..
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес пред ПОС.

В.В.И.
 
241 НОХД No 506/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.Б.С. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 09.06.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът
ВПИСВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 550/09.06.2011 г.между Красимир Първанов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.П.Т., като защитник на подсъдимия С.Б.С., а именно:
Подсъдимият С.Б.С. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 05.03.2011г в с.Дивотино, общ.Перник, по ул. “Първа” управлявал моторно превозно средство – л.а.”**” с рег. № ****** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.53 на хиляда, установено по надлежния ред – техническо средство – Алкотест “Дрегер” 7410 с № 0021, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”,вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробацонни мерки: “ задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/осем/месеца, с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца.
На основание чл.343”г”,вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1,т.7 от НК на подсъдимия С.Б.С. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК му се приспада времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 05.03.2011г.
ОДОБРЯВА споразумение между Красимир Първанов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв. П.Т. - защитник на подсъдимия С.Б.С., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 506/2011г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия С.Б.С..
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес пред ПОС.


С.Б.С.
 
242 НОХД No 507/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Н.Г.Н. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
Със споразумение № 524 от 06.06.2011г.ПОДСЪДИМИЯТ Н.Г.Н. - със снета самоличност, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2010 г. в село Рударци, община Перник, по ул. “Черни връх”, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Ситроен Ксантия” с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,70 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес,*** с продължителност от 12/дванадесет/ месеца с периодичност на изпълнение два пъти седмично и Задължителни периодични срещи с пробационен служител с продължителност от 12/дванадесет/ месеца.
На осн.чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият Н.Г.Н. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 12/дванадесет/ месеца.
На осн.чл.59 ал.3 НК се ПРИСПАДА времето през което за същото деяние Н. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 15.12.2010 г.
Подсъдимият Н.Г.Н. да заплати по сметка на Второ РУ „Полиция” при ОД на МВР – гр. Перник сумата от 30.00 лв. /тридесет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Красимир Първанов – прокурор в Районна прокуратура – гр. Перник и адвокат А.Ц., в качеството на защитник на подсъдимия Н.Г.Н..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 507/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 01.03.2011 год. на разследващия орган мярка за неотклонение „Подписка” спрямо Н.Г.Н..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.

Н.Г.Н.
 
243 НАХД No 569/2011, VII състав Административни дела С.С.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАЙ"- ГР. ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 470/17.06.2011 г. - ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 34-0000063/01.03.2011год. на Началник ОО”КД-ДАЙ” гр.Перник с което на жалбоподателя С.С.Б. ЕГН ********** е наложена “Глоба” от 500лв. на осн. чл.95 ал.1 от “Закона за автомобилните превози” за извършено нарушение по чл.15 от Регламент 3821/20.ХІІ.1985г. вр. чл.78 ал.1 т.2 от “Закона за автомобилните превози”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
244 ЧНД No 570/2011, III състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
С.А.Л.
  Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 30.06.2011г.
С определение от 30.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ постановление на Районна прокуратура гр. Перник от 28.03.2011 г. за частично прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 518/2009 г. по описа на Второ РУП - Перник, в частта касаеща извършено престъпление по чл. 194 ал.1 от НК, от страна на Пламен Ангелов Евлогиев и се постановява, наказателното производство да продължи срещу неизвествен извършител за престъпление по чл. 246 ал.1 от НК. ИЗПРАЩА делото на Районна прокуратура гр. Перник по компетентност, с указания по мотивите на определението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира или обжалва, съответно от прокурора и жалбоподателя, в седмодневен срок от съобщаването му, пред Пернишки окръжен съд, като въззивна инстанция.
 
245 НАХД No 573/2011, IV състав Административни дела А.Б.М. ОД НА МВР-ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 10.06.2011г.
С решение № 457/2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 416-0/19.03.2011 г. на Директор ОД МВР - Перник, с което на А.Б.М. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба”, в размер 300 /триста/ лева, на основание чл.45, ал.3 от Закона за закрила на детето, за това, че на 19.02.2011 г., около 01.00 часа, в гр. Перник, в нощно заведение – бар “Струма”, намиращо се в хотел “Струма”, като родител на непълнолетния Б.Г.З., с ЕГН **********, за когото полага грижи, не го е придружила и не е осигурила пълнолетен придружител на обществено място /горепосоченото заведение/ след 22.00 часа – нарушение на чл.8, ал.3, вр. ал.4 от Закона за закрила на детето.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
246 НОХД No 578/2011, VII състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Д.Я.М. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 28.06.2011г., в законна сила от 28.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 613/28.06.2011г. между Цветелина Евтимова-Районен прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.А.А.-ПАК, като защитник на подсъдимата Д.Я.М.,а именно:
Подсъдимата Д.Я.М. /снета по делото самоличност/ се признава за ВИНОВНА в това, че на 29.07.2010г. в гр.Перник, държала акцизни стоки без бандерол-ОБЩО 1 701броя кутии с цигари, без залепен на тях акцизен бандерол на Република България /от които 1 670кутии в управлявания от нея лек автомобил „Мерцедес Е 300 peг. № РК 11 41 АХ, както и 31кутии в обитавания от нея Апартамент в гр.Перник, ул."Лом" Бл.3,Ап.130,Вх„3"/ на ОБЩА пазарна стойност-12 748,80лева и обща стойност на не внесения акциз- 6 368,24лева, когато такъв се изисква по закон /чл.28 вр. чл.25 от „Закона за тютюна и тютюневите изделия” вр. § 1 т.4 от Допълнителните разпоредби от „Закона за тютюна и тютюневите изделия”/ и деянието не представлява маловажен случай - поради което и на основание чл.234 ал.1 вр. чл.54 чл.55 ал.1 т.1 от НК, и се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 11/единадесет/месеца.
На осн. чл.66 ал.1 от НК, се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода “ за срок от 3/три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл.55 ал.3 НК, НЕ се налага по-лекото наказание “Глоба”,което законът предвижда, наред с наказанието “Лишаване от свобода“.
На основание чл.234 ал.3 НК, се ОТНЕМАТ в полза на държавата Веществени доказателства:/1 Брой картонен кашон,съдържащ 55броя стека-с по 10 Броя кутии всеки/цигари "Pearl Slims" без акцизни бандероли; 1 Брой картонен кашон-съдържащ 57броя стека-с по 10бр. кутии всеки-цигари"Pearl Slims"без акцизни бандероли; 1Брой картонен кашон-съдържащ 55броя стека-с по 10 Брой кутии всеки-цигари "Pearl Slims", без акцизни бандероли/иззети при Оглед на местопроизшествие на 29.VІІ.2010год. и 31Кутии /иззети от обитавания от нея Апартамент в гр.Перник, ул."Лом" Бл.3, Ап.130 Вх„3" иззети с Протокол за претърсване и изземване от 29.VІІ.2010год.-общо 1 701броя кутии с цигари/ - ВСИЧКИ находящи се в ОД-МВР-Перник/, като с оглед чл.124 ал.6 от „Закона за акцизите и данъчните складове”,същите да се унищожат от ВТОРО РУ-МВР при ОД на МВР-Перник, под контрола на митническите органи, след влизане в сила на настоящото споразумение.
ВРЪЩА на осн чл.112 вр. чл.111 ал.1 НПК на: Д.Я.М.–ЕГН ********** веществени доказателства:/1 Брой тетрадка, ръкописно изписана с имена, телефонни номера и др.-иззета при претърсване на адрес ***-обитаван от семейство /Д. и Веселин Милачкови/, 1.Брой мобилен телефон "Сони Ериксон jllOi с IMEI 3595990168 14988 с поставена в него SIM карта "Mtel” с № 087074020112 и 1.Брой мобилен телефон "Нокиа 2630" с IMEI 355219036266556, с поставена в него SIM карта "Clobul" с № 89359051000201143684/иззети с Оглед на местопроизшествие на 29.VІІ.2010год./,Калоян Георгиев Лазаров-ЕГН **********,***, веществени доказателства:/1Брой мобилен апарат „Сони Ериксон К 200и" и 1Брой мобилен апарат „Нокиа 2600с-2"-предадени доброволно от Калоян Лазаров на 30.VІІ.2010год.-л.85, 1Брой мобилен телефон "SAMSUNG SGHC450" с IMEI 356609011047097-иззет при претърсване на 30.VІІ.2010год-л.57 от адрес ***/обитаван от Калоян Георгиев Лазаров/,1.Брой SIM- карта- "Prima" с №8935901990830721453, 1.Брой SIM карта "Prima" c държач с № 8935901990830720703,2.Броя държачи за SIM карти, както следва: "Prima" с № 8935901990830721453 и "Ь-connectс № 89359050100420742547 /иззети при претърсване от адрес ***-обитаван от Калоян Георгиев Лазаров/,Веселин Христов Милачков-ЕГН ********** ***, веществени доказателства:/1Един брой черно портмоне с надпис “AUTOHAUS Eisner KLAGENFURT“, съдържащо документи за лекия автомобил и Метална халка със закачени на нея 2/Два/броя еднакви ключа от бял метал с надпис “DAF“-отделени от л.а, 1.Брой Мобилен телефон "Сони Ериксон 550и" с 1 МК1 35851601-773X73-6-50 с поставени в него батерия и SIM карта "Clobul" с № *******************/иззет с обиск от Веселин Христов Милачков/ и контактен ключ с дистанционно устройство за алармена система на автомобила "Мерцедес Е 300" peг.№ ** ** ****/иззет при Оглед на местопроизшествие на 29.VІІ.2010год./.
НА осн. чл.53 ал.1б ”а” от НК, се ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство: /? идеална част от веществено доказателство-Лек автомобил "Мерцедес Е 300" peг. № ** ** **** с идентификационен № *****************-/иззет при Оглед на местопроизшествие на 29.VІІ.2010год./, след влизане на настоящия акт в сила.
На осн. чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимата Д.Я.М.–ЕГН **********, СЛЕДВА да заплати сумата от 140/сто и четиридесет/лева по сметка на ОДП-МВР-Перник, представляващи разноски в до съдебното производство за експертизи.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение съответства на закона, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК

ОДОБРЯВА сключено споразумение между Цветелина Евтимова Районен прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.А.А.-ПАК- защитник на подсъдимата Д.Я.М.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване свидетелите Л.Е. Левтеров и М.Р.Й..
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 578/2011г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонениие взета спрямо подсъдимата Д.Я.М. "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.


Д.Я.М.
 
247 НАХД No 584/2011, VII състав Административни дела И.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАЙ"- ГР. ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 471/ 17.06.2011 Г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 34-0000044/28.ІІ.2011год. на Началник ОО”КД-ДАЙ”-гр.Перник в ЧАСТТА МУ с което на жалбоподателя И.И.Д. е наложено наказание за извършено нарушение: „Глоба” от 600лв. на осн. чл.93 ал.1 т.1 от „Закона за автомобилните превози” за извършено нарушение по чл.18 т.4 от „Наредба № Н-8/27.VІ.2008г.на МТ,като НАМАЛЯВА наложеното наказание “Глоба” в размер на 500/петстотин/лева.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 34-0000044/28.ІІ.2011год. на Началник ОО”КД-ДАЙ”-гр.Перник в ЧАСТТА МУ с което на жалбоподателя И.И.Д. са наложени наказания за извършени нарушения, както следва: “Глоба” в размер на 100лв. на основание чл.105 от ЗАвт.П за нарушение по чл.18 т.1 от „Наредба № Н-8/27.VІ.2008г. на МТ и “Глоба” в размер на 100лв. на основание чл.105 от ЗАвт.П за нарушение по чл.18 т.2 от „Наредба № Н-8/27.VІ.2008г. на МТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
248 НОХД No 585/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК А.А.П. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 21.06.2011г., в законна сила от 07.07.2011г.
С ПРИСЪДА № 585//21.06.2011 г. ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.П. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, бълг.гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работещ като к. в „Д. ЕООД-2002” – гр.С., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.12.2010 г., в гр.П., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил "Фолксваген Голф", с рег. № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.05 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343 “б”, ал.1, вр. чл.54 от НК го ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343 “г”, вр. чл.343 “б”, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.А.П. от право да управлява МПС за срок от 11 /единадесет/ месеца, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.59, ал.4 от НК, от този срок приспада времето, през което за същото деяние подсъдимият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 04.12.2010 год.
ОСЪЖДА подсъдимия А.А.П. - със снета самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР – НТЛ - П. сумата от 30.00 лв., представляваща направени разноски в досъдебното производсто.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ПОС, в 15-дневен срок от днес.

А.А.П.
Мотиви от 21.06.2011г.
 
249 НОХД No 600/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.К.Р. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Присъда от 01.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
С присъда № 506/01.06.2011г. ПРС,ПРИЗНАВА подсъдимият В.К.Р. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес-***, ****,***** гражданин, със завършен VІІ-ми клас, ****,*****,*****, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.12.2010 г. в гр. Перник, е управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген Голф” с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК, го ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ”, със следните пробационни мерки „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, с продължителност от ОСЕМ МЕСЕЦА, при периодичност на изпълнение два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, с продължителност от ОСЕМ МЕСЕЦА.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В.К.Р. от право да управлява МПС, за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.4 от НК, приспада времето през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 31.12.2010 год.
ОСЪЖДА В.К.Р. да заплати по сметка на Първо РУ при ОД на МВР – Перник сумата от 30.00 лв./тридесет лева/, представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, считано от днес, пред ПОС.


В.К.Р.
 
250 НОХД No 605/2011, IV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.Х.П. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 28.06.2011г., в законна сила от 28.06.2011г.
Със СПОРАЗУМЕНИЕ № 619/28.06.2011 г. постигнато между Мария Милушева – прокурор при Районна прокуратура – П. от една страна и адв.Р.З. в качеството и на защитник на подсъдимия В.Х.П. от друга страна, а именно:
Подсъдимият В.Х.П. със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 01.11.2010 г. в гр.П. като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършваното и можещ да ръководи постъпките си е отнел чужди движими вещи /дамска чантичка, мобилен телефон "Н***" със СИМ-карта, калъф за телефон, чифт очила и два ключа с ключодържател/ на обща стойност 97.20 лв. /деветдесет и седем лева и 20 ст./ от владението на И.В. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила /издърпал е със сила нейната чантичка/, поради което и на основание чл.198 ал.1, вр. чл.63 ал.1 т.3, вр. чл.54, от НК му се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 7 /седем/ месеца.
На основание чл.69 ал.1 вр. чл.66 ал.1 НК изпълнението на наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 1 /една/ година.
На основание чл.111 НПК веществените доказателства по делото регистрирани под № 11/2011 г. в книгата за веществени доказателства на Районен съд П. а именно: дамска портмоне тип „ненесер” черно на цвят с шарени кръгове с цип, мобилен телефон "Н***" С IMEI ****** с батерия и СИМ-карта, калъф за телефон с цип, чифт очила с диоптер, с черна връзка и връзка ключове с един секретен ключ „Mauer” и един малък ключ „Calas” с ключодържател да се върнат на собственика им И.Х.В. ***.
Подсъдимият В.Х.П. непълнолетен действащ със съгласието на своя родител Б.А.Ф. следва да заплати по сметка на Второ РУ „Полиция” - ОД на МВР – П. сумата от 85 /осемдесет и пет/ лева. представляваща направени разноски в досъдебното производство.
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия протокол съдържание на споразумението за решаване на делото постигнато между Мария Милушева – прокурор при РП – гр.П. и адв.Р.З. в качеството и на защитник на подсъдимия В.Х.П..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ д.№ 605/2011 г. по описа на ПРС.
ЗАЛИЧАВА като свидетели от списъка за призоваване И.В., Цветан Петков и Теодор Х..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „надзор на инспектор ДПС” взета спрямо подсъдимия В.П. с разпореждане на съдия докладчика от 27.04.2011 г.
Да се уведоми Инспектор „ДПС” – Второ РУ „Полиция” – ОД на МВР.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава 22 от НПК с частна жалба или частен протест пред ПОС в 7-дневен срок, считано от днес.
В.Х.П.
 
251 НОХД No 610/2011, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.Л.Д. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Присъда от 01.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
С Присъда № 507 от 01.06.2011г.ПРИЗНАВА подсъдимият С.Л.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ** гражданин, с ** образование, *, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.12.2010 г. в гр.П., чрез използване на МПС /товарен автомобил “Мерцедес” с ***/ и техническо средство /автокран “МАЗ” *** АХ/ направил опит да отнеме чужда движима вещ, оставена без постоянен надзор /метален жп контейнер с размери 2,4/6,0/2,4 м./ на обща стойност 140.00 лева от владението на МОЛ при “Скалмашина” ООД – П. Н.А.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като опитът е останал недовършен, поради независещи от дееца причини /заловен на място от служители на 01 РУП-П./, поради което и на осн.чл. 195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.58а, ал.4, вр.чл.55, ал.1 т.2 б.”б” от НК го ОСЪЖДА на 4/четири/ месеца лишаване от свобода, като на осн.чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието за срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимият С.Л.Д. – със снета по делото самоличност да заплати по сметка на 01 РУ гр.П. сумата от 25.00 лева направени разноски в хода на досъдебното производство, за оценителна експертиза.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС, като въззивна инстанция.
ПОТВРЪЖДАВА мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо подсъдимия С.Л.Д. с разпореждане от 28.04.2011 год. на съдията- докладчик.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава 22 от НПК с частна жалба или частен протест пред ПОС в 7 дневен срок, считано от днес.

С.Л.Д.
Мотиви от 02.06.2011г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА ПО НОХ.ДЕЛО № 610/2011 год. по описа на ПРС.


Обвинението е повдигнато от районна прокуратура гр.П. срещу подсъдимият С.Л.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ** гражданин, с ** образование, *, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за това, че на 29.12.2010 г. в гр.П., чрез използване на МПС /товарен автомобил “Мерцедес” с ***/ и техническо средство /автокран “МАЗ” *** АХ/ направил опит да отнеме чужда движима вещ, оставена без постоянен надзор /метален жп контейнер с размери 2,4/6,0/2,4 м/ на обща стойност 140.00 лева от владението на МОЛ при “Скалмашина” ООД – П. Н.А.К., без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като опитът е останал недовършен, поради независещи от дееца причини /заловен на място от служители на 01 РУП- П./, престъпление по чл. 195, ал.1, т.2 и т.4, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, от НК.

Представителят на района прокуратура гр.П. поддържа така предявеното на подсъдимия обвинение.
Предлага налагане на наказание три месеца лишаване от свобода, с приложението на чл.66 от НК.
От защитника на подсъдимия -адв.П. се пледира ,съдът да приложи разпоредбата на чл.218 б от НК, тъй като подсъдимият не е осъждан, липсват имуществени вреди, и стойността на вещта, предмет на кражбата /опита/ е по малка от две минимални работни заплати за страната.
Подсъдимият се признава за виновен, и се е съгласил с провеждане на съдебната процедура под формата на съкратено съдебно следствие- хипотезата на чл.371 т.2 от НПК.
Пернишкият районен съд, след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Подсъдимият С.Л.Д. ***. Има завършено ** образование и е безработен. Не е осъждан.
На 28.12.2010 г. подсъдимият С.Л.Д. *** в района срещу моста на бившия Стоманолеярен завод възприел метален жп контейнер с размери 2,4/6,0/2,4м., собственост на "Скалмашина" ООД - П. с МОЛ Н.А.К., и решил да го вземе, за да го издаде в пункт за изкупуване на метали.
По-късно същия ден Д. отишъл при свой приятел, свидетеля Ц.Т., тъй като му била необходима помощ за товаренето и транспортирането на контейнера, казал на Т., че е купил вещта и иска да му помогне, за да я предаде в пункт за изкупуване на метали и Т. се съгласил. На 29.12.2010 г. С.Д. и Ц.Т., заедно със свидетеля Р.С. когото също помолили да окаже помощ, отишли в с.Драгичево, общ.П. при свидетеля Р.А., за да го наемат да транспортира жп контейнера със собствения му товарен автомобил и свидетелят се съгласил.
Подсъдимият С.Д. наел и автокран от фирма „Транс Комерс" ЕООД гр.П., за извършване на товаренето на контейнера. След това С.Д. и свидетелите Ц.Т. и Р.С. отишли на ул."Стримон" в кв."Твърди ливади", гр.П. на мястото, на което се намирал контейнера. Там пристигнали и свидетелят В.Л. - автокранист в „Транс Комерс" ЕООД гр.П. с автокран "МАЗ" с peг. № Р* и свидетелят Р.А. с т.а. "Мерцедес" с peг. № РК 7857 АХ.
Когато закачили контейнера с металните въжета за автокрана и започнали да го товарят в товарния автомобил, на мястото пристигнали служители на МВР свидетелите Пламен Стоянов и К.А. - полицаи при група „OOP" в 01 РУП - ОД МВР - П., които отвели лицата в 01 РУП - ОД МВР - П., за да дадат обяснения за случая.
Експертът по назначената съдебно - оценителна експертиза е оценил вещта предмет на деянието на стойност 140,00 лева.
Горната фактическа обстановка, непротиворечива, съдът я възприема чрез данните, внесени в процеса чрез следните доказателствени средства и доказателства: самопризнанието на подсъдимия-чл.373 ал.3 във вр.чл.373 ал.2 вр.чл.372 ал.4 вр.чл.371 т.2 от НПК, което се подкрепя от събраните по досъдебното производство/№ 15/2011г по описа на Първо РУ П./ доказателства: показанията на свидетелите: Н.А.К.- МОЛ, В.Д.Л., М.Л.Й.., Р.Р.А., Ц.Г.С., Цветан П. Т., П.В.С. и К.М.А.,/последните двама –служители на Първо РУ П./ Веселин Стефанов Рангелов, оценителна експертиза, справка за съдимост.


При така установената фактическа обстановка, съдът счита, че подсъдимият, с деянието си е осъществил състава на чл.195 ал.1 т.2 и т.4 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.18 ал.1 от НК.

От обективна страна –на инкриминираната дата ,в гр.П. ,чрез действия- с използване на моторно превозно средство и техническо средство е осъществил опит да отнеме чужда движима вещ, която не е била под постоянен надзор, от владението на материално отговорното лице при търговското дружество” Скалмашина” ООД, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои ,като опита е останал недовършен, поради независещи от подсъдимия причини- пристигането на място и залавянето /както се сочи в обвинителният акт /на служители на Първо РУ П..
Стойността на предмета на кражбата е 140лв.

От субективна страна- подсъдимият е действал при пряк умисъл като форма и вид на вината тъй като е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и ги е искал .
Съзнавал е ,че за извършване на престъплението използва и МПС, и техническо средство, без които осъществяване на вменения му наказателен състав е невъзможно , както и че вещта е без постоянен надзор.
Причини за извършване на престъплението –стремеж към противозаконно обогатяване.
Съдът намира основният довод на защитата за неоснователен.
Наистина, в чл.218 б ал.1 от НК е предвидена възможност за налагане на административно наказание, от съответните органи на административната власт, в друго производство, друга процедура, при наличието на определени предпоставки: освен стойността на вещта, предмет на престъплението, първия момент, който следва да се изследва е законовия текст, предмет на конкретното обвинение.
Срещу подсъдимия не е повдигнато обвинение по чл.194 ал.3 от НК, нито по чл.195 ал.1 т.2 и /или т.6 от НК, и то за маловажен случай,/т.е. привилегирования състав на чл.195 ал.4 от НК/ за да бъде изследвана хипотезата на “маловажния случай” според регламента на чл.93 т.9 от НК.
Не са налице изрично предвидените наказателни състави в чл.218 б ал.1 от НК, като най малко ,квалификацията по чл.195 ал.1 т.4 /и моторно превозно средство, и техническо средство/ е пречка съдът въобще да изследва приложението на тази, сочена от защитата, правна възможност.
Без значение е в конкретния случай че подсъдимият не осъждан, както и че стойността на предмета на кражбата /а тук е става въпрос за недовършен опит/ е под стойността на сбора от две минимални работни заплати, за страната, преценявани към момента /датата/ на деянието.
Смекчаващи отговорността обстоятелства: подсъдимият не е осъждан, признава се за виновен, дава обяснения в качеството си на обвиняем на досъдебното производство, сравнително ниска стойност на предмета на престъплението –около половината от минималната работна заплата за страната, и съдът, като отчита факта, че липсват имуществени вреди намира, намира, че следва да намери приложение нормата на чл.55 от НК т.е. наличие на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, при които и комулативно -и най лекото ,предвидено в закона наказание би се оказало несъразмерно тежко.
Отегчаващо отговорността обстоятелс
 
252 НАХД No 617/2011, V състав Административни дела ПЕТИС ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Определение от 09.06.2011г., в законна сила от 25.06.2011г.
Съдът намира,че жалбата, депозирана срещу наказателното постановление се явява процесуално недопустима,като подадена след изтичане на законоустановения срок за обжалване на наказателното постановление.
Предвид изложеното, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 617/2011 г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд-гр.Перник в 15-дневен срок, считано от днес.

 
253 НАХД No 618/2011, III състав Административни дела ПЕТИС ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 22.06.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от П.Й.П., управител на “***” ЕООД, срещу НП № 23-2301379 от 11.03.2011г. издадена от Директор на Дирекция “ИТ” – Софийска област, с което на “***” ЕООД – гр.Перник, *****, в качеството на работодател е наложена имуществена санкция на основание чл.414 ал.3 от КТ в размер от 2500 лева, като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 618/2011 г. по описа на Районен съд.Перник с предмет обжалване по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН на горепосоченото наказателно постановление.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 14 дневен срок, считано от днес за въззиваемата страна и считано от съобщаването на управителя, представителя на търговското дружество, пред Административен съд гр.Перник.

 
254 НОХД No 620/2011, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК К.Г.К. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
Със Споразумение № 631/29.06.2011г. Подсъдимият К.Г.К. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***6 „Е”, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 30.12.2010г. в гр.Перник по ул.“Димитър Благоев” е управлявал МПС - лек автомобил “Опел Корса”” с ДК *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.31 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест-7410-Дрегер” с № 0251, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което на основание чл.343б, ал.2 вр.ал.1, във вр. чл.54, във вр. с чл.55, ал.1, т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6 от НК му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 24/двадесет и четири/ месеца при периодичност на явяване и подписване два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, безвъзмезден труд в полза на обществото от 200/двеста/ часа за една календарна година, както и глоба в размер на 200/двеста/ лева.
Съдът не налага наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство – поради обстоятелствата регламентирани в чл.157 ал.4 от ЗДвП.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Цветелина Евтимова и адв.Р.К., като защитник на подсъдимият К.Г.К..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №620/2011г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият К.Г.К. мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

К.Г.К.
 
255 НОХД No 621/2011, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.В.П. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 16.06.2011г.
ПРИСЪДА № 576/16.06.2011г.: ПРИЗНАВА подсъдимият С.В.П. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, * *, * *, *, *, *,, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от м. юни 2010г. до м. Февруари 2011г. включително след като е бил осъден да издържа своя низходяща - дъщеря си М.С.П. съзнателно не изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а имено 9 /девет/ месечни вноски, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 968/2010г. по описа на ПРС за друго такова престъпление, поради което и на осн. чл.183 ал.4 вр. с ал.1, вр. чл.28 ал.1, вр чл.57 ал.1, вр. чл.54, вр. чл.42а ал.2 т.1, т.2 и ал.3, вр. чл.42б от НК го ОСЪЖДА на наказание пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 18/осемнадесет/ месеца, с периодичност по 2 /два/ пъти седмично и Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, както и обществено порицание, което да се изпълни чрез Кабелна телевизия “Кракра” АД Перник.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд в 15 дневен срок, считано от днес.

С.В.П.
Мотиви от 01.07.2011г.
Мотиви към присъда №576 от 16.06.2011г. по НОХД №621/2011 по описа на Пернишки районен съд

С обвинителен акт Районна прокуратура – Перник е повдигнала обвинение срещу: С.В.П. за престъпление по чл.183, ал.4, вр. с ал.1, вр. с чл.28 от НК за това че за периода м.06.2010г до м.02.2011г, включително в гр.Перник след като е бил осъден да издържа своя низходяща М.С.П. съзнателно не е изпълншил това си задължение в размер на две и повече месечни вноски, а именно 9/девет/ месечни вноски.
Представителят на прокуратурата поддържа така повдигнатото обвинение и предлага след като подсъдимият бъде признат за виновен за деянието по чл.183, ал.4 от НК да му се наложи наказание: “лишаване от свобода” за срок от 3/три/ месеца, което да бъде изтърпяно ефективно.
Подсъдимият П. се признава за виновен, като аргумент за неплащане на издръжката сочи обстоятелството, че през продължителен период е бил безработен, поради което не е могъл да изпълнява редовно задължението си за издръжка.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК намира за установено следното:
Подсъдимият С.В.П. е роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, *, * *, * *, *, *, *,, с ЕГН **********
От фактическа страна:
Съдът приема за установено, че подсъдимият С.П. и свид.Г.С.С. *** през 1999г. От брака си имали едно дете – М.С.П., родена на ***г. С решение на ПРС от 2004г бракът им бил прекратен и детето било предоставено за отглеждане и възпитание при майката, като подс. П. бил осъден да изплаща ежемесечна издръжка в размер на 45/четиридесет и пет/ лв. Подсъдимият, под предлог, че е безработен и няма средства не погасявал изобщо задължението си за издръжка.
Разпитан в с.з. подсъдимият П. признава вината си, като обосновава поведението си с обстоятелството че е безработен и не разполагал със средства.
По доказателствата:
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена като взе предвид обясненията на подсъдимия, показанията на разпитаната свидетелка и приетите по делото писмени доказателства.
От правна страна:
С оглед установената фактическа обстановка, съдът намира, че с бездействието си, описано по-горе, след като е бил осъден да издържа своя низходяща, подсъдимият С.П. е осъществил от обективна и субективна страна фактическият състав на престъпление по чл.183, ал.4, вр. с ал.1 от НК, тъй като за периода от м.06.2010г до м.02.2011г, включително, а именно 9/девет/ месечни вноски, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление по НОХД №968/2010г по описа на ПРС.
От обективна страна деянието е извършено чрез бездействие - неизпълнение на задължение за заплащане на издръжка за посочения период.
От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината, тъй като подсъдимият е съзнавал обществено опасният характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал настъпването им.
Причини за извършване на деянието – ниското правно съзнание, затрудненото финансово състояние и безотговорно отношение към родителските задължения.
Съдът прие като смекчаващи отговорността обстоятелства дадените от подсъдимия обяснения и изразеното критично отношение към извършеното, тежкото му материално положение – същият продължителен период е бил безработен. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът приема лошите характеристични данни за подсъдимия, същият е осъждан многократно за други престъпления от общ характер, освен, че не плаща дължимата издръжка не полага и никакви грижи за детето, поради което счита, че следва да му бъде наложено наказание “ Пробация” с пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок, значително над минималния срок, а именно по 18/осемнадесет/ месеца.
Съдът не споделя предложението на представителят на прокуратурата за налагане на наказание “лишаване от свобода” тъй като с определяне на такова наказание категорично се осуетява каквато и да било възможност на подсъдимия да започне работа, респ. да получава трудови доходи, с които да погасява задължението си за издръжка, което в случая, в най- голяма степен е в интерес на детето.
Водим от гореизложеното, съдът постанови диспозитива на присъдата си.
 
256 НАХД No 624/2011, IV състав Административни дела Л.С.З. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 15.06.2011г.
С решение № 501/15.06.2011 г. съдът ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 34-0000072 от 01.03.2011 г., издадено от Началник Областен отдел „КД – ДАИ” Перник, с което на Л.С.З. ***, с ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози, за това, че на 23.02.2011 г., около 07.40 часа в гр. Перник, начална спирка, ул. “Станционна”, като водач на автобус „Мерцедес 515 Спринтер”, с ДК№ ****, собственост на „Алианц Лизинг България” АД, извършва специализиран превоз на пътници по маршрут от ТЕЦ “Република” за Централна гара - Перник с автобус, който не е обозначен с табела с надпис “Специализиран превоз” – нарушение на чл.67 от Наредба №33/03.11.1999 г. на МТ, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание глоба от 150 /сто и петдесет/ на 100 /сто/ лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
257 НОХД No 625/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК М.А.У. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение № 621/20.06.2011 год. сключеномежду Даниела Банкова – прокурор в Районна прокуратура – Перник и адв. Ал.В. като защитник на подсъдимия М.А.У., а именно:
Подсъдимият М.А.У. – роден на *** ***, с постоянен адрес-*** 11, и настоящ такъв-гр.Перник, кв.”Васил Левски” бл.3, ап.6, *, *, *, *, *, *, с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2011 г. в гр. Перник, от строителен обект *, находящ се на ул.***, №2, чрез използване на моторно превозно средство-лек автомобил ***, с рег.№ ***, е отнел чужди движими вещи-15 броя стоманен ригел марка „PERI”,тип VKZ 99 и един брой стоманен вертикализатор марка „PERI”,тип RSS 1-на обща стойност 1179.00 лв./хиляда сто седемдесет и девет лева/, от владението на МОЛ Т.А.А., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на поне едно от тях не е отложено по чл.66 от НК, поради което на основание чл. 196, ал. 1, т.2, вр. чл.195 ал.1, т.4, пр.1, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.29 ал.1 б.”б” от НК, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца.
На основание чл.61, т.2 и чл.60, ал.1 от ЗИНЗС подсъдимият да изтърпи наложеното му наказание при първоначални „СТРОГ” режим на изтърпяване в затвор.
На основание чл. 59, ал.1 т.1 от НК времето през което подсъдимият е бил задържан на основание чл. 63 от ЗМВР, а именно на 16.02.2011 год. да се приспадне при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.
На основание чл.111, ал.1 от НПК вещественото доказателство по делото – 1 /един/ брой арматурна ножица с жълти дръжки, иззета с протокол за оглед за местопроизшествие от 16.02.2011 год. да се върне на правоимащия М.А.У..
ПОДСЪДИМИЯТ М.А.У. да заплати по сметка на Първо РУ при ОД на МВР - гр. Перник сумата от 30,00 лв. /тридесет лева/ представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
С оглед приключване на настоящето производство, взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” спрямо М.А.У., следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯВА взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „подписка” спрямо М.А.У..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.

М.А.У.
 
258 НАХД No 633/2011, III състав Административни дела ИВИС ЕООД ТД НА НАП-СОФИЯ -ГДО Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 15.06.2011г.
РЕШЕНИЕ №481, Изменява Наказателно постановление № 0107005 от 11.12.2010г., издадено от Директор на ТД на НАП –гр.София, с което на “Ивис” ЕООД, гр .Перник, ул.”Петко Каравелов”бл.20 вх.Б ап.36 ,Булстат *********,представлявано от Иво Тодоров Крумов,ЕГН **********, на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв,като намалява размера на санкцията ,на 500лв.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
259 НОХД No 635/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК П.Р.Н. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Присъда от 09.06.2011г., в законна сила от 25.06.2011г.
Присъда № 548/09.06.2011 г. - ПРИЗНАВА подсъдимият П.Р.Н. – роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, *, * *, със * *, *, *, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от 18.01 до 21.01.2011г в гр.Перник в условията на продължавано престъпление, като съизвършител в съучастие с неустановено лице, след като се сговорили предварително и деянието не представлява маловажен случай чрез използване на МПС – л.а.”**” с рег. № ** **** ** и техн.средство метални щанги отнел чужди движими вещи – 23бр. чугунени капаци за канализационни шахти на обща стойност 3 151лв от владението на М.М. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и 2-ро и т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. чл.26, ал.1 вр. с чл.54, вр. с чл.58”а”, ал.4, вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание 4/четири/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3/три/ години.
На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият П.Р.Н. със снета самоличност да заплати по сметка на 01 РУ-МВР Перник сумата от 35/тридесет и пет/ лева за разноски направени в хода на досъдебното производство.
На основание чл.53,ал.1, б.”а”, пр.2-ро от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите, които принадлежат на виновния и са послужили за извършване на престъплението:
- Една втора идеална част от л.а.”**” с рег. № **** ** с рама № W0L0JBF35W7002031 и двигател № *******, намиращ се на съхранение в ОД на МВР Перник, ведно с контактен ключ и свидетелство за регистрация на МПС част-І,
- два бр. метални щанги и два чифта ръкавици, които след влизане на присъдата в сила, на основание чл.150, ал.1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, военните, административните и апелативните съдилища следва да се унищожат по надлежния ред, поради липса на стойност.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред Пернишки окръжен съд в 15 дневен срок, считано от днес.П.Р.Н.
Мотиви от 28.06.2011г.
Мотиви към присъда №548 от 09.06.2011г по НОХД №635/2011г по описа на ПРС
С обвинителен акт на Районна прокуратура – Перник е повдигнато обвинение на П.Р.Н. *** за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и 2-ро и т.5, вр. с чл.194, ал.1,вр. с чл.26 от НК за това, че за периода от 18.01 до 21.01.2011г в гр.Перник в условията на продължавано престъпление, като съизвършител в съучастие с неустановено лице, след като се сговорили предварително и деянието не представлява маловажен случай чрез използване на МПС – л.а.”**” с рег. № ** **** ** и техн.средство метални щанги отнел чужди движими вещи – 23бр. чугунени капаци за канализационни шахти на обща стойност 3 151лв от владението на М.М. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,
Представителят на прокуратурата подържа повдигнатото обвинение и пледира на подсъдимия да бъде наложено наказание “лишаване от свобода”, като бъде приложена разпоредбата на чл.66, ал.1 от НК, както и на основание чл.53, ал.1, б.”а”, пр2-ро от НК да бъде отнета в полза на държавата ? идеална част от автомобила, принадлежаща на подсъдимия.
Защитата на подсъдимия пледира за налагане на наказание в минимален размер, с аргумента липса на настъпили вреди последици от извършеното деяние, чистото съдебно минало на подсъдимия.
Подсъдимият П.Р.Н. в хода на съдебното следствие признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти и изразява критично отношение към извършеното, поради което делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ, на основание чл.370, ал.1 от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.
Пернишкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и 18 от НПК прие за установено следното:
От фактическа страна:
Подсъдимият П.Р.Н. е роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, *, * *, със * *, *, *, с ЕГН **********.
Няколко дни преди 18.01.2011г подсъдимият срещнал случайно свой познат на име “Ради”, с когото решели да извършат кражба на капаци от канализационните шахти по улиците в гр.Перник, които да издадат в пункт за вторични суровини. На 18.01.2011г, късно вечерта двамата потеглили с автомобила на подсъдимия, като предварително подготвили и две метални щанги, с които да демонтират капаците. Движейки се по ул.”Люлин” двамата успели да демонтират три бр. чугунени капаци, които натоварили в багажника на автомобила и прибрали в гаражна клетка в кв.”Проучване”. Същата нощ по идентичен начин двамата демонтирали още 4бр. капаци от канализационни шахти и на ул.”Вихрен”, които също прибрали при останалите. Така в продължение на няколко нощи – до 21.01.2011г от различни улици двамата успели да демонтират общо 23бр. чугунени капаци, които складирали в гаражната клетка, където по-късно същите били намерени и иззети от служителите на полицията и върнати на собственика.
Според заключението на назначената и приета като доказателство по делото оценителна експертиза стойността на предмета на престъплението възлиза на 3151/ три хиляди сто петдесет и един/лв.
По доказателствата:
Съдът прие гореописаната фактическа обстановка като безспорно доказана, като взе предвид обясненията на подсъдимия и изразеното съгласие да не се събират доказателства, относно всички факти и обстоятелства, отразени в обстоятелствената част на обвинителния акт, които се подкрепят от самопризнанията на подсъдимия П.Р.Н., свидетелските показания на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели: М.С.М., Р.Б. и Н.Х., както и приетите в с.з. писмени доказателства, заключение на съдебно-оценителна експертиза и справка за съдимост.
От правна страна:
Съдът намира, че подсъдимият П.Р.Н. с деянието си от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и 2-ро и т.5, вр. с чл.194, ал.1,вр. с чл.26 от НК.
От обективна страна – деянието е извършено чрез действие, тъй като за периода от 18.01. до 21.01.2011г подсъдимият Н. противозаконно е отнел чужди движими вещи, като е прекъснал фактическата власт на собственика върху посочените по-горе вещи, с намерение своенето им.
От субективна страна – деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вината, тъй като подсъдимият е съзнавал обществено опасният характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е искал настъпването им.
Причини за извършване на деянието са ниското правно съзнание на подсъдимия и стремежът му към противоправно облагодетелствуване.
По вида и размера на наказанието:
Съдът намира, че с оглед посочените по горе правни изводи подсъдимият П.Р.Н. следва да бъде признат за виновен, за извършеното от него престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во и 2-ро и т.5, вр. с чл.194, ал.1,вр. с чл.26 от НК и в съответствие с визираните в чл.54 от НК предпоставки при индивидуализацията на наказателната отговорност на подсъдимия, при определяне вида и срока на наказанието, съдът прие, като смекчаващи отговорността обстоятелства дадените обяснения, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, както в досъдебното производство, така и в хода на съдебно следствие, изразеното критично отношение и разкаяние на същия в съдебно заседание и не на последно място обстоятелството, че откраднатите вещи са били върнати на собственика.
При определяне наказанието на подсъдимия П.Н., с оглед хипотезата на чл. 373, ал.2, вр. с чл. 372, ал.4 от НПК и изложените по - горе съображения, съдът преценявайки предпоставките на чл.54, вр. чл.58”а”, ал.4 от НК определи наказание “лишаване от свобода” за срок от 4/четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК беше отложено за срок от 3/три години/.
Предвид обстоятелството, че по време на извършване на деянието подсъдимият е използвал моторно – превозно средство – л.а. ”**” с рег. ****-***, който е съпружеска имуществена общност, на основание чл.53, ал.1,б.”а”, пр.2-ро от НК съдът отне в полза на държавата ? идеална част от горепосоченият автомобил
По разноските:
С оглед изхода на делото и на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият П.Р.Н. следва да заплати по сметка на 01 РУ–МВР Перник сумата от 35/тридесет и пет/ лева за разноски, направени в хода на досъдебното производство.
Водим от гореизложеното, съдът постанови диспозитива на присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
260 НОХД No 636/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Р.Х.Р. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 577/16.06.2011г. между Бисер Ковачки - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.К.С., като защитник на подсъдимия Р.Х.Р., а именно:
Подсъдимият Р.Х.Р. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 02.02.2011г. в гр.Перник, кв.”Твърди ливади” е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил ”ДАФ” с рег. № * ** ** ** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,52 на хиляда, установено по надлежния ред, с протокол за химическа експертиза № 69/19.03.2011г. на НТЛ при ОД МВР Перник, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробацонни мерки: “ задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/осем/месеца, с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца.
На основание чл.343”г”,вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1,т.7 от НК на подсъдимия Р.Х.Р. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК му се приспада времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.02.2011г.
Направените по делото разноски на осн. чл.189 ал.3 от НПК се възлагат на подсъдимия Р.Х.Р., които следва да бъдат внесени по сметка на ОД МВР Перник.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И: № 577
ОДОБРЯВА споразумение между Бисер Ковачки - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв. К.С. - защитник на подсъдимия Р.Х.р., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 636/2011г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия Р.Х.Р. и намира, че с оглед приключване на делото същата следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия Р.Х.Р..
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес пред ПОС.

Р.Х.Р.
 
261 НАХД No 642/2011, III състав Административни дела В.Ц.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 06.06.2011г.
РЕШЕНИЕ 477, ПОТВЪРЖДАВА НП № 805 от 02.03.2011г издадено от началник на сектор ПП към ОД МВР Перник, с което на В.Ц.С. ***, с ЕГН ********** на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер от 1 000лв.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от обявяването му на страните пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.


 
262 НАХД No 647/2011, VII състав Административни дела Л.П.Д. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 552/ 30.06.2011 г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 1289/21.ІІІ.2011год. на Нач.сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник с което на жалбоподателя Л.П.Д. ЕГН ********** е наложено наказание: „Глоба„ в размер на 600лева на осн. чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП с “Лишаване от право да управлява МПС за 12 месеца” за извършено нарушение по чл.174 ал.3 пр.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наказанието „Глоба” в размер на 500/петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
263 НАХД No 648/2011, VII състав Административни дела А.Я.К. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ОТМЕНЯВА изцяло Наказателно постановление № 292/26.01.2011г. на Нач. сектор ПП-КАТ-ОДП-Перник с което на жалбоподателя А.Я.К. ЕГН ********** е наложена „Глоба” в размер на 400лв. на осн. чл.315 ал.1 т.1 от КЗ за извършено нарушение по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
264 НАХД No 651/2011, IV състав Административни дела М.В.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 30.06.2011г.
С решение № 617/30.06.2011 г. съдът ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1085/11.03.2011 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Перник, с което на М.В.С. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания: “глоба”, в размер 350 лв. и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 месеца, на основание чл.174, ал.1, предл. 1-во от ЗДвП, за това, че на 26.02.2011 г., в 15.50 часа, движейки се по път 2 клас № 2-63 в посока гр. Брезник – гр. Перник, като водач на МПС – лек, с рег. № ****, управлява ППС след употреба на алкохол, в концентрация 1.05 промила, установена чрез проверка с техническо средство “Дрегер 7410”, № 0251 – нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл. 1-во от ЗДвП – нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл. 1-во от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 230 лв. и продължителността на лишаването от право да управлява МПС – на 5 месеца.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
265 НАХД No 652/2011, IV състав Административни дела С.В.Н. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 12.07.2011г.
С решение № 529/17.0.6.2011 г. съдът Оставя без разглеждане жалбата на С.В.Н. ***, с ЕГН ********** в частта й, с която се обжалва наложеното му наказание по т.2 от наказателно постановление № 386/04.02.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР - Перник, като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта, в която с наказателно постановление № 386/04.02.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР – Перник, на С.В.Н. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба, в размер 10.00 лв, за това, че на 19.01.2011 г., 23.40 часа, с. Драгичево, на път 1 клас, № Е79, км. 286, движейки се в посока гр. София, като водач на МПС – товарен автомобил, с рег. № **** с четири оси, управлява същото без контролен талон към свидетелството за управление на МПС - нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 386/04.02.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД МВР – Перник, в частта му, с която на С.В.Н. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба, в размер 100 /сто/ лева, на основание чл. 177, ал.2, т.1 от Закона за движение по пътищата, за това, че на 19.01.2011 г., 23.40 часа, с. Драгичево, на път 1 клас, № Е79, км. 286, движейки се в посока гр. София, като водач на МПС – товарен автомобил, с рег. № **** с четири оси, управлява същото с обща маса 48380 кг. при максимално допустимо натоварване - 32000 кг., определено в Наредба № 11 МРРБ - нарушение на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
266 НАХД No 653/2011, IV състав Административни дела С.К.Д. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 30.06.2011г.
С решение № 615/30.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление №427/08.02.2011 г. на Началник Сектор ПП при ОД МВР – гр. Перник, с което на С.К.Д. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба, в размер 100 /сто/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок 1 месец, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, за това, че на 23.01.2011 г., в 18.19ч., движейки се по път 1 клас №1 км.295, като водач на МПС – лек, с рег. № КН ***, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., въведено с пътен знак В 26, се движил със скорост 126 км/ч., фиксирано с радар ТR – 4 № 332.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
267 НАХД No 654/2011, IV състав Административни дела И.Г.Г. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 20.06.2011г.
С решение № 530/20.06.2011 г. съдът Оставя без разглеждане жалбата на И.Г. ***, с ЕГН **********, в частта й, с която се обжалва наложеното му наказание по т.2 и т.3 от наказателно постановление № 1875/17.07.2009 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта му, с която се обжалва наказателно постановление № 1875/17.07.2009 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, с което на И.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.3, т.7, предл.1 во от ЗДвП и чл. 183, ал.1, т.1, предл.1 –во от ЗДвП, са му наложени административни наказания: „глоба”, в размер съответно 30 лв. и 10 лв., за това, че на 07.07.2009 г., в 05.45 часа, в гр. Перник, на път 1 клас, № 1-6, км.79+600, движейки се в посока гр. Радомир, като водач на МПС – лек, с рег. № **** у, при извършена полицейска проверка, се движи с технически неизправно ППС и не носи свидетелство за правление на МПС от съответната категория – нарушения на чл.139, ал.1, т., от ЗДвП и чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП .
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1875/17.07.2009 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, в частта, с която на И.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, са наложени административни наказания: “глоба”, в размер 250 /двеста и петдесет/ лв. и “лишаване от право да управлява МПС”, за срок 3 месеца, за това, че на 07.07.2009 г., в 05.45 часа, в гр. Перник, на път 1 клас, № 1-6, км.79+600, движейки се в посока гр. Радомир, като водач на МПС – лек, с рег. № ****, при ограничение на скоростта на движение 40 км/ч., въведено с пътен знак В 26, се движил със скорост 118 км/ч., измерена с радар ТR – 4 №101 – нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
268 НАХД No 655/2011, IV състав Административни дела Е.Е.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 17.06.2011г.
С решение № 531/17.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление №1056/11.03.2011 г. на Началник Сектор ПП при ОД МВР – гр. Перник, с което на Е.Е.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание: глоба, в размер 200 /двеста/ лв., на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за това, че на 25.02.2011 г., в 23.08ч., движейки се по път 1 клас №1 км.284+700, в района между КПП-Драгичево и бензиностанция “Шел”, като водач на МПС – лек, с рег. № *****, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., въведено с пътен знак В 26, се движил със скорост 88 км/ч., фиксирано с радар ТR – 4 № 332.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
269 НОХД No 662/2011, IV състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК М.Г.М. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 21.06.2011г., в законна сила от 21.06.2011г.
ДОБРЯВА следното окончателно съдържание на Споразумение № 586/21.06.2011 постигнато между представителя на Районна прокуратура - П., прокурор Моника Любомирова и адв.Е. Тодорова като защитник на подсъдмия М.Г.М., а именно: Подсъдимият М.Г.М. – със снета самоличност се признава за виновен в това, че:
1. На 17.12.2010 г. в гр.П., кафе "Карамел", находящо се на ул."К." № 16 Б извършил непристойни действия /безпричинно нанесъл на А.Б.С. удар с бирена бутилка в областта на главата, изрекъл по отношение на А.Б.С. обидни думи и отправил ругатни, счупил инвентар намиращи се в кафе "Карамел" – захарница, пепелник, бутилка от бира "Шуменско пиво", бутилка с уиски "Джим Бийм" от 1 л., лицевата страна на дисплей на кафе-машина, стъкла с размери 169/169 см., облепени с фолио и скъсал фолиото върху две от квадратните стъкла, всяко с размери 29/29 см., като част от стъкло с общи размери 205/169 см./, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325 ал.1, вр. чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр. чл.42 а, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.3 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност два пъти седмично, с продължителност 14 /четиринадесет/ месеца, както и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 14 /четиринадесет/ месеца.
На основание чл.55 ал.3 НК на подсъдимия не се налага по-лекото наказание „обществено порицание” предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода”
2. На 17.12.2010 год. в гр.П., кафе "Карамел", находящо се на ул."К." № 16 Б чрез удар с бирена бутилка в задна лява част на главата, причинил на А.Б.С. *** лека телесна повреда, изразяваща се в мозъчно сътресение без открита вътречерепна травма, което е довело до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, както и контузия в областта на главата и шията, охлузване на ляво ухо и лява вежда, които са довели до причиняване на страдание, като деянието е извършено по хулигански подбуди, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.12, вр. чл.130 ал.1, вр.чл.54, вр. чл.55 ал.1 т.2, б.”б”, вр. чл.42 а, ал.2 т.1 и 2, вр. ал.3 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност два пъти седмично, с продължителност 8 /осем/ месеца, както и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 8 /осем/ месеца.
3. На 17.12.2010 г. в гр.П., кафе "Карамел", находящо се на ул."К." № 16 Б, унищожил противозаконно чужди движими вещи /счупил захарница, пепелник, бутилка от бира "Шуменско пиво", бутилка с уиски "Джим Бийм" от 1 л., лицевата страна на дисплей на кафе-машина, стъкла с размери 169/169 см., облепени с фолио и скъсал фолиото върху две от квадратните стъкла, всяко с размери 29/29 см., като част от стъкло с общи размери 205/169 см./ на обща стойност 308.57 лв. /триста и осем лева и 57 ст./, собственост на "Сити Сервис" ООД – гр.П. с МОЛ С.Т.С. ***, поради което и на основание чл.216 ал.1, вр. чл.54, вр. чл.55 ал.1, т.2 б.”б”, вр. чл.42 а, ал.2 т.1 и 2, вр. ал.3 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност два пъти седмично, с продължителност 6 /шест/ месеца, както и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 6 /шест/ месеца.
На основание чл.23 ал.1 от НК на подсъдимия М.Г.М. се ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА едно ОБЩО най-тежко наказание за деянията по пункт 1,2 и 3 по-горе, а именно ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност два пъти седмично, с продължителност 14 /четиринадесет/ месеца, както и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 14 /четиринадесет/ месеца.
Подсъдимият М.Г.М. със снета по делото самоличност следва да заплати по сметка на Първо РУ „Полиция” – ОД на МВР сумата 40.00 лв., а по сметка на Окръжна прокуратура – П. сумата 40.00 лв. за направени разноски в досъдебното производство /за възнаграждение на вещи лица/.
Съдът намира, че вписаното в настоящия протокол съдържание на споразумението отговаря на всички законови изисквания предвидени в разпоредбата на чл.381 от НПК, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК и на основание чл.24 ал.3 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия протокол съдържание на споразумението за решаване на делото постигнато между Моника Любомирова – прокурор при РП – П. и адв.Е. Тодорова в качеството и на защитник на подсъдимия М.М..
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ВНОХ д.І№ 662/2011 г. по описа на ПРС.
На основание чл.382 ал.10 от НПК УКАЗВА на пострадалата от престъплението описано в пункт 2 по-горе А.С.,*** за неимуществени вреди пред граждански съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
Съдът служебно се занима с взетата по отношение на подсъдимия М.М. мярка за неотклонение „подписка” с постановление на разследващия в досъдебното производство. Намира че с оглед реда на приключване на производството необходимостта от същата е отпаднала, поради което и същата следва да бъде отменена. Поради това и на основание чл.309 ал.2 НПК
ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.Г.М. мярка за неотклонение „подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на гл.ХХІІ от НПК с частна жалба и частен протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.


М.Г.М.
 
270 НОХД No 663/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК А.И.Й. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно споразумение № 599/22.06.2011 г., сключено между представителя на Районна прокуратура – гр.Перник - прокурор Калин Стоилов и адв.С.З., като защитник на подсъдимата А.И.Й., а именно:
ПОДСЪДИМАТА А.И.Й. - със снета самоличност, се признава ЗА ВИНОВНА в това, че на 20.07.2010 г. в гр.Перник, ул.”Юри Гагарин”, от стая № 703 на хотел „Зора” е отнела чужди движими вещи /1 брой мобилен апарат „Nokia”, модел ”1208” с ИМЕЙ № 356830/02/590923/5, ведно със СИМ карта на „Глобул”, дебитна карта, издадена от Банка „Пиреус България” АД - София на името на С.С., кафяв кожен портфейл и сума в размер на 40.00 лв. на обща стойност 67.00 лв. /шестдесет и седем лева/, от владението на С.А.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено повторно, след като деецът е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, поради което на основание чл.195 ал.1 т.7, вр.чл.194 ал.1, вр.чл.28 ал.1 вр.чл.54 от НК й се НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ТРИ месеца.
На основание чл.61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоначални СТРОГ режим в затвор.
На основание чл.25 ал.1, вр.чл.23 ал.1 от НК на подсъдимата А.И.Й. се определя и налага едно общо, най-тежко наказание по НОХ дело № 663/2011 г., по НОХ дело № 187/2011 г., по НОХ дело № 9/2011 г. и по НОХ дело № 1405/2010 г. и четирите по описа на Районен съд – Перник, а именно „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ТРИ месеца.
На основание чл.61 т.2, вр.чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така определеното и наложено общо наказание да се изтърпи при първоначални СТРОГ режим в затвор.
На основание чл.111 ал.1 от НПК веществените доказателства по делото – мобилен апарат „Нокия” модел 1208 и един брой кожен кафяв портфейл да се върнат на правоимащия С.А.С., с оглед завършване на наказателното производство.
Подсъдимата А.И.Й. да заплати по сметка на 02-ро РУП-Перник сумата от 70.00 лв представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Калин Стоилов – прокурор в Районна прокуратура – гр.Перник и адв.С.З. в качеството на защитник на подсъдимата А.И.Й..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 663/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
За горепосочения акт да се съобщи на пострадалия с оглед чл.382 ал.10 от НПК с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд.


А.И.Й.
 
271 НОХД No 664/2011, III състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК Ч.Т.П. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
Със Споразумение № 629/29.06.2011г. ПОДСЪДИМИЯТ Ч.Т.П. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, с ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН за това, че на 26.01.2011г. в гр. Перник в служебно помещение на БДЖ към ПТП-София, находящо се в сградата на Вагоноремонтен цех-Перник е държал акцизни стоки без бандерол - общо 380 броя кутии цигари от различни марки без залепен върху тях акцизен бандерол на Р.България, когато такъв се изисква по закон /чл.28,вр.чл.25 от Закона за тютюна и тютюневите изделия/, с обща пазарна стойност на цигарите 2553,00 лв. и обща стойност на невнесения акциз – 1354,79 лв., като деянието не представлява маловажен случай, поради което на основание чл.234, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК му се НАЛАГА наказание 11/ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК се ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ, считано от днес.
Подсъдимият Ч.Т.П. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Перник сумата от 45,00 лв. направени разноски в хода на досъдебното производство, а по сметка на Районен съд-Перник сумата от 40,00 лева направени разноски за вещо лице.
На основание чл.234 ал.3 от НК веществените доказателства - 380 кутии цигари се отнемат в полза на държавата.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Моника Любомирова и адв.В.В., като защитник на подсъдимият Ч.Т.П..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №664/2011г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият Ч.Т.П. мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

Ч.Т.П.
 
272 НОХД No 671/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.Х.С. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 579/16.06.2011г. между Калин Стоилов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.М.Г. като защитник на подсъдимия С.Х.С., а именно:
Подсъдимият С.Х.С. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 11.12.2010г. в гр.Перник, на ул.Юрий Гагарин №1, в магазин “БИЛЛА България” ЕООД гр. София е направил опит да отнеме чужда движима вещ /бутилка уиски марка “Джак Даниълс – сингъл баръл” /специална селекция/ - 0,700 л./ на стойност 69,90 лева /шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ от владението на В.З.Ч., без негово съгласие с намерение противозакнно да я присвои, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини /деецът е бил задържан/ и деянието е маловажен случай, поради което и на основание чл.194, ал.3, вр. с ал.1 вр. с чл.18, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.57, ал.1 вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и т.6 и ал.3, вр. с чл.42”б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробацонни мерки: “ задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/осем/месеца, с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца, както и 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от една календарна година.
На основание чл.189, ал.3 от НПК направените по делото разноски за сумата от 70/седемдесет/ лева се възлагат на подсъдимия С.Х.С., които следва да бъдат заплатени по сметка на 02 РУ-МВР Перник.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И: № 579
ОДОБРЯВА споразумение между Калин Стоилов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв. М.Г. - защитник на подсъдимия С.Х.С. чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 671/2011г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия С.Х.С. и намира, че с оглед приключване на делото същата следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия С.Х.С..
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване в 7 дневен срок, считано от днес пред ПОС.


С.Х.С.
 
273 НОХД No 677/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.В.Л. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
ОДОБРЯВА споразумение № 620/26.06.2011 год. сключено между представителя на прокуратурата - прокурор Ц.Евтимова и защитника на подсъдимия И.В.Л. адв.Вили В., в което подсъдимият И.В.Л. - със снета самоличност, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.11.2010 год. в гр.Перник, по ул. "Ю.Г." е управлявал МПС - лек автомобил *** с ДК № ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.03 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54, вр. чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”***, с продължителност от 10/десет/ месеца с периодичност на изпълнение два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 10/десет/ месеца.
На основание чл.343г, вр.чл.343б ал.2,вр. ал.1 вр.чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият И.В.Л. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 16/шестнадесет/ месеца, като на основание чл.59 ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние лицето е било лишено по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 20.11.2010 г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Цветелина Евтимова –прокурор в Районна прокуратура – гр.Перник и адв.В.В., в качеството на защитник на подсъдимия И.В.Л..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 677/2011 г. по описа на Районен съд - гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед приключване на настоящето производство, взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” спрямо И.В.Л., следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 07.03.2011 год. на разследващия орган мярка за неотклонение „подписка” спрямо И.В.Л..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.И.В.Л.
 
274 НОХД No 679/2011, VII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.В.Я. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 14.06.2011г., в законна сила от 14.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение №554/14.06.2011Г.между прокурор Моника Любомирова-РП-гр.Перник и адв.Румен Кирилов-ПАК, като защитник на подсъдимия И.В.Я., а именно:
Подсъдимият И.В.Я. /снета по делото самоличност/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2011г. в гр.Перник /по ул.„Оборище", посока пътен възел ”Хумни дол”, преди кръстовище с ул.”Св.Петка”/,управлявал МПС /лек автомобил „Форд Екскорт", peг. № ** ** ** **/ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2%о на хиляда, а именно 1,43%о на хиляда, установено по надлежния ред /”Наредба № 30/27.06.2001год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС”,чрез Техническо средство „Алкотест Дрегер 7410" с инв. номер 0021/- поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2б”б” вр. чл.42”а” ал.2 т. 1, т.2 и ал.3 от НК, му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 8/осем/месеца и периодичност от 2/два/ пъти седмично, както и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 8/осем/месеца.
На основание чл.343”г” вр. чл.343”б” ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, го ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца,като на основание чл.59 ал.4 от НК, му се ПРИСПАДА времето през което е бил лишен за същото деяние от това право по административен ред, считано от 24.03.2011г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение съответства на закона, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И: № 554

ОДОБРЯВА споразумение между прокурор Моника Любомирова-РП-гр.Перник и адв. Румен Кирилов ПАК-защитник на подсъдимия И.В.Я.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 679/2011г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката И.В.Я. "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.

И.В.Я.
 
275 ЧНД No 686/2011, III състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
КЕПИТЪЛ ЛИЗИНГ АД
  Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 30.06.2011г.
С определение от 30.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯВА постановлението на Районна прокуратура гр. Перник от 15.04.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 198/2010 г. по описа наОД МВР - Перник, водено срещу Виновно лице за престъпление по чл. 206 ал.1 от НК . ИЗПРАЩА делото на Районна прокуратура гр. Перник по компетентност, с указания по мотивите на определението. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се протестира или обжалва, съответно от прокурора и жалбоподателя, в седмодневен срок от съобщаването му, пред Пернишкият окръжен съд, като въззивна инстанция.
 
276 НОХД No 690/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.Г.К. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 08.06.2011г., в законна сила от 08.06.2011г.
Със споразумение № 538 от 08.06.2011г.сключено между представителя на Районна прокуратура – гр.Перник – Районен прокурор Бисер Ковачки и адв.А.В., като защитник на подсъдимия С.Г.К., а именно:
ПОДСЪДИМИЯТ С.Г.К. - със снета самоличност, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.03.2011 г. в гр.Перник е управлявал МПС – лек автомобил “***” с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр.чл.54, вр.с чл.55 ал.1 т.2 б.”Б от НК му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 8/осем/ месеца с периодичност на изпълнение два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 8/осем/ месеца.
На основание чл.343г, вр.чл.343б ал.1, вр.чл.37 ал.1 т.7 от НК подсъдимият С.Г.К. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца, считано от привеждане в сила на настоящето споразумение.
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Бисер Ковачки – Районен прокурор в Районна прокуратура – гр.Перник и адв.А.В., в качеството на защитник на подсъдимия С.Г.К..
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 690/2011 г. по описа на Районен съд - гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯВА взетата с Постановление от 21.04.2011 год. на разследващия орган мярка за неотклонение „подписка” спрямо С.Г.К..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки Окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.


С.Г.К.
 
277 НОХД No 691/2011, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК В.Л.Е. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 15.06.2011г., в законна сила от 15.06.2011г.
Със споразумение № 563 от 15.06.2011 г. подсъдимият В.Л.Е. – роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.01.2011 г. в гр.Перник, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Фиат” с ДК № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 3,08 на хиляда, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.42а ал.2 т.1 и т.2, вр. с ал.3 от НК му се НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес:***” с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и продължителност 24/двадесет и четири/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 24/двадесет и четири/ месеца.
На осн.чл.343г, вр. с чл.343б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, считано от днес.
Подсъдимият В.Л.Е. – със снета по делото самоличност, да заплати по сметка Първо РУ”Полиция”-Перник сумата от 30 лв./тридесет лева/ направени разноски в хода на досъдебното производство за експертиза.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Бисер Ковачки и адв.Е.Т., като защитник на подсъдимия В.Л.Е..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №691/2011г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед изхода на делото съдът
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

В.Л.Е.
 
278 НАХД No 699/2011, III състав Административни дела Б.З.М. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК,
В.С.И.
Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 05.07.2011г.
РЕШЕНИЕ № 561Изменява НП № 34-0000555 от 30.12.2010г издадено от Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Перник, с което на Б.З.М. *** ,ЕГН ********** ,на основание чл.95 ал.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание- глоба в размер от 800лв, като намалява размера на наказанието, на глоба в размер от 200лв.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.


 
279 НАХД No 705/2011, VII състав Административни дела К.К.А. ИА"АА"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №34-0000060/01.ІІІ.2011год. на Началник ОО”КД-ДАЙ”-гр.Перник с което на жалбоподателя К.К.А.-ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” в размер на 200лв. на основание чл.105 т.1 от ЗАвт.П за нарушение по чл.62 от „Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България” на МТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
280 НАХД No 706/2011, VII състав Административни дела ЕМ-КОМЕРС ЕООД ДИРЕКЦИЯ"ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЙСКА ОБЛАСТ" Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 504/ 30.06.2011 г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 23/2301655 от 04.ІІ.2011г. на инж.Г.Д.М.–Директор Д“ИТ”-гр.София с което „ЕМ-Комерс”ЕООД-ЕИК ********* в качеството му на работодател по смисъла на Параграф 1 т.1 от на ДР на КТ е наложена имуществена санкция в размер 2000/две хиляди/лева за нарушение по чл.63 ал. 2 от „Кодекса на труда”,като НАМАЛЯВА наложената имуществена санкция в размер на 250/двеста и петдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
281 НАХД No 707/2011, VII състав Административни дела П.К.Б. ПЪРВО РПУ-ПЕРНИК Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 535/30.06.2011 г. - ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 152/04.ІV.2011г. на Началник Първо-РУ-ОД-МВР-Перник с което на жалбоподателя П.К.Б.- ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” от 1000лева на осн. чл.212 от ЗОБВВПИ за извършено нарушение по чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ, като НАМАЛЯВА наказанието „Глоба” в размер на 750/седемстотин и петдесет/лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс- Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
282 НАХД No 730/2011, III състав Административни дела Е.Г.А. ОД НА МВР-ПЕРНИК-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 09.06.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
Отменява НП №91 от 10.03.2011г издадено от Началник на Първо РУ “Полиция”-ОД МВР Перник, с което на Е.Г.А. *** ЕГН **********,на основание чл.80 т.5 от ЗБЛД е наложено административно наказание -глоба в размер от 50лв.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция.

 
283 НАХД No 738/2011, IV състав Административни дела И.В.С. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 30.06.2011г.
С решение № 557/30.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление №22/18.04.2011 г. на Директор РЗИ – гр. П., с което на основание чл.218”а”, ал.1 от Закона за здравето, на И.В.С.,***, с ЕГН **********, в качеството му на управител на хипермаркет “**”, гр. П., е наложена глоба, в размер 200.00 /двеста/ лв., за това, че при извършена проверка на 21.03.2011 г. от инспектори отдел “КНОС” в хипермаркет “**”, находящ се в гр. П., ул. “Шести май” №1, експлоатиран от “** България” ЕООД, се установило, че И.С., в качеството си на управител на магазина не е изпълнил задължението си по чл.56б, ал.1 и 2 от Закона за здравето, а именно: в помещението, в което се допуска тютюнопушене да бъде извършено замерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията, както и че на обекта не се съхранява необходимата информация по чл.52б, ал.2 от ЗЗ - нарушения на чл.52б, ал.1 и 2, вр. чл.56, ал.2 от Закона за здравето.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. П. на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
284 НОХД No 739/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Б.М.Л. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Присъда от 14.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
С ПРИСЪДА № 555/14.06.2011 г.ПРИЗНАВА подсъдимият Б.М.Л. – роден на *** г. в г р.Перник, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, бълг.гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, неработещ – учащ в 51 СОУ „Елисавета Багряна” – гр.София – ХІ клас, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.04.2011 г., в гр.Перник, по ул.”Св.св.Кирил и Методий”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Рено клио” с рег. № СА 84 63 ВС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.49 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба № 30 от 2011 год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС-та – чрез техническо средство „алкотест дрегер 7510", с инвентарен № 0017, поради което и на основание чл.343б ал.1, вр. чл.54, НК го ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца „лишаване от свобода”.
На основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години , считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.343 Г, вр. чл.343 б ал.1, вр. чл.37 ал.1 т.7 НК ЛИШАВА подсъдимия Б.М. Владимиров от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл.59 ал.4 НК от този срок ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 09.04.2011 г.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

Б.М.Л.
 
285 НАХД No 740/2011, III състав Административни дела Е.Р.Г. ОД НА МВР-ПЕРНИК,
С.Д.К.
Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Решение от 21.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 558, ОТМЕНЯВА НП № 456 от 26.04.2011г издадено от Началник отдел “Охранителна полиция” при областна дирекция на Министерството на вътрешните работи”-Перник, с което на Е.Р.Г. *** ЕГН **********,в качеството му на Управител на частна охранителна фирма “Джем Секюрити” ЕООД ЕИК *********,на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност, за нарушение по чл.36 т.4 от закона за частната охранителна дейност, е наложено административно наказание- глоба в размер от 200лв.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, пред Административен съд - гр. Перник като касационна инстанция. 
286 НАХД No 741/2011, VII състав Административни дела П.П.В. ОД НА МВР-ПЕРНИК-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 536/ 30.06.2011 г. - ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 246/12.ІV.2011г. на Началник Първо-РУ-ОД-МВР-Перник с което на жалбоподателя П.П.В.-ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” от 300лв. на осн. чл.270 от ЗМВР за извършено нарушение по чл.55 ал.1 и ал.2 от ЗМВР.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
287 ЧНД No 752/2011, IV състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
К.И.В.
  Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Определение от 02.06.2011г.
С определение № 146/02.06.2011 г. съдът ПОТВЪРЖДАВА постановлението от 08.04.2011 г. по преписка № 2002/2010 г. на Районна прокуратура - гр.Перник, с което е прекратено наказателното производство по ДП № 80/2011 г. по описа на 01 РУ “Полиция” при ОД МВР – гр. Перник, водено срещу Неизвестен извършител за престъпление по чл.216, ал. 1 от НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на протестиране и обжалване пред ПОС, в 7-дневен срок от съобщаването му на Районна прокуратура – Перник и на пострадалия К.В..

 
288 НАХД No 762/2011, IV състав Административни дела Д.Й.И. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 27.06.2011г.
С решение № 587/27.06.2011 г. съдът ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1493/30.03.2011 г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Перник, с което на Д.Й.И. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания: “глоба”, в размер 400 лв. и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 месеца, на основание чл.174, ал.1, предл. 1-во от ЗДвП, за това, че на 19.03.2011 г., около 02.30 часа в гр. Перник, движейки се по ул. “Петко Каравелов” в посока ул. “Миньор”, като водач на МПС – лек, с рег. № ***, управлява ППС след употреба на алкохол, в концентрация 1.19 промила, установена чрез проверка с техническо средство “Дрегер 7410”, № 0157 – нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл. 1-во от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 300 лв. и продължителността на лишаването от право да управлява МПС – на 5 месеца.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
289 НАХД No 771/2011, IV състав Административни дела Х.Н.А. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 24.06.2011г.
С решение № 588/24.06.2011 г. съдът ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1856/21.04.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, с което на Х.Н.А. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание: “глоба”, в размер 300 /триста/ лв., на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за това, че на 03.04.2011 г., в 13.06 часа, на път 3 клас № 605, с. Б. дол, движейки се в посока гр. Батановци, като водач на МПС – лек, с рег. № *****, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., валидно за населено място, се движила със скорост 95 км/ч., измерена с радар ТR – 4D №329 – нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
290 НАХД No 773/2011, IV състав Административни дела И.Е.С. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 24.06.2011г.
С решение № 589/24.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 344/26.01.2011 г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – гр. Перник, с което на И. ***9-9 А, с ЕГН **********, са наложени административни наказания: “глоба”, в размер 150 /сто и петдесет/ лв. и “лишаване от право да управлява МПС”, за срок 1 месеца, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за това, че на 17.01.2011 г., в 19.36 часа, в гр. Перник, по ул. “Юрий Гагарин”, движейки се в посока ж.к. “Тева” – кв. “Изток”, като водач на МПС – лек, с рег. № ***, при ограничение на скоростта на движение 50 км/ч., валидно за населено място, се движил със скорост 83 км/ч., измерена с радар ТR – 4D №332 – нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
291 НАХД No 799/2011, II състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Н.М.Ч. Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Решение от 15.06.2011г., в законна сила от 06.07.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 564/15.06.2011 г. ПРИЗНАВА обвиняемият Н.М.Ч. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес: **** ***** ***, *****н, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.12.2010 год. в гр.Перник по ул.”Димитър Благоев” в едногодишен срок от наказването му /с Наказателно постановление № 269/29.01.2010 год. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Перник/ по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, управлявал МПС – л.а „**” с ДКН **** **, без съответното свидетелство за управление – престъпление по чл.343в ал.2, вр.ал.1 от НК, но тъй като за това умишлено престъпление се предвижда наказание „лишаване от свобода” до две години, лицето не е осъждано за престъпление от общ характер и не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на глава VІІІ-ма от НК, както и от престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което и на основание чл.378 т.1 от НПК ОСВОБОЖДАВА Н.М.Ч. от наказателна отговорност за престъпление по чл.343в ал.2, вр.ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и в същия срок от съобщението до Районна прокуратура - Перник, по реда на глава ХХІ-ва от НПК пред Пернишки окръжен съд. 
292 НОХД No 800/2011, VII състав Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.В.С. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
На основание чл.382 ал.6 НПК съдът, със споразумение № 533/07.06.2011 г. сключено между Моника Любомирова-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв. Р.Т.-ПАК,като защитник на подсъдимия С.В.С., а именно:
Подсъдимия С.В.С. /снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.10.2010г. в гр.Батановци-обл.ПЕРНИК с цел да набави за себе си имотна облага /парични средства в размер на 880,00лева/, възбудил заблуждение у И.К.И. /а именно че ще изработи, достави и монтира дограма на къща, собственост на И.К.И.-ЕГН********** и Т.Б.А.-ЕГН**********,срещу договорена и предоставена парична сума/ и с това причинил на Т.Б.А. /майка на И./ имотна вреда в размер на 880.00/осемстотин и осемдесет/лева /предоставени на С.С. в изпълнение на договореното/- поради което и на основание чл.209 ал.1 вр. чл.54 от НК, му се НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/месеца.
На осн. чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 3/три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
ОДОБРЯВА споразумение между Моника Любомирова прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв. Р.Т. -ПАК-защитник на подсъдимия С.В.С.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване свидетеля Т.Б.А..
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 800/2011г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯ взетата мярка на подсъдимия С.В.С. "ПОДПИСКА".
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.

С.В.С.
 
293 НОХД No 802/2011, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Г.С.Ф. Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Споразумение от 29.06.2011г., в законна сила от 29.06.2011г.
Със Споразумение № 630/29.06.2011г. Подсъдимият Г.С.Ф. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***0, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, *** – Перник, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2011г. в гр. Перник по ул.“Бродо” е управлявал МПС - лек автомобил марка “Тойота Карина” с ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.01 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510” с фабр.№ 0017, поради което на основание чл.343б, ал.1, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.42а, ал.2 т.1 и т.2, вр.ал.3 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по настоящ адрес:***0” с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и продължителност 8/осем/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност 8/осем/ месеца.
На осн.чл.343г, вр. с чл.343б ал.1, вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 8/осем/ месеца, считано от днес, като на осн.чл.59 ал.4 от НК зачита времето на реалното лишаване – 18.05.2011г. – изземването му на свидетелството за управление на МПС, в изпълнение на ПАМ от 31.03.2011г. на Началник сектор “Пътна полиция”-Перник.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което
ОДОБРЯВА вписаното в настоящият съдебен протокол съдържание на споразумението, сключено между представителя на Районна прокуратура-Перник – Мария Милушева и адв.Е.Т., като защитник на подсъдимия Г.С.Ф..
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело №802/2011г. на Районен съд – Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
ОТМЕНЯВА взетата спрямо подсъдимият мярка за неотклонение “подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

Г.С.Ф.
 
294 НОХД No 803/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК С.Т.Р. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 608/23.06.2011г. между Мария Милушева - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.В.К., като защитник на подсъдимия С.Т.Р., а именно:
Подсъдимият С.Т.Р. със снета самоличност се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 03.04.2011г. в гр.Перник, по ул.”* *” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “Ауди” с рег. № ****-**** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,70 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест” Дрегер” 7410 с №0157, поради което и на основание чл.343 „б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. с чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б” от НК му се налага наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробацонни мерки: “ задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 7/седем/месеца, с периодичност по два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца.
На основание чл.343”г”,вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1,т.7 от НК на подсъдимия С.Т.Р. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК му се приспада времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 03.04.2011г.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И: №608

ОДОБРЯВА споразумение между Мария Милушева - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв. В.К. - защитник на подсъдимия С.Т.Р., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 803/2011г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия С.Т.Р. и намира, че с оглед приключване на делото същата следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА, взета спрямо подсъдимия С.Т.Р.
Определението, относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Перник в 7 дневен срок, считано от днес.


С.Т.Р.
 
295 НОХД No 811/2011, III състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Б.Б.Б.,
Т.М.Х.,
В.Х.П.
Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 06.06.2011г.
Прекратява съдебното производство по НОХД 811/2011 г. по описа на Районен съд гр.Перник . Връща делото на Районна прокуратура - Перник за отстраняване на допуснатите нарушения.
 
296 НАХД No 813/2011, VII състав Административни дела Г.Н.П. ОД НА МВР-ПЕРНИК ВТОРО РУ-ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Решение от 30.06.2011г.
С РЕШЕНИЕ № 612/ 30.06.2011 г. - ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 32/07.VІІ.2010г. на Началник Второ-РУ-ОД-МВР-Перник с което на жалбоподателя Г.Н.П.- ЕГН ********** е наложено наказание “Глоба” от 250лв. на осн. чл.270 от ЗМВР за извършено нарушение по чл.55 от ЗМВР.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване, по реда на Административно процесуалния кодекс-Глава ХІІ, пред Пернишки Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
297 ЧНД No 838/2011, VI състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК М.Б.П.,
М.З.А.
  Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Определение от 06.06.2011г.
ОТМЕНЯ постановление от 11.05.2011г по прокурорска преписка рег.№2408/2010г по описа на Районна прокуратура – Перник, съдържаща досъдебно производство №629/2010г по описа на 01 РУ МВР – Перник за частично прекратяване на наказателното производство в частта му срещу обв. С.С.С. за престъпление по чл.131, ал.2, пр.5-то, т.4 от НК като незаконосъобразно.
ВРЪЩА горепосоченото досъдебно производство №629/2010г на Районна прокуратура-гр. Перник.
ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на страните
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд – Перник.

 
298 НАХД No 843/2011, III състав Административни дела ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 02.06.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата подадена от Светослав Стефанов Йорданов в качеството му на Изпълнителен директор на "Петров"АД-София район Лозенец бул.Черни връх № 43 , като процесуало недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД843/2001 г. по описа на Пернишки районен съд за 2011 година ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд Перник в 14 дневен срек от получаване на съобщението.
 
299 НАХД No 846/2011, IV състав Административни дела Я.П.А. ОД НА МВР-ПЕРНИК ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 30.06.2011г.
С решение № 616/30.06.2011 г. съдът ОТМЕНЯ наказателно постановление № 245/12.04.2011 г. на Началник 01 РУ”Полиция” при ОД на МВР – Перник, с което на Я.П.А. *** №3/, с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер 300 /триста/ лева на основание чл.53 от ЗАНН, във вр. с чл. 270 от Закона за МВР, поради това, че на08.04.20110 г., около 20.00 часа, в гр. Перник, Автогара Перник, пред кафе-аперитив “ЦИГ 1313”, не изпълнил устно разпореждане на полицейски орган /да остане на място за извършване на полицейска проверка по редовността на документите за самоличност и да не се саморазправя с Б.С.К. ЕГН **********/ – нарушение на чл.55, ал.1 и 2 от ЗМВР.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Перник на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
300 НОХД No 851/2011, VII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК И.А.К. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 28.06.2011г., в законна сила от 28.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 614/28.06.2011г. между прокурор Красимир Първанов-РП-гр.Перник и Адв.М.С.-ПАК, като защитник на подсъдимия И.А.К., а именно:
Подсъдимият И.А.К. /снета по делото самоличност/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.ІІІ.2011г. в гр.Перник /кв.”Църква” по ул.”Лазар Робев”/,управлявал МПС-лек автомобил „Фолксваген Голф" рег. № ** ** ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2% на хиляда, а именно-1,81%о на хиляда, установено по надлежния ред /”Наредба № 30/27.06.2001год. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС”, чрез Техническо средство „Алкотест Дрегер 7410" инв. № 0040/-поради което на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2 б”б” вр. чл.42”а” ал.2 т.1, т.2 и ал.3 вр. чл.42б ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 6 /шест/месеца и периодичност от 2/два/ пъти седмично, както и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 6 /шест/месеца.
На основание чл.343”г” вр. чл.343”б” ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 8/осем/месеца,като на основание чл.59 ал.4 от НК,му се ПРИСПАДА времето през което е бил лишен за същото деяние от това право по административен ред,считано от 06.ІІІ.2011г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение съответства на закона, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:№614
ОДОБРЯВА споразумение между прокурор Красимир Първанов-РП-гр.Перник и Адв.М.С.-ПАК-защитник на подсъдимия И.А.К.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване свидетелите: В.Й.Ц.,А.К.А. и И.Б.И..
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 851/2011г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА” взета спрямо подсъдимия И.А.К..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.

И.А.К.
 
301 НОХД No 878/2011, VII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Б.В.С.,
Р.Г.П.,
Ю.С.С.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 611/24.06.2011г. между Красимир Първанов-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Р.З.-ПАК, като защитник на подсъдимия Б.В.С.,а именно:
Подсъдимият Б.В.С. /снета по делото самоличност/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011год. в на с.Големо Бучино-общ.Перник в съучастие, като съизвършител с извършителите: Р.Г.П. и Ю.С.С., чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “Рено 19” рег. № ** ** ****/ и техническо средство /арматурни клещи/, отнел чужди движими вещи/четири топа оградна мрежа/ на обща стойност-402.98 /четиристотин и два лева и деветдесет и осем стотинки/лева от владението на С.Н.Н./***/,без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като преди приключване на съдебното следствие в първоинстационен съд, откраднати вещи са върнати-поради което на основание чл.197 т.3 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.І и пр.ІІ вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.“Б” вр. чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.3 вр. чл.42б ал.1 от НК, му се НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес",а именно: живущ *** с продължителност от 6/шест/месеца и периодичност 2/два/пъти седмично, както и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" с продължителност от 6/шест/месеца.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
На основание чл.382 ал.6 НПК съдът,
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Красимир Първанов-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Р.З.-ПАК, като защитник на подсъдимия Р.Г.П., а именно:
Подсъдимият Р.Г.П./снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011год. в на с.Големо Бучино-общ.Перник в съучастие, като съизвършител с извършителите: Б.В.С. и Ю.С.С., чрез използване на моторно превозно средство/лек автомобил “Рено 19” рег.№ ** ** ****/ и техническо средство/арматурни клещи/, отнел чужди движими вещи /четири топа оградна мрежа/ на обща стойност-402.98 /четиристотин и два лева и деветдесет и осем стотинки/лева от владението на С.Н.Н. ***/, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като преди приключване на съдебното следствие в първоинстационен съд откраднати вещи са върнати-поради което на основание чл.197 т.3 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.І и пр.ІІ вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.“Б” вр. чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.3 вр. чл.42б ал.1 от НК, му се НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес", а именно: живущ *** с продължителност от 6/шест/месеца и периодичност 2/два/пъти седмично, както и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" с продължителност от 6/шест/месеца.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
На основание чл.382 ал.6 НПК съдът,
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение между Красимир Първанов-прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Р.З.-ПАК, като защитник на подсъдимия Ю.С.С., а именно:
Подсъдимият Ю.С.С. /снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011год. в на с.Големо Бучино-общ.Перник в съучастие, като съизвършител с извършителите: Б.В.С. и Р.Г.П., чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “Рено 19” рег.№ ** ** ****/ и техническо средство/арматурни клещи/, отнел чужди движими вещи /четири топа оградна мрежа/ на обща стойност-402.98 /четиристотин и два лева и деветдесет и осем стотинки/лева от владението на С.Н.Н. ***/, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като преди приключване на съдебното следствие в първоинстационен съд откраднати вещи са върнати-поради което на основание чл.197 т.3 вр. чл.195 ал.1 т.4 пр.І и пр.ІІ вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2 б.“Б” вр. чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.3 вр. чл.42б ал.1 от НК, му се НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ" със следните пробационни мерки: "Задължителна регистрация по настоящ адрес", а именно: живущ *** с продължителност от 6/шест/ месеца и периодичност 2/два/пъти седмично, както и "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" с продължителност от 6/шест/месеца.
НА осн. чл.112 вр. чл.111 ал.1 НПК, се ВРЪЩАТ на юридическото лице-„Росилекс”ООД-гр.София”, веществени доказателства:/4/четири/топа Оградна мрежа, намиращи се на съхранение в 02-РУ-МВР-Перник/,след влизане в сила на настоящето споразумение.
НА осн. чл.53 ал.1б ”а” от НК, се ОТНЕМА в полза на държавата веществено доказателство: /1-един брой клещи/, послужил за извършване на престъплението, които да се унищожат на осн.чл.150 ал.1 от “Правилник за администрацията в районните, окръжните административните военните и апелативни съдилища” с оглед незначителната стойност, след влизане на настоящия акт в сила.
Подсъдимия Б.В.С. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на Второ РУ-ОД-МВР-Перник, сумата от 11,63/единадесет лева и шестдесет и три стотинки/лева представляваща направени разноски в хода на до съдебното производство.
Подсъдимия Р.Г.П. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на Второ РУ-ОД-МВР-Перник, сумата от 11,63/единадесет лева и шестдесет и три стотинки/лева представляваща направени разноски в хода на до съдебното производство.
Подсъдимия Ю.С.С. /със снета самоличност/ да заплати по сметка на Второ РУ-ОД-МВР-Перник, сумата от 11,63/единадесет лева и шестдесет и три стотинки/лева представляваща направени разноски в хода на до съдебното производство.
Съдът намира, че така постигнатите и сключени споразумения съответстват на закона, същевременно не противоречат и на морала, поради което и на основание чл.384 ал.1 вр. чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК,като
ОДОБРЯВА сключено споразумение между прокурор Красимир Първанов Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Р.З.-ПАК, защитник на подсъдимия Б.В.С., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
ОДОБРЯВА споразумение между прокурор Красимир Първанов Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Р.З.-ПАК, защитник на подсъдимия Р.Г.П., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
ОДОБРЯВА споразумение между прокурор Красимир Първанов Районна прокуратура-гр.Перник и Адв.Р.З.-ПАК, като защитник на подсъдимия Ю.С.С., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване свидетеля: С.Н.Н..
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 878/2011г.
Б.В.С.
Р.Г.П.
Ю.С.С.
 
302 ЧНД No 889/2011, IV състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК,
А.С.И.
  Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Определение от 23.06.2011г.
С определение № 172/23.06.2011 г. съдът ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.С.И. ***, с ЕГН ********** – управител на “Рацо Транс” ЕЕО – Прншк,, срещу постановление на Районна прокуратура – перник от 02.06.2011 г. по преписка рег. № 2926/2010 по описа й, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство № 214/2010 г. по описа на ОД МВР – гр. Перник, образувано срещу Антон Георгиев Крумов за престъпление по чл.293а от НК, като процесуално недопустима - подадена от лице непритежаващо активна процесуална легитимация.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.н.д. № 889/2011 по описа на Пернишки районен съд.
ВРЪЩА на РП - Перник преписка, рег. №2926/2011 г., съдържаща ДП № 214/2010 г. по описа на ОД МВР – Перник.
Определението подлежи на обжалване пред Пернишки окръжен съд, в 7 - дневен срок от съобщаването на страните.

 
303 НОХД No 890/2011, IV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК П.В.И. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ДОБРЯВА следното окончателно съдържание на Споразумение № 581/17.06.2011 г. постигнато между К.П - прокурор при Районна прокуратура - П. и адв. А.В. ***, в качеството му на защитник на обвиняемият П.В.И., а именно: Обвиняемият П.В.И. – със снета по делото самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2011 г. в гр.П., по ул."Бл.Г." е управлявал моторно превозно средство МПС – л.а. марка "Ф.ф" с рег.№ ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 2.80 на хиляда, установено по надлежния ред – съдебно химическа експертиза – протокол № 83 от 29.03.2011 г., поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 54, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б.„б”, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2, вр. ал. 3 от НК му се налага наказание „Пробация” с пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 10 /десет/ месеца, с периодичност два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 10 /десет/ месеца.
Обвиняемият П.В.И. следва да заплати по сметка на Второ РУ «Полиция» - ОД – МВР – П. сумата от 30.00 лв. Представляваща направени разноски в досъдебното производство. ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 890/2011 г. по описа на ПРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия П.В.И. мярка за неотклонение „подписка”.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред ПОС в 7-дневен срок от днес.

П.В.И.
 
304 НОХД No 893/2011, VII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК А.К.А. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 583/17.06.2011г. между Калин Стоилов прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Р.З.-ПАК, като защитник на ОБВИНЯЕМИЯ А.К.А., а именно:
ОБВИНЯЕМИЯ А.К.А. /със снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това,че на 30.05.2011год. в гр.Перник /кв.„Бела вода" по път І-6 посока на движение от центъра на града към гр.Радомир/,управлявал моторно превозно средство Лек автомобил марка „Сеат Толедо" рег.№ ** ** ** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2%о на хиляда, а именно 1,34%о на хиляда, /установено по надлежния ред с Техническо средство алкотест "Дрегер-7510", с фабричен № 0017/- поради което и на основание чл.343б ал.1 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2б”б” вр. чл.42”а” ал.2 т.1,т.2 и ал.3 от НК, му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”–постоянен и настоящ адрес-*** с продължителност от 9/девет/месеца и периодичност от 2/два/ пъти седмично, както и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 9/девет/месеца.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение съответства на закона, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И: № 583

ОДОБРЯВА така сключено споразумение между Калин Стоилов прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Р.З.-ПАК-защитник на ОБВИНЯЕМИЯ А.К.А.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 893/2011г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка", взета спрямо ОБВИНЯЕМИЯ А.К.А..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.А.К.А.
 
305 НОХД No 895/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК М.И.Д. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумението № 578/16.06.2011г. постигнато между Б.Ковачки - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.Ал.В. като защитник на обвиняемата М.И.Д., а именно:
ОБВИНЯЕМАТА – М.И.Д. ***. самоличност се признава за ВИНОВНА в това, че на 23.04.2011г. в гр.Перник, по ул.”Св. св. Кирил и Методий” управлявала МПС, л.а марка “Фиат”, модел ”Пунто” с рег.№ * ** ** **, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство “Алкотест Дрегер 7510”, поради което и на основание чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 и ал.3, вр с чл.42б от НК й се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 8/осем/месеца, с периодичност на изпълнение 2/два/ пъти седмично и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 8/осем/ месеца
На основание чл.343”г”, вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемата М.И.Д. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 4/четири/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което същата е била лишена от това право по административен ред, считано от 23.04.2011г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382 ал.7 от НПК
О П Р Е Д Е Л И: № 578
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между – Б.Ковачки - прокурор в Районна прокуратура - Перник и адв. Ал.В. като защитник на обвиняемата М.И.Д., чието окончателно съдържание е вписано в настоящият съдебен протокол.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.3 от НПК производството по НОХ дело № 895/2011г. по описа на ПРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед приключване на настоящото производство, взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемата М.И.Д. мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което съдът
ОТМЕНЯВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемата М.И.Д. мярка за неотклонение „подписка”.
Определението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 дневен срок считано от днес.М.И.Д.
 
306 НОХД No 902/2011, IV състав Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК Д.Л.Х. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Споразумение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на Споразумение № 582/17.06.2011 г. постигнато между Бисер Ковачки – Районен прокурор при Районна прокуратура - П. и адв. Е.Т. ***, в качеството й на защитник на обвиняемият Д.Л.Х., а именно:Обвиняемият Д.Л.Х. – със снета по делото самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2010 г г. в с.Д., общ.П., ул."Ив.В." № 7 е държал високорискови наркотични вещества – марихуана с обща нетна маса 12.52 грама, със съдържание на активен компонент ТХК 1.2% тегл. на обща стойност 75.12 лв. /седемдесет и пет лева и 12 ст./, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.354 а, ал.3, пр.2-ро, т.1, вр. чл.54, вр. чл.55, ал.1 т.1 и ал.2, вр. чл.57 ал.2 от НК му се налагат наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10 /десет/ месеца, както и ГЛОБА в размер 1000 лв. /хиляда лева/.
На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание «Лишаване от свобода» се ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години, считано от влизане на споразумението в сила.
На основание чл. 354а, ал. 6 от НК предмета на престъплението – марихуана с обща нетна маса 12.52 грама със съдържание на активен компонент ТХК 1.2% тегл., намираща се на съхранение в ЦМУ отдел МРР-НОП-София /съобразно приемателно-предавателен протокол, приложен на л.62 от досъдебното производство/, се отнема в полза на държавата
На основание чл.112, ал.2 от НПК вещественото доказателство по делото – 1 бр. патрон, меден на цвят, с черна лакова лента, с надпис на гилзата «1080», с дължина 7,5 см., поставен в бял хартиен плик и предаден на съхранение в Служба «КОС» при 02 РУ «Полиция» ОД МВР – П. /приемателно-предавателен протокол, приложен на л.46 от ДП/, притежаването на което е забранено, да се унищожи.
На основание чл.111 от НПК, след влизане на споразумението в сила веществените доказателства по делото - 1 бр. GSM "Моторола" С 139, с IMEI 353287013997479 с батерия и СИМ карта, с надписи GLOBUL и “8935905114528473”; 1 бр.GSM "Нокиа" 1650, с IMEI 359337026387 с батерия и СИМ карта с надписи «b-connect GLOBUL” и “89359051100208108175”, със счупено капаче; 1 бр. СИМ карта /ВИВАКОМ 89359030000008398370/ и черно кожено яке с жълти ципове, намиращи се на съхранение във Второ РУ "П" – ОД на МВР – П., съобразно приемателно-предавателен протокол /л.47 от ДП/, да се върнат на притежателя им - Д.Л.Х. – със снета по делото самоличност.
На основание чл. 150, ал. 1 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, след влизане на споразумението в сила, веществените доказателства приложени в найлонов плик по делото, а именно: празни хартиени пликове и опаковки, които са без стойност, да се унищожат по надлежния ред.
Обвиняемият Д.Л.Х. следва да заплати по сметка на Второ РУ "Полиция" – ОД на МВР – П. сумата от 52.94 лв., представляваща направени разноски в досъдебното производство.ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХ дело № 902/2011 г. по описа на Пернишки районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Д.Л.Х.
 
307 НОХД No 903/2011, VII състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК Р.М.М. Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Споразумение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОДОБРЯВА съдържанието на следното окончателно споразумение № 584/17.06.2011г. между Красимир Първанов прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Е.Т.-ПАК,като защитник на ОБВИНЯЕМИЯ Р.М.М., а именно:
ОБВИНЯЕМИЯ Р.М.М. /със снета самоличност по делото/ се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.05,2011г. за времето от 01,30часа до 03,30часа в гр.Перник/ул.Търговска № 11, игрален клуб „Астра"/ в условията на продължавано престъпление, унищожил/счупил пластмасова сфера/ и повредил/игрален автомат „Videomat"/, противозаконно чужди движими вещи на обща стойност - 564/петстотин шестдесет и четири/лева, /собственост на „Вилокс-груп" ЕООД-София с МОЛ В.К.К./, както следва:
на 03.05.2011г. около 01,30часа в гр.Перник /ул.Търговска № 11 игрален клуб „Астра"/ унищожил/счупил пластмасова сфера/ противозаконно чужда движима вещ на стойност 324/триста двадесет и четири/лева, собственост на „Вилокс-груп" ЕООД-София с МОЛ В.К.К.
на 03.05.2011г. около 03,30часа в гр.Перник /ул.Търговска № 11 игрален клуб „Астра"/ повредил/игрален автомат „Videomat"-счупил кинескоп и шаси/платка с бобина/ противозаконно чужда движима вещ на стойност 240/двеста и четиридесет/лева, /собственост на „Вилокс-груп" ЕООД-София с МОЛ В.К.К./ – поради което на основание чл.216 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.54 вр. чл.55 ал.1 т.2б."б" вр. чл.42а ал.2 т.1 и т.2 вр. ал.З от НК, му се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с продължителност от 7/седем/ месеца и периодичност от 2/два/пъти седмично, както и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност от 7/седем/ месеца.
На осн. чл.189 ал.3 от НПК, обвиняемия Р.М.М., следва да заплати сумата от 60/шестдесет/лева по сметка на 01-РУ-ОД-МВР-Перник представляващи разноски в до съдебното производство за експертиза.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение съответства на закона, същевременно не противоречи и на морала, поради което и на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 от НПК,
О П Р Е Д Е Л И: № 584
ОДОБРЯВА така сключено споразумение между Красимир Първанов прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Е.Т.-ПАК-защитник на ОБВИНЯЕМИЯ Р.М.М.,чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24 ал.3 НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 903/2011г. по описа на Районен съд-гр.Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.309 ал.1 НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “Подписка”, взета спрямо подсъдимия и намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена, поради което
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка", взета спрямо ОБВИНЯЕМИЯ Р.М.М..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО досежно отменената мярка за неотклонение подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок считано от днес.Р.М.М.
 
308 НАХД No 905/2011, III състав Административни дела ДЕЛТА ИМОТИ ООД СОФИЯ ДНСК-РДНСК-КЛОН ПЕРНИК Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 20.06.2011г.
С ОПРЕДЕЛЕНИЕОставя без разглеждане жалбата, подадена от М.Н.Н. ,в качеството му на Управител на “Делта Имоти ”ООД гр.София, ул.”**”№ 136 А ЕИК 131233207, с което на търговското дружество, на основание чл.237 ал.т.4 от ЗУТ,е наложена имуществена санкция в размер от 5 000лв., като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 905 по описа на Пернишки районен съд за 2011год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд – гр. Перник, 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
309 НАХД No 907/2011, IV състав Административни дела   Р.А.Г. Председател и докладчик: СВЕТОСЛАВА И. АЛЕКСИЕВА  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ПРИЗНАВА нарушителя Р.А.Г. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес – гр.Л.Т., жк.”Л.Т.” бл.53, вх.Б, ет.6, ап.39, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.04.2011 г., в гр.П., в спортен обект – стадион „Миньор”, по време на провеждано спортно мероприятие – футболна среща между ПФК „Миньор” - П. и ПФК „Левски 1914” – Л.Т., извършил противообществена проява /спортно хулиганство/, изразяваща се в използване на забранен предмет от рода на тези по чл.20 ал.1 т.5 от ЗООРПСМ, а именно: пиротехническо средство, дълго около 20 см., с което произвел изстрел по посока на западната трибуна на стадиона с привърженици на ПФК „Миньор” - П., която непристойна проява нарушава обществения ред, но не съставлява престъпление по НК, поради което и на основание чл.33 ал.1, т.1, вр. чл.25, ал.1 и чл.41, т.1 от ЗООРПСМ, му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА, в размер 200 /двеста/ лева, както и принудителна административно мярка: “забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина”, за срок от 1 /една/ година.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.
На основание чл.35 ал.4 ЗООРПСМ при провеждане на спортни мероприятия препис от решението да се изпрати на ОД на МВР – П. за въвеждане на информацията в Единния автоматизиран регистър.


 
310 ЧНД No 908/2011, VII състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
А.Б.Е.
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИ М. НЕНКОВ  Определение от 24.06.2011г.
С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 173/ 24.06.2011 г. - ОТМЕНЯ Постановление от 02.06.2011 год. по прокурорска преписка рег. № 713/ 2011 год. по описа на Районна прокуратура – гр. Перник, с което на осн. чл.243 ал.1 т.1 вр. чл24 ал.1 т.9 и чл.199 от НПК е прекратено производство по досъдебно производство № 124/ 2011 год. по описа на ОДП- МВР – Перник, водено срещу ВИНОВНО ЛИЦЕ за престъпление по чл. 343 ал.1 б.”б” вр. чл.342 ал.1 от НК. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 908/ 2011 г. по описа на Пернишки районен съд. ВРЪЩА горепосоченото Досъдебно производство № 124/ 2011 год. по описа на ОД- МВР- гр. Перник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на жалба и протест в седемдневен срок от съобщаването му пред Пернишки окръжен съд.
 
311 НАХД No 928/2011, III състав Административни дела Е.Б.Б. ОД НА МВР - СЕКТОР"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.


Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 158
Богдан Велев– съдия – докладчик по НАХД 928/2011г по описа на Районен съд – Перник в хода на подготвителните действия за разглеждане на делото в с.з., извършени на 20.06.2011г, след като се запознах с материалите по делото установих, че жалбата е подадена от легитимирано лице -Е.Б. Б., срещу НП 1096 от 28.08.2008 г ,издадено от Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП Перник, с което са му наложени наказания, по чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП /Закон за движение по пътищата/,и чл.185 пр.1 ,също от ЗДвП.
От описанието на нарушенията –в съставеният АУАН ,а така също от обстоятелствената част на обжалваното НП следва ,че нарушенията са извършени на 13.08.2008 г. по път І-1/ Е-79/ км.306,7, посока гр.София-Рила ,в района на с.Долна Диканя, общ.Радомир.
От данните по преписката следва, че компетентен да се произнесе ,в процедурата по чл.59 и сл.от ЗАНН е Районен съд гр.Радомир- който е съд, в района на който са извършени вменените на жалбоподателя административни нарушения, според правилото, регламентирано в чл.59 ал.1 от ЗАНН.
Това обстоятелство е отразено и в обжалваното НП, макар че в представения по преписката екземпляр, в тази част документа, е скъсан /повреден/.
Следователно, настоящото производство следва да бъде прекратено ,делото изпратено за разглеждане и произнасяне на Районен съд гр.Радомир, като компетентен съд.
Водим от гореизложеното,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Прекратявам съдебното производство по НАХД 928/2011 г по описа на Районен съд гр.Перник ,образувано по жалба от Е.Б.Б.,***, ЕГН **********,срещу НП 1096/08 от 28.08.2008 , издадено от Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП Перник.
Изпращам делото на Районен съд -гр.Радомир ,по компетентност.
Разпореждането не подлежи на обжалване.


 
312 НОХД No 935/2011, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Г.Й.И.,
Ю.Р.Г.
Председател и докладчик: ПЕТЯ Й. КОТЕВА  Споразумение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумение № 600/22.06.2011 г. сключено между представителя на Районна прокуратура – гр.Перник прокурор Калин Стоилов от една страна и от друга страна - адв.Й.П., като защитник на обвиняемият Г.Й.И. и адв.К.С. като защитник на обвиняемия Ю.Р.Г., а именно:
Обвиняемите Г.Й.И. и Ю.Р.Г. - със снети самоличности, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 20.03.2011 год. в гр.Перник, в съучастие като съизвършители са отнели чужди движими вещи /черен на цвят кожен портфейл, лична карта, СУМПС, контролен талон към СУМПС, СРМПС част ІІ, дебитна карта на „Асет Банк” АД, карта за казино „Сезам”, застрахователна полица на „Евроинс”, контролен талон за технически преглед, контролен талон за застраховка „Гражданска отговорност”, карта на „Пени Маркет”, карта „Уникредит”, карта за идентификация, бележка за „Горско стопанство” – Радомир, 7 бр. визитни картички на различни лица и фирми, протокол за преглед за техническа изправност, картонче за Булстат на фирма, кутия с 15 бр. цигари марка „CAMEL” и пари в брой – сумата от 35 лева /на обща стойност 203,53 лв. от владението на И.Е.Н., с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила /удряли с ръце и ритали с крака пострадалия в областта на главата и тялото/, поради което и на основание чл.198 ал.1, вр.чл.20 ал.2, вр.чл.54, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, им се НАЛАГА следното наказание:
1.На обвиняемия Г.Й.И. „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ДВА месеца, като на основание чл.59 ал.1 т.1 от НК се приспада времето, през което лицето е било задържано, считано от 21.03.2011 г. до привеждане в сила на настоящото споразумение.
На основание чл.61 т.2 и чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи при първоначални строг режим и в затвор;
2.На обвиняемия Ю.Р.Г. „лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година, като на основание чл.59 ал.1 т.1 от НК се приспада времето, през което лицето е било задържано, считано от 21.03.2011 г. до 01.06.2011 г.
На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на настоящото споразумение.
Обвиняемите Г.Й.И. и Ю.Р.Г. да заплатят по сметка на 01-во РУП – Перник сумата от по 15.00 /петнадесет/ лева представляваща направени разноски в хода на досъдебното производство.
ОДОБРЯВА вписаното в настоящия съдебен протокол съдържание на споразумение за решаване на делото, постигнато между Калин Стоилов – прокурор в Районна прокуратура – Перник от една страна и от друга страна - адв.Й.П., като защитник на обвиняемия Г.Й.И. и адв.К.С. като защитник на обвиняемия Ю.Р.Г..
На основание чл.24 ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 935/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед чл.382 ал.10 от НПК за определението по чл.382 ал.7 от НПК да се съобщи на пострадалия с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред Гражданския съд.
ОТМЕНЯВА взетата с постановление от 01.06.2011 г. на РП-Перник мярка за неотклонение „подписка” спрямо Ю.Р.Г..
ПОТВЪРЖДАВА взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо Г.Й.И..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.Г.Й.И.
Ю.Р.Г.
 
313 НАХД No 936/2011, VI състав Административни дела РСПБЗН-ПЕРНИК,
И.А.Д.
  Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Определение от 30.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАДГЛЕЖДАНЕ жалбата вх.№386/14.06.2011г подадена от И.А.Д. срещу НП №28/17.05.2011г., издадено от началника на РСПБЗН като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №936/2011г по описа на Районен съд-гр.Перник.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателката И.А.Д.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в петнадесет дневен срок от датата на получаването му.


 
314 ЧНД No 955/2011, III състав Прекратяване и спиране на НП - чл.243, чл.244 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК,
П.А.Б.
  Председател и докладчик: БОГДАН З. ВЕЛЕВ  Определение от 24.06.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
Потвърждава постановление на районна прокуратура гр.Перник от 06.06.2011 г ,с което на основание чл.243 ал.1 т.1 вр.чл.24 ал.1 т.1 от НПК е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №97/2011г по описа на Второ РУ ОД МВР Перник.
Определението може да се протестира или обжалва, съответно от прокурора и пострадалия, в седмодневен срок от съобщаването му, пред Пернишкият окръжен съд, като въззивна инстанция.

 
315 НОХД No 974/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЕРНИК Ю.Ю.Б. Председател и докладчик: ХРИСТИНА Х. АНГЕЛОВА  Споразумение от 30.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумение № 632/30.06.2011 год., постигнато между прокурор Калин Стоилов – прокурор при Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Е.А.-***, като защитник на обвиняемия Ю.Ю.Б., а именно:
Обвиняемия Ю.Ю.Б. – със снета по делото самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2011 год. в гр.Перник, обл. Перник, по ул. "О.К." е управлявал МПС - л.а. *** с регистрационен номер *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.94 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба № 30/2001 год. за установяване употребата на алкохол на водачи на МПС, чрез изпробване с техническо средство "Алкотест Дрегер 7510+" с инв. № 0017, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.2, вр. ал.1, вр.с чл.54 чл.55, ал.1, т.2, б."б", вр. чл.42б вр. с чл.42а, ал.3 т.1 вр.с ал.2 т.1 и т. 2 вр. с ал.1 от НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, с пробационни мерки както следва: "Задължителна регистрация по настоящ адрес"***, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, с продължителност на пробационната мярка 12 /дванадесет/ месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” с продължителност на пробационната мярка 12 /дванадесет/ месеца, както и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лв.
На основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.2, вр. с ал.1, вр. чл.37,ал. 1 т.7 от НК ЛИШАВА обвиняемия от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 12.04.2011 година.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК
ОДОБРЯВА споразумението постигнато между Калин Стоилов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Е.А.-*** като защитник на обвиняемия Ю.Ю.Б., чието съдържание е вписано в настоящия съдебен протокол.
На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НОХ дело № 974/2011 г. на Районен съд - Перник.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

След одобряване на споразумението, постигнато между Калин Стоилов – прокурор в Районна прокуратура-гр.Перник и адв.Е.А.-*** като защитник на обвиняемия Ю.Ю.Б. на основание чл.309, ал.1 от НПК съдът служебно се занима с мярката за неотклонение “подписка” взета спрямо обвиняемия Ю.Ю.Б. в хода на досъдебното производство намира, че същата с оглед изхода на делото следва да бъде отменена.
По тези съображения и на основание чл.309, ал.2 от НПК, съдът
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета спрямо обвиняемия Ю.Ю.Б. в хода на досъдебното производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на глава ХХІІ-ра от НПК с частна жалба или частен протест пред Пернишки окръжен съд в 7-дневен срок от днес.
Съдът обяви определението по чл.309 от НПК и разясни на страните правото на обжалване.


Ю.Ю.Б.
 
316 НОХД No 980/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ПЕРНИК Ю.И.Г. Председател и докладчик: ИВО В. ИВАНОВ  Споразумение от 30.06.2011г., в законна сила от 30.06.2011г.
ОДОБРЯВА следното окончателно съдържание на споразумение № 635/30.06.2011г. постигнато между Кр.Първанов - прокурор при Районна прокуратура - гр. Перник и адв.Ал.В. като защитник на обвиняемия Ю.И.Г., а именно:
ОБВИНЯЕМИЯТ Ю.И.Г. ***. самоличност се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2011г. в гр.Перник, по ул.”Брезник” управлявал МПС, л.а “Фолксваген голф” с рег.№ *** ****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,72 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство Алкотест “Дрегер” 7410 с №0021, поради което и на основание чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.54, вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б”, вр. чл.42”а”, ал.2, т.1, т.2 и ал.3, вр. с чл.42”б”, ал.1 от НК му се НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 7/седем/месеца с периодичност по 2/два/ пъти седмично и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 7/седем/ месеца.
На основание чл.343”г”, вр. с чл.343”б”, ал.1, вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Ю.И.Г. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се ПРИСПАДА времето, през което същия е бил лишен от това право по административен ред, считано от 18.06.2011г.
Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК

О П Р Е Д Е Л И: № 635

ОДОБРЯВА споразумението постигнато между – Кр.Първанов - прокурор в Районна прокуратура - Перник и адв. Ал.В. като защитник на обвиняемия Ю.И.Г., чието окончателно съдържание е вписано в настоящият съдебен протокол.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по НОХ дело №980/2011г. по описа на ПРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
С оглед приключване на настоящото производство, взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Ю.И.Г. мярка за неотклонение „подписка” следва да бъде отменена, поради което съдът
ОТМЕНЯВА взетата в хода на досъдебното производство спрямо обвиняемия Ю.И.Г. мярка за неотклонение „подписка”.
Определението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 дневен срок считано от днес.

Ю.И.Г.